செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසකට විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම්=========================================මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්ෂේත්‍ර රැසක් වෙනුවෙන් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විධිමත් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට මාතර දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී තීරණය කෙරිණි. ඒ...

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

sec

திரு. சுனில் கன்னங்கர
மாவட்ட செயலாளர்

Performing the development and administration activities and coordinating according to the government policies maintain the welfare of the people to a commendable level by helpingcontemporary social needs.


b dumy

திரு. கே.சி. நிரோஷன்
கூடுதல் மாவட்ட செயலாளர்

Strengthening the district administration through guiding the activities of divisional secretary’s and other institutes in the district under the approval of the district secretary.


sec

திருமதி எம்.எம்.கே.டில்ருக்சி வல்பொல
உதவி மாவட்ட செயலாளர்

Performing assisting duties to development and administration activities under the guidance of District Secretary and Additional District Secretary and maintaining internal administration to a commendable level.


g dumy new

திருமதி. பி.பி. லொக்குகலப்பத்தி
பிரதம கணக்காளர்

Doing financial management to perform development, welfare, disaster relief and administration in the district to a commendable level and doing the financial responsibility for people through the financial report.


b dumy

திரு.கே.ஜி.எச். சேனக பி சில்வா
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

Developing on going in depth knowledge of district planning issues and priorities through communication with the government policies,organizations and communities to provide professional planning leadership and management of staff within the single planning development team, with a clear emphasis on performance delivery, continues improvement and customer services to a commendable level.