පුවත් සහ සිදුවීම්

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා - www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු - http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/2019-ncov_qa_sinhala.pdf  

පුවත් සහ සිදුවීම්

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

ැක්ස් අංකය

ප්‍ර‍දීප් රත්නායක මහතා

දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති

+94 041 22 22 235

+94 041 22 22 234

කසුන් එස්.කේ.වැල්ලහේවා මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 041 22 22 435

+94 041 22 22 234

එන්.කේ.ආර්.පතිරණ මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 041 22 22 129

+94 041 22 22 234

චන්දන මිරිස්සගේ මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

+94 041 22 22 718

+94 041 22 22 718

ප්‍ර‍දීප් ඉදුනිල් මහතා

ප්‍ර‍ධාන අභ්‍යන්තර විගණක

+94 041 22 36 840

+94 041 22 36 840

සී.එම්.සිරිවර්ධන මහතා

සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236

ඩී.කේ.නානායක්කාර මහතා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනිය

+94 041 22 31 504

+94 041 22 31 504

සිරිල් කේ.ලියනගේ මහතා

සමෘර්ධි අධ්‍යක්ෂ

+94 041 22 26 346

+94 041 22 26 346

අයි.ආර්.එම්.අබේධීර මහත්මිය

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

+94 041 22 37 204

+94 041 22 37 204

නදී ජයවික්‍ර‍ම මහත්මිය

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 041 22 31 403

+94 041 22 22 234

ජානක අමරරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී

+94 041 22 31 404

+94 041 22 31 404

එල්.එච්.සී.කුමාර මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 +94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236 

කල්‍යානි මුණසිංහ මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236

එම්.වයි.සුජීවා එස්.යායින්න මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236 

ඊ.ඩී.චාමිකා ප්‍රියංගිකා මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)

+94 041 22 22 236

+94 041 22 22 236 

අශෝකා දිසානායක මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

+94 041 22 22 284

+94 041 22 22 234

එච්.ඩබ්.එම්.ජයවීර මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යා ලේඛණඥ

+94 041 22 22 283

+94 041 22 22 283

පී.කේ.පතිරණ මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(කුඩා ව්‍යාපාර)

+94 041 22 77 950

+94 041 22 77 950 

සී.ඩබ්.කේ.මණ්ඩලවත්ත මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(කුඩා ව්‍යාපාර)

+94 041 22 77 950

+94 041 22 77 950 

කේ.වී.ජී.එම්. ද සිල්වා මහතා

පුපුරණ ද්‍ර‍්‍ය පාලක

+94 041 22 22 233

+94 041 22 22 234

කීර්ති අබේසිංහ මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

(පොහොර ලේකම් කාර්යාලය)

+94 041 22 22 233

+94 041 22 22 234

යූ.ජී.හර්ෂි තිලකරත්න මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉඩම් පරිහරණ)

+94 041 22 23 949

+94 041 22 23 949

කේ.පී.කරුණාදාස මහතා

ප්‍ර‍ධාන (කිරුම් මිණුම් ඒකකය)

+94 041 22 37 079

+94 041 22 37 079

එස්.නන්දසිරි මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ දකුණු පළාත් (පාරිභෝගික අධිකාරිය)

+94 041 34 04 312

+94 041 34 04 312

 පී.ආර්.කේ.එස්.බණ්ඩාර මහතා

ප්‍ර‍ධාන (පාරිභෝගික අධිකාරිය)

+94 041 34 04 312

+94 041 34 04 312 

උපුල් ප්‍රේම කුමාර මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක

+94 041 22 28 219

+94 041 22 28 219

ජයතිස්ස මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක

+94 041 22 28 219

+94 041 22 28 219

කුමාරසිංහ මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක

+94 041 22 28 219

+94 041 22 28 219

වයි.සී.ඩී.පී.පියසේන

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය

+94 041 22 34 134

 +94 041 22 34 134