පුවත් සහ සිදුවීම්

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම්=========================================මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි. ඒ...

පුවත් සහ සිදුවීම්

 ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා
දිස්ත්‍රික් ලේකම්

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අදාල සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන හා පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවීම තුලින් ජනතා සුභසාධනයඉහළ නැංවීම.

 

 නසුන් එස්.කේ.වැල්ලහේවා මහතා
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.

 

එන්.කේ.ආර්.පතිරණ මහතා
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.

 

 

 

 චන්දන මිරිස්සගේ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන, සුභසාධන, හදිසි ආපදා පරිපාලනමය කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍යමය වාර්තා තුළින් ජනතාවට සියළු මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීම.

 

සී.එම්.සිරිවර්ධන මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්වලට අනුකූලව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලනමය හා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය වගකීම ඉටු කිරීම තුළින් මහජනතාවට උපරිම සේවයක් සපයාදීමේ යුතුකම හා වගකීම ඉටු කිරීම.

 

 ප්‍රදීප් ඉදුනිල් මහතා

අභ්‍යන්තර විගණක

 

 අයි.ආර්.එන්.අබේදීර මහත්මිය

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ

 

b dumy

 ඩී.කේ.නානායක්කාර මහතා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු

 

b dumy

එන්.ජී.ජේ.රෝහිත මහතා

අධ්‍යක්ෂ සමෘද්ධි

 

නදී ජයවික්‍රම මහත්මිය

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ මගපෙන්වීම මත දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ක්‍රියාකාරකම් උදෙසා අභ්‍යන්තර පරිපාලන කටයුතුද ප්‍රශස්ත ලෙස ඉටුකිරීම.

 

DSCN9623 2

 ජානක අමරරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී

 

DSCN9686 2

අශෝකා දිසානායක මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී

 

DSCN9673 2

එල්.එච්.ඒ.සී.කුමාර මහතා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්

 

DSCN9735 2

කල්‍යාණි මුණසිංආරච්චි මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්

 

එම්.වයි.සුජීවා යායින්න මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්

 
DSCN9653 2

ඊ.ඩී.චාමලී ප්‍රියංගිකා මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්

 
g dumy new

යූ.ජී.හර්ෂි තිලකරත්න මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (දිස්ත්‍රික් ඉඩම් පරිහරණ)

 
b dumy

කේ.වී.ජී.එම්. ද සිල්වා මහතා

සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක

 
g dumy new

එම්.එන්.ප්‍රීම්රෝස් රණසිංහ මහත්මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ කුඩා ව්‍යාපාර

 
 b dumy

සී.ඩබ්.කේ.මණ්ඩලවත්ත මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ කුඩා ව්‍යාපාර

 
 b dumy

සම්පත් අලහකෝන් මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යා ලේඛණඥ

 
 b dumy

ලුති කර්නල් ප්‍රභාත් කළුබෝවිල මහතා

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී

 
 b dumy

තුෂාර දිසානායක මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක I

 
 b dumy

රොහාන් ද සිල්වා මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක II

 
 b dumy

චින්තක සුදසිංහ මහතා

මෝටර් රථ පරීක්ෂක III

 
 b dumy

බී.කේ.එච්.අජිත් මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ පොහොර

 
 b dumy

ආර්.ලොකු හේවා මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ පොහොර

 
 b dumy

 ඩී.ජී.ඩබ්.ලක්මාල් මහතා

දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික නිලධාරී

 
b dumy

ලලිත් සෙනවිරත්න මහතා

කාර්ය භාර නිලධාරී කිරුම් මිණුම් ඒකකය