රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

පුවත් සහ සිදුවීම්

නව කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධව

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා - www.epid.gov.lk/web/index....