පුවත් සහ සිදුවීම්

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා - www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු - http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/2019-ncov_qa_sinhala.pdf  

පුවත් සහ සිදුවීම්

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා - www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si
කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු - http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/2019-ncov_qa_sinhala.pdf
 

අනු-ප්‍රවර්ගයන්

ඉදිරි වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මාසය - 2018                                                    

දිනය

 ඉටුකිරීමට නියමිත රාජකාරි

ස්ථානය

01

සෙනසුරාදා

ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

කොටපොල

02

ඉරිදා

පරිසර කටයුතු පරික්ෂාව

වැලිපිටිය

03

සදුදා

කාර්යාලය

 

04

අගහරුවාදා

කෘෂිකර්ම කමිටුව

කාර්යාලය

05

බදාදා

කාර්යාලය

 

06

බ්‍රහස්පතින්දා

දිවිනැගුම ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

පිටබැද්දර

07

සිකුරාදා

කාර්යාලය/මැතිවරණ රැස්වීම

මාතර/කොළඹ

08

සෙනසුරාදා

රජයේ ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

වැලිගම

09

ඉරිදා

මහජන පැමිණිලි පරික්ෂාව

අකුරැස්ස

10

සදුදා

කාර්යාලය

 

11

අගහරුවාදා

කාර්යාල පරික්ෂාව

අකුරැස්ස

12

බදාදා

කාර්යාලය

 

13

බ්‍රහස්පතින්දා

සමෘද්ධි කටයුතු

අකුරැස්ස

14

සිකුරාදා

ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

මුලටියන

15

සෙනසුරාදා

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

කඹුරුපිටිය

16

ඉරිදා

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

තිහගොඩ

17

සදුදා

කාර්යාලය

 

18

අගහරුවාදා

ජනාධිපතිතුමාගේ රැස්වීම

කොළඹ

19

බදාදා

කාර්යාලය

 

20

බ්‍රහස්පතින්දා

මහජන පැමිණිලි පරික්ෂාව

පිටබැද්දර

21

සිකුරාදා

සංවර්ධන කටයුතු පරික්ෂාව

වැලිගම

22

සෙනසුරාදා

රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

මාලිම්බඩ

23

ඉරිදා

මහජන පැමිණිලි පරික්ෂාව

අකුරැස්ස

24

සදුදා

කාර්යාලය

 

25

අගහරුවාදා

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව

කාර්යාලය

26

බදාදා

කාර්යාලය

 

27

බ්‍රහස්පතින්දා

සංවර්ධන කටයුතු පරික්ෂාව

පිටබැද්දර

28

සිකුරාදා

සංවර්ධන කටයුතු පරික්ෂාව

කොටපොල

29

සෙනසුරාදා

මහජන පැමිණිලි පරික්ෂාව

කිරින්ද පුහුල් වැල්ල

30

ඉරිදා

ව්‍යාපෘති පරික්ෂාව

අතුරලිය