පුවත් සහ සිදුවීම්

Enterprise Sri Lanka loan scheme Matara District progress meeting,DS office , Matara, 2018.08.28  

බිනර පුර පසළොස්වක  පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් ධර්ම දේශනයක් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සෑම පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයක් ම නිමිති කරගෙන මාසිකව ධර්ම දේශනාමය පිංකම්...

පළාත් පාලන ආයතන

මහ නගර සභා

  • මාතර

නගර සභා

  • වැලිගම

ප්‍රදේශීය සභා

  • තිහගොඩ
  • හක්මන
  • කිරින්ද පුහුල්වැල්ල
  • පස්ගොඩ
  • මුලටියන
  • කඹුරුපිටිය
  • අකුරැස්ස
  • මාලිම්බඩ