පුවත් සහ සිදුවීම්

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා - www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු - http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/2019-ncov_qa_sinhala.pdf  

පළාත් පාලන ආයතන

මහ නගර සභා

  • මාතර

නගර සභා

  • වැලිගම

ප්‍රදේශීය සභා

  • තිහගොඩ
  • හක්මන
  • කිරින්ද පුහුල්වැල්ල
  • පස්ගොඩ
  • මුලටියන
  • කඹුරුපිටිය
  • අකුරැස්ස
  • මාලිම්බඩ