News & Events

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ උපාධිධාරීන් 1168 දෙනෙකුට රැකියා    රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රජයේ රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලේ දෙවන අදියර යටතේ උපාධි ධාරීන් 16800 දෙනෙකු සඳහා උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී පත්වීම් ලබා දෙන අතර ඒ...

පිටබැද්දර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයට නව ගොඩනැගිල්ලක් පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඩුපාඩුවක්ව පැවති ඉඩ පහසුකම් තව දුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා ඉදිකිරීමට යෝජිත නව පස්මහල් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල තැබීම මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු...

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/ATRL/A/001 Athuraliya Matara Pantiya Kankanamge Jayalath Udaya Kumara පන්තිය කංකානම්ගේ ජයලත් උදය කුමාර 106/B,Kaburupitiya Road,Thibbotuwawa,Akuressa 106/බී,කඹුරුපිටිය පාර,තිබ්බොටුවාව,අකුරැස්ස 19-Apr-76 761103725v 12-Jun-03 Internal 42 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/002 Athuraliya Matara Kannangoda arachchige  Disna jayamli කන්නන්ගොඩ ආරච්චිගේ දිස්නා ජයමාලි new amila bekarya,maluwarala,porathota,akuressa නිව් අමිල බේකරිය,මාළුවරාල,පෝරතොට 19-Mar-88 885792588v 21-Feb-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/003 Athuraliya Matara Pahala Ranaweerage Senaka Kumara පහල රණවීරගේ සේනක කුමාර 163/1,Wilpita,Akuressa 163/1,විල්පිට,අකුරැස්ස 17-Feb-87 870482248v 28-Feb-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/004 Athuraliya Matara Ihalakandage Sunetra ඉහල කන්දගේ සුනේත්‍රා Kirigahadeniya,Ihala Aturaliya,Akuressa කිරිගහදෙණිය,ඉහල අතුරලිය 8-Mar-88 885683509v 28-Feb-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/005 Athuraliya Matara Pilana Lokuge Ishani Kawshalya පිලාන ලොකුගේ ඉෂානි කෞෂල්‍යා Peellagawa Wattha,Wilpita,akuressa පීල්ලගාව වත්ත,විල්පිට,අකුරැස්ස 1-Apr-87 875921746v 1-Mar-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/006 Athuraliya Matara Kulappu Aracchi Liyanage Thilini Nilpul කුලප්පු ආරච්චි ලියනගේ තිලිණි නිල්පුල් Ihalahawatth,Yahamulla,Aturaliya,Akuressa ඉහලහවත්ත,යහමුල්ල,අතුරලිය 30-Mar-87 875902610v 5-Mar-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/007 Athuraliya Matara Henegama Withanage Vishawa sampath viduwarni හේනගම විතානගේ විශ්වා සම්පත් විදුවර්ණි Piyasewana,Dawatadeniya,Wilpita,Akuressa පියසෙවන,දවටදෙනිය,විල්පිට,අකුරැස්ස 8-Jan-88 885082998v 5-Mar-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/008 Athuraliya Matara Ihalakuruppuge Ishani Dilhara ඉහල කුරුප්පුගේ ඉෂාණි දිල්හාරා Kekunadeniya,Wilpita,akuressa කැකුණදෙණිය,විල්පිට,අකුරැස්ස 1-Aug-88 887142467v 15-Mar-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/009 Athuraliya Matara Kathaluwa Liyanage Renuka Gunawardana කතලුව ලියනගේ රේණුකා ගුණවර්ධන kebellaowita road,Ihala aturaliya,Wilpita,Akuressa කැබැල්ඔවිට මාර්ගය,ඉහල අතුරලිය,විල්පිට 12-Jul-86 866940045v 15-Mar-13 Internal 32 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/010 Athuraliya Matara gayan sunimal wijethunga ගයාන් සුනිමල් විජේතුංග 259/6,Panugaladeniya,wilpita,akuressa 259/6,පණුගල්දෙනිය,විල්පිට,අකුරැස්ස 5-Jun-88 881570416v 17-Aug-13 Internal 30 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/011 Athuraliya Matara Weerasinghe Pathiranage saumya Madubashini වීරසිංහ පතිරණගේ සෞම්‍යා මධුභාෂිණි 1/69,Goluwawattha,Panadugama,Akuressa 1/69,ගොළුවවත්ත,පානදුගම,අකුරැස්ස 27-Nov-87 878323505v 17-Aug-13 Internal 31 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/012 Athuraliya Matara Indeewari Smarasinghe ඉන්දීවරි සමරසිංහ Dakettewahena,Agalakada,akuressa දෑකැත්තෑවහේන,අගලකඩ,අකුරැස්ස 12-Oct-89 897863987v 1-Feb-14 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/013 Athuraliya Matara Palatuwa pathiranage wasantha Udaya kumara පාලටුව පතිරණගේ වසන්ත උදය කුමාර Kotigahalahena,Divitura,Bopagoda කොටිගහලහේන,දිවිතුර,බෝපගොඩ 24-May-89 891450613v 1-Feb-14 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/014 Athuraliya Matara Elgiriya Withanage Dilini Manushika ඇල්ගිරිය විතානගේ දිලිණි මනුෂිකා 247/A,Warakapitiya Gedara,Thibbotuwawa,Akuressa 247/ඒ,වරකපිටිය ගෙදර,තිබ්බොටුවාව,අකුරැස්ස 3-Feb-88 885340695v 26-Mar-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/015 Athuraliya Matara Mohottige Dilani Tharaka මොහොට්ටිගේ දිලානි තාරකා Sujeewa niwasa,Kitulhena,Wilpita,Akuressa සුජීවා නිවස,කිතුල්හේන,විල්පිට 19-Feb-88 885502865v 2-Jan-15 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/016 Athuraliya Matara Palagasingha Kodithuwakku Arachchige Kasun Thushara පළඟසිංහ කොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ කසුන් තුෂාර Angahalaga Kade,Ihala aturaliya,akuressa අංගහලඟ කඩේ,ඉහල අතුරලිය 11-Oct-90 902854690v 27-Jan-15 Internal 28 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/017 Athuraliya Matara Cthathurangika sewwandi hatharasingha චතුරංගිකා සෙව්වන්දි හතරසිංහ sunanda ,maluwarala, porathot,godapitiya. සුනන්ද,මාළුවරාල,පෝරතොට,ගොඩපිටිය 3-Sep-88 198874703323 15-Feb-15 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/018 Athuraliya Matara Dilini Chinthika Ranawaka දිලිනි චින්තිකා රණවක Ranagira,Balakawala,akuressa රණගිරි,බලකාවල,අකුරැස්ස 7-Sep-90 907513009v 15-Feb-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/019 Athuraliya Matara Hiniduma Liyanage Sudarshi Hemamali හිනිදුම ලියනගේ සුදර්ෂි හේමමාලි Godewila hena,mahawila,porathota,Godapitiya ගොඩේවිල හේන,මහවිල,පෝරතොට,ගොඩපිටිය. 29-Aug-89 897420970v 1-Mar-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/020 Athuraliya Matara Raddedduwa Pathiranage Oshan Sameera රැද්දැද්දුව පතිරණගේ ඔෂාන් සමීර 287/b,Katuibulagawa Wattha,Rajaliyagoda,Pahala Aturaliya 287/බී,කටුඉබුලගාව වත්ත,පහල අතුරලිය 13-Feb-89 198904400207 1-Mar-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/021 Athuraliya Matara Mitiyamulla aracchige ashika Muthumali මිටියමුල්ල ආරච්චිගේ අෂිකා මුතුමාලි Srimali,Jananadagama,wilpita ශ්‍රිමාලි,ජනනදගම,විල්පිට 29-Nov-89 898344053v 1-May-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/022 Athuraliya Matara Simon Meru Pathiranage Asanka Sadaruwan සිමන්මේරු පතිරණගේ අසංක සඳරුවන් Handiya Kade,Porathota,Akuressa හන්දිය කඩේ,පෝරතොට,අකුරැස්ස 24-Apr-88 881153475v 30-May-15 Internal 30 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/023 Athuraliya Matara Balachandra Aracchilage Monika dilrukshi බාලචන්ද්‍ර ආරච්චිලාගේ මොනිකා දිල්රුක්ෂි 36/01,Divitura,Bopagoda,Akuressa 36/01,දිවිතුර,බෝපාගොඩ,අකුරැස්ස 10-Mar-90 905701606v 1-Jun-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/024 Athuraliya Matara Lakshmi Kumari Jayawardana ලක්ෂ්මි කුමාරි ජයවර්ධන 242/f/1,walpalagodahena,thibbotuwawa,akuressa 242/ඵෆ්/1,වල්පලගොඩහේන,තිබ්බොටුවාව,අකුරැස්ස 12-Jun-89 198966400828 14-Dec-15 Internal 29 Agriculture 
2019/SP/MAT/ATRL/A/025 Athuraliya Matara Wijesingha Muhandiramge Prabath Indika විජේසිංහ මුහන්දිරම්ගේ ප්‍රභාත් ඉන්දික priyasewana,urumuttha,akuressa ප්‍රිය සෙවන,ඌරුමුත්ත,අකුරැස්ස 3-Sep-91 912472027v 3-Jan-16 Internal 27 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/026 Athuraliya Matara Katukurunda Waniga Chinthamani mohottige Nishantha කටුකුරුන්ද වනිග චින්තාමනි මොහොට්ටිගේ නිශාන්ත Henegewatta,ihala aturaliya,akuressa හේනගෙවත්ත,ඉහල අතුරලිය,අකුරැස්ස 13-Jan-90 900133782v 3-Jan-16 Internal 28 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/027 Athuraliya Matara Ranchagoda Gamage Chamali Madubashini රංචගොඩ ගමගේ චාමලි මධුභාෂිණි Kuruduhena,Ibulagawa,Bopagoda,akuressa කුරුදුහේන,ඉබුලගාව,බෝපගොඩ,අකුරැස්ස 31-Jul-92 927130386v 1-Feb-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/028 Athuraliya Matara Hewage vipul Punsara හේවගේ විපුල් පුන්සර 104,miyandeniya,Urumuttha 104,මියන්දෙණිය,ඌරුමුත්ත 27-Oct-90 903013826v 1-Feb-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/029 Athuraliya Matara Samaranayaka Vidana Gamage Madumali Samanthika සමරනායක විදාන ගමගේ මධුමාලි සමන්තිකා Pahaligawattha,Madurupura,Bopagoda,Akuressa පහලිගෙවත්ත,මාදුරුපුර,බෝපගොඩ,අකුරැස්ස 28-Dec-89 898633497v 1-Feb-16 Internal 29 B-Com
2019/SP/MAT/ATRL/A/030 Athuraliya Matara Jeewan Prasad Gunawardana Rathnayaka ජීවන් ප්‍රසාද් ගුණවර්ධන රත්නායක Peellagahawatta,Welihena,Bopagoda පීල්ලගහ වත්ත,වැලිහේන,බෝපගොඩ 16-May-90 901371164v 10-Feb-16 Internal 28  Information technology
2019/SP/MAT/ATRL/A/031 Athuraliya Matara Thibbotuwawa withanage Deepika Manohari තිබ්බොටුවාව විතානගේ දීපිකා මනෝහරි 261/b,Senajaya,thalagassa,Thibbotuwawa,akuressa 261/බි,සැනජය,තලගස්ස,තිබ්බොටුවාව,අකුරැස්ස 7-May-89 896282077v 14-Feb-16 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/032 Athuraliya Matara Karunanayaka Gamage Dulanjani කරුණානායක ගමගේ දුලාංජනි no 251,ellawelagoda,panadugama 251,ඇලවේලගොඩ,පානදුගම 20-Jan-89 895202622v 14-Feb-16 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/033 Athuraliya Matara wickramasinghe Pathirana Chandima Dilrukshi වික්‍රමසිංහ පතිරණ චන්දිමා දිල්රුක්ෂි Yaddehigahawatthahena,Kajjuhena handiya Thalahagama,Makadura යද්දෙහිගහවත්තහේන,කජ්ජුහේන හන්දිය,තලහගම,මාකදුර 16-Oct-90 907902463v 19-Feb-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/034 Athuraliya Matara Madarasinghege Ruwan Chaturanga මදරසිංහගේ රුවන් චතුරංග withanagewila,welihena,bopagoda,akuressa විතානගෙවිල,වැලිහේන,බෝපගොඩ,අකුරැස්ස. 5-May-89 891263074v 1-Mar-16 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/035 Athuraliya Matara kalupahana Meththrige Nadeera Madubashini කළුපහන මේත්‍රිගේ නදීරා මධුභාෂිණි 183/2,Gunasewana,thalahagama,makadura 183/2,ගුණසෙවන,තලහගම,මාකදුර 14-Sep-92 199275804158 6-Mar-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/036 Athuraliya Matara Galthanna owita Gedara Madushika Thilini jayasekara ගල්තැන්න ඹ්විටි ගෙදර මධුෂිකා තිලිනි ජයසේකර Dammarathanagama,Urumuttha,Akuressa ධම්මරතනගම,ඌරුමුත්ත,අකුරැස්ස 1-Feb-92 925321125v 6-Mar-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/037 Athuraliya Matara Dematapassa liyanage nishanthi දෙමටපස්ස ලියනගේ  නිශාන්ති Aturaliya Kade,Dematapassa,Bopagoda අතුරලිය කඩේ,දෙමටපස්ස,බෝපගොඩ 4-Jun-90 906563924v 24-Mar-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/038 Athuraliya Matara Somadasa mudalige Maduka Kumari සෝමදාස මුදලිගේ මදුකා කුමාරි panuwala addarahena,bopagoda,Akuressa පානුවල අද්දරහේන,බෝපගොඩ,අකුරැස්ස 12-Jan-91 915122914v 24-Mar-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/039 Athuraliya Matara Dematapassa Liyanage Sriyani Wathsala දෙමටපස්ස ලියනගේ  ශ්‍රියානි වත්සලා no.137/4,Dematapassa,Bopagoda 137/4,දෙමටපස්ස,බෝපගොඩ,අකුරැස්ස 8-Nov-89 898133001v 1-Jun-16 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/ATRL/A/040 Athuraliya Matara Wijesingha Arachchige Danushka Sampath විජේසිංහ ආරච්චිගේ ධනුෂ්ක සම්පත් 264/2/2,panugaladeniya,wilpita 264/2/2,පණුගලදෙණිය,වීල්පිට,අකුරැස්ස 22-Dec-90 903570393v 6-Sep-16 Internal 28 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/041 Athuraliya Matara Ranga Madushan Vijethunga රංග මධුෂාන් විජේතුංග 259/6,Panugaladeniya,wilpita,akuressa 259/6,පණුගල්දෙනිය,විල්පිට,අකුරැස්ස 4-Dec-91 913391578v 6-Sep-16 Internal 27 management
2019/SP/MAT/ATRL/A/042 Athuraliya Matara Don Balasooriyage Deepika Shiromi දොන් බාලසුරියගේ දීපිකා ශිරෝමි Sunil Wila,Wilpita,akuressa සුනිල් විලා,විල්පිට,අකුරැස්ස 6-Mar-90 905661825v 9-Dec-16 Internal 28 animal Science Fisheries
2019/SP/MAT/ATRL/A/043 Athuraliya Matara Jasin Aracchige Amali Dilrukshi ජාසිං ආරච්චිගේ අමාලි දිල්රුක්ෂි Isuru,Maniggoda,Higgahamulla Kade,Talahhagama,Akuressa ඉසුරු,මානිග්ගොඩ,හිග්ගහමුල්ල කඩේ,තලහගම,අකුරැස්ස 10-Jul-91 916920695v 10-Dec-16 Internal 27 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/044 Athuraliya Matara Jayasekara aracchige Nisansala Maduwanthi ජයසේකර ආරච්චිගේ නිසංසලා මධුවන්ති 192,puhulwella hena,Thalahagama,Makadura 192,පුහුල්වැල්ලහේන,තලහගම,මාකඳුර 23-Sep-91 917673926v 10-Dec-16 Internal 27 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/045 Athuraliya Matara Mulupitage Damayanthi මුළුපිටගේ දමයන්ති Kosgahahenwila,Mulupita,akuressa කොස්ගහහේනවිල,මුළුපිට,අකුරැස්ස 12-Feb-91 915431682v 16-Dec-16 Internal 27 Management
2019/SP/MAT/ATRL/A/046 Athuraliya Matara Wickramasinghe Malawipathirana Danusha krishanthi වික්‍රමසිංහ මලවිපතිරණ ධනුෂා ක්‍රිෂන්ති Yaddehigoda,Urumuttha,akuressa යද්දෙහිගොඩ,ඌරුමුත්ත,අකුරැස්ස 31-Mar-88 885910602v 23-Dec-16 Internal 30 science in Nursing
2019/SP/MAT/ATRL/A/047 Athuraliya Matara Rubasin Gamage Shanika Madurangee රුබසිං ගමගේ ශානිකා මදුරංගි 08,Pelena Wattha,Tibbotuwawa, akuressa 08,පැලැන වත්ත,තිබ්බොටුවාව,අකුරැස්ස 10-Feb-90 905410091v 30-Dec-16 Internal 28 Arts
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/DWNR/A/001 Devinuwara Matara S.K. Kudavidanage එස්.කේ. කුඩාවිදානගේ  No: 101, Tangalle Rd, Devinuwara නො: 101, තංගල්ල පාර, දෙවිනුවර 14-Feb-76 760450243V 31-Dec-03 Internal 42 Bachelor of Commerce (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/002 Devinuwara Matara R. Pathinayaka ආර්. පතිනායක Gallalara, Pathegama - North, Kottegoda ගල්ලලාර, පාතේගම - උතුර, කෝට්ටගොඩ 16-Jun-78 781683299V 31-Dec-04 Internal 40 Bachelor of Science Managment (Public)
2019/SP/MAT/DWNR/A/003 Devinuwara Matara G.A.L. Kumara ජි.ඒ.එල්. කුමාර 241, Godewatta, Kapugama, Devinuwara 241, ගොඩේවත්ත, කපුගම, දෙවිනුවර 4-Aug-81 812170287V 1-Mar-05 Internal 37 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/004 Devinuwara Matara E.J.A.P.D.R. Jayasooriya ඊ.ජේ.ඒ.පි.ඩි.ආර්. ජයසූරිය 173, Angahawatta, Devinuwara, Matara 173, අංගහවත්ත, දෙවිනුවර, මාතර 2-Nov-79 197930704611 8-Aug-06 Internal 39 B.Sc Tourism Management (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/005 Devinuwara Matara N.D.J. Gunasekara එන්.ඩි.ජේ. ගුණසේකර Thalakanaththa, Thalalla North, Kekanadura, Matara තලකනත්ත, තලල්ල උතුර, කැකණදුර, මාතර 22-Jun-81 816741050V 1-Mar-07 Internal 37 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/006 Devinuwara Matara B.J. Gunasekara බි.ජේ. ගුණසේකර No: 130, Thalalla North, Kekanadura, Matara නො: 130, තලල්ල උතුර, කැකණදුර, මාතර 12-May-82 826330538V 1-May-08 Internal 36 Bachelor of Business Management (Finance)
2019/SP/MAT/DWNR/A/007 Devinuwara Matara A.K.R. Senarath ඒ.කේ.ආර්. සෙනරත් 159, Thalalla, Gandara 159, තලල්ල, ගන්දර 24-Apr-84 198411500627 1-May-10 Internal 34 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/008 Devinuwara Matara Rev. P. Wimalasara Himi පූජ්‍ය පි. විමලසාර හිමි 105, Light House Park, Thalpavila Road, Devinuwara 105, ලයිට් හවුස් පාර්ක්, තල්පාවිල පාර, දෙවිනුවර 3-Mar-89 890632726V 20-Oct-11 Internal 29 Bachelor of Arts (Special) Sinhala
2019/SP/MAT/DWNR/A/009 Devinuwara Matara C.H. Wellala සි.එච්. වෙල්ලාල 26, Sithumina, Bibula Watta, Kapugama, Devinuwara 26, සිතුමිණ, බිබුල වත්ත, කපුගම, දෙවිනුවර 25-Mar-83 198358500471 1-Aug-12 Internal 35 Bachelor of Architecture (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/010 Devinuwara Matara E.G.N. Jeewanthi ඊ.ජි.එන්. ජීවන්ති Subhashana, Weliarahena, Delgalla, Gandara සුභාෂන, වැලිආරහේන, දෙල්ගල්ල, ගන්දර 10-May-85 856313034V 21-Feb-13 Internal 33 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/011 Devinuwara Matara K.K.C. Geethanjani කේ.කේ.සි. ගීතාංජනී No: 26/1, Wickramarathna Rd, Devinuwara නො: 26/1, වික්‍රමරත්න මාවත, දෙවිනුවර 1-Oct-88 887753075V 28-Feb-13 Internal 30 Bachelor of Arts  (Special) Archaeolgy
2019/SP/MAT/DWNR/A/012 Devinuwara Matara U.W.T. Priyantha යු.ඩබ්.ටි. ප්‍රියන්ත Udaha Aluth watta, Uda Aparekka, Aparekka උඩහ අළුත්වත්ත, උඩ අපරැක්ක, අපරැක්ක 13-Sep-87 872570535V 1-Mar-13 Internal 31 Bachelor of Commerce (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/013 Devinuwara Matara Rev. H. Dhammarathana Himi පූජ්‍ය එච්. ධම්මරතන හිමි Galgane Purana Viharaya, Galgane Rd, Devinuwara ගල්ගනේ පුරාණ විහාරය, ගල්ගනේ පාර, දෙවිනුවර 29-Oct-84 843033725V 5-Mar-13 Internal 34 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/014 Devinuwara Matara Rev. H. Wimalarathana Himi පූජ්‍ය එච්. විමලරතන හිමි Galgane Purana Viharaya, Galgane Rd, Devinuwara ගල්ගනේ පුරාණ විහාරය, ගල්ගනේ පාර, දෙවිනුවර 5-Mar-85 850653437V 21-Mar-13 Internal 33 Bachelor of Arts (Special) Pali
2019/SP/MAT/DWNR/A/015 Devinuwara Matara W.M.P. Madushka ඩබ්.එම්.පි. මදුෂ්ක No: 21, 3rd Lane, Charlswick watta, Kekanadura, Matara නො: 21, 3වෙනි පටුමග, චාර්ල්ස් වීක් වත්ත, කැකණදුර, මාතර 20-Jun-87 871723834V 1-Sep-13 Internal 31 Bachelor of Commerce (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/016 Devinuwara Matara G.S. Surangika ජි.එස්. සුරංගිකා 1/304, Egodahawatta, Wawwa, Devinuwara 1/304, එගොඩහවත්ත, වාව්ව, දෙවිනුවර 14-Mar-88 885742815V 1-Dec-13 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/017 Devinuwara Matara R.G.A. Gunawardana ආර්.ජි.ඒ. ගුණවර්ධන No: 73, Kirimetiya Watta, Naotunna, Kottagoda නො: 73, කිරිමැටිය වත්ත, නාඔටුන්න, කෝට්ටගොඩ 16-Apr-88 198860701965 28-Jan-14 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/018 Devinuwara Matara D.N.E. Rathnayaka ඩි.එන්.ඊ. රත්නායක Pelawatta, Kapugama West, Gandara පැලවත්ත, කපුගම බටහිර, දෙවිනුවර 23-Jul-89 198970501460 1-Feb-14 Internal 29 Bachelor of Arts (Special) Economics
2019/SP/MAT/DWNR/A/019 Devinuwara Matara S.M.N. Dilini එස්.එම්.එන්. දිලිනි Sisila, Uda Aparekka, Aparekka සිසිල, උඩ අපරැක්ක, අපරැක්ක 29-Nov-89 898340015V 3-Feb-14 Internal 29 Bachelor of Science in Finance (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/020 Devinuwara Matara P.M.P. Kumara පී.එම්. පුෂ්ප කුමාර 49/9, Samagi Mw, Galgane rd, Devinuwara 49/9, සමගි මාවත, ගල්ගනේ පාර, දෙවිනුවර 22-Dec-79 793571640V 1-Mar-14 Internal 39 Bachelor of Education  (Drama & Theatre)
2019/SP/MAT/DWNR/A/021 Devinuwara Matara N.W.K.T. Dhananjani එන්.ඩබ්.කේ.ටි. ධනංජනී Maduwanthi, Delgalla, Gandara මධුවන්ති, දෙල්ගල්ල, ගන්දර 20-Apr-88 886111720V 13-Mar-14 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/022 Devinuwara Matara J.H.G. Kalyana ජේ.එච්.ජි. කල්‍යාණ Aleksandriya watta, Kapugama Central, Devinuwara ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවත්ත, කපුගම මධ්‍යම, දෙවිනුවර 4-Sep-90 902480064V 13-Mar-14 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/023 Devinuwara Matara P.D.D. Anuradha පි.ඩි.ඩි. අනුරාධා "Samaru", Thalalla East, Kekanadura, Matara "සමරු", තලල්ල නැගෙනහිර, කැකණදුර, මාතර 6-Dec-89 898411770V 26-Mar-14 Internal 29 Bachelor of Arts (Special) Geography
2019/SP/MAT/DWNR/A/024 Devinuwara Matara B.H.P. Nikeshala බි.එච්.පි. නිකේෂලා No: 18, Abhimanpura, Kandagodella, Gandara අංක 18, අභිමන්පුර, කන්දගොඩැල්ල, ගන්දර 18-Feb-89 895491276V 6-Apr-14 Internal 29 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/DWNR/A/025 Devinuwara Matara P.R.B.D. Kumara පි.ආර්.බි.ඩි. කුමාර No: 85, Sililara, Gandara West, Gandara නො: 85, සිලිලාර, ගන්දර බටහිර, ගන්දර 4-Jun-88 881563274V 9-Apr-14 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/026 Devinuwara Matara S.P.S. Sandamali එස්.පී.එස්. සඳමාලි Hingurawatta, Kadawedduwa, Yatiyana හිඟුරවත්ත, කඩවැද්දුව, යටියන, මාතර 30-Oct-90 907771270V 23-Jan-15 Internal 28 Bachelor of Arts (special) Economics
2019/SP/MAT/DWNR/A/027 Devinuwara Matara W.A.D. Anuradha ඩබ්.ඒ.ඩි. අනුරාධා Dilini, Mudalige Wattha, Delgalla, Gandara දිලිනී, මුදලිගෙවත්ත, දෙල්ගල්ල, ගන්දර 10-Nov-88 888151796V 26-Jan-15 Internal 30 Bachelor of Arts (Special) Economics
2019/SP/MAT/DWNR/A/028 Devinuwara Matara D.D.S. Wathsala ඩි.ඩි.එස්. වත්සලා Nugagahawatta, Bambarawelhena, Kurunthotawatta, Devinuwara නුගගහවත්ත, බඹරවැල්හේන, කුරුන්තොටවත්ත, දෙවිනුවර 30-Jun-91 916822782V 1-Feb-15 Internal 27 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/029 Devinuwara Matara K.K.M. Jayamini කේ.කේ.එම්. ජයමිණි No: 103/A, Mahagedara Watta, Thalalla North, Kekanadura නො: 103/ඒ, මහගෙදරවත්ත, තලල්ල උතුර, කැකණදුර 7-Dec-90 908422457V 1-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Political Science
2019/SP/MAT/DWNR/A/030 Devinuwara Matara G.S. Madhushani ජි.එස්. මධුෂාණි 278 - G, Egodaha Watta, Wawwa, Devinuwara 278 - ජි, එගොඩවත්ත, වාව්ව, දෙවිනුවර 22-Dec-90 199085703340 15-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/031 Devinuwara Matara T.G.T. Lakmali ටි.ජි.ටි. ලක්මාලි Kapuwatunahena, Pathegama East, Kottagoda කපුවටුනහේන, පාතේගම නැගෙනහිර, කෝට්ටගොඩ 8-Feb-90 905391968V 1-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/032 Devinuwara Matara K.D.A.M. Ishara කේ.ඩි.ඒ.එම්. ඉෂාරා 31F, Arahena, Thalalla North, Kekanadura 31 එෆ්, ආරහේන, තලල්ල උතුර, කැකණදුර 26-May-91 916472811V 1-Mar-15 Internal 27 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/033 Devinuwara Matara H.K.M. Madhumali එච්.කේ.එම්. මධුමාලි Nimsara, Kurunthota Watta, Devinuwara නිම්සර, කුරුන්තොටවත්ත, දෙවිනුවර 28-Jun-90 906802198V 1-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/034 Devinuwara Matara H.K.S.M. Nandasiri එච්.කේ.එස්.එම්. නන්දසිරි Arewatta, Gandarawatta, Devinuwara ආරේවත්ත, ගන්දරාවත්ත, දෙවිනුවර 28-Jun-90 906801167V 24-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Sociology
2019/SP/MAT/DWNR/A/035 Devinuwara Matara M.B.K. Jayawardhana එම්.බි.කේ. ජයවර්ධන Ruppekoratuwa, Naotunna, Kekanadura, Matara රුප්පෙකොරටුව, නාඔටුන්න, කැකණදුර, මාතර 13-Mar-90 905730231V 24-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Geography
2019/SP/MAT/DWNR/A/036 Devinuwara Matara I.N. Rajapaksha අයි.එන්. රාජපක්ෂ Maragahawatta,Thalalla, Gandara මාරගහවත්ත, තලල්ල, ගන්දර 9-Aug-90 907222357V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration (Special) Accounting & Finance
2019/SP/MAT/DWNR/A/037 Devinuwara Matara D.G. Nadeeka ඩි.ජි. නදීකා No: 01, Aparekugama, Aparekka, Matara නො: 01, අපරැකුගම, අපරැක්ක, මාතර 26-May-89 896472887V 20-Oct-15 Internal 29 Bachelor of Arts (Special) Statistics
2019/SP/MAT/DWNR/A/038 Devinuwara Matara M.H.M. Falik එම්.එච්.එම්. ෆාලික් 288, Nasooha Mahal, Gandara, Matara 288, නසූහා මහල්, ගන්දර, මාතර 5-Jul-89 198918701694 16-Nov-15 Internal 29 Bachelor of Science (Special) Financial Management
2019/SP/MAT/DWNR/A/039 Devinuwara Matara G.W.A.P. Sandaruwani ජි.ඩබ්.ඒ.පි. සඳරුවනි 471/B, Narangahahena, Wadigawatta Road, Kapugama, Dondra 471/බි, නාරංගහහේන, වඩිගවත්ත පාර, කපුගම, දෙවිනුවර 16-Nov-91 918213562V 9-Dec-15 Internal 27 Bachelor of Arts (Special) Political Science
2019/SP/MAT/DWNR/A/040 Devinuwara Matara W.S.S. Navodya ඩබ්.එස්.එස්. නවෝද්‍යා 226/6A, Kimbulagalahena Road, Kalapumodra, Devinuwara 226/6 ඒ, කිඹුලගලහේන පාර, කළපුමෝදර, දෙවිනුවර 8-Feb-91 910390589V 19-Dec-15 Internal 27 Bachelor of Science (Bio Science)
2019/SP/MAT/DWNR/A/041 Devinuwara Matara H.A.P.K. Umayangi එච්.ඒ.පි.කේ. උමයංගි Hirusha, Jayabodhiya Rd, Gandara හිරුෂා, ජයබෝධිය පාර, ගන්දර 13-May-90 906343819V 3-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Science in Finance (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/042 Devinuwara Matara S.P.P. Arachchi එස්.පි.පි. ආරච්චි Kajjugas Handiya, Kapugama, Devinuwara කජ්ජුගස් හන්දිය, කපුගම, දෙවිනුවර 25-May-89 198964604426 3-Jan-16 Internal 29 Bachelor of Science in Business Administration (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/043 Devinuwara Matara K.G.K. Madhushika කේ.ජි.කේ. මධුෂිකා Mirissage Watta, Jayabodiya Rd, Gandara මිරිස්සගෙ වත්ත, ජයබෝධිය පාර, ගන්දර  16-Jan-93 935163218V 1-Feb-16 Internal 25 Bachelor of Arts in Peace & Conflict Resolution
2019/SP/MAT/DWNR/A/044 Devinuwara Matara U.H.D.A. Gayathri යු.එච්.ඩි.ඒ. ගයාත්‍රි Sarasi, Pathegama North, Kottagoda සරසි, පාතෙගම උතුර, කෝට්ටගොඩ 27-Aug-91 917401411V 6-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/045 Devinuwara Matara W. Sumana Himi පූජ්‍ය ඩබ්. සුමන හිමි Sri Mandalaramaya, Thalalla South, Gandara ශ්‍රී මණ්ඩලාරාමය, තලල්ල දකුණ, ගන්දර 2-Jun-91 911544644V 23-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Arts (Special) Buddhist Philosophy
2019/SP/MAT/DWNR/A/046 Devinuwara Matara W.K. Sugandika ඩබ්.කේ. සුගන්ධිකා Kekunagaha hena, Kadawedduwa, Yatiyana කැකුණගහහේන, කඩවැද්දුව, යටියන 25-Oct-89 897994097V 24-Mar-16 Internal 29 Bachelor of Arts (Special) Sinhala
2019/SP/MAT/DWNR/A/047 Devinuwara Matara H.H.W. Vinodani එච්.එච්.ඩබ්. විනෝදනී No: 112/1 , Walawwa Koratuwa, Tangalle Rd, Devinuwara නො: 112/1 , වලව්ව කොරටුව, තංගල්ල පාර, දෙවිනුවර 29-Aug-91 917420670V 24-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Arts (Special) Sociology
2019/SP/MAT/DWNR/A/048 Devinuwara Matara P.G.M. Thushani පි.ජි.එම්. තුෂානි Swarna, Baduwatta, Kadawedduwa, Yatiyana, Matara ස්වර්ණ, බදුවත්ත, කඩවැද්දුව, යටියන, මාතර 8-Feb-91 915390625V 9-Apr-16 Internal 27 Bachelor of Atrs (Special) Economics
2019/SP/MAT/DWNR/A/049 Devinuwara Matara B.S. Chithrangi බි.එස්. චිත්‍රාංගි Chithranga, Thalalla North, Kekanadura චිත්‍රාංග, තලල්ල උතුර, කැකණදුර 7-Jul-90 906892162V 27-Apr-16 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Geography
2019/SP/MAT/DWNR/A/050 Devinuwara Matara G.G.K.K. Navodya ජි.ජි.කේ.කේ. නවෝද්‍යා "Esara", Piththalage Kumbura, Kiralawella Road, Devinuwara "ඊසර", පිත්තලගේ කුඹුර, කිරළවැල්ල පාර, දෙවිනුවර 3-Sep-91 917474184V 1-May-16 Internal 27 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/051 Devinuwara Matara P.R.C. Lakmini පි.ආර්.සි. ලක්මිණි No: 31, Laksiri Uyana, Thalalla North, kekanadura නො: 31, ලක්සිරි උයන, තලල්ල උතුර, කැකණදුර 19-Feb-90 905502417V 1-May-16 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/DWNR/A/052 Devinuwara Matara H.M.M.T. Kumari එච්.එම්.එම්.ටි. කුමාරි Ratagaha Koratuwa, Thalalla South, Gandara, Matara රටගහ කොරටුව, තලල්ල දකුණ, ගන්දර, මාතර 24-Oct-89 897984253V 26-Jul-16 Internal 29 Bachelor of Science (Nursing )
2019/SP/MAT/DWNR/A/053 Devinuwara Matara K.B.R.S. Hendawitharana කේ.බි.ආර්.එස්. හෙන්දාවිතාරණ No: 1, Rukgahawatta, Sudugala, kapugama, Devinuwara අංක 1, රුක්ගහවත්ත, සුදුගල, කපුගම, දෙවිනුවර 5-Nov-90 908104056V 6-Sep-16 Internal 28 Bachelor of Business Administration (Special) Marketing
2019/SP/MAT/DWNR/A/054 Devinuwara Matara H.K.G.S. Chamika එච්.කේ.ජි.එස්. චාමිකා Kaththiriyagewatta, Ellanthuduwa, Kadawedduwa, Yatiyana කත්තිරියගෙවත්ත, ඇල්ලන්තුඩුව, කඩවැද්දුව, යටියන 14-Oct-91 917882690V 10-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Science of Public Management ( Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/055 Devinuwara Matara K.N.E. Lakmali කේ.එන්.ඊ. ලක්මාලි Sriyantha, Bogahahena, Thalalla South, Gandara ශ්‍රියන්ත, බෝගහහේන, තලල්ල දකුණ, ගන්දර 18-Jun-92 926700480V 10-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Science in Finance (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/056 Devinuwara Matara M.D.S. Sandaruwani එම්.ඩි.එස්. සඳරුවනි Eramudugaha Watta, Wawwa, Devinuwara එරමුදු ගහ වත්ත, වාව්ව, දෙවිනුවර 17-May-91 916381476V 10-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Science in Human Resource Management (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/057 Devinuwara Matara M.G.T. Malkanthi එම්.ජි.ටි. මල්කාන්ති Seegiri, Subodharama Road, Naotunna, Kekanadura සිගීරි, සුබෝධාරාම මාවත, නාඔටුන්න, කැකණදුර 25-Apr-90 906160064V 10-Dec-16 Internal 28 Bachelor of Science in Estate Management & Valuation
2019/SP/MAT/DWNR/A/058 Devinuwara Matara A.T.S. Nilmini ඒ.ටි.එස්. නිල්මිණි 131/1, Liyanage Watta, Gandara 131/1, ලියනගේ වත්ත, ගන්දර 25-Nov-92 928304426V 10-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Science in Business Administration (Special)
2019/SP/MAT/DWNR/A/059 Devinuwara Matara H.K.C. Sampath එච්.කේ.සි. සම්පත් No: 04, Warawaththa, kapugama, Dondra අංක 04, වරාවත්ත, කපුගම, දෙවිනුවර 29-May-91 911502178V 30-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Arts (Special) Political Science
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/001 Pasgoda Matara M.K.Rukman එම්.කේ.රුක්මන් No453/A/1,Puwakgahahena,Gomila,Mawarala අංක 453/ඒ/1,පුවක්ගහහේන,ගොමිල,මාවරල 15-Oct-78 782892720V 2006 Internal 40 Bachelor of Arts  
2019/SP/MAT/PSGD/A/002 Pasgoda Matara T.C.R.Abenayaka ටී.සී.ආර්.අබේනායක Pitadeniyahena,Katawalagama,Beralapanathara පිටදෙනියහේන,කැටවලගම.බෙරලපනාතර 3-Apr-83 830942564v 2009 Internal 35 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/003 Pasgoda Matara T.P. Agalakoratuwa ටී.පී.අගලකොරටුව No589,Agalakoratuwa,Katawalagama"Beralapanathara අංක589,අගලකොරටුව.කැටවලගම,බෙැරලපනාතර 21-Oct-80 802955626v 2009 Internal 38 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/004 Pasgoda Matara A.K.D.Deshadi ඒ.කේ.ඩී.දේශාදි "Aruna"Halgahapola,GomilaMawarala අරුණ.හල්ගහපොල,ගොමිල,මාවරල 29-Feb-84 198456001178    2010 Internal 34 Bachelor of Laws
2019/SP/MAT/PSGD/A/005 Pasgoda Matara N.N.R. Jayasekara එන්.එන්.ආර්.නානායක්කාර Mahagedara, Adaluwa, Gomila, Mawarala මහගෙදර, ආඳළුව,ගොමිල, මාවරල 1-Oct-82 827751812v 2013 Internal 36 Bachelor of Arts Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/006 Pasgoda Matara N.K.D.N.Erandika එන්.කේ.ඩී. එන්.එරන්දිකා Kadigammullegerdara, Pattigala, Beralapanathara කඩිගම්මුල්ලේගෙදර, පට්ටිගල, බෙරලපනාතර 17-Oct-88 887912912V 2013 Internal 30 Bachelor of Arts (Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/007 Pasgoda Matara M.M.Jeewani එම්.එම්.ජීවනී "MadushaCycleWorks" Moragala,Kiriipana මදූෂා සයිකල්වර්ක්ස්,මොරගල,කිරිලිපන 17-Oct-87 877912604v 2013 Internal 31 Bachelor of Science in  Public Management
2019/SP/MAT/PSGD/A/008 Pasgoda Matara W.N.D.Kumari ​ඩබ්.එන්.ඩී. කුමාරී 729/A,Kendagasgodella,Wijayagama,Beralapanathara 729/ඒ,කැන්දගස්ගොඩැල්ල, විජයගම, බෙරලපනාතර 24-Oct-87 877961729v 2013 Internal 31 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/009 Pasgoda Matara P.A.Maduwanthi පී.ඒ.මදුවන්ති 544"Thaksalawa",  Sithumina Place URubokka 544,"තක්සලාව"සිතුමිණපෙදෙස"ඌරුබොක්ක 26-Nov-87 878312554v 2013 Internal 31 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/010 Pasgoda Matara W.K.Renuka   No85/1,Wilayaya,Dampahala අංක85/1,විලයාය,දම්පහල 17-Sep-88 887612439v 2013 Internal 30 Bachelor of Arts Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/011 Pasgoda Matara B.A.R.Sampath බී.ඒ.ආර්.සම්පත් "Sampath"Wijayagama,Beralapanathara සම්පත්,විජයගම,බෙරලපනාතර 25-Sep-87 872691057V 2013 Internal 31 Bachelor of Science in Management 
2019/SP/MAT/PSGD/A/012 Pasgoda Matara V.G.Nirosha වී.ජී.නිරෝෂා 379/E/2, Polgashena, Ehalakanda ,Gomila, Mawarlala 379/ඊ/2 පොල්ගස්හේන,ඇහැලකන්ද,ගොමිල,මාවරල. 8-May-88 886291221v 2014 Internal 30 Bachelor Of Arts.(Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/013 Pasgoda Matara G.Sriyani ජී.ශ්‍රියානි Boraluwahena,Keeripitiya, Urubokka. බොරළුවහේන,කීරිපිටිය, ඌරුබොක්ක 16-Dec-87 878513002v 2014 Internal 31 Bachelor of Arts Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/014 Pasgoda Matara Y.K.Edirisingha වයි.කේ.එදිරිසිංහ 492B,Hulankanda,Dampahala 492/බී,හුලංකන්ද,දම්පහල 19-Apr-84 198461001373    2014 Internal 34 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/PSGD/A/015 Pasgoda Matara H.A.G.W. Hettiarachchi එච්.ඒ.ජී.ඩබ්.හෙට්ටිආරච්චි "Sampath"Puwakgahahena ,Gopmipla, Mawarala "සම්පත්",පුවක්ගහහේන, ගොමිල, මාවරල 1-Mar-76 765610052v 2014 Internal 42 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/016 Pasgoda Matara M.P.S. Priyadarshani එම්.පී.එස්.ප්‍රියදර්ශනී 413, Godakumbura Gedara,Moragala,Kirilipana 413ගොඩකුඹුර ගෙදර,මොරගල, කිරිලිපන 5-Apr-88 885960162v 2014 Internal 30 Bachelor of Business Management  (Special)In Human Resources
2019/SP/MAT/PSGD/A/017 Pasgoda Matara B.S.Samarasekara බී.එස්.සමරසේකර No189/A,Boralukatiya,Yatigala,Dampahala අංක189/ඒ,බොරළුකැටිය,යටිගල,දම්පහල 19-Nov-88 198832404729.00 2014 Internal 30 Bachelor of Arts  
2019/SP/MAT/PSGD/A/018 Pasgoda Matara K.G.M.Chaturika කේ.ජී.එම්.චතුරිකා Polpaladeniya,Keeripitiya,Urubokka පොල්පැලදෙනියලකීරිපිට්ය,ඌරුබොක්ක 2-Oct-90 907763498v 2015 Internal 28 Bachelor Of Arts.(Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/019 Pasgoda Matara T.D.Maleesha ටී.ඩී.මලීෂා 18/A, Eriyagahadeniya,Ginnaliya, Urubokka. 18/ඒ, ඊරියගහදෙනිය,ගින්නලිය, ඌරුබොක්ක 10-Nov-89 898151891v 2015 Internal 29 Bachelor of Science In Marketing Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/020 Pasgoda Matara S.L.D.Sepali එස්.එල්.ඩී. සේපාලි 152/3",SampathNiwasa" Diganawaththa,Ginnaliya, Urubokka. 152/3"සම්පත් නිවස"දිගනවත්ත,ගින්නලිය,ඌරුබොක්ක. 30-Dec-89 898651665v 2015 Internal 29 Bachelor Of Arts. Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/021 Pasgoda Matara W.A.Dilhani ඩබ්.ඒ.දිල්හානි Isuru", Galgodahena, Urubokka "ඉසුරු" ගල්ගොඩහේන, ඌරුබොක්ක 1-Sep-90 907451020V 2015 Internal 28 Bachelor of Science in Management and Information Technology
2019/SP/MAT/PSGD/A/022 Pasgoda Matara B.S.Thakshila බී.එස්.තක්ෂිලා Masdeniya, Pattigala, Beralapanathara මාස්දෙනිය, පට්ටිගල, බෙරලපනාතර 9-Dec-89 898441903V 2015 Internal 29 Bachelor of Arts (General) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/023 Pasgoda Matara J.K.I.Manohari ජේ.කේ.අයි. මනෝහරි No.70/1, Ganewatta, Rotumba නො.70/1, ගනේවත්ත, රොටුඹ 30-Mar-91 915902715V 2015 Internal 27 Bachelor of Arts (General) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/024 Pasgoda Matara S.H.P.Chaturani එස්.එච්.පී. චතුරානි Katawalagedara,Urawa ,Rotumba කැටවලගෙදරහේන.ඌරව,රොටුඹ 29-Mar-90 905891693V 2015 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/025 Pasgoda Matara U.G.I.Madushani යූ.ජී.අයි.මදුෂානි 672/B,Samagimawatha,Urubokka. 672/බී, සමගිමාවත, ඌරුබොක්ක 10-Jul-89 896922700V 2015 Internal 29 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/026 Pasgoda Matara D.G.C.Madushani ඩී.ජී.සී.මදුෂානි Keenagahadeniya, Pattigala, bearalapanatharq කීණගහදෙනිය,පට්ටිගල, බෙරලපනාතර 24-May-90 906452596v 2015 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/027 Pasgoda Matara D.G.T.D.Nilangani ඩී.ජී.ටී.ඩී.නිලංගනී 326/C,Thebudeniya,Pattigala 326/සී,තෙබුදෙනිය.පට්ටිගල 5-Jan-88 885052193v 2015 Internal 31 Bachelor of Arts (Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/028 Pasgoda Matara R.D.Priyadarshani ආර්.ඩී.ප්‍රියදර්ශනී Peragahawatta Ginnaliya, Urubokka පේරගහවත්ත, ගින්නලිය, ඌරුබොක්ක 5-Dec-90 908400615V 2015 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Political Scince  
2019/SP/MAT/PSGD/A/029 Pasgoda Matara D.H.Y.Rangani ඩී.එච්.වයි.රංගනී Agurumelekanda,Ginnaliya,Urubokka අගුරුමැලේකන්ද,ගින්නලිය,ඌරුබොක්ක 20-Aug-90 907330605v 2015 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/030 Pasgoda Matara J.K.Anusha ජේ.කේ.අනූෂා 70/1,Ganewtta,Rotumba 70/1,ගනේවත්ත,රොටුඹ 1-Jan-88 887800685v 2015 Internal 31 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/PSGD/A/031 Pasgoda Matara T.K.R.Sandeepani ටී.කේ.ආර්.සංදීපනී 12/2,Polathudeniya,Gomila,Mawarala 12/2,පොල්අතුදෙනිය,ගොමිල,මාවරල 24-Jun-90 90676440v 2015 Internal 28 Bachelor of (Special)Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/032 Pasgoda Matara T.K.T.Sugandi ටි.කේ.ටී. සුගන්ධි 12/2,Polathudeniya,Gomila,Mawarala 12/2,පොල්අතුදෙනිය,ගොමිල,මාවරල 9-Apr-92 926002449v 2015 Internal 26 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/033 Pasgoda Matara A.S.Edirisingha ඒ.එස්.එදිරිසිංහ "Ashan",Samagimawatha,Beralapanathara "අශාන්" සමගිමාවත, බෙරලපනාතර 9-Oct-89 892832145v 2015 Internal 29 Bachelor of Arts (Special) Economics  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/034 Pasgoda Matara B.H.Panuruddika බී.එච්.පී.අනුරුද්ධිකා No7,Pillahena,Beralapanathara අංක07, පීල්ලහේන, බෙරලපනාතර 13-Apr-91 9160416041V 2015 Internal 27 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/035 Pasgoda Matara R.J.Samanthika ආර්.ජේ. සමන්තිකා No119,Unapadurahena,Urubokka අංක119, උණපඳුරහේන, ඌරුබොක්ක 22-Dec-88 888572511V 2015 Internal 30 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/036 Pasgoda Matara M.P.L.P.Kumara එම්.පී.එල්.පි. කුමාර 245/A,Agurumalekanda,Ginnaliya,Urubokka 245/ඒ, අඟුරුමැලේකන්ද, ගිනන්ලිය, උරුබොක්ක 7-Mar-89 198906702876    2015 Internal 29 Bachelor of Arts (Special)   Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/037 Pasgoda Matara A.N.Rubasingha ඒ.එන්.රුබසිංහ 185/1,Yatigala,Dampahala 185/1,යටිගල. දම්පහල 25-May-89 896460897v 2015 Internal 29 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/038 Pasgoda Matara M.P. Gunawardana එම්.පී.ගුණවර්ධන Samanpaya,Pambahena,Urubokka සමන්පාය.පඹහේන.ඌරුබොක්ක 25-Dec-88 883602811v 2015 Internal 30 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/039 Pasgoda Matara T.D.Nisanka ටී.ඩී.නිසංකා 107/A,Arunalokamawatha,Udadeniya,Batadura,Deniyaya 107/ඒ, අරුණාලෝකමාවත,උඩදෙනිය.බටාදුර,දෙනියාය 15-Aug-90 902283390v 2015 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/040 Pasgoda Matara H.R.S.Sandamali එච්.ආර්.එස්.සඳමාලි Siyambalagodahena,Wilayaya,Dampahala සියඹලාගොඩහේන,විලයාය,දම්පහල 10-May-89 896310887v 2015 Internal 29 Bachelor of Science in Finance
2019/SP/MAT/PSGD/A/041 Pasgoda Matara G.A.Nadeeshani ජී.ඒ.නදීශානි Asirigama,Kobomalla,Beralapanathara ආසිරිගම,කොබෝමෑල්ල,බෙරලපනාතර 31-Dec-89 898481700v 2015 Internal 29 Bachelor of Arts  
2019/SP/MAT/PSGD/A/042 Pasgoda Matara P.S.Mekala පී.එස්.මේඛලා 217/A,Ambagasmulla,Moragala,Kirilapana. 217/ඒ.අඹගස්මුල්ල.මොරගල,කිරිලිපලන 12-Jun-90 905550586V 2015 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/043 Pasgoda Matara H.A.D.Maheshani එච්.ඒ.ඩී.මහේෂනී "Hashan"Niwasa,Millagahavila,Gomila,Mawarala හෂාන්නිවස,මිල්ලගහවිල,ගොමිල,මාවරල 21-Mar-91 915811906v 2015 Internal 27 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/044 Pasgoda Matara J.S.Sandamali ජේ.එස්.සඳමාලි Ellaudahena,Beralapanathara ඇල්ලඋඩහේන,බෙරලපනාතර 24-May-90 906254026v 2015 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/045 Pasgoda Matara H.A.D.Nadeesha එච්.ඒ.ඩී.නදීශා "Lahiru"Wijayagama,Beralapanathara "ලහිරු,විජයගම,බෙරලපනාතර 24-May-89 198962501201    2015 Internal 29 Bachelor of Business Management  (Special)In Accountancy
2019/SP/MAT/PSGD/A/046 Pasgoda Matara H.R.P.H.Sankalpa එච්.ආර්.පී.එච්.සංකල්ප "Sankalpa"Thumman Handiya,Matara Road,Urubokka සංකල්ප,තුම්මන්හංදිය,මාතරපාර,ඌරුබොක්ක 27-Jan-90 900274050V 2015 Internal 28 Bachelor of Science in Management and Information Technology
2019/SP/MAT/PSGD/A/047 Pasgoda Matara T.D.K.S.Rasika ටී.ඩී.කේ.එස්.රසිකා 335,Keenagahadeniya,Pattigala,Beralapanathara 335,කීනගහදෙණිය.පට්ටිගල.බෙරලපනාතර 29-May-88 886500548v 2015 Internal 30 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/PSGD/A/048 Pasgoda Matara R.P.R.Sagari ආර්.පී.ආර්. සාගරී Medavila, Pothuhalgoda,Pasgoda. මැදවිල, පොතුහැල්ගොඩ,පස්ගොඩ 17-Aug-92 199273000966 2016 Internal 26 Bachelor of Arts Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/049 Pasgoda Matara A.L.Nisansala ඒ.එල්. නිසංසලා NO426/2, Amuhengoda,Urubokka. අංක426/2, අමුහේන්ගොඩ,ඌරුබොක්ක. 31-Oct-91 918053204V 2016 Internal 27 Bachelor Of Science(Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/050 Pasgoda Matara S.Y.G.C.Udayangani එස්.වයි.ජී. උදයංගනී 50/A/1, Miriswaththahena, ThalagahahenaGinnaliya, Urubokka 50/ඒ/1, මිරිස්වත්තහේන,තලගහහේන, ගින්නලිය, ඌරුබොක්ක. 13-Dec-91 918480870V 2016 Internal 27 Bachelor of Arts Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/051 Pasgoda Matara H.M.Kaluarachchi එච්.එම්. කළුආරච්චි Kobomella Estate,Beralapanathara කොබෝමෑල්ල වත්ත, බෙරලපනාතර 25-Nov-91 199183004363    2016 Internal 27 Bachelor of Science in Finance
2019/SP/MAT/PSGD/A/052 Pasgoda Matara K.I.Sandamali කේ.අයි. සඳමාලි Dahanayaka Stores, MahamawathaKetawalagama,Beralapanathara දහනායක ස්ටෝර්ස්, මහමාවත, කැටවලගම, බෙරලපනාතර 3-Feb-90 905341189V 2016 Internal 28 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/PSGD/A/053 Pasgoda Matara H.G.S.Himali එච්.ජී.එස්. හිමාලි Marawahena, Napathella, Rotumba මාරාවහේන, නාපත්ඇල්ල, රොටුඹ 30-Aug-88 198874302988    2016 Internal 30 Bachelor of Arts (Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/054 Pasgoda Matara H.G.A.Dushani එච්.ජී.ඒ.දුෂාන් Aluthwaththa, Udapasgoda, Pasgoda අලුත්වත්ත, උඩපස්ගාඩ, පස්ගොඩ 9-Nov-89 893143220V 2016 Internal 29 Bachelor of Science In Business Administration
2019/SP/MAT/PSGD/A/055 Pasgoda Matara K.L.Thejani කේ.එල්.තේජානි "Vikum"Pansalawaththa,Pattigala,Beralapanathara "විකුම්"පන්සලවත්ත,පට්ටිගල,බෙරලපනාතර 29-Apr-91 916202997v 2016 Internal 27 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/056 Pasgoda Matara P.P.Kumuduni පී.පී.කුමුදුනී 649/2"Tharaka"GorakagahaWatthe,Keeripitiya,Urubokka 649/2";තාරක",ගොරකගහවත්ත,කීරිපිටිය,ඌරුබොක්ක 2-Aug-90 907141730v 2016 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/057 Pasgoda Matara K.K.C.Kumari කේ.කේ.සී. කුමාරි Athubakanda,Makiliyathanna,Urubokka අතුබෑකන්ද,මැකිලියතැන්න ඌරුබොක්ක 31-Dec-91 918481761v 2016 Internal 27 Bachelor of Science in Marketing Management 
2019/SP/MAT/PSGD/A/058 Pasgoda Matara P.H.U.Sakunthala පී.එච්.යූ.සකුන්තලා Peellahena,Burullagahakoratuwa,Beralapanathara පීල්ලහේන, බුරුල්ලගහකොරටුව, බෙරලපනාතර 1-Apr-90 905922181V 2016 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/059 Pasgoda Matara M.D.P.R.Udeshika එම්.පී.ඩී.ආර්.උදේශිකා Ambagahamulla,Leewana,Ginnaliya,Urubokka අඹගහමුල්ල, ලීවාන,ගින්නලිය,ඌරුබොක්ක 6-Feb-91 915370527V 2016 Internal 27 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/060 Pasgoda Matara J.N.Kanthi ජේ.එන්.කාන්ති Koppakanda Gedara,Ginnaliya,Uubokka කෝප්පකන්දගෙදර,ගින්නලිය,ඌරුබොක්ක 2-Jun-90 906541670V 2016 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/061 Pasgoda Matara S.S.I.M. Hithawansha එස්.එස්.අයි.එම්.හිතවංශ No49"Chandramali"RotumbaRoad,Pasgoda අංක49,"චන්ද්‍රමාලි",රොට්‍රඹපාර,පස්ගොඩ 28-Aug-92 927410966v 2016 Internal 26 Bachelor of Arts (Hons) In History 
2019/SP/MAT/PSGD/A/062 Pasgoda Matara J.P.R Priyadarshani ජේ.පී.ආර්. ප්‍රියදර්ශනී "Jayalath",Samagi Mawatha, Dolamulla, Urubokka ජයලත්,සමගිමාවත,දොලමුල්ල,ඌරුබොක්ක 15-Oct-91 917893128v 2016 Internal 27 Bachelor of Arts  (Geography)Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/063 Pasgoda Matara D.R.S.Madushani ඩී.ආර්.එස්. මදුශානි. Hinnaran Gahahena,Udapasgoda,Pasgoda. හින්නාරන්ගහහේන, උඩපස්ගොඩ, පස්ගොඩ 9-Aug-90 907223051v 2016 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/064 Pasgoda Matara R.M.C.Perera ආර්.එම්.සී. පෙර්රා No413D Boraluwahena,Govipala, Hegoda, Urubokka අංක413ඩී, බොරළුවහේන.ගොවිපල, හීගොඩ, ඌරුබොක්ක 27-Jun-89 198917900473    2016 Internal 29 Bachelor of Commerce (Special)   Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/065 Pasgoda Matara A.N.K.K.M. Karunaratna ඒ.එන්.කේ.කේ.එම්.කරුණාරත්න Badupolawatta,Ginnaliya, Urubokka බදුපොලවත්ත,ගින්නලිය,ඌරුබොක්ක 30-Aug-88 882434770v 2016 Internal 30 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/066 Pasgoda Matara K.G.Maduwanthi කේ.ජී.මදුවන්ති Malimbadagedara,Nagodaathura,Beralapanathara මාලිම්බඩගෙදර,නාගොඩඅතුර,බෙරලපනාතර 21-Mar-90 905811681v 2016 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/067 Pasgoda Matara G.K.T.Sumanapala ජී.කේ.ටී.සුමනපාල 523/A,Hulankanda,Dampahala 523/ඒ,හුලංකන්ද,දම්පහල 2-Jan-92 925021229v 2016 Internal 27 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/068 Pasgoda Matara A.P.Priyadarshani ඒ.පී.ප්‍රියදර්ශනී 420/B,Wasana,Horagahathennahena,Pothdeniya 420/බී,වාසනා, හොරගහතැන්නහේන,පොත්දෙනිය 13-Jan-93 935133440v 2016 Internal 25 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/069 Pasgoda Matara W.N. Priyadarshani ඩබ්.එන්.ප්‍රියදර්ශනී Wijesingha stores,Palamukilomeeterkanuwa,Ginnaliyapara,Urubokka විජේසිංහස්ටෝර්ස්,පළමුකිලෝමීටර්කණුව,ගින්නලියපාර,ඌරුබොක්ක 2-Nov-89 898071723v 2016 Internal 29 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/070 Pasgoda Matara J.K.R.Nilmini ජේ.කේ.ආර්.නිල්මිණි "Aruna"Halgahapola,GomilaMawarala අරුණ.හල්ගහපොල,ගොමිල,මාවරල 30-Sep-89 897743353v 2016 Internal 29 Bachelor of Arts  (Demography)
2019/SP/MAT/PSGD/A/071 Pasgoda Matara S.I.M.Samarasingha එස්.අයි.එම්.සමරසිංහ "Madushani",Udagedara,Kolaniya,Pasgoda මධුෂානි,උඩගෙදර, කොළණිය,පස්ගොඩ 10-Dec-92 928454010V 2016 Internal 26 Bachelor of Science 
2019/SP/MAT/PSGD/A/072 Pasgoda Matara H.A.N.Sandamali එච්.ඒ.එන්.සඳමාලි Andaluwegedara,Thannapita,Gomila,Mawaral ආඳළුවෙගෙදර,ගොමිල,මාවරල 19-Mar-90 905791400v 2016 Internal 28 Bachelor of Arts  
2019/SP/MAT/PSGD/A/073 Pasgoda Matara A.L.N.Tharanga ඒ.එල්.එන්.තරංග 594/1,Hettioyalanda,Keeripitiya,Urubokka 594/1,හෙට්ටියලන්ද,කීරිපිටිය,ඌරුබොක්ක 22-Feb-91 910533762V 2016 Internal 27 Bachelor of Laws
2019/SP/MAT/PSGD/A/074 Pasgoda Matara K.G.U.Manohari කේ.ජී.යූ.මනෝහාරී Hiriliyaddahena,Wijayagama,Beralapanathara හිරිලියද්දහේන,විජයගම,බෙරැලපනාතර 17-Sep-92 927614138v 2016 Internal 26 Bachelor of Arts  
2019/SP/MAT/PSGD/A/075 Pasgoda Matara S.G.Thilan එස්.ජී.තිලාන් 436/A,Pahalagedara,Pothdeniya 436/ඒ.පහළ‍ගෙදර.පොත්දෙනිය 13-Nov-91 913184319v 2016 Internal 27 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/076 Pasgoda Matara T.S.Chathurika ටී.එස්.චතුරිකා Kopikella,Moragala,Kirilipana කෝපිකෑල්ල, මොරගල, කිරිලිපන 10-Mar-92 925700118v 2016 Internal 26 Bachelor of Science Business Administration(Economics Special)
2019/SP/MAT/PSGD/A/077 Pasgoda Matara S.W.L.Hansani එස්.ඩබ්.එල්.හංසනී Dispensary Junction,Beralapanathara ඩිස්පෙන්සරිහන්දිය,බෙරලපනාතර 2-May-89 198962300794    2016 Internal 29 Bachelor of Arts  Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/078 Pasgoda Matara M.S.Erandi එම්.එස්.එරන්දි Rataperalanda Gedara,Moragala,Pothdeniya රටපේරලන්දගෙදර,මොරගල,පොත්දෙනිය 29-Apr-91 916200463v 2016 Internal 27 Bachelor of Arts (Special) Degree
2019/SP/MAT/PSGD/A/079 Pasgoda Matara H.Chandima එච්.චන්දිම Moredeniyahena,Mologgamuwa,Moragala,Kirilipana. මොරේදෙනියහේන,මොලොග්ගමුව,මොරගල,කිරිලිපන 13-Mar-89 890733727v 2016 Internal 29 Bachelor of Arts  Degree
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/DKWL/A/001 Dickwella Matara Nawalagoda Hewage Roshan Denagama නාවලගොඩ හේවගේ ‍රොෂාන් දෙනගම "kithnula", No 19, Walasgala waththa, Walasgala “කිත්නුල“, නො 19, වලස්ගල වත්ත,  වලස්ගල 5-Jan-80 800051428V 31-Dec-04 Internal 39 Bsc Management (Public)
2019/SP/MAT/DKWL/A/002 Dickwella Matara Lanka Mullege Nadeera sadamali ලංකා මුල්ලෙගේ නදීරා සඳමාලි No109c, Mahawella Road, Dickwella නො109සී, මහවෙල පාර, දික්වැල්ල 2-Mar-78 785621590V 1-Jan-07 Internal 40 B.A Performing Arts
2019/SP/MAT/DKWL/A/003 Dickwella Matara Chandima Damayanthi Hettiarachchi චන්දිමා දමයන්ති හෙට්ටිආරච්චි Adige waththa, Hettiarachchigoda, Dickwella ආඩිගේ වත්ත, හෙට්ටආරච්චිගොඩ, ඌරුගමුව 12-Mar-81 815720253V 8-Oct-07 Internal 37 Bsc Management Special
2019/SP/MAT/DKWL/A/004 Dickwella Matara Kapila Krishan Punchihewa කපිල ක්‍රිෂාන් පුංචිහේවා 269/3, Mahagedara watte, Hunnadeniya, Kottegoda 269/3, මහගෙදර වත්ත,  ආරපොත පාර, හුන්නදෙනිය, කෝට්ටගොඩ 7-May-81 811284386V 28-Nov-07 Internal 37 Bsc Science
2019/SP/MAT/DKWL/A/005 Dickwella Matara Mohamed Athhar Fathima Nizama මොහොමඩ් අත්හර් ෆාතිමා නිසාමා No.22, Sandis Rd, Dickwella නො.22, සැන්ඩිස් පාර, දික්වැල්ල 26-Jan-85 855262878V 1-Jun-09 Internal 33 B.A(Generall)
2019/SP/MAT/DKWL/A/006 Dickwella Matara Reji Wimarshana Kolambahewa රෙජී ව්මර්ශන කොලඹහේවා "Iwasuma", Wehalla, Urugamuwa "ඉවසුම", අහනගෙවත්ත, වේහැල්ල, ඌරුගමුව 29-Jan-83 830291091V 10-Oct-09 Internal 35 B.B.A. (MKT) Sp
2019/SP/MAT/DKWL/A/007 Dickwella Matara Ahamed Nazeer Ahamed Nowras අහමඩ් නසීර් අහමඩ් නොවුරාස් 123, Kazeeja Villa, Yonakapura, Dickwella 123, කතීජා විලා, යෝනකපුර, දික්වැල්ල 25-Jan-85 850251142V 1-Jun-10 Internal 33 B.A
2019/SP/MAT/DKWL/A/008 Dickwella Matara hettiarachchige  Lakmal Priyankara හෙට්ටි ආරච්චිගේ ලක්මාල් ප්‍රියංකර Ihala waththa, Ihalamulla, Urugamuwa ඉහලවත්ත, ඉහලමුල්ල, ඌරුගමුව 3-Apr-85 198509400150 16-Nov-10 Internal 33 B.Com
2019/SP/MAT/DKWL/A/009 Dickwella Matara Mohamed Irushan Riyas Mohomed මොහොමඩ් ඉරුෂාන් රියාස් මොහොමඩ් 138, Yonakapura, Dickwella 138, යෝනකපුර, දික්වැල්ල 8-Aug-86 862212401V 10-Apr-12 Internal 32 B.Com Sp
2019/SP/MAT/DKWL/A/010 Dickwella Matara Yasari Madhutharasa Rathnamala Jayasinghe යසාරි මදුතරෂා රත්නමාලා ජයසිංහ "Anupama", Puwak waththa rd, Wewurukannala, Dickwella  “අනුපමා“, පුවක්වත්ත පාර, වැවුරුකන්නල, දික්වැල්ල 2-Mar-88 885620140V 1-Jul-12 Internal 30 LLB Degree
2019/SP/MAT/DKWL/A/011 Dickwella Matara Saranarachchi Patabandige Gihan Maduwitha සරනාරච්චි පටබැදිගේ ගිහාන් මධුවිත Dalawelikadawaththa, Hanwella, Dickwella දළවැලිකඩ වත්ත, හංවැල්ල, දික්වැල්ල 20-Jan-88 880200925V 25-Jan-13 Internal 30 Bsc Public Management (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/012 Dickwella Matara Weerarathne Patabendige Dinesh Sanjeewa වීරරත්න පටබැදිගේ දිනේෂ් සංජීව Samagipura, Water Tank Rd, Dodampahala, Dickwella සමඟිපුර, වතුර ටැංකිය පාර, දොඩම්පහල, දික්වැල්ල 3-Jul-88 881850656V 31-Jan-13 Internal 30 B.A (General)
2019/SP/MAT/DKWL/A/013 Dickwella Matara Hewa Katuwanage Achini Anuruddhika හේවා කටුවනගේ අචිනි අනුරුද්ධිකා "Anuradha", Bajjamagewaththe, Pohoasathugoda,Kottegoda “අනුරාධ“, බජ්ජමගේ වත්ත, පොහොසතුගොඩ, කෝට්ටගොඩ  15-Mar-86 865750943V 1-Mar-13 Internal 32 Business Studies
2019/SP/MAT/DKWL/A/014 Dickwella Matara Hewa kalu Kapuge Chathuri Madurika හේවා කළු කපුගේ චතුරි මධුරිකා Gorakagahahenawaththa, Galen Ara, Wewurukannala ගොරකගහහේන වත්ත, ගලෙන් ආර, වැවුරුකන්නල 11-Dec-88 888461680V 1-Mar-13 Internal 30 B.A ( Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/015 Dickwella Matara Hewa Garusinghe Dapanadurage Sameera හේවා ගරුසිංහ දාපනදුරගේ සමීර no 55,8th lane, Walasgala waththa, Walasgala නො 55, 8 පටුමග, වලස්ගල වත්ත,  වලස්ගල 9-Nov-89 893140603V 5-Mar-13 Internal 29 Bachelor of Art
2019/SP/MAT/DKWL/A/016 Dickwella Matara Sudeshika Udayangane Wickramasinghe සුදේශිකා උදයංගනී වික්‍රමසිංහ "Raja Motors", New road, Dickwella “රාජා මෝටර්ස්“, අළුත් පාර‍, දික්වැල්ල 21-Feb-86 865521952V 15-Mar-13 Internal 32 B.A. (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/017 Dickwella Matara Eranga Dineshani Jayasinghe එරංගා දිනේශානි ජයසිංහ No.10, Suriya Arachchige Waththa, Pathegama South, Kottegoda නො.110, සූරියආරච්චිගේවත්ත, පාතේගම දකුණ, කෝට්ටගොඩ 8-Nov-88 888133399V 15-Mar-13 Internal 30 B.A Sp Sociology (Internal)
2019/SP/MAT/DKWL/A/018 Dickwella Matara Muhhamadu Saipradeen Muhammadu  Ihraz මුහම්මදු සයිප්‍රදීන් මුහම්මදු ඉෂ්රාස් 341/1, School view, Yonakapura, Dickwella 341/1, පාසල ඉදිරිපිට, යෝනකපුර, දික්වැල්ල 3-Oct-81 812775170V 19-May-13 Internal 37 B.A
2019/SP/MAT/DKWL/A/019 Dickwella Matara Widana Kankanam Pandithage Pawani Maduhansi විදාන කංකානම් පණ්ඩිතගේ පවනි මධුහංසි No 29, Pubudugama, Rathmale, Matara නො 29, පුබුදුගම, රත්මලේ, මාතර 11-Apr-87 876020939V 21-May-13 Internal 31 B.sc (Special) in  Business Management
2019/SP/MAT/DKWL/A/020 Dickwella Matara Udugal Motege Samudya Subashini උඩුගල් මොටේගේ සමුද්‍යා සුභාෂිණී "Samudya", Waththegama south, Dickwella “සමුද්‍යා“, වත්තේගම දකුණ, දික්වැල්ල 29-Apr-86 866200998V 18-Jul-13 Internal 32 B.A. (Special) in Economics
2019/SP/MAT/DKWL/A/021 Dickwella Matara Epita Kaduwa Gamage Rajika Lakmini ඉපිට කඩුව ගමගේ රාජිකා ලක්මිණී No.91/A, "Chandana", Pitadeniya, Urugamuwa නො.91/ඒ, “චන්දන“, පිටදෙනිය, ඌරුගමුව 26-Nov-87 878312490V 15-Sep-13 Internal 31 B.A Art
2019/SP/MAT/DKWL/A/022 Dickwella Matara Andra Hennadige Chamil Indi Kumara අන්ද්‍රා හැන්නදිගේ චමිල් ඉන්දි කුමාර No 66A, Near the Temple, Kemagoda, Dickwella නො 66ඒ, පන්සල අසල, කෙමගොඩ, දික්වැල්ල 2-Sep-85 852460687V 31-Dec-13 Internal 33 Bsc (Science)
2019/SP/MAT/DKWL/A/023 Dickwella Matara Damiyangoda Gamage Hansika Madushani Yapa දමියන්ගොඩ ගමගේ හංසිකා මධුෂානි යාපා "Wadigawa gedra", Nelum wewa, Rathmale, Matara  “වාඩිගාව ගෙදර“, නෙළුම් වැව, රත්මලේ, මාතර 13-May-89 896341111V 1-Jan-14 Internal 29 B.A (Political Science and Public Policy)
2019/SP/MAT/DKWL/A/024 Dickwella Matara Manikkaraththa Rupanjanage Ushani මානික්කරත්ත රූපංජනගේ උෂානි Maharuppa, Handapangodella, Nakulugamuwa මහරුප්ප, හදපාන්ගොඩැල්ල, නාකුළුගමුව 21-Sep-88 887650950V 28-Jan-14 Internal 30 Arts Degree
2019/SP/MAT/DKWL/A/025 Dickwella Matara Ayesh Surendra Hewa Gajanayake අයේෂ් සුරේන්ද්‍ර හේවා ගජනායක Malkadewaththa, Perahera Mw, Wewurukannala, Dickwella මල්කඩේවත්ත, පෙරහැර මාවත, වැවුරුකන්නල, දික්වැල්ල 28-Jun-89 891800983V 1-Feb-14 Internal 29 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/DKWL/A/026 Dickwella Matara Demata Pakshe Hewage Ashika Maduwanthi දෙමට පක්ෂ හේවගේ අශිකා මධුවන්ති "Sewana", Waththegama, Dickwella “සෙවන“, වත්තේගම, දික්වැල්ල 27-Jun-87 876790378V 10-Feb-14 Internal 31 B.A. (Special) Geography
2019/SP/MAT/DKWL/A/027 Dickwella Matara Pasdun Korale Arachchige Prabhoda Madushani පස්දුන් කෝරලේ ආරච්චිගේ ප්‍රබෝධා මධුෂානි "Thilina", Muruthagaspitiya, urugamuwa “තිලිණ“, මුරුතගස්පිටිය, ඌරුගමුව  14-Oct-89 897880873V 10-Feb-14 Internal 29 B.A (Special) Geography
2019/SP/MAT/DKWL/A/028 Dickwella Matara Warapitiya Ganithage Kasuri Champika වරාපිටිය ගනිතගේ කසුරි චම්පික Koratuwa Gedara, Bambarenda south, Kottegoda කොරටුව ගෙදර,  බඹරැන්ද දකුණ,  කෝට්ටගොඩ 19-Mar-89 895791792V 13-Mar-14 Internal 29 Bachelor of Art
2019/SP/MAT/DKWL/A/029 Dickwella Matara Sinhara Gamage Asanka Pushpa Kumara සිංහාර ගමගේ අසංක පුෂ්ප කුමාර Bogahahena, Bambarenda North, Kottegoda බෝගහහේන, බඹරැන්ද උතුර, කෝට්ටගොඩ  10-Sep-89 892540390V 13-Mar-14 Internal 29 B.A (Internal)
2019/SP/MAT/DKWL/A/030 Dickwella Matara Dandeniya Arachchige Dilini Tharaka Vinodani දන්දෙනිය ආරච්චිගේ දිලිනි තාරකා  විනෝදනී "Tharaka", Dandeniya, Urugamuwa “තාරක“, දන්දෙනිය, ඌරුගමුව 4-Dec-89 898393968V 13-Mar-14 Internal 29 B.A
2019/SP/MAT/DKWL/A/031 Dickwella Matara Nambu Hewage Kaumali Chathurangi නම්බු හේවාගේ කෞමලි චතුරංගි Dangahahena, Wadigawa, Dickwella දන්ගහහේන, වාඩිගාව, දික්වැල්ල 1-Jul-88 886832559V 31-Aug-14 Internal 30 Bsc Special Degree of Bachelor of Science
2019/SP/MAT/DKWL/A/032 Dickwella Matara Dinusha Sewwandi Kumarasena  දිනුෂා සෙව්වන්දි කුමාරසේන  Bogahawaththa, Dematapitiya, Walasgala බෝගහවත්ත, දෙමටපිටිය, වලස්ගල 17-Nov-89 898222977V 1-Dec-14 Internal 29 B.A. Arts in Performing
2019/SP/MAT/DKWL/A/033 Dickwella Matara Gajaman Hewa Kolambage Rishan Bandu ගජමනි හේවා කොළඹගේ රිෂාන් බන්දු Karagahahena, Kondeniya, Dickwella කරගහහේන, කෝන්දෙනිය, දික්වැල්ල 19-Jul-88 882014053V 1-Feb-15 Internal 30 B.A (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/034 Dickwella Matara Hewa Wellalage Ruchini Shanika හේවා වෙල්ලාලගේ රුචිනි ශානිකා No:24, Kondeniya Waththa,Dickwella අංක 24, කොන්දේනිය වත්ත, දික්වැල්ල 11-Aug-89 897243903V 1-Feb-15 Internal 29 B.B.A Business Econimis Special Degree
2019/SP/MAT/DKWL/A/035 Dickwella Matara Seethawaka Gamage Dilini Prasadini සීතාවක ගමගේ දිලිනි ප්‍රසාදිනී Henegedara, Meegasdeniya, Urugamuwa  හේනෙගෙදර, මීගස්දෙනිය, ඌරුගමුව 27-Jul-89 897092514V 15-Feb-15 Internal 29 B.A. (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/036 Dickwella Matara Abeysooriya Patabadige Chamodika Sathsarani අබේසුරිය පටබැදිගේ චමෝදිකා සත්සරනි "Jayasanka", Arewaththa, Dodampahala, Dickwella “ජයසංඛ“ , ආරේවත්ත, දොඩම්පහල, දික්වැල්ල 28-Apr-91 916190808V 1-Mar-15 Internal 27 Bachelor of Art
2019/SP/MAT/DKWL/A/037 Dickwella Matara Kudagama Liyanage Krishani Madusara කුඩාගම ලියනගේ ක්‍රිෂානි මධුසරා No.16/A/1, Batheegama west, Dickwella නො.16/ඒ/1, බතීගම බටහිර, දික්වැල්ල 29-Nov-91 918340815V 1-Mar-15 Internal 27 B.A. (General)
2019/SP/MAT/DKWL/A/038 Dickwella Matara Rev. Walasmulla Wimalarathana Thero පූජ්‍ය වලස්මුල්ල විමලරතන හිමි Sri Gunarathnaramaya, Batheegama west, Dickwella ශ්‍රී ගුණරත්නාරාමය, බතීගම බටහිර, දික්වැල්ල 12-Oct-89 198928603350 1-Mar-15 Internal 29 B.A
2019/SP/MAT/DKWL/A/039 Dickwella Matara Waththuhewage Pradeep Madushanka De Silva වත්තුහේවගේ ප්‍රදිප් මධුශංක ද සිල්වා "Nelum", Sirichullapaduma Mw, Batheegama, Dickwella “නෙළුම්“, සිරි චුල්ලපදුම මාවත, බතීගම, දික්වැල්ල 8-Sep-90 902523960V 1-Mar-15 Internal 28 B.A (Internal)
2019/SP/MAT/DKWL/A/040 Dickwella Matara Agam Podige  Thushara Sewwandi Abesooriya අගම් පොඩිගේ තුෂාරා සෙව්වන්දි අබේසූරිය "Sooriyakanthi", Kodithuwakku goda, Urugamuwa “සූරියකාන්ති“, කොඩිතුවක්කුගොඩ, ඌරුගමුව 14-Oct-90 907882780V 24-Mar-15 Internal 28 B.A. (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/041 Dickwella Matara Urala Gamage Nilushi Nisansala  ඌරළ ගමගේ නිලූෂි නිසංසලා No.148, Bambarenda Central, Melsiripura, Dickwella නො.108, බඹරැන්ද මධ්‍යම, කෝට්ටගොඩ  25-Dec-89 898602214V 24-Mar-15 Internal 29 B.A (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/042 Dickwella Matara Wija Haluwalage Dilshika Isuri Priyadarshani විජා හලුවලාගේ දිල්ෂිකා ඉසුරි ප්‍රියදර්ශනී "Nuwansiri", Walasgala “නුවන්සිරි“ වලස්ගල 22-May-89 896433644V 23-Apr-15 Internal 29 Bsc (special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/043 Dickwella Matara Parana Manage Nadeeshani Erandi පරන මානගේ නදීශානි එරන්දි "Guruge", Dematapitiya, Walasgala “ගුරුගේ“, දෙමටපිටිය, වලස්ගල 20-Dec-90 908553314V 1-Jun-15 Internal 28 Bachelor of Performing Arts Dance and Drama Degree (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/044 Dickwella Matara Weligamage Dilini Anuradha වැලිගමගේ දිලිනි අනුරාධා Ashokarama Rd, Kondeniya, Dickwella අශෝකාරාම පාර, කෝන්දෙනිය, දික්වැල්ල 14-Oct-89 897883856V 30-Jun-15 Internal 29 Business Administration
2019/SP/MAT/DKWL/A/045 Dickwella Matara Puwakgundawa Muhandiramge Manjula Prasad  පුවක්දණ්ඩාව මුහන්දිරම්ගේ මංජුල ප්‍රසාද් Annasiwaththa, Kirineliya, Urugamuwa අන්නාසිවත්ත, කිරිනැලිය, ඌරුගමුව 22-Oct-83 832964670V 1-Dec-15 Internal 35 Bsc (Internal)
2019/SP/MAT/DKWL/A/046 Dickwella Matara Loku Manage Jayani Isharika ලොකු මානගේ ජයනි ඉෂාරිකා "Kirula", Weherahena waththa, Nilwella, Dickwella “කිරුල“, වෙහෙරහේන වත්ත, නිල්වැල්ල, දික්වැල්ල 23-Aug-91 917360758V 9-Dec-15 Internal 27 B.A (Sociology-Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/047 Dickwella Matara Gawasinghege Dinesh Chandana ගවසිංහගේ දිනේෂ් චන්දන Weralugahena, Sirisumana mw, Welihitiya, Dickwella වෙරළුගහහේන, සිරිසුමන මාවත, වැලිහිටිය, දික්වැල්ල 21-Jun-88 198817304583 31-Dec-15 Internal 30 B.A. (General)
2019/SP/MAT/DKWL/A/048 Dickwella Matara Ven. Beliaththe Nandasara Thero පූජ්‍ය බෙලිඅත්තේ නන්දසාර හිමි Jayawardhana Mudalindaramaya, Walasgala ජයවර්ධන මුදලින්දාරාමය, වලස්ගල 19-Feb-89 890503985V 31-Dec-15 Internal 29 B.A
2019/SP/MAT/DKWL/A/049 Dickwella Matara Ven. Lunugamvehere Saddathissa Thero පූජ්‍ය ලුණුගම්වෙහෙරේ සද්ධාතිස්ස හිමි Sumanaramaya, Galhengoda, Urugamuwa සුමනාරාමය, ගල්හේන්ගොඩ, ඌරුගමුව 22-May-87 871434220V 31-Dec-15 Internal 31 B.A
2019/SP/MAT/DKWL/A/050 Dickwella Matara Thube Durage Dayana Suranga තුඹේ දුරගේ ඩයනා සුරංගා "Rasika", Pathegama, Kottegoda “රසික“,  පාතේගම, කෝට්ටගොඩ 10-Jan-90 905103075V 1-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Performing Art
2019/SP/MAT/DKWL/A/051 Dickwella Matara Dinasinghe Pathirana Nuwani Preethika  දිනසිංහ පතිරණ නුවනි  ප්‍රීතිකා "shripathi" shisumana, Mawatha , valihitiya, Dickwella ශ්‍රිපති, ශ්‍රි සුමන මාවත, වැලිහිටිය දික්වැල්ල   28-Nov-90 908330943V 3-Jan-16 Internal 28 B.com 
2019/SP/MAT/DKWL/A/052 Dickwella Matara Hewa Edirappulige Dhanodya Madukalpani හේවා එදිරප්පුලිගේ ධනෝද්‍යා මදුකල්පනී  "Tishani'', Dodampahala, Dickwella “ටිෂානි“,දොඩම්පහළ, දික්වැල්ල 21-Feb-91 915521002V 1-Feb-16 Internal 27 B.A. (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/053 Dickwella Matara Gunawardhana Liyanage Chanika Nuwanthi ගුණවර්ධන ලියනගේ චානිකා නුවන්ති "Piyadamsewana'', Radampala, Urugamuwa “පියදම් සෙවන“, රදම්පල,  ඌරුගමුව 4-Dec-91 918393595V 6-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Art
2019/SP/MAT/DKWL/A/054 Dickwella Matara Hewa Kanankage Chathurani pradeeshika හේවා කනංකගේ චතුරාණි ප්‍රදීශිකා " Chathurani", Millagas Ara, Dandeniya, Rathmale “චතුරාණි“, මිල්ලගස් ආර, දන්දෙනිය, රත්මලේ 25-Mar-92 925854166V 6-Mar-16 Internal 26 B.A Degree
2019/SP/MAT/DKWL/A/055 Dickwella Matara Vidana Pathiranage Sewwandi විද්‍යාපතිගේ  රුමේෂා සෙව්වන්දි Sriyawasa, Siri Seewali mw, Rathmale ශ්‍රියාවාස,  සිරි සීවලී මාවත, රත්මලේ 1-Dec-91 918363815V 6-Mar-16 Internal 27 B.A. (General)
2019/SP/MAT/DKWL/A/056 Dickwella Matara N.P.N.Anushika Maduwanthi Wimalasiri නල්ලපෙරුම ආරච්චිගේ අනුෂිකා මධුවන්ති විමලසිරි Dugodawaththa, Pathegama central, Kottegoda දූගොඩ වත්ත, පාතේගම මධ්‍යම, කෝට්ටගොඩ 30-Sep-90 907740013V 24-Mar-16 Internal 28 B.A. (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/057 Dickwella Matara Bogahapitiya Gamage Dushan Pradeep Kumara බෝගහපිටිය ගමගේ දුශාන් ප්‍රදීප් කුමාර "Gegawa", Hettiarachchigoda, Urugamuwa “ගේගාව“, හෙට්ටිආරච්චිගොඩ, ඌරුගමුව 6-Sep-90 902501070V 24-Mar-16 Internal 28 B.A (Internal)
2019/SP/MAT/DKWL/A/058 Dickwella Matara Anuradha Dias Wanigarathne Samarasekara අනුරාධා ඩයස් වනිගරත්න සමරසේකර "Anuradha", Hunnadeniya, Kottegoda “අනුරාධා“, හුන්නදෙනිය, කෝට්ටගොඩ  27-Aug-90 199074000190 1-Apr-16 Internal 28 B. DES (Hons)
2019/SP/MAT/DKWL/A/059 Dickwella Matara Ahangama Liyanage Thilini Rumesha අහංගම ලියනගේ තිලිණි රුමේෂා Bathigewaththa, Nelum wewa, Rathmale, Matara බතිගෙවත්ත, නෙළුම් වැව, රත්මලේ, මාතර 26-Jul-90 907081281V 1-Jun-16 Internal 28 Bachelor of Art Visual
2019/SP/MAT/DKWL/A/060 Dickwella Matara Walawela Gamage Thisara Sudesh වලවෙල ගමගේ තිසර සුදේශ් No 20, Rannawala waththa, Urugamuwa  නො 20, රන්නාවල වත්ත, ඌරුගමුව 31-Dec-91 913660480V 1-Jun-16 Internal 27 B.sc (Special)     Bachelor of Visual Arts (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/061 Dickwella Matara Mahawathta Kodithuwakkuge Hasitha Namal Sanjeewa මහවත්ත කොඩිතුවක්කුගේ හසිත නාමල් සංජීව "Hasitha" , Ihalagoda, Urugamuwa "හසිත", ඉහලගොඩ, ඌරුගමුව 26-Feb-91 910571001V 1-Jun-16 Internal 27 B.A. (Special) (Demography)
2019/SP/MAT/DKWL/A/062 Dickwella Matara Sanniyapu Hewa Thilini Madushika Prashadi De Silva   සන්නියාපු හේවා තිලිණි මධුෂිකා ප්‍රසාදි ද සිල්වා Kanaththawatta, Gallagewatta Rd, Batheegama, Dickwella කනත්තවත්ත, ගාල්ලගේවත්ත පාර, බතීගම, දික්වැල්ල 30-Mar-91 915900453V 1-Jun-16 Internal 27 Bachelor of Art
2019/SP/MAT/DKWL/A/063 Dickwella Matara Kunange Chanaka Priyadarshana කූනන්ගේ චානක ප්‍රියදර්ශන Gulugaha Koratuwa, bateegama, Dickwella  ගුලුගහ කොරටුව, බතීගම, දික්වැල්ල 26-Dec-90 903612363V 1-Jun-16 Internal 28 B.A(Economics)
2019/SP/MAT/DKWL/A/064 Dickwella Matara Nadeera Tharangi Hettiarachchi  නදීරා තරංගි හෙට්ටිආරච්චි "Nadeerasiri", Pathegama South, Kottegoda “නදීරසිරි“, පාතේගම දකුණ, කෝට්ටගොඩ 11-Apr-90 906021552V 16-Aug-16 Internal 28 Bsc Hospitality Management Degree
2019/SP/MAT/DKWL/A/065 Dickwella Matara Walawe Gamage Chathura Buddhika වලවෙ ගමගේ චතුර බුද්ධික "Sumudu" Samagipura, Dodampahala, Dickwella "සුමුදු", සමගිපුර, දොඩම්පහළ, දික්වැල්ල 21-Sep-91 912650316V 28-Nov-16 Internal 27 BSc
2019/SP/MAT/DKWL/A/066 Dickwella Matara Jayasinghe Arachchige Isuru Dileeshan ජයසිංහ ආරච්චිගේ ඉසුරු දිලීෂාන්  333/2, wadugedara, Hadapangodella,Nakulugamuwa  333/2, වඩුගේදර, හදපාන්ගොඩැල්ල, නාකුලුගමුව 28-Feb-91 910590529V 9-Dec-16 Internal 27 B.Sc.Agriculture technology and management
2019/SP/MAT/DKWL/A/067 Dickwella Matara Poththewela Kankanam Gamage Sumudu Prasad පොත්තේවෙල කන්කානම් ගමගේ සුමුදු ප්‍රසාද් "Wasana", Pathegama Central, Kottegoda “වාසනා“, පාතේගම මධ්‍යම, කෝට්ටගොඩ 1-Aug-91 912142019V 10-Dec-16 Internal 27 Bsc Business Administration (Special)
2019/SP/MAT/DKWL/A/068 Dickwella Matara Muthukumarana wagachchige Gayani Madhusha මුතුකුමාරණ වගාච්චිගේ ගයනි මධූෂා No.336, Deiyangewaththa, New Beliaththa Rd, Wattegama, Dickwella නො. 336, දෙයියන්ගේ වත්ත, නව බෙලිඅත්ත පාර, වත්තේගම, දික්වැල්ල 21-Jul-92 927031973V 30-Dec-16 Internal 26 B.Com (Special)
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/HKMN/A/001 Hakmana Matara H.M.J.Lakmal එච්.එම්.ජේ.ලක්මාල් 149/1, Dodamgeruppa, Kebiliyapola South, Hakmana 149/1, දොඩම්ගෙරුප්ප, කැබිලියපොළ දකුණ, හක්මණ 31-Jan-85 850312540v 10-Jan-09 Internal 33 B.Com
2019/SP/MAT/HKMN/A/002 Hakmana Matara H.G.Suminda එච්.ජී.සුමින්ද 72, Koratuwa Watta, Gangodagama, Hakmana 72, කොරටුව වත්ත, ගංගොඩගම, හක්මණ 30-Sep-85 852740981v 15-May-12 Internal 33 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/003 Hakmana Matara W.A.Sharala ඩබ්.ඒ.ශරලා Saranga, Kongala, Hakmana සාරංගා, කෝංගල, හක්මණ 8-Oct-88 887232326v 3-Jan-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/004 Hakmana Matara C.Rubasinghe සී.රුබසිංහ Pahalawatta, Kongala, Hakmana පහලවත්ත, කෝංගල, හක්මණ 12-Jun-87 878412770v 3-Jan-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/005 Hakmana Matara L.A.M.Udayanthi එල්.ඒ.එම්.උදයන්ති 473/2, Nimesha, Kongala, Hakmana 473/2, නිමේෂා, කෝංගල, හක්මණ 24-Nov-86 868282768v 3-Jan-13 Internal 32 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/006 Hakmana Matara W.C.Priyadarshani ඩබ්.සී.ප්‍රියදර්ශනී Jayanthi, Denagama North, Hakmana ජයන්ති, දෙනගම උතුර, හක්මණ 9-Jan-88 887451699v 28-Feb-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/007 Hakmana Matara W.B.U.Buddika ඩබ්.බී.යූ.බුද්ධිකා Beligaha Koratuwa, Kongala, Hakmana බෙලිගහකොරටුව, කෝංගල, හක්මණ 30-Jul-89 897122146v 15-Mar-13 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/008 Hakmana Matara W.A.N.Menaka ඩබ්.ඒ.එන්.මේනකා Senani, Kebiliyapola North, Hakmana සේනානි, කැබිලියපොළ උතුර, හක්මණ 2-Jun-89 895370568v 15-Mar-13 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/009 Hakmana Matara A.P.W.Sandamali ඒ.පී.ඩබ්.සදමාලි 190/2, Wepathaira West, Hakmana 190/2, වේපතඉර බටහිර, හක්මණ 1-Sep-88 198850903018 15-Mar-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/010 Hakmana Matara V.G.R.Krishmal වී.ජී.ආර්.ක්‍රිෂ්මාල් Welegedara, Kongala South, Hakmana වෙලේගෙදර, කෝංගල දකුණ, හක්මණ 31-Aug-86 862441630v 15-Mar-13 Internal 32 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/011 Hakmana Matara K.A.S.Lakmali කේ.ඒ.එස්.ලක්මාලි 119/1, Ihalawatta, Mee-Ella, Hakmana 119/1, ඉහලවත්ත, මීඇල්ල, හක්මණ 9-Dec-87 877561968v 21-Mar-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/012 Hakmana Matara P.M.Kankanamge පී.එම්.කංකානම්ගේ Koratuwawatta, Muruthamuraya, Hakmana කොරටුවවත්ත, මුරුතාමුරය, හක්මණ 12-Mar-88 888381554v 21-Mar-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/013 Hakmana Matara T.D.D.Sandaruwan ටී.ඩී.ඩී.සදරුවන් Rangodage Watta, Kandegoda, Hakmana රංගොඩගේවත්ත, කන්දෙගොඩ, හක්මණ 24-Oct-88 882983579v 20-Apr-13 Internal 30 Management
2019/SP/MAT/HKMN/A/014 Hakmana Matara R.A.G.Samanmalee ආර්.ඒ.ජී.සමන්මලී 31/1, Polkiripitiya, Wepathaira South, Hakmana 31/1, පොල්කිරිපිටිය, වේපතඉර දකුණ, හක්මණ 3-Jan-87 198756103910 3-May-13 Internal 32 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/015 Hakmana Matara P.K.Padmini Wasana පී.කේ.පද්මිනී වාසනා 156/1, Sarasawi, Pananwela East, Mee-Ella, Hakmana 156/1, සරසවි, පනන්වෙල නැගෙනහිර, මී ඇල්ල, හක්මණ 23-Mar-88 885830552v 3-May-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/016 Hakmana Matara V.G.Roshan Shameera වී.ජී.රොෂාන් ෂමීර 392/2, Pahala Waththahena, Muruthamuraya, Hakmana 392/2, පහල වත්තහේන, මුරුතාමුරය, හක්මණ 9-Oct-86 198625404382 17-Aug-13 Internal 32 B.B.A
2019/SP/MAT/HKMN/A/017 Hakmana Matara R.D.Omalpage ආර්.ඩී.ඕමල්පගේ Bebilahenawatta, Narawelpita East, Hakmana බැබිලහේනවත්ත, නරවැල්පිට නැගෙනහිර, හක්මණ 22-Jun-84 841743652v 17-Sep-13 Internal 34 B.B.A
2019/SP/MAT/HKMN/A/018 Hakmana Matara S.G.A.Sandaruwan එස්.ජී.ඒ.සදරුවන් 200/1, Kohuliyadda,Gammedapitiya, Hakmana 200/1, කොහුලියද්ද, ගම්මැදපිටිය, හක්මණ 22-Aug-87 872353984v 7-Oct-13 Internal 31 B.Sc
2019/SP/MAT/HKMN/A/019 Hakmana Matara H.G.Nuwan Chamila එච්.ජී.නුවන් චමිල 121/C, Elukhena, Muruthamuraya, Hakmana 121/සී, ඉලුක්හේන, මුරුතාමුරය, හක්මණ 18-Sep-87 872622136v 28-Nov-13 Internal 31 B.Sc
2019/SP/MAT/HKMN/A/020 Hakmana Matara J.A.P.Anuradha ජේ.ඒ.පී.අනුරාධා 112/2, Samagi Niwasa, Kebiliyapola North, Hakmana 112/2, සමගි නිවස, කැබිලියපොළ උතුර, හක්මණ 22-Jun-88 886743076v 30-Dec-13 Internal 30 B.Sc
2019/SP/MAT/HKMN/A/021 Hakmana Matara P.L.P.Lakmini පී.එල්.පී.ලක්මිණි Magawatta, Digana, Hakmana මගවත්ත, දිගන, හක්මණ 3-Aug-89 895682756v 2-Jan-14 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/022 Hakmana Matara K.L.C.Priyangani කේ.එල්.සී.ප්‍රියංගනී 16/2, Uswatta, Wepathaira South, Hakmana 16/2, උස්වත්ත, වේපතඉර දකුණ, හක්මණ 29-Sep-89 897730944v 2-Jan-14 Internal 29 B.Sc
2019/SP/MAT/HKMN/A/023 Hakmana Matara S.J.K.U.Chinthaka එස්.ජේ.කේ.යූ.චින්තක Thellamuragewaththa, Kongala, Hakmana තෙල්ලමුරගෙවත්ත, කෝංගල, හක්මණ 22-Nov-88 883271521v 2-Jan-14 Internal 30 B.B.M
2019/SP/MAT/HKMN/A/024 Hakmana Matara I.H.R.C.S.Athapaththu අයි.එච්.ආර්.සී.එස්.අතපත්තු Chithralatha, Udupeellagoda, Hakmana චිත්‍රලතා, උඩුපීල්ලගොඩ, හක්මණ 6-Dec-87 876641771v 5-Jan-14 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/025 Hakmana Matara I.L.Kodithuwakku අයි.එල්.කොඩිතුවක්කු 252/1, Ihalahagedara, Kongala, Hakmana 252/1, ඉහලහගෙදර, කෝංගල, හක්මණ 17-Mar-88 885773206v 10-Feb-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/026 Hakmana Matara S.K.P.Senarath Yapa එස්.කේ.පී.සෙනරත් යාපා 121, Pananwela East, Mee-Ella, Hakmana 121, පනන්වෙල නැගෙනහිර, මී ඇල්ල, හක්මණ 10-Jan-88 882752186v 12-Feb-14 Internal 30 B.Com
2019/SP/MAT/HKMN/A/027 Hakmana Matara H.M.C.Thilanka එච්.එම්.සී.තිලංකා 149/1, Dodamgeruppa, Kebiliyapola South, Hakmana 149/1, දොඩම්ගෙරුප්ප, කැබිලියපොළ දකුණ, හක්මණ 27-Jan-89 895271373v 2-Mar-14 Internal 29 B.Com
2019/SP/MAT/HKMN/A/028 Hakmana Matara J.E.T.Madushika ජේ.ඊ.ටී.මධුෂිකා 53, Udahakoratuwa, Pananwela, Mee-Ella. 53, උඩහකොරටුව, පනන්වෙල, මීඇල්ල 30-Jan-89 198953000209 13-Mar-14 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/029 Hakmana Matara S.A.Rasangi එස්.ඒ.රසාංගි Dhananjaya, Kohuliyadda, Hakmana ධනංජය, කොහුලියද්ද, හක්මණ 22-Jan-90 905220241v 26-Mar-14 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/030 Hakmana Matara R.S.Gayashan ආර්.එස්.ගයාෂාන් 97/2, Rambukketiyahena, Muruthamuraya, Hakmana 97/2, රඹුක්කැටියහේන, මුරුතාමුරය, හක්මණ 20-Jul-88 882020738v 26-Mar-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/031 Hakmana Matara G.T.Madhubhashani ජී.ටී.මධුභාෂිනී 84, Ilukketiya Mahawatta, Narawelpita West, Hakmana 84, ඉලුක්කැටිය මහවත්ත, නරවැල්පිට බටහිර, හක්මණ 2-Apr-90 199053500315 28-Apr-14 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/032 Hakmana Matara R.S.Sandamali ආර්.එස්.සදමාලි Sanda Sewana, Paulawatta, Udupeellagoda, Hakmana සද සෙවන, පාවුලවත්ත, උඩුපීල්ලගොඩ, හක්මණ 6-Mar-88 886550235v 4-Jun-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/033 Hakmana Matara N.A.H.W.D.S.Chathurika එන්.ඒ.එච්.ඩබ්.ඩී.එස්.චතුරිකා Mihiranga, Mahayayawatta, Narawelpita North, Hakmana මිහිරංග, මහයායවත්ත, නරවැල්පිට උතුර, හක්මණ 15-Feb-89 895461628v 4-Jun-14 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/034 Hakmana Matara K.I.Kalhari කේ.අයි.කල්හාරි 312, Wepathaira North, Hakmana 312, වේපතඉර උතුර, හක්මණ 16-Jan-88 885162665v 2-Oct-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/035 Hakmana Matara H.P.P.Buddhi එච්.පී.පී.බුද්ධි Buddhi, 430/1A, Kongala, Hakmana බුද්ධි, 430/1ඒ, කෝංගල, හක්මණ 8-Aug-87 872210687v 16-Oct-14 Internal 31 B.Sc
2019/SP/MAT/HKMN/A/036 Hakmana Matara G.N.P.Weerasekara ජී.එන්.පී.වීරසේකර Nelan, Denagama West, Hakmana නෙලාන්, දෙනගම බටහිර, හක්මණ 22-Jan-90 905221663v 24-Nov-14 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/037 Hakmana Matara M.N.F.Ziffry එම්.එන්.එෆ්.සිෆ්රි 25, Mulana, Mee-Ella, Hakmana 25, මුලන, මී ඇල්ල, හක්මණ 10-Feb-90 907760138v 2-Jan-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/038 Hakmana Matara E.M.C.P.Ekanayaka ඊ.එම්.සී.පී.ඒකනායක 23/1, Kohuliyadda, Hakmana 23/1, කොහුලියද්ද, හක්මණ 5-May-90 906261367v 2-Jan-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/039 Hakmana Matara A.A.D.A.Alahapperuma ඒ.ඒ.ඩී.ඒ.අලහප්පෙරුම 20, D.C.Abeywickrama Mw, Kongala, Hakmana 20, ඩී.සී.අබේවික්‍රම මාවත, කෝංගල, හක්මණ 14-Feb-90 905450174v 2-Jan-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/040 Hakmana Matara W.G.D.Suranga ඩබ්.ජී.ඩී.සුරංග 274, Hettigehena, Wepathaira West, Hakmana 274, හෙට්ටිගෙහේන, වේපතඉර බටහිර, හක්මණ 24-Dec-90 903593300v 5-Jan-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/041 Hakmana Matara H.W.T.Pushpa Kumari එච්.ඩබ්.ටී.පුෂ්ප කුමාරි Siri Ranjithwasa, Narawelpita South, Hakmana සිරි රංජිත්වාස, නරවැල්පිට දකුණ, හක්මණ 29-Aug-89 897422930v 15-Feb-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/042 Hakmana Matara C.M.I.Madavi සී.එම්.අයි.මාධවී Upeksha, Pottewela, Hakmana උපේක්ෂා, පොත්තේවෙල, හක්මණ 12-Jul-90 908420500v 15-Feb-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/043 Hakmana Matara T.G.S.Sewwandi ටී.ජී.එස්.සෙව්වන්දි Ruppa, Wepathaira North, Hakmana. රුප්ප, වේපතඉර උතුර, හක්මණ 19-Sep-90 907630080v 24-Mar-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/044 Hakmana Matara K.N.Jayalath කේ.එන්.ජයලත් 106/1, Kapuhena, Udupeellegoda, Hakmana 106/1, කපුහේන, උඩුපීල්ලගොඩ, හක්මණ 2-Dec-89 890433090v 24-Mar-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/045 Hakmana Matara N.L.B.S.Chathuradha එන්.එල්.බී.එස්.චතුරාධා 106/1, Kapuhena, Udupeellegoda, Hakmana 106/1, කපුහේන, උඩුපීල්ලගොඩ, හක්මණ 28-Oct-89 898023672v 24-May-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/046 Hakmana Matara L.N.K.W.Mohottala එල්.එන්.කේ.ඩබ්.මොහොට්ටාල 85/3, Kandegoda, Hakmana 85/3, කන්දෙගොඩ, හක්මණ 4-Mar-91 915943705v 12-Sep-15 Internal 27 B.Com
2019/SP/MAT/HKMN/A/047 Hakmana Matara M.H.F.Shahrina එම්.එච්.එෆ්.ෂහ්රිනා  63, Mee-Ella, Hakmana 63, මී ඇල්ල, හක්මණ 23-Jul-91 917051348v 12-Sep-15 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/048 Hakmana Matara M.Y.F.Nafla එම්.වයි.එෆ්.නෆ්ලා 22/A/1, Mie-Ella, Hakmana 22/ඒ/1, මී ඇල්ල, හක්මණ 30-May-91 911511290v 3-Jan-16 Internal 27 B.Sc
2019/SP/MAT/HKMN/A/049 Hakmana Matara G.D.Lakmini ජී.ඩී.ලක්මිණි 1/100, Darade Gedara, Beruwewela, Hakmana 1/100, දරාඩේ ගෙදර, බෙරුවේවෙල, හක්මණ 13-Feb-91 915440541v 6-Jan-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/050 Hakmana Matara H.W.N.Sampath එච්.ඩබ්.එන්.සම්පත් 3/1, Beligaskoratuwa, Lalpe, Hakmana 3/1, බෙලිගස්කොරටුව, ලාල්පෙ, හක්මණ 12-Jul-91 913421027v 6-Jan-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/051 Hakmana Matara W.A.K.Gunarathne ඩබ්.ඒ.කේ.ගුණරත්න 257/5, Chandana Niwasa, Gonnagahena, Narawelpita North, Hakmana 257/5, චන්දන නිවස, ගොන්නගාහේන, නරවැල්පිට උතුර, හක්මණ 5-Sep-90 906300940v 14-Feb-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/052 Hakmana Matara K.M.N.Kalpani කේ.එම්.එන්.කල්පනී 46/A, Priya Niwasa, Kohuliyadda, Hakmana 46/ඒ, ප්‍රිය නිවස, කොහුලියද්ද, හක්මණ 19-Aug-90 907323714v 14-Feb-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/053 Hakmana Matara Y.V.A.M.Prabhanjalee වයි.වී.ඒ.එම්.ප්‍රභාංජලී 69/2, Uswatta, Lalpe, Hakmana 69/2, උස්වත්ත, ලාල්පේ, හක්මණ 5-Apr-91 916250894v 14-Feb-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/054 Hakmana Matara L.Roshi Isara එල්.රෝෂි ඉසාරා Bogahahena, lalpe, Hakmana බෝගහහේන, ලාල්පෙ, හක්මණ 5-Jun-90 906271648v 19-Feb-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/055 Hakmana Matara P.L.Ariyawansha පී.එල්.ආරියවංශ Asiri, Welipotha, Narawelpita East, Hakmana ආසිරි, වැලිපොත, නරවැල්පිට නැගෙනහිර, හක්මණ 1-Feb-90 905021320v 27-Apr-16 Internal 28 B.A (statistics)
2019/SP/MAT/HKMN/A/056 Hakmana Matara N.A.N.R.Gunarathna එන්.ඒ.එන්.ආර්.ගුණරත්න 160, Galabendawala, Narawelpita East, Hakmana 160, ගාලෙබැන්දවල, නරවැල්පිට නැගෙනහිර, හක්මණ 19-Jan-90 905190695v 3-May-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/057 Hakmana Matara M.H.Safra එම්.එච්.සෆ්රා 27C, Mee-Ella, Hakmana 27 සී, මී ඇල්ල, හක්මණ 8-Jun-92 927190273v 14-May-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/058 Hakmana Matara E.S.S.N.Vindyani ඊ.එස්.එස්.එන්.වින්ද්‍යානි Bimbirigahakoratuwa, Kongala, Hakmana බිම්බිරිගහකොරටුව, කෝංගල, හක්මණ 25-Nov-90 908302540v 3-Jun-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/059 Hakmana Matara L.N.Sewwandi එල්.එන්.සෙව්වන්දි Lindagawa Koratuwa, Kongala, Hakmana ළිදගාව කොරටුව, කෝංගල, හක්මණ 29-Jul-88 887113890v 3-Jun-16 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/060 Hakmana Matara E.A.A.Harshani ඊ.ඒ.ඒ.හර්ෂනී 123/1/A, Liyangahena, Udupeellagoda, Hakmana 123/1/ඒ, ලියන්ගාහේන, උඩුපීල්ලගොඩ, හක්මණ 24-May-91 916451490v 3-Jun-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/061 Hakmana Matara H.V.A.A.Buddhika එච්.වී.ඒ.ඒ.බුද්ධික Usaramba, Udupeellegoda, Hakmana උස්අරඹ, උඩුපීල්ලගොඩ, හක්මණ 27-Jun-91 911791544v 9-Jun-16 Internal 27 B.B.A
2019/SP/MAT/HKMN/A/062 Hakmana Matara M.J.Isna එම්.ජේ.ඉස්නා 23/A, Mee-Ella, Hakmana 23/ඒ, මී ඇල්ල, හක්මණ 11-Jun-91 918110607v 6-Jul-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/063 Hakmana Matara M.A.Zahana එම්.ඒ.ශහානා 26, Mee-Ella, Hakmana 26, මී ඇල්ල, හක්මණ 15-May-92 926360914v 13-Oct-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/HKMN/A/064 Hakmana Matara D.G.D.Wasantha Kumara ඩී.ජී.ඩී.වසන්ත කුමාර Pinnagodawatta, Udupeellegoda, Hakmana පින්නගොඩවත්ත, උඩුපීල්ලගොඩ, හක්මණ 28-Oct-91 913021967v 28-Nov-16 Internal 27 B.Sc
2019/SP/MAT/HKMN/A/065 Hakmana Matara H.G.Nadunmali එච්.ජී.නදුන්මාලි 84/1, Aluth Gedara, Kohuliyadda, Hakmana 84/1, අලුත්ගෙදර, කොහුලියද්ද, හක්මණ 5-Dec-91 916330758v 30-Dec-16 Internal 27 Arts

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/KTPL/A/001 Kotapola Matara WANNIGE GAURI NISANSALA වන්නිගේ ගෞරි නිසංසලා KIRIWELDOLA,DENIYAYA කිරිවැල්දොල,දෙනියාය 23-Nov-87 878282140v 2013 Internal 31 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/002 Kotapola Matara RANGODAGE NISANSALA PIUMALEE MENDIS GUNAWARDHANA රංගොඩගේ නිසංසලා පියුමාලි ගුණවර්ධන LAKLAND,KALUGALAHENA,DENIYAYA ලක්ලන්ඩ්,කලුගලහේන,දෙනියාය 20-Jul-85 857020979v 2013 Internal 33 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/003 Kotapola Matara MADUSHANI RUWANTHIKA BALASOORIYA මධුෂානි රුවන්තිකා බාලසූරිය MIRISWATHTHA ROAD,IHALAGAMA,DENIYAYA මිරිස්වත්ත පාර,ඉහළ ගම,දෙණියාය 3-Jul-89 198968500644 2013 Internal 29 Bachelor Of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/004 Kotapola Matara DAHANAYAKA IRESHA DAMAYANTHI දහනායක ඉරේෂා දමයන්ති 48/A/39/2,DIYADAWA,KOTAPOLA 48/ඒ/39/2,දියදාව,කොටපොල 15-Mar-88 885751555v 2013 Internal 30 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/005 Kotapola Matara AHANGAMA VITHANAGE SUGANDHI අහංගම විතානගේ සුගන්ධි 222/A,"SIRINI" DENIYAYA ROAD, WARALLA 222/ඒ,සිරිනි, දෙනියාය පාර, වරල්ල 22-Nov-87 878271866V 2013 Internal 31 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL) ECONOMICS
2019/SP/MAT/KTPL/A/006 Kotapola Matara NAGAVELU RAJKUMAR නාගවේළු රාජ්කුමාර් UPPER DIVISION,BEVARALIYA STATE,DENIYAYA බෙවරලිය වත්ත ඉහල කොටස,දෙනියාය 18-Feb-85 850492646v 2013 Internal 33 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/007 Kotapola Matara PANNANGODAGE NILUKA PIYUMI පන්නන්ගොඩගේ නිලූකා පියුමි OLIMMULLAHENA, MEDERIPITIYA, DENIYAYA. ඔලිම්මුල්ල හේන, මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය. 5-Mar-89 198956500412 2013 Internal 29 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/008 Kotapola Matara BATAPOLA ACHARIGE INOKA JAYAMALI බටපොල ආචාරිගේ ඉනෝකා ජයමාලි NO.251,MORAWAKKANDA,MORAWAKA අංක.251,මොරවක්කන්ද,මොරවක 7-Apr-88 885983812v 2014 Internal 30 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/009 Kotapola Matara KOTTA KANKANAMGE CHATHURANGANI SAMANMALI කෝට්ට කංකානම්ගේ චතුරංගනී සමන්මලී "THARANGA",PORUPITIYA,WARALLA “තරංග“,පෝරුපිටිය,වරල්ල 4-Aug-88 887173168v 2014 Internal 30 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/010 Kotapola Matara RATHNAYAKA LIYANAGE NIMALI DAMAYANTHI රත්නායක ලියනගේ නිමාලි දමයන්ති 201/A,KIRIDENIYA,PODDANA,MEDERIPITIYA,DENIYAYA 201/ඒ,කිරිදෙනිය,පොද්දල,මෙදේරිපිටිය,දෙනියාය 19-Jun-88 886710542v 2014 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/011 Kotapola Matara HASANI PIYUMIKA AMARASINGHE හසනි පියුමිකා අමරසිංහ "DAMPAYA", DENIYAYA ROAD, WARALLA “දම්පාය“ දෙනියාය පාර,වරල්ල 21-Jul-89 897033798v 2014 Internal 29 BACHELOR OF COMMERCE
2019/SP/MAT/KTPL/A/012 Kotapola Matara RATHNAYAKA LIYANAGE IRESHA LAKMALI රත්නායක ලියනගේ ඉරේෂා ලක්මාලි 268/2,PEELLAHENA,PODDANA,MEDERIPITIYA,DENIYAYA 268/2,පීල්ලහේන,පොද්දන,මෙදේරිපිටිය,දෙනියාය 4-Apr-88 885953670v 2014 Internal 30 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/013 Kotapola Matara KRISHNAN JEYASANGAR ක්‍රිෂ්නන් ජෙයසංගර් M.G.DIVISION,VIHARAHENA,DENIYAYA එම්.ජී.කොටස,විහාර හේන,දෙනියාය 15-Dec-87 873502126v 2014 Internal 31 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/014 Kotapola Matara ALUPOTHA GAMAGE JEEVAN CHINTHAKA අලුපොත ගමගේ ජීවාන් චින්තක KIRIWANAGANGA HENYAYA,KOSMODARA,KOTAPOLA කිරිවානගග හේන්යාය,කොස්මෝදර,කොටපොල 28-Feb-90 900591900v 2014 Internal 28 BACHELOR OF ARTS(GENERAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/015 Kotapola Matara KANNANGARA PITIGALAGE MADUSHA SAMANMALI KARUNARATHNA කන්නන්ගර පිටිගලගේ මධූෂා සමන්මලී කරුණාරත්න 362/B,GODAKUMBURA,KOTAPOLA 362/බී,ගොඩකුඔුර,කොටපොල 25-Sep-89 198976902198 2014 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/016 Kotapola Matara LANKA GAMAGE RENUKA DAMAYANTHI ලංකා ගමගේ රේණුකා දමයන්ති BADDEGAMAHENA,UDAHORAGALA,WARALLA බද්දෙගමහේන,උඩහොරගල,වරල්ල 21-Nov-88 888260447v 2014 Internal 30 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/017 Kotapola Matara URUWITAGE SENARATH YAPA KASUN CHAMIKA උරුවිටගේ සෙනරත් යාපා කසුන් චාමික 241/4/G,MORAWAKKANDA,MORAWAKA 241/4/ජී,මොරවක් කන්ද,මොරවක 6-Jun-89 891584644v 2014 Internal 29 BACHELOR OF ARTS(GENERAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/018 Kotapola Matara ARUGGODA GAMAGE THEEKSHANI DEVINDI අරුග්ගොඩ ගමගේ තීක්ෂණී දේවින්දි 476/2, KALUGALAHENA, DENIYAYA. 476/2, කළුගලහේන, දෙනියාය. 19-Jun-90 906713756V 2014 Internal 28 Bachelor of Science in Business Management
2019/SP/MAT/KTPL/A/019 Kotapola Matara HORAGALA GAMAGE IRESHA SANDAMALI හොරගල ගමගේ ඉරේෂා සදමාලි NO.51,YAPITAKANDA,DENIYAYA අංක.51,යාපිටකන්ද,දෙනියාය 27-Oct-91 918013822v 2015 Internal 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/020 Kotapola Matara PARANAVITHARANA SAMAN PARANAVITHARANA පරණවිතාරන සමන් පරණවිතාරන NEAR THE ROCK LAND,KIRIWELDOLA ROAD,DENIYAYA රොක්ලන්ඩ් අසල,කිරිවැල්දොල පාර,දෙනියාය 14-Jun-89 891664184v 2015 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/021 Kotapola Matara ERANDI SHIROMALA ABEYWICKRAMA එරන්දි ශිරෝමාලා අබේවික්‍රම S.G.NADUN RAWEENDRA, SOORIYAGEWATTA, ELLA ROAD, KOLAWENIGAMA එස්.ජී.නදුන් රවීන්ද්‍ර, සූරියගෙවත්ත, ඇල්ලපාර, කොළවෙනිගම 23-Oct-89 897972670V 2015 Internal 29 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/022 Kotapola Matara EPAGE THARANGA DILEEP ඈපගේ තරංග දිලීප් 32/A,DENIYAYA ROAD, HIGURUPANAGALA, KOTAPOLA 32/ඒ, දෙනියාය පාර, හිඟුරුපනාගල, කොටපොල 14-Mar-89 890744303v 2015 Internal 29 BACHELOR OF SCIENCE IN MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY
2019/SP/MAT/KTPL/A/023 Kotapola Matara SIRIWARDHANA PATHIRANAGE WASANTHA සිරිවර්ධන පතිරණගේ වසන්ත MASAKAWATTA,PORUPITIYA,WARALLA මාසක වත්ත,පෝරුපිටිය,වරල්ල 5-Feb-90 900362056v 2015 Internal 28 BACHELOR OF ARTS(GENERAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/024 Kotapola Matara SURANGA LAL MINIPURA සුරංග ලාල් මිණිපුර "SENANI",PALLEKANDA,KOLAWENIGAMA,DENIYAYA “සේනානි“,පල්ලේ කන්ද,කොලවෙනිගම,දෙනියාය 24-Apr-88 881152975v 2015 Internal 30 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/025 Kotapola Matara MAHA GAMAGE INOSHA SUJEEWA JAYASEKARA මහ ගමගේ ඉනෝෂා සුජීවා ජයසේකර ALUTH GEDARA WATTA,HINGURUPANAGALA,KOTAPOLA අලුත් ගෙදර වත්ත,හිගුරුපනාගල,කොටපොල 5-Nov-89 898104150v 2015 Internal 29 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/026 Kotapola Matara VIDANA GAMAGE SHYAMALI DARSHANI විදානගමගේ ශ්‍යාමලී දර්ශනි 360/3/A,MD YAPA MAWATHA,ELLAHENA,WARALLA 360/3/ඒ,එම්.ඩී.යපා මාවත,ඇල්ල හේන,වරල්ල 15-Nov-88 888200207v 2015 Internal 30 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/027 Kotapola Matara IHALA GAMAGE CHITHRA NAMALI ඉහළ ගමගේ චිත්‍රා නාමලී MAHAHENA,DIDDENIYA,KOSMODARA,KOTAPOLA මහ හේන,දිද්දෙනිය,කොස්මෝදර,කොටපොල 13-Nov-90 908183185v 2015 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/028 Kotapola Matara MUNASINGA ARACHCHIGE CHAMALEE GEETHIKA මුණසිංහ ආරච්චිගේ චාමලී ගීතිකා KEERIWALAGAMA,MEDERIPITIYA,DENIYAYA කීරිවලගම,මදෙරෙිපිටිය,දෙණෙියාය 9-Sep-90 907530876V 2015 Internal 28 Bachelor Of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/029 Kotapola Matara URALA GAMAGE CHANDIMA උරල ගමගේ චන්දිමා AMUNUGAMMULLA,GALDOLA,KOTAPOLA අමුණුගම්මුල්ල,ගල්දොල,කොටපොල 13-Jan-89 895131563v 2015 Internal 29 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/030 Kotapola Matara KEERIWALA GAMAGE THARAKA SAMEERA කීරිවල ගමගේ තාරක සමීර "SUMUDU NIWASA",KEERIWALA GAMA,MEDERIPITIYA,DENIYAYA “සුමුදු නිවස“,කීරිවල ගම,මෙදේරිපිටිය,දෙනියාය 18-Oct-90 902923888v 2015 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/031 Kotapola Matara HETTI ARACHCHIGE SAMANTHI GAYANTHIKA හෙට්ටි ආරච්චිගේ සමන්ති ගයන්තිකා "4 KANUWA",UDAWATHTHA,PALLEGAMA,KOLAWENIGAMA “4 කණුව අසල“,උඩවත්ත,පල්ලේගම,කොළවෙනිගම 20-Mar-90 905802895v 2015 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/032 Kotapola Matara KOTTA KANKANAMGE SHANIKA MADHUSHANKANI කෝට්ට කංකානම්ගේ ශානිකා මධුශංඛනී NO.236/B/1, BELIATHTHAKUMBURA, KOLAWENIGAMA, DENIYAYA නො.236/බී/1, බෙලිඅත්තකුඹුර, කොළවෙණිගම, දෙනියාය 1-Apr-90 905923617V 2015 Internal 28 BACHELOR OF PERFORMING ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/033 Kotapola Matara MUDUGAMUWA HEWAGE UDESIKA MUTHUMALI මුදුගමුව හේවගේ උදේසිකා මුතුමාලි "JAYASIRI" DEHIGAMPALA, KIRIWELDOLA, DENIYAYA ජයසිරි,දෙහිගම්පල, කිරිවැල්දොල, දෙනියාය 2-Jul-89 896843192V 2015 Internal 29 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/KTPL/A/034 Kotapola Matara NARMADA SANDARENU HEWAGE නර්මදා සදරේණු හේවගේ NO.429,KOSMODARA,KOTAPOLA අංක.429,කොස්මෝදර,කොටපොල 8-Apr-92 925991635v 2015 Internal 26 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/035 Kotapola Matara GAMMANPILI ARACHCHIGE CHAMMI MADHUKA ගම්මන්පිලි ආරච්චිගේ චම්මි මධූකා NO:107/C, BODENIYA, KOTAPOLA නො:107/සී, බෝදෙනිය, කොටපොල 23-Jan-91 915231675V 2015 Internal 27 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/036 Kotapola Matara JAYALATHGE DILUM RANGANA ජයලත්ගේ දිළුම් රංගන 931/A,MIRISWATTA ROAD,IHALAGAMA,DENIYAYA 931/ඒ,මිරිස් වත්ත පාර,ඉහලගම,දෙනියාය 18-May-88 881390256v 2015 Internal 30 BACHELOR OF COMMERCE(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/037 Kotapola Matara NILWELI GAMAGE RAMESH PUBUDU LAKSHAN නිල්වැලි ගමගේ රමේෂ් පුබුදු ලක්ෂාන් 732/A,LOWER ROAD,YAPITA KANDA,DENIYAYA 732/ඒ,පහල පාර,යාපිට කන්ද,දෙනියාය 6-Mar-91 910660250v 2015 Internal 27 BACHELOR OF ARTS(GENERAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/038 Kotapola Matara RANAWAKA NADEEKA LAKMALI RANAWAKA රණවක නදීකා ලක්මාලි රණවක PURCHES 10,VIHARAHENA ROAD,DENIYAYA පර්චස් 10,විහාරහේන පාර,දෙනියාය 5-Nov-89 198981001380 2015 Internal 29 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/039 Kotapola Matara RATHNAYAKA LIYANAGE KALANI HASARA රත්නායක ලියනගේ කලනි හසාරා LIYANAGE WATTA,WARAKAGODA,KOLAWENIGAMA,DENIYAYA ලියනගේ වත්ත,වරකාගොඩ,කොළවෙනිගම,දෙනියාය 8-Dec-91 918433254v 2015 Internal 27 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/040 Kotapola Matara KUMUDIKA CHAMALI MADARASINGHA කුමුදිකා චාමලී මදරසිංහ "MADARASIRI",DENIYAYA ROAD,WARALLA “මදරසිරි“,දෙනියාය පාර,වරල්ල 26-Aug-89 897393514v 2015 Internal 29 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/041 Kotapola Matara HEWA LUNUWILAGE SACHITHRA RANGALI හේවා ලුනුවිලගේ සචිත්‍රා රංගාලි KIRIWELDOLA JUNCTION, BATAYAYA, DENIYAYA කිරිවැල්දොල හංදිය, බටයාය, දෙනියාය 26-Nov-90 908311361V 2015 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/KTPL/A/042 Kotapola Matara SUBASINHAGE NIMESH NUWAN SANGEETH SARANGHA සුභසිංහගේ නිමේෂ් නුවන් සංගීත් සාරංග GIVIJANASEWA ROAD, YAPITAKANDA, BATHALAWATHTHA, DENIYAYA ගොවිජන සේවා පාර, යාපිටකන්ද, බතලවත්ත, දෙනියාය 10-Apr-89 891014902V 2015 Internal 29 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/KTPL/A/043 Kotapola Matara APSARA SEWWANDI ABEYWICKRAMA අප්සරා සෙව්වන්දි අබේවික්‍රම PALLEGAMA ROAD, DENIYAYA පල්ලෙගම පාර,දෙනියාය 18-Jun-89 896700731V 2015 Internal 29 BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/044 Kotapola Matara PEMARATHNA PATHIRAJAGE ASHA SEWWANDI DARMASENA පේමරත්න පතිරාජගේ ආශා සෙව්වන්දි ධර්මසේන KONGAHAWELA, IHALAGAMA, DENIYAYA කෝන්ගහවෙල, ඉහළගම, දෙනියාය 3-Jan-90 905032291V 2015 Internal 29 BACHELOR OF PERFORMING ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/045 Kotapola Matara ILANDARI DEWAGE VISHANKA SANDAMALI ඉලන්දාරි දේවගේ විශංකා ස‍‍දමාලි NO 196/P/1,GINNADEEGAMA,DENIYAYA අංක.196/පී/1,ගින්නදීගම,දෙනියාය 5-Apr-91 915963463v 2016 Internal 27 BACHELOR OF ARTS(GENERAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/046 Kotapola Matara INOKA WIJENAYAKA ඉනෝකා විජේනායක "KUSUM",TEMPLE ROAD,UDA HORAGALA,WARALLA “කුසුම්“,පන්සල පාර,උඩහොරගල,වරල්ල 23-Sep-90 907673855v 2016 Internal 28 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/047 Kotapola Matara RANGIKA PRASADINI HIKGODA VIDANAPATHIRANA රංගිකා ප්‍රසාදිනී හික්ගොඩ විදානපතිරණ SWARNA WIMANA,MAGAHENA,GALDOLA,KOTAPOLA ස්වර්ණ විමන,මගහේන,ගල්දොල,කොටපොල 31-Mar-91 915911200v 2016 Internal 27 BACHELOR OF ARTS(GENERAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/048 Kotapola Matara HETTI ARACHCHI CHAMILA PRIYADARSHANI හෙට්ටි ආරච්චි චමිලා ප්‍රියදර්ශනි "WASANA",DENIYAYA ROAD,KOTAPOLA “වාසනා“,දෙනියාය පාර,කොටපොල 10-Nov-91 918153250v 2016 Internal 27 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/049 Kotapola Matara DIYAGAHA WADUGE DILANI SHASHIKALA දියගහ වඩුෙග් ඩිලානි ශෂිකලා No.281,Hospital Road,Deniyaya. නො:281,රෝහල පාර,දෙනියාය. 3-Feb-92 199253400529 2016 Internal 26 Bachelor Of Art (General)
2019/SP/MAT/KTPL/A/050 Kotapola Matara ALGE WATTAGE THULYA DEVIKA අල්ගෙ වත්තගේ තුල්යා දේවිකා NO.32,JANAUDAYA GAMA,VIHARAHENA,DENIYAYA අංක.32,ජනඋදය ගම,විහාර හේන,දෙණියාය 29-Sep-92 927731436v 2016 Internal 26 Bachelor of Science in Business Administration
2019/SP/MAT/KTPL/A/051 Kotapola Matara MEEPE ACHARIGE NIMESHA මීපෙ ආචාරිගේ නිමේෂා NEAR THE SAMURDHI OFFICE,HOSPITAL ROAD,DENIYAYA සමෘදධි කාර්යාලය අසල,රෝහල පාර,දෙනියාය 24-May-90 906451441v 2016 Internal 28 BACHELOR OF COMMERCE(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/052 Kotapola Matara WATHURAWA MANAGE SUDEEPA NILMINI වතුරාව මානගේ සුදීපා නිල්මිණි LABUELLA, WATHURAWA, KOLAWENIGAMA, DENIYAYA. ලබුඇල්ල, වතුරාව, කොළවෙනිගම, දෙනියාය. 30-Nov-90 908353811v 2016 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/053 Kotapola Matara PILI KUMBURAGE THILINI NISANSALA පිළි කුඔුරගේ තිළිනි නිසංසලා 226/A,OIL TANK ROAD,PALLEGAMA ROAD,DENIYAYA 226/A,තෙල් ටැංකිය පාර,පල්ලේගම පාර,දෙනියාය 31-Oct-90 908052943v 2016 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/054 Kotapola Matara NETHTHASINGHE GAMAGE DHAMMIKA SIRINUWAN නෙත්තසිංහ ගමගේ ධම්මික සිරිනුවන් KIRIWANA GANGA HENYAYA,KOSMODARA,KOTAPOLA කිරිවාන ගග හේන් යාය,කොස්මෝදර,කොටපොල 11-Jul-89 891932880v 2016 Internal 29 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/055 Kotapola Matara YASANTHA GAYANI VITHANAGE යසන්තා ගයනි විතානගේ PULUNGUPITIYA,PALLEGAMA,KOLAWENIGAMA පුළුගුපිටිය,පල්ලේගම,කොළවෙනිගම 20-Aug-91 917330824v 2016 Internal 27 BACHELOR OF SCIENCE
2019/SP/MAT/KTPL/A/056 Kotapola Matara RASHANI PURNIMA JAYAWARDHANA රෂාණි පූර්ණිමා ජයවර්ධන 282/A, WARAKAPRLPOLA HENA, HOSPITAL ROAD, DENIYAYA 282/ඒ, වරකපැල්පොල හේන, රෝහල පාර, දෙනියාය 26-Aug-91 917390789V 2016 Internal 27 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/057 Kotapola Matara GUNASEKARA KANKANAMGE ACHINI SUDARSHIKA ගුණසේකර කංකාණම්ගේ අචිනි සුදර්ශිකා 766/B,IDIGAHAHENA,PALLEGAMA RD,DENIYAYA 766/බී,ඉදිගහහේන,පල්ලේගම පාර,දෙනියාය 18-Jun-91 916701080v 2016 Internal 27 B.COM(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/058 Kotapola Matara WALAGODAGE VICHITHRA INDUNIL KUMARI වලගොඩගේ විචිත්‍රා ඉඳුනිල් කුමාරි KANDA MUDUNA, HINGURUPANAGALA, KOTAPOLA කන්ද මුදුන, හිඟුරුපනාගල, කොටපොල 11-Jul-92 926932241V 2016 Internal 26 BACHELOR OF ARTS (GENERAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/059 Kotapola Matara SOORIYA GAMAGE SUSANTHI සූරිය ගමගේ සුසන්ති 718 A/1, NISHSHANKAPURA, PALLEGAMA, DENIYAYA 718 ඒ/1, නිශ්ශංකපුර, පල්ලෙගම, දෙනියාය 17-Dec-90 908521820V 2016 Internal 28 BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SYSTEMS
2019/SP/MAT/KTPL/A/060 Kotapola Matara GADIWINNA WITHANAGE LOSHA JIWANIE ගාඩිවින්න විතානගේ ලෝෂා "DIMUTHU", BATEBADDA, HIGURUPANAGALA, KOTAPOLA "දිමුතු", බටේබැද්ද, හිඟුරුපනාගල, කොටපොල 9-Mar-90 712751650 2016 Internal 28 BACHELOR OF SCIENCE IN ACCOUNTING
2019/SP/MAT/KTPL/A/061 Kotapola Matara POTHUPITIYA ARACHCHIGE OMESHA MIYUMI ROSMALI KULATHUNGA පොතුපිටිය ආරච්චිගේ ඔමේෂා මියුමි රෝස්මාලි කුලතුංග 885-C,KOLLAKANDA,DENIYAYA. 885-C,කොල්ලකන්ද,දෙණියාය 15-Oct-90 907892930V 2016 Internal 28 Bachelor Of Arts(Special)
2019/SP/MAT/KTPL/A/062 Kotapola Matara WICKRAMAGE DESIKA SAMPATH වික්‍රමගේ ඩේසික සම්පත් NO.527,BORALUWAHENA,UWARAGALA,WARALLA නො.527,බොරළුහේන,උවරගල,වරල්ල 29-May-90 901503818V 2016 Internal 28 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/KTPL/A/063 Kotapola Matara PITIDUWA GAMAGE THANUJA DUSHANI පිටිදූව ගමගේ තනුජා දුෂානි 381/E,GEEGANAMGODA,KOTAPOLA. 381/E,ගීගනම්ගොඩ,කොටපොල 22-Mar-90 905820060V 2016 Internal 28 Bachelor Of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/064 Kotapola Matara WANNIGE NALIKA වන්නිගේ නාලිකා ALUTH GEDARA WATTA,PARAGALA,MORAWAKA අලුත් ගෙදර වත්ත,පරගල,මොරවක 2-Jun-90 906541238v 2016 Internal 28 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/065 Kotapola Matara JAYAWARDANA DISANAYAKA NILUKA SANJEEWANI ජයවර්ධන දිසානායක නිලූකා සංජීවනි HALDOLA HENYAYA,PALLEGAMA,KOLAWENIGAMA,DENIYAYA හල්දොලහේන්යාය,පල්ලේගම,කොළවෙනිගම,දෙනියාය 28-Jan-92 925283037v 2016 Internal 26 BACHELOR OF SCIENCE IN ACCOUNTING
2019/SP/MAT/KTPL/A/066 Kotapola Matara WICKRAMASINGHA GUNASEKARA KAUSHALYA UDAYANGANI වික්‍රමසිංහ ගුණසේකර කෞශල්‍යා උදයංගනී KANDA MUDUNA,HINGURUPANAGALA,KOTAPOLA කන්ද කුඹුර,හිගුරුපනාගල,කොටපොල 21-Apr-88 886124589v 2016 Internal 30 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KTPL/A/067 Kotapola Matara JAYATHUNGA ARACHCHIGE CHAMILA ජයතුංග ආරච්චිගේ චමිලා UDAHAWATHTHA,WELGAMGODA,KOTAPOLA මඩහවත්ත, වෙල්ගම්ගොඩ,කොටපොල 9-Feb-90 905401858v 2016 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/068 Kotapola Matara WEERAPPULIGE SUREKA PRIYADARSHANI වීරප්පුලිගේ සුරේකා ප්‍රියදර්ෂනී WERALUGASWATHTHA, SUMANAGIRI MAWATHA, PALLEGAMA, DENIYAYA. වෙරළුගස්වත්ත, සුමනගිරි මාවත, පල්ලේගම, දෙනියාය. 20-Oct-90 907944182v 2016 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/KTPL/A/069 Kotapola Matara SURIYA GAMAGE NADEESHA SANDAMALI සූරිය ගමගේ නදීශා සදමාලි "SANDAMALI",WELANGAHENA,KIRIWELDOLA,DENIYAYA “සදමාලි“,වෙළගහේන,කිරිවැල්දොල,දෙනියාය 22-May-92 926430904v 2016 Internal 26 BACHELOR OF SCIENCE IN MARKETING MANAGEMENT(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KTPL/A/070 Kotapola Matara HARNAGALA GAMAGE PRASAD SAMEERA MADURANGA හර්නාගල ගමගේ ප්‍රසාද් සමීර මදුරංග 84/A/1, HORAHENA, GODAKUMBURA, KOTAPOLA 84/ඒ/1, හොරහේන, ගොඩකුඔුර, කොටපොල 18-Dec-90 903534222V 2016 Internal 28 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/071 Kotapola Matara PETHTHA THANTIRIGE KELUM INDIKA පෙත්තා තන්තිරිගේ කැළුම් ඉන්දික MEDAGODA, GODAKUMBURA, KOTAPOLA මැදගොඩ, ගොඩකුඹුර, කොටපොල 29-Oct-90 903030453V 2016 Internal 28 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/072 Kotapola Matara MATHES HEWAGE DARSHANI MADURANGI මතෙස් හේවාගේ දර්ශණී මධුරංගි MADUSHANI, IHALADENIPALLA, GALDOLA, WARALLA මධුෂානි, ඉහළදෙනිපල්ල, ගල්දොල, වරල්ල 5-Jul-89 198968701668 2016 Internal 29 BACHELOR OF SCIENCE (SPECIAL) TOURISM MANAGEMENT
2019/SP/MAT/KTPL/A/073 Kotapola Matara ANUSHA LAKMALI RANATHUNGA අනූෂා ලක්මාලි රණතුංග MORAGAHAKATAHENA, BODENIYA, KOTAPOLA මොරගහකැටහේන, බෝදෙනිය, කොටපොල 21-Aug-90 907343383V 2016 Internal 28 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KTPL/A/074 Kotapola Matara ABHIMANIKA KITHMINI KULATHUNGA RATHNAYAKE අභිමනිකා කිත්මිණි කුලතුංග රත්නායක SIRIWIJAYA, HOSPITAL ROAD, DENIYAYA. සිරිවිජය, රෝහල පාර, දෙනියාය. 10-May-92 926311220v 2016 Internal 26 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/KTPL/A/075 Kotapola Matara MALMALA ARACHCHIGE PREETHIKA SHYAMALI මල්මාලා ආරච්චිගේ ප්‍රීතිකා ශ්‍යාමලී "PRASANGI", BODENIYA, KOTAPOLA. “ප්‍රසංගි“, බෝදෙණිය, කොටපොල. 24-Jun-91 916761015v 2016 Internal 27 BACHELOR OF SCIENCE IN FINANCE
2019/SP/MAT/KTPL/A/076 Kotapola Matara THARANGA SURANGANI VIDANAPATHIRANA තරංගා සුරංගනී විධාන පතිරණ DANGODELLA WATHTHA,IHALAGAMA,DENIYAYA දංගොඩැල්ල වත්ත,ඉහලගම,දෙනියාය 27-Jun-91 916792620v 2016 Internal 27 BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES
2019/SP/MAT/KTPL/A/077 Kotapola Matara KEERIWALA GAMAGE KUMUDUNI කීරිවල ගමගේ කුමුදුනී KEERIWALAGAMA, MEDERIPITIYA, DENIYAYA කීරිවලගම, මෙදේරිපිටිය, දෙනියාය 2-Oct-91 917760055V 2016 Internal 27 BACHELOR OF COMMERCE
2019/SP/MAT/KTPL/A/078 Kotapola Matara THUNBEWOLAGE NALINDA UDAYA KUMARA තුන්බැව්ලගේ නලින්ද උදය කුමාර KETEHENAYAYA, GALDOLA, KOTAPOLA කැටහේනයාය, ගල්දොල, කොටපොල 19-Oct-91 912933890V 2016 Internal 27 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/KTPL/A/079 Kotapola Matara GATHARA GAMAGE MADHUSHANI ගතාර ගමගේ මධුශානි D.S.ABEGUNAWARDANA MW, "DELGAHA GEDARA", MORAWAKA ඩී.එස්.අබේගුණවර්ධන මාවත, දෙල්ගහ ගෙදර, මොරවක 12-Mar-90 905724509V 2016 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/KTPL/A/080 Kotapola Matara NADAKANDAGE SAMPATH MADUSANKA නාඩකන්දගේ සම්පත් මදුසංක PALLEWATTA, PALLEGAMA,KOLAWENIGAMA පල්ලෙවත්ත, පල්ලෙගම, කොළවෙණිගම 13-Dec-91 913480279v 2016 Internal 27 Bachelor of Arts Language & Communication
2019/SP/MAT/KTPL/A/081 Kotapola Matara WIJEDEERA JAYAWARDHANE KORELA VIDANAGE MANJI RUKSALA JAYAWARDHANE විජේධීර ජයවර්ධන කෝරල විධානගේ මංජි රුක්සලා ජයවර්ධන KUSUM SEVANA, PORUPITIYA,WARALLA. කුසුම් සෙවන, පෝරුපිටිය,වරල්ල. 14-Sep-91 917583153v 2016 Internal 27 BACHELOR OF SCIENCE (SPECIAL) BUSINESS MANAGEMENT

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/MLBD/A/001 Malimbada Matara MANJULA PRABATH RAMANAYAKA මංජුල ප්‍රභාත් රාමනායක NO 15, PARANA WATHTHAHENA, AKURUGODA, SULTHANAGODA නො.15, පරණවත්ත හේන, අකුරුගොඩ, සුල්තානාගොඩ 25-May-81 811464309V 4-Jan-06 INTERNAL 37 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/002 Malimbada Matara THAWALAMA GAMAGE NADEEKA SANJEEWANI තවලම ගමගේ නදීකා සංජීවනී NO.449/4,GAL ANDA KUTTIYA, THELIJJAWILA අංක.449/4, ගල්ඇන්ද කුට්ටිය, තෙලිජ්ජවිල 22-Feb-83 835531775V 21-Apr-10 INTERNAL 35 BACHELOR OF BUSINESS ADMINSTRATION
2019/SP/MAT/MLBD/A/003 Malimbada Matara RANAWEERA KANKANAMGE THARANGA SURESH රණවිර කංකානම්ගේ තරංග සුරේෂ් NO.40, WEDAGEWATHTHA, MALIMBADA, PALATUWA, MATARA නො 140, වෙදගෙවත්ත, මාලිම්බඩ, පාලටුව 10-Oct-86 862843053V 30-Oct-11 INTERNAL 32 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/004 Malimbada Matara WICKRAMASINGHE MALAWIPATHIRANA NALIN වික්‍රමසිංහ මලවි පතිරණ නලින් WEEKOTUGODA, KADDUWA, THELIJJAWILA වී කොටුගොඩ හේන, කද්දුව, තෙලිජ්ජවිල 24-Jul-86 862063074V 10-Nov-11 INTERNAL 32 BACHELOR OF COMMERCE 
2019/SP/MAT/MLBD/A/005 Malimbada Matara KALAHAGAMA HEWA RADAGE SAMANTHA කලහගම හේවා රදාගේ සමන්ත DAMSIRI, ARIYAWANSHA MAWATHA, WERADUWA, MATARA "දම්සිරි", සිරි අරියවංශ මාවත, වේරදුව,මාතර 21-Apr-85 851123601V 26-Nov-11 INTERNAL 33 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/006 Malimbada Matara BATUWITAGE NISHADI THARANGIKA KARUNARATHNA බටුවිටගේ නිෂාදි තරංගිකා කරුණාරත්න "PRIYANKARA", DAWATAGEDARA , AKURUGODA, SULTHANAGODA ප්‍රියංකර, දවටගෙදර, අකුරුගොඩ, සුල්තානාගොඩ 26-Apr-86 866172056V 2-Jan-13 INTERNAL 32 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
2019/SP/MAT/MLBD/A/007 Malimbada Matara HASITHA RATHNAYAKAGE LASIKA CHAMANI හසිත රත්නායකගේ ලසිකා චාමනි 192/A, WELANDAGODA, THELIJJAWILA, MATARA 192 ඒ, වෙළඳගොඩ, තෙලිජ්ජවිල 5-Apr-87 876253933V 7-Jan-13 INTERNAL 31 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/008 Malimbada Matara AHANGAMA VITHANAGE DASUN ANURANGANA අහංගම විතානගේ දසුන් අනුරංගන 126/F/1, MEKILIYAGAHA WATTA, DAMPELLA 126/එෆ්/1, මැකිලියගහ වත්ත, දම්පැල්ල, තෙලිජ්ජවිල 22-Nov-85 853272990V 12-Jan-13 INTERNAL 33 PERFORMING ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/009 Malimbada Matara HETTI ARACHCHI GAMAGE DINUSHA MALSHANI හෙට්ටිආරච්චි ගමගේ දිනුෂා මල්ෂානි NO 1/15, MALIMBADA, PALATUWA නො.1/15, මාලිම්බඩ, පාලටුව 15-Sep-87 877593827V 21-Mar-13 INTERNAL 31 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/010 Malimbada Matara NUWANI KUMARI GODEVITHANA නුවනි කුමාරි ගොඩේවිතාන 148/B, WELIGAMAGEWATHTA, KEKUNAWELA, THELIJJAWILA 148/බී, වැලිගම ගෙවත්ත, කැකුණවෙල, තෙලිජ්ජවිල 9-Oct-86 867543813V 3-May-13 Internal 32 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MLBD/A/011 Malimbada Matara SAMARAWICKRAMA WELLAPPULI ARACHCHIGE ANURADHA SAMANMALI සමරවික්‍රම වෙල්ලප්පුලි ආරච්චිගේ අනුරාධා සමන්මලි NO.282/3,ROSEWOOD GARDEN, AKURUGODA, SULTHANAGODA නො. 282/3, රෝස්වුඩ් ගාඩ්න්, අකුරුගොඩ, සුල්තානාගොඩ 6-Jun-89 896580965V 2-Jan-14 INTERNAL 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/012 Malimbada Matara EDIRISINGHE WIJEWARDANA ARACHCHIGE LAKMALI PIYADARSHANI එදිරිසිංහ විජේවර්ධන ආරච්චිගේ ලක්මාලි ප්‍රියදර්ශනි "NILWALA", THALGAHAGODA, PALATUWA "නිල්වලා", තල්ගහගොඩ, පාලටුව 15-Nov-86 868203064V 3-Jan-14 INTERNAL 32 BACHELOR OF FASHION DESIGN & PRODUCT DEVELOPMENT
2019/SP/MAT/MLBD/A/013 Malimbada Matara GODE VITHANAGE THARANGA DILRUK ගොඩේ විතානගේ තරංග දිල්රුක් THARITHA, KELEWATTA, AKURUGODA, THELIJJAWILA "තරිත", කැලේ වත්ත, තෙලිජ්ජවිල 26-Jan-88 198802601177 2-Mar-14 INTERNAL 30 BSC ENTREPRENEURSHIP
2019/SP/MAT/MLBD/A/014 Malimbada Matara MAWARALA WITHANAGE THUSHARI SAMANTHIKA මාවරල විතානගේ තුෂාරි සමන්තිකා PANSALA WATHTHA, AKURUGODA, SULTHANAGODA පන්සල වත්ත, අකුරුගොඩ, සුල්තානාගොඩ 12-Jul-88 888422323V 26-Mar-14 INTERNAL 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MLBD/A/015 Malimbada Matara CHULANI RULAKSHI WETHTHASINGHE චූලානී රුලක්ෂි වෙත්තසිංහ  NO.132/A, MORAWAKKORALEGEWATTA, MALIMBADA, PALATUWA අංක.132/A,  මොරවක්කෝරලේගෙවත්ත, මාලිම්බඩ, පාලටුව 28-Feb-86 865591136V 4-Jun-14 INTERNAL 32 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/016 Malimbada Matara WIJENARAYANA SONNADARA DINUSHA KUMARI විජේනාරායන සොන්නාදර ඩිනුෂා කුමාරි BAKMEEGAHA WATHTHA, KADDUWA ROAD, MALIMBADA බක්මීගහ වත්ත, කද්දුව පාර, මාලිම්බඩ, පාලටුව 14-Apr-89 896052535V 2-Oct-14 INTERNAL 29 BACHELOR OF BUSINASS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/MLBD/A/017 Malimbada Matara RANASIN KODIKARAGE THARUSHIKA DILRUKSHI රණසිං කොඩිකාරගේ තරුෂිකා දිල්රුක්ෂි NO.126, PALUWATTA, HORAGODA, THELIJJAWILA නො.126, පාළුවත්ත, හොරගොඩ, තෙලිජ්ජවිල 11-Aug-90 908132858V 31-Dec-14 INTERNAL 28 BACHELOR OF THE SCIENCE OF AGRICULTURE
2019/SP/MAT/MLBD/A/018 Malimbada Matara WERAGODA ARACHCHIGE RUWANI KAUSHALYA වේරගොඩ ආරච්චිගේ රුවනි කෞශල්‍යා "UDAYA", KARANTHOLLA, THELIJJAWILA "උදය", කැරන්තොල්ල, තෙලිජ්ජවිල  9-May-88 887493472V 2-Jan-15 INTERNAL 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MLBD/A/019 Malimbada Matara EDIRISOORIYA MADDUMAGE RASIKA NILMINI එදිරිසුරිය මද්දුමගේ රසිකා නිල්මිණි NO 06, PLHENA, MALIMBADA, PALATUWA නො.06, පොල්හේන, මාලිම්බඩ, පාලටුව 20-Mar-90 905801503V 2-Jan-15 INTERNAL 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/020 Malimbada Matara CHATHURIKA HANSINIE ABEYWICKRAMA GUNAWARDANA චතුරිකා හංසිනි අබේවික්‍රම ගුණවර්ධන "HANSINIE", GUNASEKARA MAWATHA, THELIJJAWILA "හංසිනි",ගුණසේකර මාවත, තෙලිජ්ජවිල 8-Apr-90 907170799V 3-Jan-15 INTERNAL 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/021 Malimbada Matara KAUMINI NISANI LIYANAGE කව්මිනි නිසානි ලියනගේ LIYANAGE STORES, PORATHOTA, AKURESSA කුමුදු නිවස, කොලනි පාර, අකුරුගොඩ, තෙලිජ්ජවිල 5-Aug-90 906291479V 3-Jan-15 INTERNAL 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/022 Malimbada Matara THALAGAHAGODA GAMAGE INDIKA PRIYAMALI තල්ගහගොඩ ගමගේ ඉන්දිකා ප්‍රියමාලි NO.11, POLHENA, MALIMBADA, PALATUWA අංක.11, පොල්හේන, මාලිම්බඩ, පාලටුව 3-Sep-86 865690983V 10-Jan-15 INTERNAL 32 MANAGEMENT
2019/SP/MAT/MLBD/A/023 Malimbada Matara PRIYANJI PRASADINI SAMARAWICKRAMA ප්‍රියන්ජි ප්‍රසාදිනි සමරවික්‍රම NO 414/A, GAN KANDHA, HANNAGAL, PALATUWA නො 414/ ඒ, ගංකන්ද,හන්නගල, පාලටුව 16-May-91 916370970V 1-Feb-15 INTERNAL 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/024 Malimbada Matara RANAWEERA KANKANAMGE PRIYANKA NILMINI රණවීර කංකානම්ගේ ප්‍රියංකා නිල්මිණි "PIYUMI", KURUNDAWATHTHA, DAMPELLA, DAMPELLA, THELIJJAWILA "පියුමි", කුරුදුවත්ත, දම්පැල්ල, තෙලිජ්ජවිල 11-Apr-91 918094628V 10-Mar-15 INTERNAL 27 AQUATIC RESOUREES TECHNOLOGY
2019/SP/MAT/MLBD/A/025 Malimbada Matara ETHILIGODA VIDANA GAMAGE KUMUDU ඇත්තිලිගොඩ විදාන ගමගේ කුමුදු WATHTHEGEDARA, MANWELLA, THELIJJAWILA වත්තෙගෙදර, මංවැල්ල, තෙලිජජවිල 7-Mar-89 896850229V 22-May-15 INTERNAL 29 BSC IN APPLIED SCIENCE
2019/SP/MAT/MLBD/A/026 Malimbada Matara TERENSHI UDAYANGA MANAMPERI ටෙරන්ෂි උදයංගා මනම්පේරි PATTIYAGAHA GEDARA, GALPAMUNA, PALATUWA පට්ටියගහ ගෙදර, ගල්පමුණ, පාලටුව 23-Jan-92 925232416V 5-Nov-15 INTERNAL 26 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/027 Malimbada Matara DAPANA DURAGE ROHANA MIHIRAJI DAHANAYAKA දාපන දුරගේ රොහානා මිහිරාජි දහනායක WICKRAMAWILA, NAKANDAGODA RD, KADUKANNA, THELIJJAWILA වික්‍රමවිල , නාකන්දගොඩ පාර, කඩුකන්න, තෙලිජ්ජවිල 8-Jan-90 907140610V 14-Dec-15 INTERNAL 28 BACHELOR OF THE SCIENCE OF AGRICULTURE
2019/SP/MAT/MLBD/A/028 Malimbada Matara EDIRISINGHA WIJEWARDANA ARACHCHIGE GAYANI එදිරිසිංහ විජේවර්ධන ආරච්චිගේ ගයනි BOSEWANA , THALGAHAGODA, PALATUWA බෝ සෙවණ, තල්ගහගොඩ, පාලටුව 14-Dec-88 888493964V 14-Dec-15 INTERNAL 30 BSC IN AGRICULTURE
2019/SP/MAT/MLBD/A/029 Malimbada Matara THILINI DILHANI VIDANAPATHIRANA තිළිණි දිල්හානි විදානපතිරණ WE KOTUGODA HENA, KADDUWA ,THELIJJAWILA වී කොටුගොඩ හේන, කද්දුව, තෙලිජ්ජවිල 19-Jan-92 925192970V 2-Jan-16 Internal 26 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MLBD/A/030 Malimbada Matara PILANA VITHANAGE AYESHA පිලාන විතානගේ අයේෂා "HEMALI", COLANI ROAD, AKURUGODA "හේමාලි", කොළණි පාර, අකුරුගොඩ, තෙලිජ්ජවිල 5-Dec-91 916332238V 2-Jan-16 INTERNAL 27 BACHELOR OF COMMERCE 
2019/SP/MAT/MLBD/A/031 Malimbada Matara SAMARARATHNA MUHANDIRAMGE NIPUNI WASANA සමරරත්න මුහන්දිරම්ගේ නිපුනි වාසනා "WASANTHA", NUGADUWA, KOSINDUWA, PALATUWA "වසන්න", නුගදුව, කොස් ඉන්දුව, පාලටුව 11-Jul-91 918124586V 4-Jan-16 INTERNAL 27 BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SYSTEMS
2019/SP/MAT/MLBD/A/032 Malimbada Matara DEMATAPASSA VITHANAGE PRAWINI LAKMALI  දෙමටපස්ස විතානගේ ප්‍රවිනි ලක්මාලි 52 C, 6/8, ELANDUGAHA HENA, MALIMBADA, PALATUWA 52 සී, එළදුගල හේන, මාලිම්බඩ 30-May-91 916511477V 5-Jan-16 INTERNAL 27 BACHELOR OF PERFORMING ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/033 Malimbada Matara GAMAGE CHINTHANI VASANA WIJERATHNA ගමගේ චින්තානි වාසනා විජේරත්න GODELLEGEDARA, AKURUGODA, SULTHANAGODA ගොඩැල්ලේගෙදර, අකුරුගොඩ, සුල්තානාගොඩ 9-Aug-90 907523985V 14-Feb-16 INTERNAL 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/034 Malimbada Matara WISAKUTTIGE SANDUNI PIYUMIKA විෂකුට්ටිගේ සඳුනි පියුමිකා 401/C, GONGAHA WATHTHA, PIYADDEGODA, MALIMBADA, PALATUWA 401 සී, ගොන්නගහවත්ත, පියද්දෙගොඩ, මාලිම්බඩ, පාලටුව 24-Nov-90 199082901298 14-Feb-16 INTERNAL 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/035 Malimbada Matara HEWA MARAMBAGE PIYUMI RADHIKA SENANI හේවා මාරඹගේ පියුමි රාධිකා සේනානි NO 160, DEPELAGODA, MULUPELLA, THELIJJAWILA නො.160, දෙපෑලගොඩ, මුළුපැල්ල, තෙලිජ්ජවිල 17-Mar-90 905774433V 3-Jun-16 INTERNAL 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/036 Malimbada Matara JAYANI RUBASINGHA ජයනි රුබසිංහ NAVOD, WELANDAGODA, THELIJJAWILA "නවෝද්", වෙළඳගොඩ, තෙලිජ්ජවිල 1-Nov-92 925112976V 3-Jun-16 INTERNAL 26 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/MLBD/A/037 Malimbada Matara HETTIARACHCHIGE SITHARI NIMREKHA හෙට්ටි ආරච්චිගේ සිතාරි නිම්රේඛා SANDAREKHA, ADHANWATTA, GALPAMUNA, PALATUWA සඳරේඛා, ආදන්වත්ත, ගල්පමුණ, පාලටුව 5-Sep-91 199163000396 12-Oct-16 INTERNAL 27 BSE PUBLIC MANAGEMENT
2019/SP/MAT/MLBD/A/038 Malimbada Matara RANAWEERA LIYANAGE DISHNI BUDDHIKA SANDAMALI රණවීර ලියනගේ දිෂ්නි බුද්ධිකා සඳමාලි "WASANA'', GODE WATHTHA, SULTHANAGODA "වාසනා", ගොඩේ වත්ත, සුල්තානාගොඩ 24-Dec-92 928594009V 28-Nov-16 INTERNAL 26 BSC
2019/SP/MAT/MLBD/A/039 Malimbada Matara PRASANGI IRESHA DIKMADUGODA ප්‍රසංගි ඉරේෂා දික්මාදුගොඩ "WENURA", ELGIRIYA, THELIJJAWILA "වෙනුර", ඇල්ගිරිය, තෙලිජ්ජවිල 26-Oct-91 918004491V 28-Nov-16 INTERNAL 27 BACHELOR OF SCIENCE
2019/SP/MAT/MLBD/A/040 Malimbada Matara PAWITHRA WETHTHASINGHE පවිත්‍රා වෙත්තසිංහ MILLAGAHA HENA, MALIMBADA, PALATUWA මිල්ලගහ හේන, මාලිම්බඩ, පාලටුව 31-May-91 916521391V 14-Dec-16 INTERNAL 27 BSC AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/MTGR/A/001 Matara Four Gravets Matara A.S.P.M.  Samrasinghe  අබේගුණවර්ධන සමරසිංහ ප්‍රියදර්ශනි මාලිකා සමරසිංහ  27/3 Kalidasa Rd ,Matara.  27/3 කාලිදාස පාර ළමා,මාතර  6-Dec-75 197584101982 1-Jul-00 Internal 43 Bachelor of Arts(Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/002 Matara Four Gravets Matara Kurndu Patabedigedra Vindya Shamalee Jayasekara  කුරුදු පටබැදිගෙදර වින්ධ්‍යා ශ්‍යාමලී ජයසේකර No 391/1 B ,Sri Sudarshi Place ,Hittatiya East ,Matara  නො. 391/1බී , ශ්‍රි සුදර්ශ පෙදෙස , නැගෙනහිර හිත්තැටිය, මාතර  7-Oct-75 757811790V 1-Feb-02 Internal 43 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/003 Matara Four Gravets Matara Samarasingha Arachchige Chamara Pushpa Shanth Jayakodi සමරසිංහ ආරච්චිගේ චාමර පුෂ්ප ශාන්ත ජයකොඩි Samaya, Deeyagaha, Matara සාමය, දීයගහ, මාතර 14-Jun-77 771662099V 1-Jan-03 Internal 41 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/004 Matara Four Gravets Matara Samitha Abeysena Samarasinghe  සමිත අබේසේන සමරසිංහ  No 386,Kumarathunga Mw ,Pamburana,Matara  නො 386 ,කුමාරතුංග මාවත ,පඹුරන ,මාතර  25-Feb-75 197505600016 21-Mar-03 Internal 43 Bachelor Of Science of Agiriculture  
2019/SP/MAT/MTGR/A/005 Matara Four Gravets Matara N. Amarakoon නිලන්ති අමරකෝන් 12/11A,SumanasarMawatha,Welegoda,Matara 12/11ඒ, සුමනසාර මාවත, වෙලේගොඩ, මාතර 11-Aug-79 797241385V 31-Dec-04 Internal 39 Bachelor Of Science (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/006 Matara Four Gravets Matara U.S.M Piushani ඌරුගමුවේ සායක්කාර මිහිරි පියුෂානි Mihiri ,Baduwaththa,Thalpawila,Kekanadura. මිහිරි,බදුවත්ත,තල්පාවිල ,කැකණදුර 8-Nov-81 818232128V 30-Apr-06 Internal 37  Human Resoures Management (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/007 Matara Four Gravets Matara Vitharana Ranpatige Vijini Avishka  විතාරණ රන්පටිගේ විජිනි අනුෂ්කා  41 ,Wilfered Gunasekara Mw,Fort ,Matara  41 ව්ල්ෆඩ් ගුණසේකර මාවත ,කොටුව ,මාතර 29-Sep-79 796204184V 1-May-06 Internal 39 Bachelor of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/008 Matara Four Gravets Matara Wijesekara Liyanage Bagya Jayasanka  විජේසේකර ලියනගේ භාග්‍ය ජයසංක  Wijaya Mala , Appuge Watta ,Kamburugamuwa , Matara  විජය මාලා ,අප්පුගේ වත්ත ,කඹුරුගමුව ,මාතර  23-Jan-82 820234740V 1-May-07 Internal 36 Bachelor Of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/009 Matara Four Gravets Matara Rev.Kumbalgama Suseema  කුඹල්ගම සුසීම හිමි Sri Vijaya Sundaramaya, Kumbalgama,Donra ශ්‍රී විජයසුන්දරාරාමය, කුඹල්ගම,දෙවිනුවර 26-Jun-78 781783544V 1-Dec-07 Internal 40 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/010 Matara Four Gravets Matara T.R. Kumara තලාවිටගේ රවින්ද්‍ර කුමාර 2/32,Kammala RD, Hittatiya Centre, Matara 2/32, කම්මලපාර, හිත්තැටිය මැද, මාතර 12-Aug-81 812251260V 1-Mar-08 Internal 37 Bachelor Of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/011 Matara Four Gravets Matara Hawpe Liyanage Thusitha Chandana හව්පෙ ලියනගේ තුසිත චන්දන 4/6, Prime Land City Center, Upathissa Mawatha, Walgama South, Matara 4/6, ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් සිටි සෙන්ටර්, උපතිස්ස මාවත,වල්ගම දකුණ, මාතර 4-Sep-81 812480316V 1-May-08 Internal 37 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/012 Matara Four Gravets Matara Weerasinghe Guruge Roshan  වේරසිංහ ගුරුගේ රොෂාන්  19 ,Disagewatta, Uyanwatta,Matara  19,දිසාගෙවත්ත,උයන්වත්ත,මාතර 15-Feb-85 19850460379 1-May-08 Internal 33 Beachelor Of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/013 Matara Four Gravets Matara J.K.A.G Kalmini ජයවික්‍රම කංකානම් ආරච්චිගේ ගයේෂා කල්මිණි No51 ,Adikaram Watta,Hittatiya ,Matara නො 51 ,අධිකාරම් වත්ත,හිත්තැටිය මැද ,මාතර 2-Dec-82 828374052V 1-Dec-08 Internal 36 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/014 Matara Four Gravets Matara Peduru Arachchige Ruwan Gunasiri Obedekara පේදුරු ආරච්චිගේ රුවන් ගුණසිරි ඔබේසේකර No. 56/2, Homeraw Garden, Kumaradasa Rd, Matara නො. 56/2, කේම්රෝ ගාඩ්න්, කුමාරදාස මාවත, මාතර 31-May-82 821520843V 7-Dec-08 Internal 36 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/015 Matara Four Gravets Matara Daun Nalinda Wanigarathna Samarasekara දසුන් නලින්ද වනිගරත්න සමරසේකර No52,Dharmarathna Road, Uyanwaththa,Matara නො.52,ධර්මරත්න මාවත,උයන්වත්ත,මාතර 1-May-80 80122029V 1-Apr-09 Internal 38 Bachelor of performing Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/016 Matara Four Gravets Matara Madawala Gamage Eranda Prasada  මඩවල ගමගේ එරන්ද ප්‍රසාද්  Nisansala Kinswood Watta ,Parawaheara ,Kekanadura  නිසංසලා කිංස්වුඩ් වත්ත ,පරවාහැර ,කැකණදුර 6-Oct-82 198228001005 31-Jul-09 Internal 36 Bachelor Of Science Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/017 Matara Four Gravets Matara Eranga Deepal Ruwanpathirana එරංග දීපාල් රුවන්පතිරණ No:248/2,Gamage Hena,Parawahera,Kekanadura නො:248/2, ගමගේ හේන, කැකණදුර, මාතර 9-Apr-83 831000503V 3-Sep-09 Internal 35 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/018 Matara Four Gravets Matara S.N Weerakoon සුපුන් නිරෝධ වීරකොන්  No 62, Janraja Mw, Meddawatta ,Matara නො 62, ජනරජ මාවත , මැද්දවත්ත ,මාතර 24-May-84 841454170V 7-Oct-09 Internal 34 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/019 Matara Four Gravets Matara K.L.N Dilruk  කුමරප්පෙරුම ආරච්චිගේ නිෂාන්ත දිල්රුක්  No 1/5 ,Kuruduwatta Lane,Isadeen Town ,Matara නො 1/5 ,කුරුදුවත්ත පටුමග ,ඉසදීන් නගරය ,මාතර 6-May-82 821271851V 10-Oct-09 Internal 36 Bachelor of business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/020 Matara Four Gravets Matara Pitiwala Liyanage Chmika Alexender පිටිවල ලියනගේ චාමිකා ඇලෙක්සැන්ඩර් 168/B, Gunathilaka Mawatha, Walgama, Matara 168/බී, ගුණතිලක මාවත, වල්ගම,මාතර 19-Mar-84 845793450V 10-Oct-09 Internal 34 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/021 Matara Four Gravets Matara Nuwan Gayanath  Liyanagama  නුවන් ගයනාත් ලියනගම  63 /14 B ,Sri Rathanapala Mw ,Matara  63/14 බී ,ශ්‍රි රතනපාල මාවත ,මාතර  17-Nov-82 823222858V 1-Feb-10 Internal 36 Bachelor of  Fine Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/022 Matara Four Gravets Matara S.Sandareesi Priyathma සදරුසි ප්‍රියත්මා සුබසිංහ S82/B,5TH Cross Road,Weragampita,Matara එස් 82/බී ,5 වන හරස් පාර ,වේරගම්පිට ,මාතර 16-Jul-84 198469803996 4-Sep-10 Internal 34 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/023 Matara Four Gravets Matara Hasala Chanchaka Samraweera  හසල චංචක සමරවීර Pahala Badu  waththa, 5th Cross Road ,Weragampita ,Matara  පහල බදුවත්ත ,පස්වන  හරස් පාර,වේරගම්පිට ,මාතර 12-Feb-86 860433630V 1-Nov-10 Internal 32 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/024 Matara Four Gravets Matara Mihiri Kodikara මිහිරි කොඩිකාර 08, Sudarshana RD, Isadeen Town, Matara 08 සුදර්ශනපාර, ඉසදීන් නගරය ,මාතර 18-Aug-85 857323114V 30-Nov-10 Internal 33 Bacheor Of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/025 Matara Four Gravets Matara H.W. Kalani Sewwandi හතරසිංහ වියනගේ කලනි සෙව්වන්දි 5/45A, Malwatta, Sarammudali Mawatha, Matara 5/45ඒ, මල්වත්ත සරම්මුදලි මාවත, මාතර 23-Sep-86 867672893V 1-Jun-11 Internal 32 Bachelor Of Science  In Facilities Manegment
2019/SP/MAT/MTGR/A/026 Matara Four Gravets Matara Nadeema Waruni Hewa Kodippili නදිමා වරුණි හේවා කොඩිප්පිලි 92, Swaraj Rd Rd, Issadeen Town, Matara 92, ස්වරාජ්පාර, ඉසදීන් නගරය, මාතර 1-Dec-82 828362623V 1-Aug-11 Internal 36 Beachelor Of Science
2019/SP/MAT/MTGR/A/027 Matara Four Gravets Matara L.P Sumedha Saman Kumara ලහඳපුරගේ සුමේධ සමන් කුමාර  No.10, "Sanasum Uyana" Kokawela, Kekanadura. නො.10 ,සැනසුම් උයන ,කොකවල,කැකණදුර 3-Jul-86 861850811V 26-Nov-11 Internal 32 Bachelor of Arts(Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/028 Matara Four Gravets Matara Kumbukage Don Rashitha Maduranga Gunasinghe  කුඹුකගේ දොන් රෂිත මධුරංග ගුණසිංහ  17/2 ,Mahwela ,Welegoda ,Matara  17/2 මහවෙල ,වෙලේගොඩ,මාතර  18-Jan-86 860181568V 1-May-12 Internal 32 Bachelor Of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/029 Matara Four Gravets Matara N.A Chandani නම්මුණි ආරච්චිගේ චාන්දනී Kusumsiri,Barwagewatta, Kumbalgama,Devinuwara කුසුම්සිරි , බරවගෙවත්ත , කුඹල්ගම ,දෙවිනුවර 3-Jan-85 856952860V 5-May-12 Internal 34 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/030 Matara Four Gravets Matara Mohotti Malwaththage Uditha Himal මොහොට්ටි මල්වත්තගේ උදිත හිමාල් No:54,     Sramadana Rd, Matara නො:54,ශ්‍රමදාන මාවත,මාතර 10-Sep-85 852543663V 18-May-12 Internal 33 Bachelor Of Business Administration 
2019/SP/MAT/MTGR/A/031 Matara Four Gravets Matara Hatharasing Gamage Irosha Tharangani හතරසිං ගමගේ ඉරෝෂා තරංගනී No167,Silvery Crest,Kekanadura,Matara නො.167,සිල්වරි ක්‍රෙස්ට්,කැකණදුර,මාතර 29-May-88 886503059V 1-Jul-12 Internal 30 Bachelor Of Laws
2019/SP/MAT/MTGR/A/032 Matara Four Gravets Matara I.N.P. Siriwardhana ඉලේපෙරුමගේ නිලුකා ප්‍රභාෂනී සිරිවර්ධන 46/18, Rajapaksha Hena, Hittatiya Central, Matara 46/18, රිජපක්ෂහේන, හිත්තැටිය මැද, මාතර 29-Dec-86 868643730V 25-Oct-12 Internal 32 Bachelor Of Business Management (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/033 Matara Four Gravets Matara  Adambaragey Anurada Dilhani de Alwis  ආඩම්බරගෙයි අනුරාධා දිල්හානි ද අල්විස්  Anurada ,Madiha ,Matara  අනුරාධා ,මඩිහ ,මාතර 3-Oct-85 857775139V 10-Nov-12 Internal 33 Bachelor Of Science In Fisheries & Marine  Science   
2019/SP/MAT/MTGR/A/034 Matara Four Gravets Matara Wajira Lasanthi Samaraweera  වජිරා ලසන්ති සමරවීර  Sri Dharmawanshika Road ,Madiha ,Matara  ශ්‍රි ධර්මවංශික මාවත ,මඩිහ ,මාතර 7-Apr-86 8658983395V 1-Dec-12 Internal 32 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/035 Matara Four Gravets Matara A.R.Gunasekara අනුෂ්කා රුක්ලානි ගුණසේකර No.44B, 1st Cross Rd, Walpola, Matara. නො.44බී, දෙවන හරස් පාර, වල්පල,මාතර 18-Feb-79 795491058V 1-Jan-13 Internal 39 Bachelor Of Blological Science
2019/SP/MAT/MTGR/A/036 Matara Four Gravets Matara W.N Priyadarshani විතාරණගේ නදීශා ප්‍රියදර්ශනී No 122/A ,Sirisewana,Deeyagaha,Matara නො 122ඒ ,සිරිසෙවණ ,දීයගහ ,මාතර 11-Oct-87 877852938V 25-Jan-13 Internal 31 Bachelor of  Science in  Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/037 Matara Four Gravets Matara A.I.S. Gamage අසන්ත ඉන්දික සිල්වත් ගමගේ Thakshala Kekanadura Matara තක්ෂලා , කැකණදුර , මාතර 25-Mar-84 840854167V 30-Jan-13 Internal 34 Bachelor Of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/038 Matara Four Gravets Matara Bala Upasakage Nisansala බාල උපාසකගේ නිසංසලා Agathuduwa Waththa, Boturagama, Hiththatiya East, Matara අගතුඩුව වත්ත, බෝතුරාගම, හිත්තැටිය නැඟෙනහිර, මාතර 7-Nov-87 878123247V 1-Feb-13 Internal 31 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/039 Matara Four Gravets Matara Mahanama Geegana Gamage Niluka Shamali  මහානාම ගීගන ගමගේ නිලුෂා ශ්‍යාමලී  No 139 ,Meera Rd,Isadeen Town matara  නො 139 ,මීරා පාර ,ඉසදීන් නගරය ,මාතර  23-Aug-87 877362760V 9-Feb-13 Internal 31 Bachelor of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/040 Matara Four Gravets Matara Suranji Shanika Liyanage සුරංජි ශානිකා ලියනගේ Pubudu Weherahena Matara පුබුදු වෙහෙරහේන, මාතර 28-Oct-88 888023984V 21-Feb-13 Internal 30 Beachelor Of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/041 Matara Four Gravets Matara E.R.H.Harsha Pabalu ඊරිවැරව රනසිංහ හේවගේ හර්ෂා පබලු Kandage Pittaniya, Samudhai,Mw, Thupola Rd, Hittatiya, Matara කන්දගේ පිට්ටනිය, සමෘද්ධි මාවත, තොටුපොල පාර, ශිත්තැටිය,මාතර 14-Aug-88 887272468V 1-Mar-13 Internal 30 Bachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/042 Matara Four Gravets Matara Gunasekara Samarasinghege Champa Kalyani ගුණසේකර සමරසිංහගේ චම්පා කල්‍යානි 106, Pemapala Mawatha Thudawa, Matara 106,පේමපාල මාවත,තුඩාව,මාතර 27-Jun-89 896793225V 1-Mar-13 Internal 29 Beachelor Of Arts (General)
2019/SP/MAT/MTGR/A/043 Matara Four Gravets Matara Kankanamge Deepika Chathurani කංකානම්ගේ දීපිකා චතුරානි  Egodahawtta ,Godagam ,Palatuwa  ,Matara  එගොඩහවත්ත ,ගොඩගම පාලටුව, මාතර 8-Aug-85 857213700V 5-Mar-13 Internal 33 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/044 Matara Four Gravets Matara Hewa Yadddehiyage Chapa Durnima හේවා යද්දෙහිගේ චාපා දුර්නිමා 663, Nakuttiyagama, Thalpawila, Kekanadura 663, නාකුට්ටියගම, තල්පාවිල, කැකණදුර 16-Dec-88 888513329V 21-Mar-13 Internal 30 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/045 Matara Four Gravets Matara Pahala Wanni Arachchige Kandhana Dilrukshi පහල වන්නි ආරච්චිගේ කංචනා දිල්රුක්ෂි 120/12,Uswatta, Kumaradasa Mw , Hittetiya(East), Matara 120/12, උස්වත්ත,කුමාරදාස මාවත, හිත්තැටිය (නැගෙනහිර) මාතර 12-Apr-87 876032430V 21-Mar-13 Internal 31 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/046 Matara Four Gravets Matara M.G.M. Lakmali මහගමගේ මහේෂිකා ලක්මාලී 40,Paramulla RD, Pamburan, Matara 40, පරමුල්ල පාර, පඹුරන , මාතර 26-Nov-88 888311190V 27-Jun-13 Internal 30 Bachelor Of Science (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/047 Matara Four Gravets Matara Jayaweera Muhandiramge prasandhika Madurangi  ජයවීර මුහන්දිරම්ගේ ප්‍රසංගිකා මධුරංගි 26, Kasim RD Isadeen Town, Matara 26,කාසිම්පාර, ඉසදීන් නගරය,මාතර 15-Nov-87 198782002619 1-Jul-13 Internal 31 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/048 Matara Four Gravets Matara S.N.W Kamaladasa සුද්ද නාදගේ වත්මි කමලදාස  42/9 ,Pitiyalawatta, Hittatiaya-East , Matara 42/9 පිටියවලවත්ත, නැගෙනහිර හිත්තැටිය , මාතර 30-Jul-89 897122936V 31-Jul-13 Internal 29 Bachelor of Arts(Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/049 Matara Four Gravets Matara Madduma Walpalage Ruwanthika Dilhani මද්දුම වල්පලගේ රුවන්තිකා දිල්හානි Polkoratuwa, Parawahera, KekanaduraMatara පොල් කොරටුව, පරවාහැර, කැකණදුර, මාතර 8-Nov-87 878132785V 31-Jul-13 Internal 31 Bachelor of Arts Special (Social Sciences)
2019/SP/MAT/MTGR/A/050 Matara Four Gravets Matara W.C Dihani වේපතඉරගේ චන්දිමා දිල්හානි No 55,Hill Crest Watta ,Thalpavila ,Kekandura ,Matara නො 55 , හිල්ක්‍රෙස්ට් වත්ත , තල්පාවිල , කැකණදුර, මාතර  10-Jul-87 876923084V 1-Aug-13 Internal 31 Bachelor of Arts(Special)  
2019/SP/MAT/MTGR/A/051 Matara Four Gravets Matara H.M.S Madurangi හේවා මලවිගේ සිතරා මධුරංගි No 73/4 ,Piladuwa,Matara නො 73/4 , පිලදුව ,මාතර 1-Nov-87 878062973V 17-Aug-13 Internal 31 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/052 Matara Four Gravets Matara C.M Premathilaka චමීකර මදුකප්‍රිය ප්‍රේමතිලක No 168/A ,Darmawansha Mawatha ,Weragampita ,Matara නො .168/ඒ ,ධර්මවංශ මාවත ,වේරගම්පිට ,මාතර 26-Aug-88 882394050V 17-Aug-13 Internal 30 Bachelor of    Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/053 Matara Four Gravets Matara D.J.M Kumari දේදුදුව ජාතුංගගේ නදීෂා කුමාරි  No 18/7, 5 TH Cross Rd ,Weragampita Matara අංක 18/7 ,5 වන හරස් පාර ,වේරගම්පිට ,මාතර 6-Nov-87 878113640V 17-Aug-13 Internal 31 Bachelor of    Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/054 Matara Four Gravets Matara Bangama Gamachchige Sandya Sandamali බංගම ගමාච්චිගේ සන්ධ්‍යා සඳමාලි 23,Well Road, Pallimulla, Matara 23, ළිඳ පාර, පල්ලිමුල්ල, මාතර 4-Dec-87 878391799V 17-Aug-13 Internal 31 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/055 Matara Four Gravets Matara Suduweli Kondage Asanga Udara සුදුවැලි කොන්දගේ අසංග උදාර S K Waththa, Wawahamanduwa, Matara එස්.කේ.වත්ත,  වැවහමන්දුව,මාතර 13-Sep-87 872572198V 17-Aug-13 Internal 31 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/056 Matara Four Gravets Matara L.M.L Dilini ලොකු මාරඹගේ ලහිරුකා දිලිනි Np.52/145 ,Wijethilakarama Road,Walgama-North,Matara නො 52/145 , විජේතිලකාරාම පාර වල්ගම උතුර ,මාතර 15-Sep-87 877593436V 31-Oct-13 Internal 31 Becholor of Science in Mineral Resources and Technology
2019/SP/MAT/MTGR/A/057 Matara Four Gravets Matara E.K.I. Dilrukshi එදිරිසිංහ කොඩිකාර ඉෂාරා දිල්රුක්ෂි Thilina,Siri Ariyawansha Mawatha Weraduwa තිලිණ ,සිරිආරියවංශ මාවත ,වේරදුව ,මාතර 6-Mar-89 895662160V 31-Oct-13 Internal 29 Bachelor Of Business Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/058 Matara Four Gravets Matara D.D.S Wimalaguna දළදාවත්තගේ දිලිනි සච්ත්‍රා විමලගුණ No 101/A,Swaraj Road ,Issadeen Town ,Matara නො 101/ඒ ,ස්වරාජ් පාර , ඉසදින් නගරය ,මාතර 3-Nov-88 888081372V 31-Oct-13 Internal 30 Bachelor of Indrustrial Imformation Technology
2019/SP/MAT/MTGR/A/059 Matara Four Gravets Matara P.G.J. Sandamali පින්න ගොඩගේ ජීවිකා සඳමාලි Neherigaha Gedara Wijethilakarama MW,  Walgama North,  Matara නෙහිරිගහ ගෙදර, විජේතිලකාරාම මාවත,වල්ගම උතුර, මාතර 19-Jul-87 877012778V 1-Dec-13 Internal 31 Beachelor Of Arts in Mass Media
2019/SP/MAT/MTGR/A/060 Matara Four Gravets Matara Poramba Liyanage Lasika Sanjeewani පෝරඔ ලියනගේ ලසිකා සංජීවනී 8,New City , Francis Kandambi Mawatha, Wewahamanduwa, Matara 8, නිව්සිටි ප්‍රැන්සිස් කණ්ඩම්බි මාවත,වැවහමන්දූව, මාතර 27-Apr-87 876180197V 17-Dec-13 Internal 31 Beachelor Of Science in Agricultural Technology @ Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/061 Matara Four Gravets Matara H.M.M Nilupuli  හේරත් මුදියන්සේලාගේ නදීමා නිලුපුලී No :59 ,Mahakoratuwa,Welegoda,Matara අංක 59,මහකොරටුව ,වෙලේගොඩ, මාතර 2-Apr-88 885930964V 28-Dec-13 Internal 30 Bachelor of Science  
2019/SP/MAT/MTGR/A/062 Matara Four Gravets Matara Prathapasinghege Avura Yamani Gunatunga ප්‍රතාපසිංහගේ අවුරා යමානි ගුණතුංග Adikaram Waththa, Wewahamanduwa, Matara අදිකාරම්වත්ත, වැවහමන්දූව, මාතර 8-Dec-80 808432374V 31-Dec-13 Internal 38 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/MTGR/A/063 Matara Four Gravets Matara Chaturi Madushika Weeratunga චතුරි මදුශිකා වීරතුංග Samagi, Wewahaman duwa,Matara සමගි ,වැවහමන්දුව,මාතර 3-Jun-88 886553994V 1-Jan-14 Internal 30 Bachelor of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/064 Matara Four Gravets Matara N.T. Thrikawala නිමාෂා, තරුකි ත්‍රිකාවල 31/F27, Teak Garden, Yatiyana Rd, Kekanadura. 31/f 27,තේක්ක වත්ත, යටියන පාර, කැකණදුර. 16-Nov-89 198982100049 1-Feb-14 Internal 29 Bachelor Of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/065 Matara Four Gravets Matara A.S Anandagoda අමාලි ශාරද්‍ර ආනන්දගොඩ Lahiru, Athuraliya Watta,Walgama North ,Matara ලහිරු ,අතුරලිය වත්ත, වල්ගම උතුර,මාතර 22-Nov-88 888271570V 1-Feb-14 Internal 30 Bachelor of Science  
2019/SP/MAT/MTGR/A/066 Matara Four Gravets Matara Ishara Wickramasingha Wadanambi ඉෂාරා වික්‍රමසිංහ වඩනම්බි 533/1, Pathum Uyana, Pamburana, Matara 533/1, පැතුම් උයන, පඹුරණ, මාතර 21-Jan-90 905210874V 1-Feb-14 Internal 28 Beachelor Of Arts (General)
2019/SP/MAT/MTGR/A/067 Matara Four Gravets Matara M.S.E Nanayakkara මයුරි ශානිකා එදිරිසිංහ නානායක්කාර No 372/9 ,Anagarika Dharmapala Mw ,Pamburana ,Matara නො 372/9,අනගාරික ධර්මපාල මාවත ,පඹුරන ,මාතර 23-Apr-88 886141831V 3-Feb-14 Internal 30 Bachelor of Science in Operations & Technology Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/068 Matara Four Gravets Matara Hewa Gamage Gayan Maduranga හේවා ගමගේ ගයාන් මධුරංග Deniya Waththa,Somarama Rd,Navimana North,Matara දෙනිය වත්ත, සොමාරාම පාර, නාවිමන උතුර, මාතර 3-Jul-84 841851803V 3-Feb-14 Internal 34 Bachelor of Commerce
2019/SP/MAT/MTGR/A/069 Matara Four Gravets Matara R.L.A.K.S Supemmini රත්නායක ලියනගේ අප්සරා කැළුම් සමනල සුපෙම්මිනි Shanthi, Kopiwatta,Weraduwa,Matara ශාන්ති,කෝපිවත්ත,වෙර්දුව ,මාතර 13-Nov-88 888183850V 5-Feb-14 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/070 Matara Four Gravets Matara   L.T.L Amradasa ලංගප්පුලි  තිලිණි ලංකා අමරදාස  No.17 ,3D Cross Road ,Uyanwatta, Matara නො:17 ,3 වන හරස් පාර ,උයන්වත්ත මාතර 21-Sep-89 897651734V 10-Feb-14 Internal 29 Bachelor of    Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/071 Matara Four Gravets Matara Raigam korale Kodithuwakkuge Lahiru Sampath රයිගම් කෝරලේ කොඩිතවක්කු ලහිරු සම්පත් 3/361, Kumarathunga Mawatha , Matara 3/361,කුමාරතුංග මාවත, මාතර 10-Sep-89 892542198V 10-Feb-14 Internal 29 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/072 Matara Four Gravets Matara Indikatiya Hewage Chanika Kaushalya ඉදිකැටිය හේවාගේ චානිකා කෞශල්‍යා Elkanaththa, Madiha, Matara ඇල්කනත්ත, මඪිහ , මාතර 10-Jan-89 895103438V 10-Feb-14 Internal 29 Bachelor Of Science Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/073 Matara Four Gravets Matara Navimana Vidanage Pabhavi Maduhansi නාවිමන විදානගේ පභාවි මධුහංසි No 29 ,Kurundu Watta ,Thalpavila ,Devinuwara  නො 29 කුරුදුවත්ත ,තල්පාවිල ,දෙවිනුවර 29-Apr-89 198962003576 10-Feb-14 Internal 29 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/074 Matara Four Gravets Matara Mayumi Umanga Kumarapperuma  මයුමි උමංගා කුමරප්පෙරුම  No 30 /15 ,Usswatta,Hittatiya East ,Matara  නො 30/15 ,උස්වත්ත ,හිත්තැටිය නැගෙනහිර ,මාතර  1-Dec-88 888361685V 10-Feb-14 Internal 30 Bachelor Of Business Administration 
2019/SP/MAT/MTGR/A/075 Matara Four Gravets Matara Dilan Subhash kamara Rathnaweera ඩිලාන් සුභාෂ් කුමාර රත්නවීර 55/21, Kumaradasa Mw, Waliweriya , Matara 55/21, කුමාරදාස මාවත, වැලිවේරිය, මාතර 16-Oct-87 872903330V 13-Feb-14 Internal 31 Bachelor Of Science Of Agriculture
2019/SP/MAT/MTGR/A/076 Matara Four Gravets Matara N.P.G.D Tharani නාමුරුන්න පල්ලිය ගුරුගේ දිලුෂා තරානි 82/5 .Naidage watta,Weraduwa,Matara 82/5 නයදගෙ වත්ත, වේරදුව,මාතර 25-Jul-89 897073404V 13-Mar-14 Internal 29 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/077 Matara Four Gravets Matara Weraduwa Rattambige  Anusha Dilahani වේරදුව රට්ටම්බිගේ අනුෂා දිල්හානි  Kurunegewatta ,Thudawa ,Matara කදුරුණෑගේ වත්ත ,තුඩාව ,මාතර 28-Oct-90 908024400V 13-Mar-14 Internal 28 Beachelor Of Arts (Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/078 Matara Four Gravets Matara P.M.K.K Lakmal පල්ලිමුල්ල කපුගමගේ කසුන් ලක්මාල් Welipothawatta ,Wewaihalagoda ,Kekanadura ,Matara වැලිපොතවත්ත ,වැව ඉහළගම කැකණදුර 14-Aug-89 892274258V 14-Mar-14 Internal 29 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/079 Matara Four Gravets Matara Widanage Anoja Manori විදානගේ තනුජා මනෝරි  Pelawatta Hewagewatta,Kekanaduara Matara පැලවත්ත,හේවගෙවත්ත,කැකනදුර,මාතර 31-Aug-90 907443604V 14-Mar-14 Internal 28 Beachelor Of Arts (Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/080 Matara Four Gravets Matara L.I Madhubhashini  ලංකාගේ ඉෂාරා මධුභාෂිණි Thilaka Wasa,Thalpawila ,Kekanadura ,Matara තිලකාවාස, තල්පාවිල , කැකණදුර 6-Jul-84 846883274V 26-Mar-14 Internal 34 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/081 Matara Four Gravets Matara C.J. Chalani Jayamali චලනි ජයමාලි මුනසිංහ Methum, Wanigasekara Watta, Wewahamanduwa, Matara මෙතුම , වනිගසේකර වත්ත, වැවහමන්දූව, මාතර 30-Mar-89 895903442V 26-Mar-14 Internal 29 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/082 Matara Four Gravets Matara M.k.S.N. Niroshima මද්දුමකළුගේ ශාලිකා නයනි නිරෝෂිමා Dana Sri Sri Premananada RD , Madiha West, Kaburugamauwa ධන ශ්‍රී ශ්‍රී ප්‍රේමානන්ද මාවත, මඩිහ බටහිර, කඹුරුගමුව 25-Aug-88 887383731V 26-Mar-14 Internal 30 Beachelor Of Arts (General)
2019/SP/MAT/MTGR/A/083 Matara Four Gravets Matara Witharanage Samanthika Lakmali විතාරණගේ සමන්තිකා ලක්මාලි Dambakole Waththa Parawahera, Kekanadura දම්බකොලේ වත්ත පරවාහැරල කැකනදුර 2-Jan-90 905021826V 26-Mar-14 Internal 29 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/084 Matara Four Gravets Matara A.S.Ruvini Piumika එරබද්දෙගොඩ සිංඟාරක්කරගේ රුවිනි පියුමිකා 247/14, sri Dharma Vansha Mawatha, Gabada Veediya, Matara 247/14, ශ්‍රී ධර්ම වංශ මාවත,  ගබඩා වීදිය,මාතර 21-May-88 886422725V 6-Apr-14 Internal 30 Bachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/085 Matara Four Gravets Matara H.K.A.K. Kodippili හේවා කොඩිප්පිලිගේ අමාලි කෞෂල්‍යා කොඩිප්පිලි No.65/1, Neligahawatta, Piladuwa, Matara නො.65/1, නෙලිගහවත්ත, පිළදුව, මාතර. 14-Aug-88 887273138V 6-Apr-14 Internal 30 Bachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/086 Matara Four Gravets Matara G.H.U Lakmali ගොයිගොඩ හේවාගේ උපේකිෂිකා ලක්මාලි No 15,Rit Rit Park,Weherahena Road ,Kekanadura නො 15,රිට් රිට් පාක් ,වෙහෙරහේන ,කැකණදුර 16-Oct-89 897902060V 6-Apr-14 Internal 29 Bachelor of Arts(Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/087 Matara Four Gravets Matara K.G. Gayashan Srilal කංකානම් ගමගේ ගයාශාන් ශ්‍රී ලාල් 42, Gunasekara Waththa, Weherahena, Matara 42, ගුණසේකර වත්ත, වෙහෙරහේන, මාතර 28-Mar-87 198708800464 6-Apr-14 Internal 31 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/088 Matara Four Gravets Matara Arachchilage Delika Shirani ආරච්චිලාගේ ඩෙලිකා ශිරානි  No 68 1/1 ,Rajapaksha Hena Hittatiya Meda ,Matara  නො 678 1/1 ,රාජපක්ෂහේන  ,හිත්තැටිය මැද ,මාතර  15-Jul-86 866971226V 6-Apr-14 Internal 32 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/089 Matara Four Gravets Matara B.A.H Madara බේරුගොඩ ආරච්චිගේ හිමාෂා මධාරා No 15/10 ,Kendawatta ,Hiththatiya Cenral ,Matara 15/10 කන්ද වත්ත ,හිත්තැටිය මැද ,මාතර 3-Aug-87 877163253V 12-Jun-14 Internal 31 Bachelor of Sience Computing &Information System
2019/SP/MAT/MTGR/A/090 Matara Four Gravets Matara Hapu Arachchige Susith Hasantha Darmawardana  හපුආරච්චිගේ සුසිත් හසන්ත ධර්මවර්ධන 18/142 Kajjuwatta,,Hittatiya Meda ,Matara  18/142, කජ්ජුවත්ත  හිත්තැටිය මැද ,මාතර  26-Sep-90 902703160V 1-Aug-14 Internal 28 Bachelor Of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/091 Matara Four Gravets Matara B.C.T Wimalarathna බාලමානගේ චමිල චමිදුප්‍රිය විමලරත්න No.80/B .5 TH Cross Road ,Weragampita,Matara නො .80/බී ,5 වෙනි හරස් පාර ,වේරගම්පිට මාතර 8-Jan-86 860082969V 4-Aug-14 Internal 32 Bachelor Of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/092 Matara Four Gravets Matara S.P.I. Madhushani සෙනරත් පතිරණගේ ඉෂාරා මධුෂානි No.214, Sunanda Rd, Walgama, Matara නො.214, සුනන්ද පාර, වල්ගම, මාතර 31-Dec-89 898662250V 18-Aug-14 Internal 29 Bachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/093 Matara Four Gravets Matara A.H.N Seuwandi  අබේසුන්දර හෙට්ටගේ නදීරා සෙව්වන්දි  Gamge Watta, Alahenpita, Thallpawila ,Kekanaduara ගමගේ වත්ත, අලහේන්පිට , තල්පාවිල , කැකණදුර 3-Jan-90 905030639V 31-Aug-14 Internal 29 Bachelor of    Business Management in Entrepremeurship & Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/094 Matara Four Gravets Matara R.A.S Madushika  රණසිංහ ආරච්චිගේ ශ්‍රිධාරා මධුෂිකා  No 60/1 ,Dharmarathna Mw,Uyanwatta,,Matara නො 61/1 ,ධර්මරත්න මාවත ,උයන්වත්ත,මාතර 10-Jun-89 896623907V 31-Aug-14 Internal 29 Bachelor of   Business Management in Enterpreneurship &Managemnt
2019/SP/MAT/MTGR/A/095 Matara Four Gravets Matara H.M. Samarajeewa හර්ෂණි මධුරංගි සමරජීව 46/18, Rajapaksha Hene, Hiththatiya, Matara' 46/18, රජපක්ෂ හේන, හිත්තැටිය, මාතර. 21-Jun-87 876733099V 10-Sep-14 Internal 31 Bachalo Of Computing & Information Systems (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/096 Matara Four Gravets Matara Hewa Palanda Vidanage Hansika Erandi හේවා පැලැන්ද විදානගේ හංසිකා එරන්දි No:27/2, Market Road, Nupe, Matara නො:27/2, මාර්කට් පාර, නුපේ, මාතර 19-Jul-90 907010139V 3-Oct-14 Internal 28 Beachelor Of Science in Mineral Resources and Technology 
2019/SP/MAT/MTGR/A/097 Matara Four Gravets Matara M.M.M.Madushini මධුරප් මුදලිගේ මල්ෂා මදුනිෂි No 254/1 ,Ellathotage Watta,Madiha-East ,Matara නො 254/1, ඇල්ළතොටගෙවත්ත , මඩිහ නැගෙනහිර ,මාතර 28-Jun-88 886800401V 1-Dec-14 Internal 30 Bachelor of Arts in Mass Media
2019/SP/MAT/MTGR/A/098 Matara Four Gravets Matara Sashini Iroshika Hettiarachchi සෂිනි ඉරෝෂිකා හෙට්ටිආරච්චි 122A, 7A, Rahuia RD, Matara 122ඒ/7ඒ, රාහුල පාර, මාතර 26-Sep-87 877703355V 22-Dec-14 Internal 31 Beachelor Of Science in Agricultural Technology @ Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/099 Matara Four Gravets Matara Kalani Sandaruwan Munasinghe කළණි සඳරුවන් මුණසිංහ No.09,circle Road,Hiththatiya centre,Matara නො.09,වටරවුම් පාර,හිත්තැටිය මැද,මාතර 15-Jan-91 915154166V 2-Jan-15 Internal 27 Beachelor Of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/MTGR/A/100 Matara Four Gravets Matara Mohotti Kankanamge Lahiru Sandaruwan මොහොට්ටි කන්කානම්ගේ ලහිරු සඳරුවන්  254/4,Elathotage Waththa,Madiha - E ast,Matara 254/4,ඇලතොටගේ වත්ත,මඩිහ - නැගෙනහිර,මාතර 26-Dec-89 893610987V 5-Jan-15 Internal 29 Beachelor Of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/101 Matara Four Gravets Matara S.W.R Kumari සෙල්ලා වඩුගේ රුවිනිකා කුමාරි Mahahena,Parawahera, Kekanadura,Matara මහහේන ,පරවාහැර ,කැකණදුර,මාතර 21-Dec-88 888563644V 26-Jan-15 Internal 30 Bachelor of Science In Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/102 Matara Four Gravets Matara P.L. Madhuwanthi පුල්ලපෙරුමගේ ලක්ෂිකා මධුවන්ති 145/92, Mihiri Uyana, Madiha Kamburugamauwa 145/92, මිහිරි උයන  මඩිහ, කඹුරුගමුව 9-Sep-90 907533085V 27-Jan-15 Internal 28 Bachelor Of Science in Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/103 Matara Four Gravets Matara L.G.T Dinushika ලොකු ගමගේ තිලිණි දිනුෂිකා  No 59 /5 ,Thilini ,Mahhena ,Hittatiya -East ,Matara නො 59/5 ,තිලිණි, මහහේන , හිත්තැටිය -නැගෙනහිර ,මාතර 20-Nov-90 199082503221 1-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/104 Matara Four Gravets Matara R.M Jayani Chathurika  රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගයනි චතුරිකා  No 32/3 ,Mangala Rd ,Meddawatta ,Matara අංක 32/3 ,මංගල පාර ,මැද්දවත්ත ,මාතර 20-Oct-90 907942198V 1-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Arts(Specail)
2019/SP/MAT/MTGR/A/105 Matara Four Gravets Matara Hewa Gamage Nirosha Darashani හේවා ගමගේ නිරෝෂා දර්ශනි   Egodahawtta ,Somara Road ,Navimana North ,Matara  එගොඩහවත්ත ,සෝමාරාම පාර ,නාවිමන උතුර ,මාතර 10-Mar-80 805700033V 9-Feb-15 Internal 38 Beachelor Of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/106 Matara Four Gravets Matara B.G.Subhashini බතීගම ගම්ආරච්චිගේ සුභාෂිනී "Supun", Parawahera West, Kekanadura, Matara සුපුන්, පරවාහැර බටහිර, කැකණදුර, මාතර. 27-Aug-90 907401421V 15-Feb-15 Internal 28 Bachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/107 Matara Four Gravets Matara W.Paduma Thero  වල්පොළ පදුම හිමි  Pantharama Purana Wiharaya,Pahala Peek wella ,Matara   පන්තාරාම පුරාණ විහාරය ,පහල පීක්වැල්ල ,මාතර 21-Nov-81 813265303V 26-Feb-15 Internal 37 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/108 Matara Four Gravets Matara G.M.A.Denuka Madushani ගුණරත්න මුණසිංහ ආරච්චිගේ දේනුකා Sanasuma, Badhuaramba, Waththa සැණසුම, බදුඅරඹ වත්ත,ගොඩගම, මාතර. 31-Oct-90 908054180V 1-Mar-15 Internal 28 Bachelor Of Arts (Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/109 Matara Four Gravets Matara D.A.R Gayanthika  දෙව්පුර ආචාරිගේ රුවනි ගයන්තිකා  No 26 ,Pelaruppa, Motagedara, Kekanadura නො 256, පැලරුප්ප ,මොටාගෙදර , කැකණදුර 24-Mar-90 905842480V 1-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts(Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/110 Matara Four Gravets Matara Wijerathna D.D.H  දාපන දූරගේ හර්ෂිකා විජේරත්න  Wijeratna ,Ruwanella ,Navimana,Matara විජේරත්න ,රුවන්ඇල්ල, නාවිමන ,මාතර 19-Jun-90 906713586V 2-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts(Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/111 Matara Four Gravets Matara Sashikala Achalanthi Vidanagamage සශිකලා අචලන්ති විදානගම No:166/D/1, Hiththatiya Central,Matara නො:166/ඩී/1,  හිත්තැටිය මැද මාතර 7-Jan-89 895073490V 7-Mar-15 Internal 29 Bachelor of Science in Food Science & Nutrion 
2019/SP/MAT/MTGR/A/112 Matara Four Gravets Matara Samarathunga Widana Arachchige Sajini සමරතුංග විදාන ආරච්චිගේ සජිනි No:04, Bothuragama, Hittatiya East, Matara නො: 04, බෝතුරාගම, හිත්තටිය නැගෙනහිර, මාතර 2-Dec-90 908373650V 24-Mar-15 Internal 28 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/113 Matara Four Gravets Matara Wanni Arachchige Sumudu Shermila  වන්නි ආරච්චිගේ සුමුදු ෂර්මිලා Mahapela Watta, Tudawa, Matara මහපෑල වත්ත, තුඩාව, මාතර 14-Jan-91 915141854V 24-Mar-15 Internal 27 Beachelor Of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/114 Matara Four Gravets Matara C.D.W Liyanage චතුරිකා දිල්රුක්ෂි විජේසේකර ලියනගේ  10/32,Sumanasara Mw ,Welgoda ,Matara 10/32 ,සුමනසාර මාවත ,වෙලේගොඩ ,මාතර 22-Jun-89 896744313V 1-Apr-15 Internal 29 Bachelor of Performing  Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/115 Matara Four Gravets Matara Mohottige Rajitha Sandaruwan Sedara  මොහොට්ටිගේ රජිත සදරුවන් සේදර Sedara Stores Parawahera Kekanadura සේදර ස්ට්‍රෝර්ස් පරවාහැර,කැකණදුර 18-Aug-88 882313930V 1-May-15 Internal 30 Bacheor Of Performing Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/116 Matara Four Gravets Matara Hiniduma Liyanage Deepika Dilhani හිනිදුම ලියනගේ දීපිකා දිල්හානි 16 Meda Gedara Watta, Hittatiya Center, Matara 16, මැදගෙදරත්ත, හිත්තැටිය මැද, මාතර 13-Jul-90 199069500987 13-May-15 Internal 28 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/117 Matara Four Gravets Matara G.V.T.Sandamala ගිංතොට විදානගේ තිලිණි සඳමාලා 575B, 5th Cross RD Mathugala Wattha, Weragampita, matara එස් 75බී, 5 වන හරස්පාර මතුගල වත්ත, වේරගම්පිට 8-Aug-90 907210537V 30-May-15 Internal 28 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/118 Matara Four Gravets Matara D.W.A.P.S.M Wijenayaka දිනේස් වීරරත්න ආරච්චි පටබැඳිගේ ශෂිනි මේකලා විජේනායක Mekala, Makawita,Nawimana, Matara මේඛලා,මාකාවිට ,නාවිමන,මාතර 20-Jul-88 887023646V 30-May-15 Internal 30 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/119 Matara Four Gravets Matara H.A.D Krishantha හෑගොඩ ආරච්චිගේ දිලිප් ක්‍රිෂාන්ත No 4/32 ,Madiha Road ,Polhena,Matara අංක 4/32,මඩිහ පාර ,පොල්හේන ,මාතර 16-Dec-86 863514673V 30-May-15 Internal 32 Bachelor of    Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/120 Matara Four Gravets Matara V.A.Deepani විදානගේ ආශා දීපානි No:238/1,kapugammulla,         නො:238/1,කපුගම්මුල්ල, දීයගහ, නාවිමන,මාතර. 22-May-89 198964300785 30-May-15 Internal 29 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/121 Matara Four Gravets Matara Alakumbura Rathnayake Mudiyanselage Gayasha Pubuduni Rathnayake  අලකුඹුරේ රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගයාෂා පුබුදුනී රත්නායක 22, Piladuwa Cross Road, Uyanwatta South, Matara 22, පිලදූව හරස්පාර, උයන්වත්ත,දකුණ මාතර 20-Dec-89 898550150V 30-May-15 Internal 29 Bacheor Of Business Administaration 
2019/SP/MAT/MTGR/A/122 Matara Four Gravets Matara Kaladugoda Kankanamge Gayani Pathinayaka කළාදුගොඩ කංකානම්ගේ ගයානි පතිනායක Rukgaha Kanaththa,Kanaththagoda,matara රුක්ගහ කනත්ත, කනත්තගොඩ, මාතර 19-Jul-88 887013209V 30-May-15 Internal 30 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/123 Matara Four Gravets Matara Arukattu Patabandige Nadeeshan ආරුකට්ටු පටබැදිගේ නදීශාන් 33/12, Isuru , Hittatiya central 33/12, ඉසුරු, හිත්තැටිය මැද 23-Apr-89 8911443226V 30-May-15 Internal 29 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/124 Matara Four Gravets Matara Hewa Kasakarage Harsha Kumara Gunasekara  හේවා කසකාරගේ හර්ෂ කුමාර ගුණසේකර No 32/4 ,Madiha Road,Polhena ,matara නො 32/4 ,මඩිහ පාර , පොල්හේන ,මාතර 29-Jul-89 892112517V 30-May-15 Internal 29 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/125 Matara Four Gravets Matara Karanekara Arachchige Deshani Samanthika Karunanayaka කරණැකර ආරච්චිගේ දේශානි සමන්තිකා කරුණානායක 64/1A, Dharmapala Mawatha, Matara 64/1 ඒ, ධර්මපාල මාවත, මාතර 18-May-89 896391925V 3-Oct-15 Internal 29 Bachelor of Animal Science
2019/SP/MAT/MTGR/A/126 Matara Four Gravets Matara F.S Munas ෆාතිමා ෂනාස් මුනාස් No 52/4 ,Kalidasa Road ,Matara නො 52/4 ,කාලිදාස පාර,මාතර 12-May-90 906331110V 30-Nov-15 Internal 28 Bachelor of Commerce
2019/SP/MAT/MTGR/A/127 Matara Four Gravets Matara Singappuli Arachchige Shanika Sujeewani සිංගප්පුලි ආරච්චිගේ ශානිකා සුජීවනී 466/C, Awariyawatta, Pamburana, Matara 466/සී, අවරියවත්ත, පඹුරණ, මාතර  6-Jun-85 85658362V 1-Dec-15 Internal 33 Bacheor Of Science (General)
2019/SP/MAT/MTGR/A/128 Matara Four Gravets Matara Wijesooriya Arachchilage Nisansala Madushani විජේසූරිය ආරච්චිගේ නිසංසලා මධුෂානි  68/2 Pokunahena,Mahamawatha,Kekanadura  68/2 ,පොකුණහේන මහමාවත ,කැකණදුර  24-Feb-90 905550098V 1-Dec-15 Internal 28 Bachelor Of Business Administration 
2019/SP/MAT/MTGR/A/129 Matara Four Gravets Matara Suraweera Arachchige Chandrika සුරවීර ආරච්චිගේ චන්ද්‍රිකා "Sajith", Hewagewatta, Kekanadura, Matara “සජිත්”, හේවගෙවත්ත, කැකණදුර, මාතර 19-Jan-89 895193089V 9-Dec-15 Internal 29 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/130 Matara Four Gravets Matara T.D.C Hasanthi තල්ගස් දූවගේ චලනි හසන්ති  No 582/3 ,5th Cross Rd,Weragampita ,Matara නො.582/3 5 වන හරස් පාර ,වේරගම්පිට ,මාතර 15-Jun-91 916670591V 14-Dec-15 Internal 27 Bachelor of Science of Agriculture
2019/SP/MAT/MTGR/A/131 Matara Four Gravets Matara G.A Wijesinghe ගයනි අමන්දා විජේසිංහ No 82/A ,Dharamrathna Road,Uyanwatta ,Matara නො 82 /ඒ ,ධර්මරත්න මාවත,උයන්වත්ත ,මාතර 30-Sep-90 907740641V 3-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Science in Finance  
2019/SP/MAT/MTGR/A/132 Matara Four Gravets Matara H.K.C Piyumali හේවා කිට්ටුගේ චතුරිකා පියුමාලි Welegedara Watta,Sirisena Gunathilaka Mw ,Walgama ,Matara වෙලේ ගෙදර වත්ත,සිරිසේන ගුණතිලක මාවත ,වල්ගම ,මාතර 23-Dec-91 918583963V 3-Jan-16 Internal 27 Bachelor of  Science in  Business Administration(Business Economics)
2019/SP/MAT/MTGR/A/133 Matara Four Gravets Matara Ganesha Pradeepani Wijeweera ගනේෂා ප්‍රදීපානි විජේවීර 347A, Janaraja Mw,Wayarajja Waththa, Matara 347 ඒ, ජනරජ මාවත, වහරජ්ජ වත්ත, මාතර 24-Aug-91 917370427V 3-Jan-16 Internal 27 Beachelor Of Science in Finace
2019/SP/MAT/MTGR/A/134 Matara Four Gravets Matara Koggala Wellalage Gayan Kalanajith  කොග්ගල වෙල්ලාලගේ ගයාන් කලණජිත්  No 48/1 ,Akuress Rd ,Hittatiya ,Matara  නො 48/1 ,අකුරැස්ස පාර ,හිත්තැටිය ,මාතර  26-Jun-90 901782440V 14-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/135 Matara Four Gravets Matara Thalpavila Vidana Gamage Chathuni තල්පාවිල විදාන ගමගේ කංකනම්ගේ චතුනි කල්පාවිල  36 A , Abyagunawardana, Welegoda  ,Matara 36ඒ ,අභයවර්ධන මාවත ,වෙලේගොඩ මාතර  28-Sep-90 907720101V 22-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Science (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/136 Matara Four Gravets Matara M.H Wijesinghe මාධවී හක්මන විජේසිංහ No.28 ,5th Cross Road ,Nupe ,Matara නො.28, 5 වන හරස් පාර නූපේ  ,මාතර 3-Feb-89 895341185V 1-Feb-16 Internal 29 Bachelor of Science (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/137 Matara Four Gravets Matara Ven.R .Dhammasiri  රිදියගම ධර්මසිරි හිමි Udamuna Purana Wiharaya ,Sumanathissa Mw ,Weraduwa ,Matara උඩාම්ණ පුරාණ විහාරය ,සුමනතිස්ස මාවත ,වේරදුව ,මාතර 2-Dec-89 893374370V 1-Feb-16 Internal 29 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/138 Matara Four Gravets Matara E.WD.T. Kumara ඊ.ඩබ්.ඩී.ටී.කුමාර 21/20,pelakeella,Hithtatiya Central, Matara 21/20,පැලකෑල්ල,හිත්තැටිය මැද,මාතර 8-Mar-90 900683642V 1-Feb-16 Internal 28 Bachelor of Arts  Degree in Peace & Conflict Resolution
2019/SP/MAT/MTGR/A/139 Matara Four Gravets Matara Chanchala Madhushani Wedage චංචලා මධුශානි වෙදගේ Pela waththa, Hiththetiya West, Matara පැලවත්ත,හිත්තැටිය බටහිර,මාතර 14-Jun-90 906662043V 1-Feb-16 Internal 28 Bachelor of Business Management Degree in Accountancy
2019/SP/MAT/MTGR/A/140 Matara Four Gravets Matara Dissanayaka Mudiyanselage Thilini Shanika Amadari දිසානායක මුදියන්සේලාගේ තිළිණි ශානිකා අමාදරී No: 14, Madangaha waththa,Nandun Uyana, Weraduwa,Matara නො:14, මාදංගහ වත්ත,නැඳුන් උයන, වේරදුව,මාතර 5-Feb-89 895361976V 6-Feb-16 Internal 29 Beachelor Of Science in Food Production Technology Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/141 Matara Four Gravets Matara N.P.N Wasana නල්ලපෙරුමගේ නිමාලි වාසනා No 61 ,Kasiwattapura, Polhena, Matara නො 61 , කාසිවත්තපුර, පොල්හේන ,මාතර 23-Jan-92 925233005V 14-Feb-16 Internal 26 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/142 Matara Four Gravets Matara Kumuduni Sagarika Kalangasuriya කුමුදුනී සාගරිකා කලංසූරිය 111, paragahawatta, mahamawata, kekanadura 111,පරගහවත්ත,මහමාවත, කැකණදුර, මාතර 19-Apr-91 9161004669V 14-Feb-16 Internal 27 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/143 Matara Four Gravets Matara S.A Lasani Hemanthi සමරසිංහ ආරච්චිගේ ලසනි හේමන්ති 34/B/3 ,Madiha Road ,Polhena ,Matara 34/බී/3 මඩිහ පාර , පොල්හේන ,මාතර 6-Mar-84 845660530V 1-Mar-16 Internal 34 Bachelor of Performing  Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/144 Matara Four Gravets Matara Shahani Arawindi Kularathne ශහානි අරවින්දි කුලරත්න No15/4 A,Sri Sumanasara Mawatha,Weledoda,Matara නො.15/4 ඒ,ශ්‍රී සුමනසාර මාවත, වෙලේගොඩ, මාතර. 14-Nov-88 888193707V 1-Mar-16 Internal 30 Bacheor Of Performing Arts  - Music
2019/SP/MAT/MTGR/A/145 Matara Four Gravets Matara H.G. Kasun Harshana Ranganath හක්මණ ගමගේ කසුන් හර්ෂණ රංගනාත් 42/5 Weragampita Temple Rd,Uyanwatta,Matara 42/5,වේරගම්පිට පන්සල පාර,උයන්වත්ත ,මාතර 25-Dec-92 923600833V 6-Mar-16 Internal 26 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/146 Matara Four Gravets Matara Hewa Kadawedduwage Don Thilini Nadeeka Priyangani හේවා කඩවැද්දුවගේ දොන් තිළිණි නදීකා ප්‍රියංගනී “Batuwattha”, Parawahera, Kekanadura, Matara “බටුවත්ත”, පරවාහැර, කැකණදුර, මාතර 16-Sep-91 917601305V 6-Mar-16 Internal 27 Beachelor Of Arts (General)
2019/SP/MAT/MTGR/A/147 Matara Four Gravets Matara Vitharana Karawna Arachchige Chathura Eranga  විතාරණ කරවඛ ආරච්චිගේ  චතුර එරංග  Samanala Vimana ,Kokawala ,Kekanadura  සමනල විමන ,කොකාවල ,කැකණදුර  7-Dec-92 923424164V 6-Mar-16 Internal 26 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/148 Matara Four Gravets Matara W.P.M. Jeewanthi විදාන පතිගේ මධුකා ජීවන්ති 11/A, Rabar Watta, Thalpavila North,Kekanadura 11/ඒ රබර්වත්තල තල්පාවිල උතුර, කැකණදුර 9-Sep-90 907531732V 24-Mar-16 Internal 28 Bachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/149 Matara Four Gravets Matara W.A Nayomi Sandamali වීරතුංග ආරච්චිගේ නයෝමි සදමාලි Jaysarage Hena, Wewahamanduwa ,Matara ජයසරගේ හේන ,වැවහමන්දුව ,මාතර 26-Mar-91 915763078V 24-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Arts(Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/150 Matara Four Gravets Matara K.U.Wickramasinghe කසුන්සලා උදයමාලී වික්‍රමසිංහ 7/7,Janaraja Mawata, Madda Watta, Matara 7/7, ජනරජ මාවත, මැද්දවත්ත, මාතර 27-Feb-91 915582257V 24-Mar-16 Internal 27 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/151 Matara Four Gravets Matara F.R Refai ෆාතිමා රුම්සියා රිෆායි  No 33/6 B,Sambodhi Mw ,Pallimulla ,Matara 33/6/බී,සම්බෝධි මාවත ,පල්ලිමුල්ල,මාතර  4-Jan-78 785141873V 1-Apr-16 Internal 41 Bachelor Of Arts in Social Sciences
2019/SP/MAT/MTGR/A/152 Matara Four Gravets Matara I.H.I.U Wipulasena  ඉදිකැටිය හේවගේ ඉමිහිරි උත්පලාවර්ණ විපුලසේන  No 1 /15 A,Broswnsill ,Beach Road ,Matara නො 1/15  ඒ ,බ්‍රවුන්හිල් ,වෙරළ පාර ,මාතර  24-Apr-87 876153823V 1-Apr-16 Internal 31 Bachelor of  Art in Social Science  
2019/SP/MAT/MTGR/A/153 Matara Four Gravets Matara Mawaththe Wedarallage Saumya Prabhashwaree Mawaththa මාවත්තේ වෙදරාල්ලාගේ සෞම්‍යා ප්‍රභාෂ්වරී මාවත්ත No:69, Swaraj Road, Issadeen Town, Matara නො:69, ස්වරාජ් පාර, ඉසදින් නගරය, මාතර 12-May-82 826331038V 1-Apr-16 Internal 36 Bacheor Of Science (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/154 Matara Four Gravets Matara M.S Rodrigo  මල්කා සදමාලි රුද්‍රිගෝ 332 A3 ,Samodya Mawatha,Palmnwatta,Pannipitiya  323 ඒ3 ,සාමෝදය මාවත , පැලවත්ත පන්නිටිය 24-Jul-90 907064204V 9-Apr-16 Internal 28 Bachelor of Arts(Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/155 Matara Four Gravets Matara R.S.L Jasinghe රනුක සමීර ලක්මාල් ජාසිංහ Ramanayaka Watta ,Walgama,Matara රාමනායක වත්ත,වල්ගම ,මාතර 1-Aug-82 822142184V 1-May-16 Internal 36 Bachelor of Labour Education
2019/SP/MAT/MTGR/A/156 Matara Four Gravets Matara M.G.T.P.Sepala මාගම්මුල්ල ගමගේ තිළිණි පවිත්‍රා සේපාල "Thilini",Sri Janananda mawatha" Kumbalgama, Donra “තිළිණි“,ශ්‍රී ජනානන්ද මාවත,කුඹල්ගම ,දෙවිනුවර 17-Apr-88 886083238V 1-May-16 Internal 30 Bachelor of Performing  Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/157 Matara Four Gravets Matara Weerathunga Arachchige Sandani Sakunthala වීරතුංග ආරච්චිගේ සදනි සකුන්තලා Jayasaragehena, Wewahamanduwa, Matara ජයසරගෙහේන, වැවහමන්දුව, මාතර 26-Mar-91 915863060V 1-May-16 Internal 27 Bacheor Of  Performing Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/158 Matara Four Gravets Matara Mohemad Nisamdeen Siththy Rukshana මොහමඩ් නිසාම්ඩීන් සිත්ති රුක්ෂානා No:28/3,Bathutha Rd,Matara නො:28/3, බතූතා පාර,මාතර 29-Nov-91 918340220V 11-May-16 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/MTGR/A/159 Matara Four Gravets Matara S.H Daladawatta සමිත් හරින්ද දළදාවත්ත No 11,03 Rd Lane ,Nadun Uyana ,Weraduwa ,Matara නො 11,නැදුන් උයන වේරදුව ,මාතර 23-Jul-90 902050094V 1-Jun-16 Internal 28 Bachelor of  Visual Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/160 Matara Four Gravets Matara Loku Kaluge Kalna Madhavi  ලොකු කලුගේ කල්නා මාධවී Pelawatta Wewahamanduwa, Matara පැළවත්ත, වැවහමන්දූව ,මාතර 18-Apr-91 916090471V 1-Jun-16 Internal 27 Beachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/161 Matara Four Gravets Matara Meneri Gamage Nadeeka Nirodhani Perera මෙනේරි ගමගේ නදීකා නිරෝෂනී පෙරේරා "Nadeeka", Beech Road,Madiha, Matara නදීකා,වෙරළ පාර,මඩිහ,මාතර 8-Aug-90 907210545V 9-Jun-16 Internal 28 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/162 Matara Four Gravets Matara W. Sahan  සහන් විජයගුණවර්ධන Waidyawasa, Godagama, Matara වෛද්‍යවාස, ගොඩගම, මාතර 5-Jan-91 910051466V0 13-Jun-16 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/163 Matara Four Gravets Matara D.S Manmperi දිලංකා සත්සරණි මනම්පේරි 25/5,Suriyagahawatta,Godaknda,Kamburugamuwa අංක 25/5, සූරියගහවත්ත,ගොඩකන්ද ,කඹුරුගමුව 15-Dec-91 918503595V 6-Sep-16 Internal 27 Bachelor of    Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/164 Matara Four Gravets Matara V.P Malinda  විදානගේ ප්‍රසාද් මලින්ද Gonugodawatta , Hewagewatta, Kekandura ,Matara ගොනුගොඩවත්ත, හේවගෙවත්ත, කැකණදුර , මාතර 14-May-91 911351803V 6-Sep-16 Internal 27 Bachelor of    Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/165 Matara Four Gravets Matara Sachini Prabhashi Samarawickrama සචිනි ප්‍රභානි සමරවික්‍රම 28A, Senanayaka Rd, Godagama, Matara 28ඒ, සේනානායක මාවත, ගොඩගම , මාතර 13-Mar-91 915731058V 6-Sep-16 Internal 27 Bachelor Of Business Administration
2019/SP/MAT/MTGR/A/166 Matara Four Gravets Matara Omesha Prashanthika Samarakoon ඔමේෂා ප්‍රශාන්තිකා සමරකෝන් No:66, Dharmarathna Mw,Uyanwaththa, Matara නො:66, ධර්මරත්න මාවත, උයන්වත්ත, මාතර 20-Mar-92 925803170V 30-Oct-16 Internal 26 Bachelor of Science 
2019/SP/MAT/MTGR/A/167 Matara Four Gravets Matara T.L. Lankanatha තන්තිරිගේ තෙළිදු ලංකනාථ 160/1/B/1,masmulla Watta, Samagi Mawatha, Wewahamanduwa , Matara 160/1/බී/1,මාස්මුල්ල වත්ත, සමඟි මාවත, වැවහමන්දූව, මාතර 3-Mar-90 199006301502 8-Nov-16 Internal 28 Bacheor Of Science (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/168 Matara Four Gravets Matara A.S Rajapaksha  අකිල සම්මානි රාජපක්ෂ  40/3 Mihindu place,Welewatta,Matara   40/3 මිහිදු පෙදෙස ,වෙලේගොඩ ,මාතර  1-Oct-91 917752117V 15-Nov-16 Internal 27 Bachelor of Arts(Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/169 Matara Four Gravets Matara B.P.D Abeywardhana බුද්ධිම ප්‍රභාත් දහනායක අබේවර්ධන 5/4 gunawardana Rd ,Pallimulla ,Matara 5/4 ,ගුණවර්ධන මාවත ,පල්ලිමුල්ල ,මාතර 23-Feb-91 910540149V 28-Nov-16 Internal 27 Bachelor of Science  
2019/SP/MAT/MTGR/A/170 Matara Four Gravets Matara J.K. Nishani Yasomya ජයවීර කංකානම්ගේ නිෂානි යසෝමා 11/6 B, Aluth Waththa, uyanwaththa, matara 11/6බී, අලුත්වත්ත, උයන්වත්ත, මාතර 29-May-91 916502931V 10-Dec-16 Internal 27 Bachelor Of Science in Business Informatrion Sistems
2019/SP/MAT/MTGR/A/171 Matara Four Gravets Matara Pahala Vithanage Ruvini Sewwandi පහල විතානගේ රුවිනි සෙව්වන්දි Sithumina Irikonda Watta, Navimana, South, Matara සිතුමිණ ඉරිකොන්ද වත්ත, නාවිමන,දකුණ මාතර 8-Jan-91 915082785V 10-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Science  (Accounting)
2019/SP/MAT/MTGR/A/172 Matara Four Gravets Matara Chamini Madushani Hettiarachchi චාමලී මධුෂානි හෙට්ටිආරච්චි Gulugahwatta ,Parawaheara ,Kekanadura ,Matara ගුළුගහවත්ත,පරවාහැර ,කැකණදුර ,මාතර 29-Jul-91 917112274V 10-Dec-16 Internal 27 Beachelor Of Science Accounting
2019/SP/MAT/MTGR/A/173 Matara Four Gravets Matara Ginthota Hewa Witharanage Harashani Sandamali ගිංතොට හේවා විතාරණගේ හර්ෂණී සඳමාලි  Gurugedara,Paramulla 1st cross road,Pamburana,Matara ගුරුගෙදර,පරමුල්ල පළවෙනි හරස් පාර,පඹුරණ,මාතර 25-Nov-91 199183004711 10-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Science in Public Management
2019/SP/MAT/MTGR/A/174 Matara Four Gravets Matara W.P.Y.S Samarasekara විදාන පතිරණගේ යොෂිනි සදරුවී සමරසේකර No 2121/2 B,Sinha Uyana,Pamburana ,Matara නො 22/2 බී ,සිංහ උයන ,පඹුරන ,මාතර 13-May-90 199063400305 14-Dec-16 Internal 28 Bachelor of Science  
2019/SP/MAT/MTGR/A/175 Matara Four Gravets Matara M.Nandun Udayanga නඳුන් උදයංග මල්වත්තගේ Baduwatta ,Thalpavila ,Kekanadura,Matara බදුවත්ත,තල්පාවිල , කැකණදුර ,මාතර 18-Jan-93 930182028V 28-Dec-16 Internal 25 Bachelor of Science  
2019/SP/MAT/MTGR/A/176 Matara Four Gravets Matara M.K Wijerama නිරෝධ්‍යා කුමාරි විජේරාම  Kumari,Thalpawila ,Kekanadura කුමාරි ,තල්පාවිල ,කැකණදුර 31-Mar-92 925910643V 28-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Science  (Genaral)
2019/SP/MAT/MTGR/A/177 Matara Four Gravets Matara Dehigaha Watthage Yasitha Samaraweera දෙහිගහවත්තගේ යසිත සමරවීර 37/36, Somavilla, Pamburana, Matara 37/36,සෝමවිලා, පඹුරන, මාතර 13-Feb-89 890440720V 28-Dec-16 Internal 29 Beachelor Of Science
2019/SP/MAT/MTGR/A/178 Matara Four Gravets Matara Kalutanthri Liyanage Ruvini Kaushalya කළුතන්ත්‍රී ලියනගේ රුවනි කෞශල්‍යා Kanishka, Weherahene Rd, Weraduwa,Matara “කනිෂ්ක, වෙහෙරහේන පාර ,වේරදුව,මාතර 1-Dec-91 918362568V 29-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Science (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/179 Matara Four Gravets Matara K.H.G. Sandaruwani කුරුඳු හේවගේ ගංගා සඳරුවනි 2/10, Madiha Rd, Polhena, Matara 2/10, මඩිහ පාර, පොල්හේන, මාතර 1-Jul-91 916831226V 30-Dec-16 Internal 27 Bachelor Of Arts  (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/180 Matara Four Gravets Matara K.P Hashini Ishara කවීෂ්වර පතිරණගේ හෂිනි ඉෂාරා No 18/100 , Sri Sudarsha Mw ,Hittatiya /East Matara ශ්‍රි සුදර්ශි සමාවත ,නැ/හිත්තැටිය ,මාතර 28-Dec-92 928630293V 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor Of Arts (Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/181 Matara Four Gravets Matara W.P.MN.G Thushara විජ්ජාපතිගේ නුවන් ජීව තුෂාරා Sri niwasa, Mahakoratuwa, Nawimana, Matara ශ්‍රි නිවාස ,මහකොරටුව , මාළගොඩ ,නාවිමන ,මාතර 5-Aug-92 922180539V 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Arts(Special)
2019/SP/MAT/MTGR/A/182 Matara Four Gravets Matara  Rev H .Jinananda පූජ්‍ය හතමුණ යායේ ජිනානන්ද හිමි Ashokaramaya ,Isadeen Town ,Matara අශෝකාරාමය ,ඉසදීන් නගරය ,මාතර 20-Jan-92 920201768V 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/MTGR/A/183 Matara Four Gravets Matara Dilhani Kumari Gunawardana දිල්හානි කුමාරි ගුණවර්ධන No156,Parawahera,Kekanadura නො.156,පරවාහැර,කැකණදුර 23-Aug-92 927361566V 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Science in Computation And Management
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/MLTY/A/001 Mulatiyana Matara MUNASINGE GUNATHILAKA මුණසිංගේ ගුණතිලක SARATH,PALLEWATTA, IHALA  GAMMADAGAMA, DEIYANDARA. සරත්,පල්ලෙවත්ත,  ඉහළ ගම්මැදගම, දෙයියන්දර. 1-Sep-74 197424500651 1-Jun-01 Internal 44 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/002 Mulatiyana Matara RANAMUKAGE KAPILA රණමුකගේ කපිල SENANI, DEIYANDARA,MATARA. සේනානි, දෙයියන්දර, මාතර. 14-Nov-78 783194317V 29-Sep-06 Internal 40 B.Sc.
2019/SP/MAT/MLTY/A/003 Mulatiyana Matara RANGA DESHAPPRIYA DISSANAYAKE  රංග දේශප්‍රිය දිසානායක NO.48,DIKHENA,PARAPAMULLA SOUTH, DEIYANDARA. නො.48, දික්හේන, පරපාමුල්ල දකුණ, දෙයියන්දර. 25-Jan-83 198302505516 10-Oct-09 Internal 35 B.B.A (BUSINESS ADMINISTRATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/004 Mulatiyana Matara MADARASINGE SUNIL SHANTHA මදරසිංගේ සුනිල් ශාන්ත NO.10, NILABARA, MAGAWATTHA HENA, PALLAWELA,RADAWELA.  නො.10, නිලඹර, මගවත්ත හේන,පල්ලාවෙල,රදාවෙල. 2-Feb-85 850332754V 23-Oct-11 Internal 33 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/005 Mulatiyana Matara PRATHAPASINGHE ARACHCHIGE RAJEEKA ප්‍රතාපසිංහ ආරච්චිගේ රජීකා NADEEKA,SINHA SEWANA, AKKARA 05, MAKANDURA EAST, MAKANDURA. නදීකා, සිංහ සෙවන, අක්කර 05, මාකඳුර නැ‍ඟෙනහිර,මාකඳුර. 9-May-88 886303882V 8-Mar-12 Internal 30 B.A.(SPECIAL -SOCIAL SCIENCE)
2019/SP/MAT/MLTY/A/006 Mulatiyana Matara KANSAWAGE DANUSHKA SANJEEWA කන්සාවගේ ධනුෂ්ක සංජීව NO.441/2, MAKANDURA - WEST,MAKANDURA. නො.441/2, මාකඳුර බටහිර, මාකඳුර 1-Sep-87 872452583V 18-May-12 Internal 31 B.B.A (BUSINESS ADMINISTRATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/007 Mulatiyana Matara JAYAWICKRAMA WITHANAGE CHANDRA KUMARI ජයවික්‍රම විතානගේ චන්ද්‍රා කුමාරි 5/A, THAMANGODA HENA, BAMUNUGAMA, HORAPAWITA. 5/ඒ, තමන්ගොඩ හේන, බමුණුගම, හොරපාවිට. 24-Dec-88 888591958V 1-Jan-13 Internal 30 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/008 Mulatiyana Matara ABEYWICKRAMAGE KUSALA SANJEEWA අබේවික්‍රමගේ කුසල සංජීව 235/A,, DAYANWITHA, PARAPAMULLA, DEIYANDARA. 235/ඒ, දයාන්විත, පරපාමුල්ල, දෙයියන්දර. 24-Jan-86 1.98602E+11 25-Jan-13 Internal 32 B.Sc.(SPECIAL - FINANCE)
2019/SP/MAT/MLTY/A/009 Mulatiyana Matara KEKALELLEGE DULANGA ANURA MADUSHANTHA කැකලැල්ලෙගේ දුලාංග අනුර මධුශාන්ත NO.100, IHALA GAMMEDAGAMA, DEIYANDARA.  නො.100, ඉහළ ගම්මැදගම, දෙයියන්දර. 29-Mar-87 870890818V 25-Jan-13 Internal 31 B.Sc.(MARKETING MANAGEMENT)
2019/SP/MAT/MLTY/A/010 Mulatiyana Matara JAHINGE MENAKA PRABODANI JAYARATHNA ජාහිංගේ මේනකා ප්‍රබෝදනී ජයරත්න NO.95, ARABAGODA, MAKANDURA.  නො. 95,අරඹගොඩ, මාකඳුර. 8-Mar-88 885682880V 1-Feb-13 Internal 30 B.A.(SPECIAL - DEMOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/011 Mulatiyana Matara MAHA GEDARA DISHANAYAKAGE SANDYA PRIYADARSHANI මහ ගෙදර දිසානායකගේ සන්ධ්‍යා ප්‍රියදර්ශනී 79/C,MEEGASMULLA WATTA,GALATUMBA, DEIYANDARA. 79/සී,මීගස්මුල්ල වත්ත, ගල්ඇටුඹ,දෙයියන්දර. 1-Feb-86 865321120V 18-Feb-13 Internal 32 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/012 Mulatiyana Matara VIDANA GAMAGEI RENUKA විදාන ගමගෙයි රේණුකා NO.51/2, KANDAGE WATTA, DEWALEGAMA, RADAWELA. නො.51/2, කන්දගෙවත්ත, දේවාලේගම, රදාවෙල. 18-Nov-87 878231686V 18-Feb-13 Internal 31 B.A.(SPECIAL - HISTORY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/013 Mulatiyana Matara WEWALA JAYASINHAGE CHANDIKA KUMARI වෑවල ජයසිංහගේ චන්දිකා කුමාරි 17/3, MATARAGEWATTA, DEIYANDARA. 17/3, මාතරගෙවත්ත, දෙයියන්දර. 22-Jul-87 1.9877E+11 21-Feb-13 Internal 31 B.A.(SPECIAL - ECONOMICS)
2019/SP/MAT/MLTY/A/014 Mulatiyana Matara SENARATH JATHUN  ARACHCHIGE DINUSHA DILHANI සෙනරත් ජාතුං ආරච්චිගේ දිනුෂා දිල්හානි SUBA SEWANA, ERELLAWALA, GOMILA, MAWARALA. සුභ සෙවන, එරෙල්ලාවල, ගොමිල, මාවරල. 16-Oct-87 877903133V 28-Feb-13 Internal 31 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/015 Mulatiyana Matara ABEYTHUNGA WICKRAMA ARACHCHIGE RUWINA DEEPANI අබේතුංග වික්‍රම ආරච්චිගේ රුවිනා දීපානි 415/1 A, MADAGAWATTA, KALUWALA, MEEPAWITA, RANSEGODA. 415/1 ඒ, මැදගවත්ත, කළුවල, මීපාවිට,රන්සෑගොඩ. 6-Oct-88 887803900V 1-Mar-13 Internal 30 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/016 Mulatiyana Matara HEWA PATHIRANAGE SAMANMALI හේවා පතිරණගේ සමන්මලී SAMAN, MUTHTHETTUHENA, GOMBADDALA. සමන්, මුත්තෙට්ටුහේන, ගොම්බද්දල 17-Aug-87 877302687V 1-Mar-13 Internal 31 B.COM (SPECIAL)
2019/SP/MAT/MLTY/A/017 Mulatiyana Matara AMBALA GEEGANA GAMAGE SURANGA අම්බල ගීගන ගමගේ සුරංග DAMPALE, GOMBADDALA. දම්පලේ, ගොම්බද්දල 2-Feb-88 1.98803E+11 1-Mar-13 Internal 30 B.A.(SPECIAL - POLITICAL SCIENCE)
2019/SP/MAT/MLTY/A/018 Mulatiyana Matara RAJAPAKSHA PATHIRANAGE SHASHIKA ERANDI රාජපක්ෂ පතිරණගේ ශෂිකා එරන්දි PAHALAWATHTHA, NERALAMPITIYA, MULATIYANA. පහළවත්ත, නෙරලම්පිටිය, මුලටියන. 14-Jan-90 905143859V 1-Mar-13 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/019 Mulatiyana Matara PUSHPA DAMAYANTHI JASAIN PATHIRANA   පුෂ්පා දමයන්ති ජාසිං පතිරණ NO.60/8, AMBEYHEN YAYA,KUDAPANA, GOMABADDALA. නො.60/8, අඹේහේන් යාය, කුඩාපාන, ගොම්බද්දල. 24-Oct-87 877983838V 5-Mar-13 Internal 31 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/020 Mulatiyana Matara RAJAPAKSHA PATHIRANAGE THARANGA SHAMALEE DILRUKSHI රාජපක්ෂ පතිරණගේ තරංගා ශ්‍යාමලී දිල්රුක්ෂි NO.52 B, PAHALAMURUTHAWELA, GALATUMBA, DEIYANDARA. නො.52 බී, පහළමුරුතවෙල, ගල්ඇටුඹ,දෙයියන්දර. 25-Dec-87 878601238V 5-Mar-13 Internal 31 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/021 Mulatiyana Matara SUDHARMA AMARANGANI DISSANAYAKE සුධර්මා අමරාංගනී දිසානායක 15/2, POLGAHAHENA, DEWALEGAMA, RADAWELA. 15/2, පොල්ගහහේන, දේවාලේගම, රදාවෙල. 24-Dec-89 898593487V 5-Mar-13 Internal 29 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/022 Mulatiyana Matara NAMAL SISIRA KUMARA GARUSINHE නාමල් සිසිර කුමාර ගරුසිංහ 292, ALUTHGE HENA, BATADOLA, DENAGAMA. 292, අලුත්ගේ හේන, බටදොළ, දෙනගම. 7-Aug-85 852201282V 5-Mar-13 Internal 33 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/023 Mulatiyana Matara SUMUDU NISANSALA SUDUSINGHA සුමුදු නිසංසලා සුදුසිංහ 73/2, MADAWATTHA, RADAWELA. 73/2, මැදවත්ත, රදාවෙල. 7-Jan-89 895072095V 5-Mar-13 Internal 29 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/024 Mulatiyana Matara ABEGUNASEKARA LIYANAGE NILANKA MAHESHI අබේගුණසේකර ලියනගේ නිලංකා මහේෂි WEDA MADURA, RANSEGODA WEST, RANSEGODA. වෙද මැදුර, රන්සෑගොඩ බටහිර, රන්සෑගොඩ. 30-Apr-88 886211244V 5-Mar-13 Internal 30 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/025 Mulatiyana Matara HEWA KATTADIGE SURESH KUMARANAYAKE හේවා කට්ටාඩිගේ සුරේෂ් කුමාරනායන 414/2, MEDAGODA,PITAWALGAMUWA, DENAGAMA. 414/2, මැදගොඩ, පිටවල්ගමුව,දෙනගම. 15-May-89 891360860V 15-Mar-13 Internal 29 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/026 Mulatiyana Matara KULAPPU  ARACHCHIGE DILSHI කුලප්පු  ආරච්චිගේ දිල්සි ALUTHWATHTHA, HORAPAVITA, KAMBURUPITIYA. අලුත්වත්ත, හොරපාවිට, කඹුරුපිටිය. 5-Jan-89 895053740V 15-Mar-13 Internal 30 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/027 Mulatiyana Matara ISHANKA NADDESHANI CHANDANAYAKA ඉෂංඛා නදීෂානි චන්දනායක PRASAD, DIDDENIPOTHA, MULATIYANA. ප්‍රසාද්, දිද්දෙනිපොත, මුලටියන. 22-Jun-87 876740818V 15-Mar-13 Internal 31 B.A.(SPECIAL - BUDDHIST CIVILIZATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/028 Mulatiyana Matara WIJEWANTHA WELLALA DINA VILANI RANGA විජේවන්ත වෙල්ලාල ඩිනා විලානි රංගා BOGAHAWATHTHA, KORAMBURUWANA, RANSGODA. බෝගහවත්ත, කොරඹුරුවාන, රන්සෑගොඩ. 10-May-86 866314080V 1-Apr-13 Internal 32 B.PERFORMING  ARTS (SPECIAL- MUSIC)
2019/SP/MAT/MLTY/A/029 Mulatiyana Matara KODITHUWAKKU ARACHCHIGE AMILA UDAYANGA කොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ අමිල උදයාංග  SISIRA, HORAPAVITA, KAMBURUPITIYA. සිසිර, හොරපාවිට, කඹුරුපිටිය. 20-Apr-86 861114791V 11-Sep-13 Internal 32 B.B.A (BUSINESS ADMINISTRATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/030 Mulatiyana Matara MAIPANAGODAGE CHAMILA SAMPATH මයිපනාගොඩගේ චමිල සම්පත් KAVEENA, DEIYANDARA ROAD, GALKADUWA, MULATIYANA. කවීනා, දෙයියන්දර පාර, ගල්කඩුව, මුලටියන. 6-Jul-87 871882770V 7-Dec-13 Internal 31 B.A.(SPECIAL - ARCHAEOLOGY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/031 Mulatiyana Matara SARUWA BANDARAGE RUWAN CHAMARA සාරුව බණ්ඩාරගේ රුවන් චාමර DOLAGAWATTA, NERALAMPITIYA, MULATIYANA.  දොලගාවත්ත, නෙරලම්පිටිය, මුලටියන. 10-Mar-89 890701396V 7-Dec-13 Internal 29 B.A.(SPECIAL - BUDDHIST PHILOSOPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/032 Mulatiyana Matara RATHNAYAKA LIYANAGE RUVINI MALSHA රත්නායක ලියනගේ රුවිනි මල්ෂා NO.23/1, SISIRA, KETIYAPE NORTH, DEIYANDARA. නො.23/1, සිසිර, කැටියපේ උතුර, දෙයියන්දර. 7-Jun-88 886592736V 1-Jan-14 Internal 30 B.A.(SPECIAL - DEMOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/033 Mulatiyana Matara PUHULWELLE LOKU ACHARIGE RANGIKA MANORI පුහුල්වැල්ලෙ ලොකු ආචාරිගේ රංගිකා මනෝරි HEMALI, MUDALIGEDARA, RANSEGODA. හේමාලි, මුදලිගෙදර, රන්සෑගොඩ. 28-Aug-89 897412306V 1-Feb-14 Internal 29 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/034 Mulatiyana Matara BELAPAMULLAGE JANAKA SAMPATH බෙල්පාමුල්ලගේ ජනක සම්පත් DANKETIMULLA, MAKANDURA EAST, MAKANDURA. දංකැටිමුල්ල, මාකඳුර නැඟෙනහිර, මාකඳුර. 5-Oct-90 902794832V 1-Feb-14 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/035 Mulatiyana Matara HEWA KANDAGE SUBASHINI  හේවා කන්දගේ සුභාෂිනි 57/A, DEWALEGAMA, RADAWELA, HAKMANA' 57/ඒ, දේවාලේගම, රදාවෙල,හක්මණ. 20-Aug-88 887332258V 1-Feb-14 Internal 30 B.COM. (SPECIAL)
2019/SP/MAT/MLTY/A/036 Mulatiyana Matara NARAVITAGE RUWAN MADUSANKA නාරාවිටගේ රුවන් මධුසංඛ DENAGAMA GEDARA, BERAGAMA WEST, MAKANDURA. දෙනගම ගෙදර, බැරගම බටහිර, මාකඳුර 25-Jan-90 900254806V 10-Feb-14 Internal 28 B.A.(SPECIAL -GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/037 Mulatiyana Matara GAMACHCHIGE NILANI ගමාච්චිගේ නිලානි 145/3, KETIYAPE DEIYANDARA. 145/3, කැටියපේ, දෙයියන්දර. 11-Dec-88 888461817V 10-Feb-14 Internal 30 B.B.A (BUSINESS ADMINISTRATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/038 Mulatiyana Matara JATHUNGA DAHANAYAKA SHANIKA DILHANI ජාතුංග දහනායක ශානිකා දිල්හානි MATARAGEWATTA HENA,BERAGAMA NORTH,MAKANDURA. මාතරගෙවත්ත හේන, බැරගම උතුර, මාකඳුර. 10-Jan-91 915101887V 13-Mar-14 Internal 27 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/039 Mulatiyana Matara SENANAYAKE KRISHANTHI SANDAMALI සේනානායක ක්‍රිෂාන්ති සඳමාලි PALAWATTE GEDARA, PARAPAMULLA WEST, DEIYANDARA. පැලවත්තෙ ගෙදර, පරපාමුල්ල බටහිර, දෙයියන්දර. 21-Jul-90 907033180V 13-Mar-14 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/040 Mulatiyana Matara MANAGE CHAMILA WASANA මානගේ චමිලා වාසනා 140/3, EGODAHAWATHTHA HENA, BATADOLA, DENAGAMA. 140/3, එගොඩහවත්ත හේන, බටදොළ, දෙනගම. 8-Dec-90 908432231V 13-Mar-14 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/041 Mulatiyana Matara WATHTHE KANDAGEI RASIKA DARSHANI වත්තේ කන්දගෙයි රසිකා දර්ශනී NO.203/1,RUPPA HENA,KITHSIRIPURA, RADAWELA. නො.203/1,රුප්ප හේන, කිත්සිරිපුර ,රදාවෙල 16-Jun-88 886683561V 13-Mar-14 Internal 30 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/042 Mulatiyana Matara WELHENAGE JAYANI WASANA AMARAWEERA වැල්හේනගේ ජයනි වාසනා අමරවීර 156/5/A/4, CHINTHAKA, HEWENDENIYA, ATHAPATHUKANDA, PARAPAMULLA, DEIYANDARA. 156/5/ඒ/4, චින්තක, හැවැන්දෙනිය, අතපත්තුකන්ද, පරපාමුල්ල, දෙයියන්දර. 3-Oct-90 907771652V 13-Mar-14 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/043 Mulatiyana Matara VIDANA GAMAGE DESHIKA විදාන ගමගේ ඩේෂිකා DELGAHA KORATUWA HENA, AMBEHEN YAYA, KUDAPANA. දෙල්ගහ කොරටුව හේන, අඹේහේන් යාය, කුඩාපාන. 13-Jan-90 905133489V 6-Apr-14 Internal 28 B.A.(SPECIAL -GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/044 Mulatiyana Matara HEWAGAMAGE ISHARA SANDARENU හේවාගමගේ ඉෂාරා සඳරේණු SANDARENU NIWASA, SAMAGAMA, MULATIYANA. සඳරේණු නිවස, සාමගම, මුලටියන. 9-Nov-89 898141535V 6-Apr-14 Internal 29 B.A.(SPECIAL - ARCHAEOLOGY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/045 Mulatiyana Matara ABEWARDANA LIYANAGE JANAKA MUNASINGHE අබේවර්ධන ලියනගේ ජානක මුණසිංහ 18/2, GALGODEHENA, KATIYAPE, DEIYANDARA. 18/2, ගල්ගොඩේහේන, කැටියපේ, දෙයියන්දර. 13-Apr-89 891043708V 9-Apr-14 Internal 29 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/046 Mulatiyana Matara PETIKIRIGE HARSHANI RANDIMA පැටිකිරිගේ හර්ෂණි රන්දිමා NO.143/1,HORAPAWITA, KAMBURUPITIYA. නො.143/1,හොරපාවිට,කඹුරුපිටිය 26-Mar-90 905861042V 31-Aug-14 Internal 28 B.B.M. (HOSPITALITY,TOURISM AND EVENTS MANAGEMENT)
2019/SP/MAT/MLTY/A/047 Mulatiyana Matara WIJERARATHNA WEERABADDANAGE DILINI NADEEKA විජේරත්න වීරබද්දනගේ දිලිනි නදීකා 168/B2,DAMPAHALA HENA,KATAPALAKANDA, MULATIYANA. 168/බී2,දම්පහළ හේන,කැටපලකන්ද, මුලටියන . 3-Apr-90 90594053V 2-Jan-15 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/048 Mulatiyana Matara HIGGODA GAMAGE ERANGA THUSHARI හිග්ගොඩ ගමගේ එරංගා තුෂාරි MADUSHARA, KALUGALAWATTA, DEIYANDARA. මධුශාරා,කලුගලවත්ත,දෙයියින්දර 5-Aug-90 907183238V 22-Jan-15 Internal 28 B.A.(SPECIAL -GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/049 Mulatiyana Matara RUWAN CHAMINDA YAPA රුවන් චමින්ද යාපා BELIMANDIYA, KETAPALAKANDA, MULATIYANA. බෙලිමණ්ඩිය, කැටපලකන්ද, මුලටියන. 3-Aug-89 892161364V 23-Jan-15 Internal 29 B.A.(SPECIAL - ECONOMICS)
2019/SP/MAT/MLTY/A/050 Mulatiyana Matara WANNI PURAGE  ANURUDDHIKA වන්නිපුරගේ අනුරුද්ධිකා NO.33/A, KOHILA HENA, BALPAMULLA, DEIYANDARA නො.33/ඒ, කොහිලහේන, බෙල්පාමුල්ල, දෙයියන්දර. 3-Feb-90 905340123V 1-Feb-15 Internal 28 B.A.(SPECIAL - DEVELOPMENT STUDIES)
2019/SP/MAT/MLTY/A/051 Mulatiyana Matara WIJESINGHEGE GAYASRI විජේසිංහගේ ගයාශ්‍රී 139, RAJAUYANA, MAKANDURA. 139, රජඋයන, මාකඳුර. 22-Sep-88 887711119V 1-Feb-15 Internal 30 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/052 Mulatiyana Matara MUDALIGE DINUSHIKA SEWWANDI මුදලිගේ දිනුෂිකා සෙව්වන්දි DINESHA, MAHAHENA, MAKANDURA EAST, MAKANDURA. දිනේෂා, මහහේන, මාකඳුර නැඟෙනහිර, මාකඳුර. 15-May-90 1.99064E+11 1-Feb-15 Internal 28 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/053 Mulatiyana Matara ABEYWICKRAMA DANAPALA SAMITHA RASANGIKA අබේවික්‍රම ධනපාල සමිතා රසාංගිකා SHRIYAWASA, SEENIPALLA, MULATIYANA. ශ්‍රියාවාස,සීනිපැල්ල, මුලටියන. 1-May-89 896223577V 15-Feb-15 Internal 29 B.A.(SPECIAL- PHILOSOPHY & PSYCHOLOGY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/054 Mulatiyana Matara WIJESEKARAGAMACHCHIGE  RUWAN CHAMARA විජේසේකර ගමාච්චිගේ  රුවන් චාමර 155 B,GAHALA HENA,KETIYAPE NORTH,DEIYANDARA. 155 බී,ගහල හේන, කැටියපේ උතුර, දෙයියන්දර. 11-May-89 891324669V 1-Mar-15 Internal 29 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/055 Mulatiyana Matara REV.OMARE INDASIRI THERO පූජ්‍ය ඕමාරේ ඉන්දසිරි හිමි PURANA RAJA MAHA WIHARAYA, GALATUMBA, DEIYANADARA. පුරාණ රජ මහා විහාරය,ගල්ඇටුඹ,දෙයියන්දර 6-Jan-90 900061765V 24-Mar-15 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/056 Mulatiyana Matara DEDIWALAGE SULOCHANA SANDAMALI දෙදිවලගේ සුලෝචනා සඳමාලි THISUMI SEWANA,BADIGEDARA HENA,MAKANDURA. තිසුමි සෙවන,බැදිගෙදර හේන,මාකඳුර 18-Aug-89 897313219V 24-Mar-15 Internal 29 B.A.(SPECIAL -POLITICAL SCIENCE)
2019/SP/MAT/MLTY/A/057 Mulatiyana Matara ASURAPPULIGE DIMUTHU DILRUKSHI අසුරප්පුලිගේ දිමුතු දිල්රුක්ෂි 119/1, UDAHAPAHAWATTA, BERAGAMA WEST, MAKANDURA. 119/1, උඩහපහළවත්ත, බැරගම බටහිර, මාකඳුර. 6-Nov-90 908112180V 24-Mar-15 Internal 28 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/058 Mulatiyana Matara KANSAWAGE ERANDI NIROSHANI කන්සාවගේ එරන්දි නිරෝෂනි DANUSHKA, AKURESSA ROAD, MAKANDURA. ධනුෂ්ක,අකුරැස්ස පාර,මාකඳුර 24-Jul-89 897062739V 30-Mar-15 Internal 29 B.B.A (BUSINESS ADMINISTRATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/059 Mulatiyana Matara AMARAKOONGE MALATHI PRIYADARSHANI අමරකෝන්ගේ මාලති ප්‍රියදර්ශනී SANDUN SEWANA, WEWEKANATHTHA HENA, KATAPALAKANDA, MULATIYANA. සඳුන් සෙවණ, වැවේකනත්ත හේන, කැටපලකන්ද, මුලටියන 24-Nov-91 918290729V 1-May-15 Internal 27 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/060 Mulatiyana Matara THILINI PRABODA RANAWEERA තිළිනි ප්‍රබෝධා රණවීර 146/A, UDALAWATHTHA HENA, KETIYAPE NORTH, DEIYANDARA. 146/ඒ, උඩාලවත්ත හේන, කැටියපේ උතුර, දෙයියන්දර. 29-Sep-90 907731952V 28-Jul-15 Internal 28 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/061 Mulatiyana Matara GALGAMUWA ARACHCHIGE SHALINI ISHARA GUNAWARDHANA ගල්ගමුව ආරච්චිගේ ශලිනි ඉෂාරා ගුණවර්ධන SENASUMA, RANSEGODA NORTH, MAKANDURA. සැනසුම, රන්සෑගොඩ උතුර, රන්සෑගොඩ. 23-Apr-90 906140640V 30-Nov-15 Internal 28 B.Sc.(ANIMAL SCIENCE & FISHERIES)
2019/SP/MAT/MLTY/A/062 Mulatiyana Matara KEKALELLA GAMACHCHIGE PRASATH PRIYANKARA කැකැලැල්ල ගමාච්චිගේ ප්‍රසාත් ප්‍රියංකර NO.78/1, GAMMADAGAMA, DEIYANDARA.  නො.78/1, ගම්මැදගම, දෙයියන්දර. 24-Nov-91 913294009V 9-Dec-15 Internal 27 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/063 Mulatiyana Matara PRABODA MAHESHANI MUNASINGHE DISSANAYAKE ප්‍රබෝධා මහේෂානි මුණසිංහ දිසානායක DISSANAYAKE NIWASA, KORAMBURUWANA, RANSEGODA. දිසානායක නිවස, කොරඹුරුවාන, රන්සෑගොඩ. 18-Apr-91 916092890V 9-Dec-15 Internal 27 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/064 Mulatiyana Matara HEWA BULUWANAGE CHAMPIKA PRIYADARSHANI  හේවාබුලුවනගේ චම්පිකා ප්‍රියදර්ශනි NO.86, KADUGANNA HENA, BERAGAMA WEST, MAKANDURA.  නො.86, කඩුගන්න හේන, බැරගම බටහිර, මාකඳුර. 28-Jul-90 907103951V 3-Jan-16 Internal 28 B.Sc.(BUSINESS INFORMATION SYSTEM)
2019/SP/MAT/MLTY/A/065 Mulatiyana Matara URUGAMUWAGE  DINESH GEMUNU KUMARA ඌරුගමුවගේ දිනේෂ් ගැමුණු කුමාර BOMALUWA WATTA, RANSEGODA NORTH, MAKANDURA.  බෝමළුවත්ත, රන්සෑගොඩ උතුර, මාකඳුර. 25-Mar-90 900854323V 28-Jan-16 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/066 Mulatiyana Matara RANDUNU PATHIRAJAGE SUDARSHI ERANDIMA SANJANI රන්දුනු පතිරාජගේ සුදර්ශි එරන්දිමා සංජානි DANKATIMULLA, MAKANDURA EAST, MAKANDURA. දංකැටිමුල්ල, මාකඳුර නැඟෙනහිර, මාකඳුර. 30-Apr-90 906210312V 1-Feb-16 Internal 28 B.A.(SPECIAL - ECONOMICS)
2019/SP/MAT/MLTY/A/067 Mulatiyana Matara WIJESINGHE ARACHCHIGE INOKA LAKMALI විජේසිංහ ආරච්චිගේ ඉනෝකා ලක්මාලි 170/1, SAMPATH, ATHAPATHUKANDA, PARAPAMULLA, DEIYANDARA. 170/1, සම්පත්, අතපතුකන්ද, පරපාමුල්ල, දෙයියන්දර 8-Dec-90 908430662V 14-Feb-16 Internal 28 B.A.(SPECIAL -GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/068 Mulatiyana Matara KARUNANAYAKA SUBASINHAGE RUWAN KUMARA කරුණානායක සුභසිංහගේ රුවන් කුමාර PRADEEP NIWASA, MULANA DIVISION, MAKANDURA WEST, MAKANDURA. ප්‍රදීප් නිවස, මුලන කොටස, මාකඳුර බටහිර, මාකඳුර. 26-Aug-91 912394492V 14-Feb-16 Internal 27 B.A.(SPECIAL - PALI)
2019/SP/MAT/MLTY/A/069 Mulatiyana Matara SAMARASINGHE ARACHCHIGE NADEEKA SANDAMALI සමරසිංහ ආරච්චිගේ නදීකා සඳමාලි 157/3 F,THANABIMA, KETIYAPE, DEIYANDARA. 157/3 එෆ්, තණබිම, කැටියපේ,දෙයියන්දර. 30-Nov-91 918353356V 14-Feb-16 Internal 27 B.A.(SPECIAL - SOCIAL STATICTICS)
2019/SP/MAT/MLTY/A/070 Mulatiyana Matara URUMUTHTHA JASINGHAGE THILAKA MANORI ඌරුමුත්ත ජාසිංහගේ තිලකා මනෝරි NANDANA, RANSEGODA SOUTH, RANSEGODA. නන්දන, රන්සෑගොඩ දකුණ, රන්සෑගොඩ. 13-Feb-91 915441319V 14-Feb-16 Internal 27 B.A.(SPECIAL - PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/071 Mulatiyana Matara KANSAWAGE THILINI MADUSHIKA කංසාවගේ තිළිණි මධුශිකා MEEGAHALAGAWATTA, BERAGAMA, MAKANDURA. මීගහලඟවත්ත, බැරගම, මාකඳුර. 23-Aug-92 927360764V 6-Mar-16 Internal 26 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/072 Mulatiyana Matara SENARATH YAPA RASIKA SANDAMALI සෙනරත් යාපා රසිකා සඳමාලි NO.102, YAHALAHENA, PARAPAMULLA, DEIYANDARA. නො. 102, යහලහේන, පරපාමුල්ල, දෙයියන්දර. 4-Aug-92 927171872V 6-Mar-16 Internal 26 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/073 Mulatiyana Matara BANGAMUWAGE LAKSHIKA HANSANI බංගමුවගේ ලක්ෂිකා හංසනී  263/A, KANDE GEDARA, MAKANDURA. 263/ඒ, කන්දෙ ගෙදර, මාකඳුර. 15-Jul-91 916972318V 6-Mar-16 Internal 27 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/074 Mulatiyana Matara HATHARASINGHA GAMAGE UDARA LAKMALI හතරසිංහ ගමගේ උදාරා ලක්මාලි KESEL KORATUWA, MADUWALA, MULATIYANA. කෙසෙල් කොරටුව, මඩුවල, මුලටියන. 29-Dec-90 908643844V 6-Mar-16 Internal 28 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/075 Mulatiyana Matara PRATHAPASINGHA ARACHCHIGE JAYANI KANCHANA ප්‍රතාපසිංහ ආරච්චිගේ ජයනි කාංචනා MARAMBAKANATHTHA HENA, MAKANDURA EAST, MAKANDURA. මාරඹකනත්ත හේන, මාකඳුර බටහිර, මාකඳුර. 21-Mar-89 895813354V 6-Mar-16 Internal 29 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/076 Mulatiyana Matara MORAMUDALI SUBASHI CHATHURANI මොරමුදලි සුභාෂි චතුරානි SANHIDA,MADUWALA, DEIYANDARA. සන්හිඳ,මඩුවල,දෙයියන්දර 5-Jul-90 906871556V 24-Mar-16 Internal 28 B.A.(SPECIAL -GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/077 Mulatiyana Matara RAJAPAKSHA PATHIRANAGE PRIYANKA SUBASINI රාජපක්ෂ පතිරණගේ ප්‍රියංකා සුභාසිනී GALLENA WATTA, NERALAMPITIYA, MULATIYANA. ගල්ලෙන වත්ත, නෙරලම්පිටිය, මුලටියන. 20-Apr-90 1.99061E+11 24-Mar-16 Internal 28 B.A.(SPECIAL - ARCHAEOLOGY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/078 Mulatiyana Matara GUNASEKARA KULAPPU ARACHCHIGE THARAKA SANDAKELUM ගුණසේකර කුලප්පු ආරච්චිගේ තාරක සඳකැළුම් NO.299, SANDATHILINA, PARAPAMULLA SOUTH, DEIYANDARA.  නො.299, සඳතිළිණ, පරපාමුල්ල දකුණ, දෙයියන්දර. 12-Nov-89 893170650V 8-Apr-16 Internal 29 B.Sc.(AGRICULTURAL SCIENCE & MANAGEMENT)
2019/SP/MAT/MLTY/A/079 Mulatiyana Matara KULAPPU LIYANA ARACHCHIGE NIMALI කුලප්පු ලියන ආරච්චිගේ නිමාලි NO.199/3/D, ATHAPATHUKANDA, PARAPAMULLA, DEIYANDARA. නො. 199/3/ඩී, අතපතුකන්ද,පරපාමුල්ල, දෙයියන්දර. 4-Sep-90 907481514V 27-Apr-16 Internal 28 B.A.(SPECIAL -ECONOMICS)
2019/SP/MAT/MLTY/A/080 Mulatiyana Matara RANAWEERAGE NILMINI NADDEKA රණවීරගේ නිල්මිණි නදීකා NO.89, DOLAMAWATHA WATTA, DEWALEGAMA, RADAWELA. නො.89, දොළමාවත වත්ත, දේවාලේගම, රදාවෙල. 24-Jul-90 907061825V 27-Apr-16 Internal 28 B.A.(SPECIAL - STATISTICS)
2019/SP/MAT/MLTY/A/081 Mulatiyana Matara DALAWELLA HEWAGE PREETHIKA MADUSHANI දලවැල්ල හේවගේ ප්‍රීතිකා මධුෂානි MEDAGODAHENA, HORAPAWITA, KAMBURUPITIYA. මැදගොඩහේන, හොරපාවිට, කඹුරුපිටිය. 17-Aug-91 917301409V 1-May-16 Internal 27 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/082 Mulatiyana Matara RAJAPAKSHAGE KUMUDUMALI  THARAKA රාජපක්ෂගේ කුමුදුමාලි තාරකා NELLAN GEDARA, KIRIWELA, BAMUNUGAMA, HORAPAVITA. නෙල්ලන් ගෙදර, කිරිවැල, බමුණුගම, හොරපාවිට. 5-Jun-92 926573861V 1-May-16 Internal 26 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/083 Mulatiyana Matara RAJAPAKSHA PATHIRANAGE LAKSHIKA MADUWANTHI රාජපක්ෂ පතිරණගේ ලක්ෂිකා මධුවන්ති PAHALAWATHTHA, NERALAMPITIYA, MULATIYANA. පහළවත්ත, නෙරලම්පිටිය, මුලටියන. 20-Jul-92 927024578V 1-May-16 Internal 26 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/084 Mulatiyana Matara SHAVINDI BHAGYA MADHUBHASHINI MUNASINGHE ශාවින්දි භාග්‍යා ඹධුභාෂිණි මුණසිංහ BHAGYA, BAMUNUMULLA, DEIYANDARA. භාග්‍යා, බමුණුමුල්ල, දෙයියන්දර. 28-May-91 916492553V 1-Jun-16 Internal 27 B.A.(SPECIAL - SOCIOLOGY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/085 Mulatiyana Matara HEWA HALPAGE DISNY NUWANTHIKA  හේවා හල්ප‍ගේ දිස්නි නුවන්තිකා LAKMUTHU, BERAGAMA SOUTH, MAKANDURA. ලක්මුතු, බැරගම දකුණ, මාකඳුර. 27-Jul-91 917091056V 1-Jun-16 Internal 27 B.A.(SPECIAL - SOCIOLOGY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/086 Mulatiyana Matara RANSIN KALUMADIRIYAGE RENUKA DILRUKSHI රණසිං කලුමැදිරියගේ රේණුකා දිල්රුක්ෂි WEWEHENA, ATHAPATHUKANDA, PARAPAMULLA, HAKMANA. වැවේහේන, අතපතුකන්ද, පරපාමුල්ල, හක්මණ. 11-Apr-90 906022117V 1-Jun-16 Internal 28 B.A.(SPECIAL - GEOGRAPHY)
2019/SP/MAT/MLTY/A/087 Mulatiyana Matara KODITHUWAKKU ARACHCHIGE HASHINI ERANGA KODITHUWAKKU  කොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ හෂිනි එරංගා තොඩිතුවක්කු SISIRA, HORAPAVITA, KAMBURUPITIYA. සිසිර, හොරපාවිට, කඹුරුපිටිය. 15-May-91 916360797V 1-Jun-16 Internal 27 B.A.(SPECIAL - ECONOMICS)
2019/SP/MAT/MLTY/A/088 Mulatiyana Matara MALAVI ARACHCHIGE LAKSHAN මලවි ආරච්චිගේ ලක්ෂාන් 122/1, KETIYAPE, DEIYANDARA. 122/1, කැටියපේ, දෙයියන්දර. 4-Jun-89 891564287V 1-Jul-16 Internal 29 B.Sc. (TRANSPORT & LOGISTIC MANAGEMENT)
2019/SP/MAT/MLTY/A/089 Mulatiyana Matara YAMUNA ABEYWICKRAMASINGHE GUNAWARDANA  යමුනා අබේවික්‍රමසිංහ ගුණවර්ධන KALUGALA WATTA, DEIYANDARA. කලුගලවත්ත, දෙයියන්දර. 23-Sep-91 19917674566 1-Jul-16 Internal 27 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/090 Mulatiyana Matara MUNASINGHE ARACHCHIGE HEMANTHA මුණසිංහ ආරච්චිගේ හේමන්ත NO.140, PALAPANDURAHENA, IHALA GAMMEDAGAMA, DEIYANDARA. නො.140, පැලපැඳුරහේන, ඉහළ ගම්මැදගම, දෙයියන්දර. 26-Oct-87 873004657V 27-Jul-16 Internal 31 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/091 Mulatiyana Matara MAIPANAGODAGE DINUSHI POORNIMA මයිපනාගොඩගේ දිනුෂි පූර්ණිමා DIDDENIPOTHA HENA, BERAGAMA - SOUTH, MAKANDURA. දිද්දෙනිපොත හේන,බැරගම දකුණ,මාකඳුර 26-Nov-90 908312295V 6-Sep-16 Internal 28 B.B.A (BUSINESS ADMINISTRATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/092 Mulatiyana Matara JAYAWICKRAMA GAMAGE MANEL KUMARI ජයවික්‍රම ගමගේ මානෙල් කුමාරි PITADENIYAWATTA, RANSEGODA SOUTH, RANSEGODA. පිටදෙනියවත්ත,රන්සෑගොඩ දකුණ, රන්සෑගොඩ. 9-Aug-90 907220338V 6-Sep-16 Internal 28 B.B.A (BUSINESS ADMINISTRATION)
2019/SP/MAT/MLTY/A/093 Mulatiyana Matara SARUWA BANDAGE NADEE NISANSALA සාරුව බණ්ඩගේ නදී නිසංසලා DOLAGAWATHTHA, NEARLAMPITIYA, MULATIYANA. දොළගවත්ත, නෙරලම්පිටිය, මුලටියන. 4-Jun-92 926564218V 14-Oct-16 Internal 26 B.A.
2019/SP/MAT/MLTY/A/094 Mulatiyana Matara BELPAGODA LIYANAGE HASITHA MADUSHANKA බෙල්පාගොඩ ලියනගේ හසිත මධුශංක THILINA, DIDDENIPOTHA, MAKANDURA. තිළිණ, දිද්දෙනිපොත, මාකඳුර. 9-May-92 1.99213E+11 28-Nov-16 Internal 26 B.Sc.(APPLIED SCIENCE)
2019/SP/MAT/MLTY/A/095 Mulatiyana Matara JAYASEKARA LIYANAARACHCHIGE JAYANI MADUSHANI ජයසේකර ලියනආරච්චිගේ ජයනි මධුෂානි MADUSHANI, BAMUNUGAMA, HORAPAVITA. මධුෂානි, බමුණුගම, හොරපාවිට. 24-Apr-92 926151843V 28-Dec-16 Internal 26 B.Sc.

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/PTBD/A/001 Pitabeddara Matara N.C. LIYANAGE එන්.සී. ලියනගේ 18,HILLTOWN, WELIWA, MORAWAKA. 18, හිල්ටවුන්, වැලිව, මොරවක. 25-Oct-87 872992596V 17-Oct-11 Internal 31 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/002 Pitabeddara Matara H.T.A.C. KUMARA එච්.ටී.ඒ.සී. කුමාර 154/A, OBADAHENA, BANAGALA, GALLE 154/ඒ, ඕබඩහේන, බානගල, ගාල්ල. 15-Jun-84 841672127V 9-May-12 Internal 34 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/003 Pitabeddara Matara V.P. DEESAN SANJEEWA වී.පී. ඩීසන් සංජීව MASWILA, RAMBUKANA, MORAWAKA. මාස්විල, රඹුකන, මොරවක. 6-Feb-88 880370570V 22-Nov-12 Internal 30 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/004 Pitabeddara Matara V. SUNEETHA වී. සුනීතා "NAMAL WATHTHA", SIYAMBALAGODA, MAHAPOTHUWILA, PITABEDDARA.  “නාමල් වත්ත“, සියඹලාගොඩ, මහපොතුවිල, පිටබැද්දර. 2-May-85 856232093V 25-Nov-12 Internal 33 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/005 Pitabeddara Matara S.G. ARUNA PRADEEP. එස්.ජී. අරුණ ප්‍රදීප්. NAGAHAHENA, BANAGALA. නාගහහේන, බානගල. 18-May-85 851394559V 31-Dec-12 Internal 33 B.A (SPECIAL) BUDDHIST CULTURE
2019/SP/MAT/PTBD/A/006 Pitabeddara Matara D.A.D.R. SAMPATH ඩී.ඒ.ඩී.ආර්. සම්පත් 97/F, NAYADOLA, ALAPALADENIYA. 97/එෆ්, නයාදොල, අලපලාදෙනිය. 11-Jun-87 871632367V 25-Jan-13 Internal 31 B.SC. BUSINESS ADMINISTRATION (SP)
2019/SP/MAT/PTBD/A/007 Pitabeddara Matara R.N. LAKMALI ආර්.එන්. ලක්මාලි 135/C/3, GURUBAVILA HENA, DERANGALA, 01 STEP, PITABEDDARA. 135/සී/3, ගුරුබැවිලහේන, දෑරංගල, 01 පියවර, පිටබැද්දර. 6-Jan-88 885061630V 13-Aug-13 Internal 31 B.B.A (SPECIAL) ACCOUNTING AND FINANCE
2019/SP/MAT/PTBD/A/008 Pitabeddara Matara W.H.GAYATHRIKA ඩබ්ලිව්.එච්. ගයාත්‍රිකා 80/A, ANDARADENIYA WATHTHA, DEHIGASPA, PITABEDDARA. 80/ඒ, ආඩාරදෙනිය වත්ත,දෙහිගස්ප, පිටබැද්දර. 2-Dec-81 818373805V 1-Nov-13 Internal 37 B.SC IN INFORMATION TECHNOLOGY
2019/SP/MAT/PTBD/A/009 Pitabeddara Matara W.L. WASANA LAKMALI ඩබ්ලිව්.එල්. වාසනා ලක්මාලි. NO.206, "LAKMALI", THENNAHENA, PITABEDDARA. නො.206, “ලක්මාලි“, තැන්නහේන, පිටබැද්දර. 8-Dec-88 888433694V 30-Dec-13 Internal 30 B.SC ACCOUNTANCY & FINANCIAL MANAGEMENT (SP)
2019/SP/MAT/PTBD/A/010 Pitabeddara Matara R.G.L.T. THUSHARI ආර්.ජී.එල්.ටී. තුෂාරි MADUSHA, PANGIRIGEDARA, ALAPALADENIYA මධූෂා, පැගිරිගෙදර, අලපලාදෙනිය. 30-Jun-87 198768203403 30-Dec-13 Internal 31 B.SC. FINANCE MANAGEMENT (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/011 Pitabeddara Matara H.A.J. NADEEKA එච්.ඒ.ජේ. නදීකා "THARANGA", NATHTHAWILA, PITABEDDARA. “තරංග“, නාත්තවිල, පිටබැද්දර. 3-Apr-86 865940971V 30-Dec-13 Internal 32 B.SC.IN MANAGEMENT
2019/SP/MAT/PTBD/A/012 Pitabeddara Matara K.D. MAHESHIKA කේ.ඩී මහේෂිකා NO.82/1/2, THENNAPITAHENA, SIYAMBALAGODA EAST, PITABEDDARA. නො.82/1/2, තැන්නපිටහේන, සියඹලාගොඩ(නැ), පිටබැද්දර. 2-Sep-87 877463001V 10-Feb-14 Internal 31 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/013 Pitabeddara Matara D.G. NILUKA SRIYAKANTHI ඩී.ජී. නිලූකා ශ්‍රියාකාන්ති. 233/D, JEEWAN NIWASA, PALUWATHTHAHENA, DIYADAWA, SIYAMBALAGODA, PITABEDDARA. නො.233/ඩී, ජීවන් නිවස, පාළුවත්තහේන, දියදාව, සියඹලාගොඩ, පිටබැද්දර. 8-Dec-88 888433708V 10-Feb-14 Internal 30 B.B.A  (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/014 Pitabeddara Matara S.K.D.CHATHURANGA එස්.කේ.ඩී. චතුරංග PASAL MAWATHA, PANSAGAMA, KODIKARAGODA, MORAWAKA. පාසල් මාවත, පංසගම, කොඩිකාරගොඩ, මොරවක. 7-Jan-90 900074522V 10-Feb-14 Internal 28 B.B.A HRM (SP)
2019/SP/MAT/PTBD/A/015 Pitabeddara Matara V.S. LAKMALI වී.එස්. ලක්මාලි NO.138/A, LIYANAGEWATHTHA, MAHAPOTHUWILA, SIYAMBALAGODA WEST, PITABEDDARA. නො.138/A, ලියනගෙවත්ත, මහපොතුවිල, සියඹලාගොඩ බටහිර, පිටබැද්දර. 7-Feb-89 895380865V 13-Mar-14 Internal 29 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/016 Pitabeddara Matara J.G.R. THARANGA ජේ.ජී.ආර්. තරංගා THENNAPITAHENA, SIYAMBALAGODA (EAST), PITABEDDARA. තැන්නපිටහේන, සියඹලාගොඩ (නැ), පිටබැද්දර. 4-Aug-90 907170047V 13-Mar-14 Internal 28 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/017 Pitabeddara Matara A.B.K.K. JULANGANI ඒ.බී.කේ.කේ. ජුලංගනී "MADURA", LIYANAGEWATHTHA, SIYAMBALAGODA (WEST), PITABEDDARA. “මධුර“, ලියනගෙවත්ත, සියඹලාගොඩ (බ), පිටබැද්දර. 4-Sep-89 897483904V 26-Mar-14 Internal 29 BA (SPECIAL) ECONOMICS
2019/SP/MAT/PTBD/A/018 Pitabeddara Matara M.V.T. DARSHANI එම්.වී.ටී දර්ශනී NISALA, PUNCHI PALAMA ASALA, DANKOLUWA, PITABEDDARA. නිසල, පුංචි පාලම අසල, දංකොළුව, පිටබැද්දර. 3-Mar-89 895630675V 26-Mar-14 Internal 29 B.A (SPECIAL) ECONOMICS
2019/SP/MAT/PTBD/A/019 Pitabeddara Matara S.M.P.A. DEEPANI එස්.එම්.පී.ඒ. දීපානි INDRA STORES, EDANDUKITHA, ALAPALADENIYA. ඉන්ද්‍රා ස්ටෝර්ස්, ඊදඩුකිත, අලපලාදෙනිය. 12-Jun-88 886640862V 28-Mar-14 Internal 30  B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/020 Pitabeddara Matara PUSSALLA DEEPIKA DILHANI PUSSALLA පුස්සැල්ල දීපිකා දිල්හානි පුස්සැල්ල 337, EDANDUKITHA, AIAPALADENIYA. 337, ඊදඩුකිත, අලපලාදෙණිය. 11-Feb-87 875422120V 28-Mar-14 Internal 31 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/021 Pitabeddara Matara A.W.K.D. SIRIKUMARI. ඒ.ඩබ්ලිව්.කේ.ඩී. සිරිකුමාරි "MADURA", MAHAPOTHUWILA, SIYAMBALAGODA WEST, PITABEDDARA. “මධුර“, මහපොතුවිල, සියඹලාගොඩ බටහිර, පිටබැද්දර. 12-Jul-88 886940521V 6-Apr-14 Internal 30 B.A (SPECIAL) ARCHAEOLOGY
2019/SP/MAT/PTBD/A/022 Pitabeddara Matara N.V.DILANI එන්.වී.දිලානි “DINU“,NO.167/3/A,WAGACHCHIKANDA,KUDAGALAHENA, PITABEDDARA. "දිනූ", නො.167/3/A, වගච්චිකන්ද, කුඩගලහේන, පිටබැද්දර. 2-Aug-88 887150966V 18-Aug-14 Internal 30 B.A (SPECIAL) CHINESE 
2019/SP/MAT/PTBD/A/023 Pitabeddara Matara H.G.N. DILRUKSHI එච්.ජී.එන්. දිල්රුක්ෂි 92/A, KODIKARAGODA, MORAWAKA. 92/ඒ, කොඩිකාරගොඩ, මොරවක. 8-Apr-88 885994300V 18-Aug-14 Internal 30 B.A (SPECIAL) ECONOMICS
2019/SP/MAT/PTBD/A/024 Pitabeddara Matara L.D.C. KUMARI එල්.ඩී.සී. කුමාරි "CHANDIMA", WARAKAGASTHENNA ROAD, KANDEDOLA, PITABEDDARA. “චන්දිමා“, වරකගස්තැන්න පාර, කන්දෙදොල, පිටබැද්දර. 14-Aug-88 887373485V 26-Jan-15 Internal 30 B.SC ACCOUNTANCY FINANCIAL MANAGEMENT (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/025 Pitabeddara Matara D.S.LEKAMGE ඩී.එස්. ලේකම්ගේ NO.384/2/A, NELUWA ROAD, KALUBOVITIYANA. අංක 384/2/ඒ, නෙළුව පාර, කළුබෝවිටියන. 31-May-89 198965201721 1-Feb-15 Internal 29 B.B.M HR (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/026 Pitabeddara Matara D.A. DILUSHA MADUBHASHINI ඩී.ඒ. ඩිලූෂා මධුභාෂිණි "SAMPATH", WELEHENA, ALAPALADENIYA. “සම්පත්“, වෙලේහේන, අලපලාදෙනිය. 7-Dec-90 908423569V 15-Feb-15 Internal 28 B.A (SPECIAL) ANTHROPOLOGY
2019/SP/MAT/PTBD/A/027 Pitabeddara Matara S.V. HEWATHENNA එස්.වී. හේවාතැන්න MAHAWATHTHA, DENIYAYA ROAD, MORAWAKA. මහවත්ත, දෙනියාය පාර, මොරවක. 25-Dec-90 903604069V 15-Feb-15 Internal 28 B.A (SPECIAL) PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY
2019/SP/MAT/PTBD/A/028 Pitabeddara Matara B.T.K. DILHANI බී.ටී.කේ. දිල්හානි. "DAYANI", GOLUWANDOLA, KODIKARAGODA, MORAWAKA. “දයානි“, ගොළුවන්දොල, කොඩිකාරගොඩ, මොරවක. 13-Nov-90 908182120V 1-Mar-15 Internal 28 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/029 Pitabeddara Matara W.S. SAMANMALI ඩබ්ලිව්.එස්. සමන්මලී "SUJITH", IHALA AYNAGAMA, SIYAMBALAGODA, PITABEDDARA “සුජිත්“, ඉහළ අයිනගම, සියඹලාගොඩ, පිටබැද්දර. 30-Aug-89 897432528V 1-Mar-15 Internal 29 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/030 Pitabeddara Matara K.CHANDRIKA කේ.චන්ද්‍රිකා NO.504,IIISTEP, KIRIWELKELE, PITABEDDARA නො.504, IIIපියවර, කි/කැ, පිටබැද්දර. 24-Oct-88 887981272V 24-Mar-15 Internal 30 B.A (SPECIAL) GEOGRAPHY
2019/SP/MAT/PTBD/A/031 Pitabeddara Matara D.P.H.N. LAKMALI. ඩී.පී.එච්.එන්. ලක්මාලි. NO.73, KODIKARAGODA, MORAWAKA. නො.73, කොඩිකාරගොඩ, මොරවක. 7-Sep-90 907513556V 24-Mar-15 Internal 28 BA (SPECIAL) GEOGRAPHY
2019/SP/MAT/PTBD/A/032 Pitabeddara Matara H.M.K. MIHIRANI එච්.එම්.කේ. මිහිරානි 3RD STEP, KIRIWELKALE, PITABEDDARA. 3 වන පියවර, කිරිවැල්කැලේ, පිටබැද්දර. 15-Mar-89 895752436V 24-Mar-15 Internal 29 B.A GEOGRAPHY (SPECIAL) 
2019/SP/MAT/PTBD/A/033 Pitabeddara Matara C. VIDANAPATHIRANA. සී. විදානපතිරණ 181/A, THANAYAMWATHTHA, KODIKARAGODA, MORAWAKA. 181/ඒ, තානායම්වත්ත, කොඩිකාර‍ගොඩ, මොරවක. 29-Dec-89 898640990V 24-Mar-15 Internal 29 B.A SOCIAL STATISTICS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/034 Pitabeddara Matara L.L.D. LAKMAL එල්.එල්.ඩී. ලක්මාල් NO.430/A/3, MAHAWILA, EDANDUKITHA, ALAPALADENIYA. නො.430/A/3, මහවිල, ඊදඩුකිත, අලපලාදෙනිය. 8-Oct-90 902820213V 13-May-15 Internal 28 B.A SOCIAL SCIENCES (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/035 Pitabeddara Matara W.N.T.DANANJAYA ඩබ්.එන්.ටී.දනංජය THARINDU NIWASA, HATTOTUWA, PITABEDDARA. තරිදු නිවස, හත්තොටුව, පිටබැද්දර 5-Jun-90 901571163V 30-May-15 Internal 28 B.B.A (SPECIAL) MARKETING MANAGEMENT
2019/SP/MAT/PTBD/A/036 Pitabeddara Matara T.G.D. HARSHANI ටී.ජී.ඩී හර්ෂනී 235, DANGALA, ALAPALADENIYA. 235, දංගල, අලපලාදෙනිය. 7-Aug-90 907200302V 30-May-15 Internal 28 B.B.A HRM (SP)
2019/SP/MAT/PTBD/A/037 Pitabeddara Matara J.W.L. SEWWANDI ජේ.ඩබ්ලිව්.එල්. සෙව්වන්දි HALAGAWA, WELIWA, MORAWAKA. හලගාව, වැලිව, මොරවක. 2-Jul-88 886840748V 30-May-15 Internal 30 B.B.A (SPECIAL) HRM 
2019/SP/MAT/PTBD/A/038 Pitabeddara Matara K.T.CHATHUMADHURA කේ.ටී. චතුමධුර. NO.100/E/1, DENIYAYA ROAD, WARAKAGAHATHENNA, PITABEDDARA. නො.100/E/1, දෙනියාය පාර, වරකගහතැන්න, පිටබැද්දර. 1-Sep-89 892454477V 5-Aug-15 Internal 29 B.S.C IN MANAGEMENT
2019/SP/MAT/PTBD/A/039 Pitabeddara Matara W.SUMITH ඩබ්.සුමිත් SHANTHA STORES, KANDEDOLA, PITABEDDARA. ශාන්ත ස්ටෝර්ස්, කන්දෙදොල, පිටබැද්දර 25-Nov-90 903303182V 3-Oct-15 Internal 28 BBM IN HOSPITALITY, TOURISM AND EVENTS MANAGEMENT
2019/SP/MAT/PTBD/A/040 Pitabeddara Matara NADEESHAN KASUN THARANGA KOKAWALA PATHIRANA නදීශාන් කසුන් තරංග කොකාවල පතිරණ "KASUN", KIRIWELKALE, PITABEDDARA. “කසුන්“, කිරිවැල්කැලේ, පිටබැද්දර. 17-Jun-89 891691882V 3-Oct-15 Internal 29 B.SC (SPECIAL) TEA TECHNOLOGY AND VALUE ADDITION
2019/SP/MAT/PTBD/A/041 Pitabeddara Matara C. KODIKARA සී. කොඩිකාර NO.230, KODIKARAGODA, MORAWAKA. අංක.230, කොඩිකාරගොඩ, මොරවක. 22-Oct-92 927963787V 30-Dec-15 Internal 26 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/042 Pitabeddara Matara R.L.K.S. KUMARA ආර්.එල්.කේ.එස්. කුමාර NO.123, WAGACHCHIKANDA, PITABEDDARA. අංක 123, වගච්චිකන්ද, පිටබැද්දර. 12-May-90 901331472V 3-Jan-16 Internal 28 B.SC BUSINESS ADMINISTRATION (SP)
2019/SP/MAT/PTBD/A/043 Pitabeddara Matara N.S.S.S. DILRUKSHI එන්.එස්.එස්.එස්. දිල්රුක්ෂි "SAUMYA", NEAR THE 41ST MILE POST, DANGALA, MORAWAKA. “සෞම්‍ය“, 41 කනුව අසල, දංගල, මොරවක. 16-Aug-89 198972901398 1-Feb-16 Internal 29 B.B.A BUSINESS ECONOMICS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/044 Pitabeddara Matara D.K. KODIKARA ඩී.කේ. කොඩිකාර NO.230, KODIKARAGODA, MORAWAKA. නො.230, කොඩිකාරගොඩ, මොරවක. 27-Sep-90 907713865V 1-Feb-16 Internal 28 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/045 Pitabeddara Matara H.N.T. SHANAKA එච්.එන්.ටී. ශානක 362/3/A, KALUBOVITIYANA, MORAWAKA. 362/3/ඒ, කළුබෝවිටියන, මොරවක. 13-Jul-89 891950241V 1-Feb-16 Internal 29 B.B.A BUSINESS ECONOMICS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/046 Pitabeddara Matara R.A.N.P. MADHUSHANKA ආර්.ඒ.එන්.පී. මධුෂංක 176,PIYASIRI STORES, MALPUDANELLA, PITABEDDARA. 176,පියසිරි වෙළදසැල, මල්පුදනැල්ල, පිටබැද්දර. 15-Sep-91 199125903690 1-Feb-16 Internal 27 B.B.A ACCOUNTING (SPECIAL) 
2019/SP/MAT/PTBD/A/047 Pitabeddara Matara W.K.C. DILRUKSHI ඩබ්ලිව්.කේ.සී. දිල්රුක්ෂි NO.15, BANAGALA,GALLE. නො.15, බානගල, ගාල්ල. 25-Jul-89 897073064V 14-Feb-16 Internal 29 B.A  GEOGRAPHY (SPECIAL) 
2019/SP/MAT/PTBD/A/048 Pitabeddara Matara W.J.K.A.N. HASHAN ඩබ්ලිව්.ජේ.කේ.ඒ.එන්. හෂාන් NO.449/1, NARANDENIYE GEDARA, GALABADAKANDA, KALUBOVITIYANA. අංක 449/1, නාරන්දෙණියේ ගෙදර, ගලබඩකන්ද, කළුබෝවිටියන. 3-Jan-91 910034391V 14-Feb-16 Internal 28 B.A (SPECIAL) GEOGRAPHY
2019/SP/MAT/PTBD/A/049 Pitabeddara Matara D.G.M. MADURANGA ඩී.ජී.එම්. මධුරංග 247/A, DIYADAWA, SIYAMBALAGODA, PITABEDDARA 247/ඒ, දියදාව, සියඹලාගොඩ, පිටබැද්දර. 27-Aug-90 199024003205 14-Feb-16 Internal 28 B.A (SPECIAL) SOCIOLOGY 
2019/SP/MAT/PTBD/A/050 Pitabeddara Matara J.D. PRIYADARSHANI ජේ.ඩී. ප්‍රියදර්ශනී DERANGALA GEDARA, IRIDANWALA, DIYADAWA, SIYAMBALAGODA, PITABEDDARA, MATARA. දෑරංගල ගෙදර, ඉරිදංවල, දියදාව, සියඹලාගොඩ, පිටබැද්දර, මාතර. 18-Jul-91 917002347V 6-Mar-16 Internal 27 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/051 Pitabeddara Matara K. INDRALATHA කේ. ඉන්ද්‍රලතා "KOTAGALA GEDARA", DIYADAWA, SIYAMBALAGODA, PITABEDDARA. “කොටගල ගෙදර“, දියදාව, සියඹලාගොඩ, පිටබැද්දර. 1-Jan-91 915014607V 6-Mar-16 Internal 28 BA (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/052 Pitabeddara Matara G.G.M.DILRUKSHI ජී.ජී.එම්. දිල්රුක්ෂි 341/A, EDANDUKITHA EAST, EDANDUKITHA, ALAPALADENIYA. 341/ඒ, ඊදඩුකිත නැගෙනහිර, ඊදඩුකිත, අලපලාදෙනිය. 16-Jan-91 915163874V 6-Mar-16 Internal 27 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/053 Pitabeddara Matara K. SONIYA සෝනියා කොඩිකාර GAMAGE STORES, KODIKARAGODA, MORAWAKA. ගමගේ ස්ටෝර්ස්, කොඩිකාරගොඩ, මොරවක. 26-Jun-91 916781172V 6-Mar-16 Internal 27 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/054 Pitabeddara Matara M.G.S. LAKMALI එම්.ජී.එස්. ලක්මාලි KERABE WATHTHA, BANAGALA, OPATHA කෙරාබේ වත්ත, බානගල, ඕපාත. 8-Sep-91 917521875V 6-Mar-16 Internal 27 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/055 Pitabeddara Matara A.L.V. PATHIRANA ඒ.එල්.වී. පතිරණ HORAKATIYA WATHTHA, KOSNILGODA, MORAWAKA. හොරකැටිය වත්ත,කොස්නිල්ගොඩ,මොරවක. 20-Jan-91 199152003337 9-Apr-16 Internal 27 B.A (SPECIAL) ECONOMICS
2019/SP/MAT/PTBD/A/056 Pitabeddara Matara G.K.T. AYESHA ජී.කේ.ටී අයේෂා "SIRI SEWANA", DIYADAWA RD, SIYAMBALAGODA, PITABEDDARA. “සිරි සෙවන“, දියදාව පාර, සියඹලාගොඩ(නැ), පිටබැද්දර. 8-Jul-91 916900724V 1-May-16 Internal 27 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/057 Pitabeddara Matara A.M. DISSANAYAKA ඒ.එම්. දිසානායක "WIKASITHA", KOTAGALA, PITABEDDARA. “විකසිත“, කොටගල, පිටබැද්දර. 10-Oct-92 927841320V 1-May-16 Internal 26 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/058 Pitabeddara Matara W.H. SANDAMALI ඩබ්ලිව්.එච්. සදමාලි "INDUNIL", PARAGALA, MORAWAKA. “ඉදුනිල්“, පරගල, මොරවක. 11-Mar-90 905710990V 13-Jun-16 Internal 28 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/059 Pitabeddara Matara J.A.C. SANDAMALI ජේ.ඒ.සී. සදමාලි SANDAMALI TEX, NELUWA ROAD, KALUBOVITIYANA. සදමාලි ටෙක්ස්, නෙළුව පාර, කළුබෝවිටියන. 26-May-89 896471600V 30-Jun-16 Internal 29 B.A PSYCHOLOGY (SPECIAL) 
2019/SP/MAT/PTBD/A/060 Pitabeddara Matara KEHELWALA NANDARATHANA THERO කෙහෙල්වල නන්දරතන හිමි SRI MAHA MAHINDARAMAYA, PUWAKBADOVITA, BOPAGODA, AKURESSA. ශ්‍රී මහා මහින්දාරාමය, පුවක්බඩෝවිට, බෝපාගොඩ, අකුරැස්ස. 3-Jan-89 890032940V 30-Jun-16 Internal 30 B.A (GENERAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/061 Pitabeddara Matara I.V.D. CHATHURIKA අයි.වී.ඩී. චතුරිකා. LINDAGAWA KORATUWA, ARALUGALA, HATHTHOTUWA, PITABEDDARA. ළිදගාව කොරටුව, අරලුගල, හත්තොටුව, පිටබැද්දර. 20-Sep-90 907643972V 6-Sep-16 Internal 28 B.B.A (SPECIAL) HRM 
2019/SP/MAT/PTBD/A/062 Pitabeddara Matara A.B.K.P. THARANGA ඒ.බී.කේ.පී.  තරංගා. 350/A-1, RANGIRIHELA ROAD, DERANGALA, PITABEDDARA. 350/ඒ-1, රන්ගිරිහෙල පාර, දෑරංගල, පිටබැද්දර. 1-Mar-89 198956100682 6-Sep-16 Internal 29 B.B.A -ACCOUNTING AND FINANCED (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/063 Pitabeddara Matara H.A.S.K. SANDARUWAN එච්.ඒ.එස්.කේ. සදරුවන් 810/A, YAHALMULLA, WELIWA, MORAWAKA. 810/ඒ, යහල්මුල්ල, වැලිව, මොරවක. 16-Feb-91 910470833V 6-Sep-16 Internal 27 B.B.A (SPECIAL) MARKETING MANAGEMENT
2019/SP/MAT/PTBD/A/064 Pitabeddara Matara K.T.A. MAHESHIKA කේ.ටී.ඒ. මහේෂිකා NO.04, MALPUDANAGAMA, PITABEDDARA. නො.04, මල්පුදනාගම, පිටබැද්දර. 25-Aug-91 917382506V 10-Dec-16 Internal 27 B.SC BUSINESS ADMINISTRATION (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/065 Pitabeddara Matara W.Y. SANJEEWA ඩබ්ලිව්.වයි. සංජීව KOTAGALA GEDARA, MAHADENIYA, SIYAMBALAGODA EAST, PITABEDDARA. කොටගල ගෙදර, මහදෙනිය, සියඹලාගොඩ(නැ), පිටබැද්දර.  26-Jun-91 911781352V 10-Dec-16 Internal 27 B.SC IN ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (SPECIAL)
2019/SP/MAT/PTBD/A/066 Pitabeddara Matara K.P.N.T. KUMARA කේ.පී.එන්.ටී. කුමාර "NADEEMA", DANGALA(WEST), ALAPALADENIYA. “නදීමා“, දංගල (බටහිර), අලපලාදෙනිය. 17-Dec-92 923522395V 10-Dec-16 Internal 26 B.SC. IN OPERATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT (SPECIAL)

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/THGD/001 Thihagoda Matara Mr H.B.Tharanga Deshappriya එච්.බි.තරංග දේශප්‍රිය මයා No:229,Madu Addara,Nadugala, Matara නො:229, මාදුඅද්දර,  නාදුගල, මාතර 12-Jan-85 850120889v 11-May-09 Internal 33  Arts ( Special) Economics                 
2019/SP/MAT/THGD/002 Thihagoda Matara Mr N.V.Prasanna Priyadarshana එන්.වි.ප්‍රසන්න ප්‍රියදර්ශන මයා Manju,Goluwaduwa ,Unella,Palatuwa මංජු,ගොඵවාදුව,  උනැල්ල, පාලටුව. 6-Aug-87 872190368v 17-Mar-12 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/THGD/003 Thihagoda Matara Mr N.H.P.H Gunarathna එන්.එච්.පී.එච් ගුණරත්න මයා Attudawa Rd , Kurundu Watta , Nadugala , Matara අත්තුඩාව පාර, කුරුඳු වත්ත, නාදුගල, තිහගොඩ 22-Apr-86 861133672v 14-Dec-12 Internal 32 Science of Agriculture(Food Science & Tech)
2019/SP/MAT/THGD/004 Thihagoda Matara Miss H.W.Nadeesha Nimali එච්.ඩබ්.නදිෂා නිමාලි මෙනවිය Pawulakoswatta, Manandugoda, Thihagoda පාවුලකොස්වත්ත, මානන්දුගොඩ, තිහගොඩ 6-Apr-88 885971920v 1-Jan-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/THGD/005 Thihagoda Matara Mr Tharindu Damith Wijesinghe තරිදු දමිත් විජේසිංහ මයා Paragahahena,Narangala,Karagoda Uyangoda පරගහහේන,  නාරංගල,  කරගොඩ උයන්ගොඩ 12-Nov-87 873172681v 25-Jan-13 Internal 31 Bsc. Finance Special
2019/SP/MAT/THGD/006 Thihagoda Matara Mrs W.J.N.Sewwandi ඩබ්.ජේ.එන්.සෙව්වන්දි මිය No:60B,Mahindagiri Vihara Mawatha,Thihagoda නො:60 බි, මහින්ද ගිරි විහාර මාවත, තිහගොඩ 17-Nov-87 878221796v 1-Feb-13 Internal 31  Arts ( Special)        Geography
2019/SP/MAT/THGD/007 Thihagoda Matara Miss K.A.S.Nisansala කේ.ඒ.එස්.නිසංසලා මෙනවිය Elagawatta,Batuwita,Thihagoda ඇලගාගහවතත, බටුවිට, තිහගොඩ 5-May-89 896264141v 1-Mar-13 Internal 29 Performing Arts
2019/SP/MAT/THGD/008 Thihagoda Matara Mr T.M.I.S Thennkoon ටී.එම්.අයි.එස්. තෙන්නකෝන් මයා Nawoda , Rathnasiri Mawatha,Thihagoda නවෝදා,රත්නසිරි මාවත,තිහගොඩ 21-Jun-86 861731189v 5-Mar-13 Internal 32  Arts
2019/SP/MAT/THGD/009 Thihagoda Matara Mr K.M.Buddika Pemachandra කේ.එම්.බුද්ධික පේමචන්ද්‍ර මයා Thalagahawatta, Naibala, Thihagoda තලගහ වත්ත, නායිම්බල, තිහගොඩ. 9-Jul-88 881910225v 18-May-13 Internal 30 Science
2019/SP/MAT/THGD/010 Thihagoda Matara Mrs. T.Vidanapatirana ටි.විදානපතිරණ මිය Prathiba, Thatthena, Thihagoda, Matara ප්‍රතිභා,තටටහේන, තිහගොඩ 6-Nov-87 878113926v 27-Jun-13 Internal 31 Bsc. Financial Manage;( Special)
2019/SP/MAT/THGD/011 Thihagoda Matara Mrs A.K.Iresha Madushani ඒ.කේ.ඉරේෂා මධුෂාණි මිය Mahakanatta, Attudawa,Palatuwa Matara මහකනත්ත, අත්තුඩාව, පාලටුව, මාතර 19-Apr-88 886103662v 1-Jul-13 Internal 30  Arts ( Special) Economics                 
2019/SP/MAT/THGD/012 Thihagoda Matara Mrs H.M.Samurdhi Preethi Bandara එච්.එම්.සමෘධි ප්‍රිති බණ්ඩාර මිය No:12 A,Kone Watta,Pahala Vitiyala,Thihagoda නො:12 ඒ, කොනේ වත්ත, පහලවිටියල,  තිහගොඩ 18-Aug-86 867313338v 17-Aug-13 Internal 32 Business Admin: 
2019/SP/MAT/THGD/013 Thihagoda Matara Miss Imalka Subashini Ekanayaka ඉමාල්කා සුභාෂිණි ඒකනායක මෙනවිය Gasthrage Watta, Batuwita,Thihagoda ගස්තරගේ වත්ත, බටුවිට, තිහගොඩ 2-Mar-88 885623336v 1-Dec-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/THGD/014 Thihagoda Matara Miss K.M.Nilmini Priyadarshani කේ.එම්.නිල්මිණි ප්‍රියදර්ශනි මෙනවිය Boralanga Watta, Mahakandawala, Thihagoda බොරාලගෙවත්ත, මහකැන්දවල,  තිහගොඩ 15-Sep-88 887590796v 1-Jan-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/THGD/015 Thihagoda Matara Mr T.M.L.Jayawardana ටී.එම්.එල්.ජයවර්ධන මයා Gorokgaha Kortuwa, Komangoda, Thihagoda ගොරොක්ගහකොරටුව, කෝමංගොඩ,  තිහගොඩ 10-Apr-88 198810101956 10-Feb-14 Internal 30 Business Administration
2019/SP/MAT/THGD/016 Thihagoda Matara Mrs H.K.H.Thilini Bagya එච්.කේ.එච්.තිළිණි භාග්‍යා මිය Storuwe Gedara, Kithalagma Central,Thihagoda ස්ටෝරුවේ ගෙදර, කිතලගම මධ්‍යම,  තිහගොඩ. 26-Apr-88 886171722v 10-Feb-14 Internal 30 Business Admin:     
2019/SP/MAT/THGD/017 Thihagoda Matara Mrs K.M.Bagya Dilrukshi කේ.එම්.භාග්‍යා දිල්රුක්ෂි මිය Godellahena,Andaledduwa,Yatiyana ගොඩැල්ලහේන, ආඳලෙද්දුව, යටියන 30-Jul-88 887122792v 13-Mar-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/THGD/018 Thihagoda Matara Mr H.M.Chamika Sandaruwan එච්.එම්.චාමික සදරුවන් මයා Nallawatta, Attudawa,Palatuwa නල්ලවත්ත, අත්තුඩාව, පාලටුව 22-Feb-88 880531700v 26-Mar-14 Internal 30  Arts ( Special)        Geography
2019/SP/MAT/THGD/019 Thihagoda Matara Miss Thilini Madushani Madanasinghe තිළිණි මධුෂාණි මදනසිංහ මෙවිය Udukoswatta, Manandugoda,Thihagoda උඩුකොස්වත්ත, මනන්දුගොඩ,තිහගොඩ 6-Sep-89 897504154v 6-Apr-14 Internal 29  Arts( Special) History
2019/SP/MAT/THGD/020 Thihagoda Matara Mrs K.D.T. Dinushika කේ.ඩි.ටී.දිනූෂිකා මිය No.04, Maharawalawwa, Thihagoda නො:04, මහරවලව්වත්ත, තිහගොඩ 20-Jan-90 905202952v 6-Apr-14 Internal 28  Arts                         ( Geography - Sp)
2019/SP/MAT/THGD/021 Thihagoda Matara Mrs W.A.Piyumi Pushparani ඩබ්.ඒ.පියුමි පුෂ්පරානි මිය Kaluwatta, Panaduwa ,Yatiyana කලුවත්ත,පනාදූව, තිහගොඩ 18-Dec-87 878531396v 6-Apr-14 Internal 31  Arts ( Special)        Political Science
2019/SP/MAT/THGD/022 Thihagoda Matara Miss Ishani Tharaka Sagararatna ඉෂානි තාරකා සාගරරත්න මෙනවිය Pawulawatta,Andaledduwa ,Yatiyana පාවුල වත්ත,  ආඳලෙද්දුව යටියන. 5-Jul-89 896871986v 6-Apr-14 Internal 29 Arts( statistic) (Special)
2019/SP/MAT/THGD/023 Thihagoda Matara Mrs A.R.C.Sandamali ඒ.ආර්.සි.සදමාලි මිය Jayamaga Niwasa,Watagedara, Nadugala ජයමග නිවස, වටගෙදර, නාදුගල,  මාතර 15-Nov-86 868202602v 1-May-14 Internal 32 Performing Arts    (Dance & Drama ) 
2019/SP/MAT/THGD/024 Thihagoda Matara Mrs F.K.Rumesha Dilini එෆ්.කේ.රුමේෂා දිලිනි මිය Nandaka,Nadugala,Matara නන්දක, නාදුගල, මාතර 20-Nov-89 898253490v 31-Aug-14 Internal 29 Enterpreneurship & Management
2019/SP/MAT/THGD/025 Thihagoda Matara Miss W.B.A.C.Piyatissa ඩබ්.බි.ඒ.සි.පියතිස්ස මෙනවිය Dambaoule watta,Palatuwa, Matara දඹකොලේවත්ත, පාලටුව, මාතර 25-Nov-88 888301119v 1-Nov-14 Internal 30 Bsc In Information Tecnology
2019/SP/MAT/THGD/026 Thihagoda Matara Mrs Sithma Udani Karunaratna සිත්මා උදානි කරුණාරත්න මිය No;280/1  School Lane,Pahala Witiyala Thihagoda නො:280/1, පාසල් මාවත, පහල විටියල තිහගොඩ 12-Jun-89 896642820v 28-Nov-14 Internal 29 Commerce (Special)
2019/SP/MAT/THGD/027 Thihagoda Matara Mrs Niroshika Jayasekara නිරෝෂිකා ජයසේකර මිය Mullawatta,Poshanagama,Athtudawa, Palatuwa මුල්ලවත්ත,පෝෂණගම,අත්තුඩාව, තිහගොඩ 20-Dec-89 898552853v 1-Dec-14 Internal 29 Business Administration
2019/SP/MAT/THGD/028 Thihagoda Matara Mrs Sharika Chamanthi Hettiarachchi ශාරිකා චාමන්ති හෙට්ටිආරච්චි මිය Sesatha,Koratharangodawatta Hena, Naimbala,Thihagoda සේසත, කොරතාරං ගොඩවත්ත හේන, නායිම්බල,  තිහගොඩ 16-Oct-90 907903877v 20-Jan-15 Internal 28  Arts ( Special)        Political Science
2019/SP/MAT/THGD/029 Thihagoda Matara Mr Dileepa Madushan Gamage දිලිප මදුශාන් ගමගේ මයා Lakshani,Naimbala, Thihagoda ලක්ෂානි, නායිම්බල, තිහගොඩ 6-Nov-89 893114408v 27-Jan-15 Internal 29 Bsc  (Business Information Systems) 
2019/SP/MAT/THGD/030 Thihagoda Matara Mr P.K.A.D.Wijenayaka පි.කේ.ඒ.ඩී විජේනායකමයා Dilshan,Palatuwa, Matara ඩිල්ෂාන්,පාලටුව, මාතර 19-Feb-91 910501062v 1-Mar-15 Internal 27  Arts
2019/SP/MAT/THGD/031 Thihagoda Matara Miss. W.M.Tharushika Samadhi ඩබ්.එම්.තරුෂිකා සමාධි මෙනවිය Sandamali , Polatugoda, Thihagoda සඳමාලි,පොලතුගොඩ,තිහගොඩ 18-Apr-91 199160900595 1-Mar-15 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/THGD/032 Thihagoda Matara Mrs A.M.T.B.Abesinghe ඒ.එම්.ටි.බි.අබේසිංහ මිය 1(81) A2,Pahala aluth gedara watta,Batuwita, Thihagoda  නො: 181/ඒ.2, පහල අලුත් ගෙදර වත්ත, බටුවිට, තිහගොඩ 26-Apr-90 906170957v 1-Mar-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/THGD/033 Thihagoda Matara Miss H.B.Thilini Shashikala එච්.බී.තිළිණි ශශිකලා මෙවිය  Shashikala, Batuwita ,Thigoda ශෂිකලා, බටුවිට,තිහගොඩ 16-Sep-90 907600955v 24-Mar-15 Internal 28  Arts ( Special)        Sociology
2019/SP/MAT/THGD/034 Thihagoda Matara Miss. O.P.E. Harshani Nuwanthika ඕ.පි.ඊ.හර්ෂනි නුවන්තිකා මෙනවිය Sapugoda Gedara, Uggoda, Yatiyana සපුගොඩ ගෙදර, යටියන,තිහගොඩ 7-Mar-90 905670131v 24-Mar-15 Internal 28  Arts ( Special)        Sociology
2019/SP/MAT/THGD/035 Thihagoda Matara Mrs R. D.Thilinika Weerasinghe ආර්.ඩී.තිළිණිකා වීරසිංහ මිය Walakula ,komangoda, Thihagoda වලාකුළ,කෝමංගොඩ,තිහගොඩ 3-Mar-89 198957601060 1-May-15 Internal 29 Performing Arts
2019/SP/MAT/THGD/036 Thihagoda Matara Mr G.G.Nimantha Madushanka ජි.ජි.නිමන්ත මධුශංක මයා Kurunduwatta,Kapuduwa ,Thihagoda කුරුඳුවත්ත,කපුදුව, තිහගොඩ 3-Aug-90 902160949v 1-May-15 Internal 28  Arts
2019/SP/MAT/THGD/037 Thihagoda Matara Mrs. T.K.I.Dilhani ටි.කේ.අයි.දිල්හානි මිය Thilini , Near the Lanka Filling Station, Yatiyana තිළිණ,පිරවුමහල අසල,යටියන 26-May-89 896471287v 1-May-15 Internal 29 Performing Arts
2019/SP/MAT/THGD/038 Thihagoda Matara Miss H.L.G  Himali Wasana එච්.එල්.ජි.හිමාලි වාසනා මෙවිය Dodangaha Pittaniya, Kithalagama East දොඩංගහපිට්ටනිය,කිතලගම නැ, තිහගොඩ 23-Aug-91 917360430v 11-May-15 Internal 27  Arts( Environ ment & society )
2019/SP/MAT/THGD/039 Thihagoda Matara Mr B. M. Sandun Keerthi බි.එම්.සදුන් කිර්ති මයා Ketakala gaha Watta,Batuwita, Thihagoda කැටකාලගහ වත්ත, බටුවිට, තිහගොඩ 16-Feb-90 199004700282 6-Sep-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/THGD/040 Thihagoda Matara Mr M.D.Heagoda එම්.ඩි.හැගොඩ මයා Ihalawatta,    Bandatta ra,                 Thihagoda ඉහලවත්ත, බණ්ඩත්තර, තිහගොඩ 13-Nov-91 913182847v 1-Nov-15 Internal 27 Bsc In Information Tecnology
2019/SP/MAT/THGD/041 Thihagoda Matara Miss V.G.Ishara Madushika Sandamali  වි.ජි.ඉෂාරා මධුෂිකා සඳමාලි  Bodi koratuwa , Naim bala, Thihagoda බෝධි කොරටුව, නායිම්බල, තිහගොඩ 6-Jul-91 916882564v 9-Dec-15 Internal 27  Arts ( Special) Economics                 
2019/SP/MAT/THGD/042 Thihagoda Matara Mrs. W.N.H.Kumari ඩබ්.එන්.එච්.කුමාරි මිය Sawmina, Welletota,Palatuwa සෞමින,වැල්ලෙතොට,තිහගොඩ 16-Sep-92 927601036v 30-Dec-15 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/THGD/043 Thihagoda Matara Mr  B.K.G.Udaya Priyalal Jayathunga බී.කේ.ජී.උදය ප්‍රියලාල් ජයතුංග මයා RukatthanaGaha  Owita,Pelengoda, Thihagoda රුක්අත්තනගහ ඕවිට,පැලැන්ගොඩ, තිහගොඩ 9-Jun-91 199116103190 1-Jan-16 Internal 27  Arts
2019/SP/MAT/THGD/044 Thihagoda Matara Miss Disna Mekala Vidanapathirana දිස්නා මේකලා විදානපතිරන මෙවිය Prathiba, Thihagoda, Matara ප්‍රතිභා,තිහගොඩ 12-Aug-91 917250472v 3-Jan-16 Internal 27 Bsc. Finance Special
2019/SP/MAT/THGD/045 Thihagoda Matara Miss S.K.D.Liyanamana එස්.කේ.ඩි.ලියනමාන මෙනවිය Deepthi ,89 watta , Bandatthara, Thihagoda දීප්ති,89  වත්ත, බණ්ඩත්තර, තිහගොඩ 3-Apr-90 905940244v 3-Jan-16 Internal 28 Business Admin:   ( Special )
2019/SP/MAT/THGD/046 Thihagoda Matara Mrs H.K.G.Dimuthu Lakshi Jayamuni එච්.කේ.ජි.දිමුතු ලක්ෂි ජයමුණි මිය Priyanga, Galbada,Deeyagaha ප්‍රියංගා, ගල්බඩ, දියගහ. 10-Jan-92 92510170v 6-Mar-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/THGD/047 Thihagoda Matara Miss W.D.Lashitha Primali ඩබ්.ඩි.ලසිතා ප්‍රිමාලි මෙනවිය Ipitagaha Watta, Batuwita,thihagoda ඉපිටගහවත්ත, බටුවිට, තිහගොඩ 12-Jan-91 915120520v 9-Apr-16 Internal 27  Arts ( Special) Economics                 
2019/SP/MAT/THGD/048 Thihagoda Matara Mrs V.G.Inesha Madushani වී.ජී.ඉනේෂා මධුෂාණි මිය Rukatthanagahaowi -ta,Pelengoda, Thihagoda රුක්අත්තනගහ ඕවිට,පැලැන්ගොඩ, තිහගොඩ 6-Nov-91 918114106v 1-Jul-16 Internal 27  Arts
2019/SP/MAT/THGD/049 Thihagoda Matara Miss H.W.N. Chathurangika එච්.ඩබ්.එන්.චතුරංගිකා මෙනවිය Puwakwatta, Kithalagama west, Thihagoda පුවක්වත්ත, කිතලගම නැගෙනහිර, තිහගොඩ 28-Sep-89 897724022v 6-Sep-16 Internal 29 Business Admin:     ( Special )
2019/SP/MAT/THGD/050 Thihagoda Matara Miss N.H.Kalpana Dilani එන්.එච්.කල්පනා ඩිලානි මෙවිය Parthana , Aranwellage watta,Thihagoda,Matara ප්‍රාර්තනා, අරන්වෙලගෙ වත්ත, තිහගොඩ 8-Feb-90 905391054v 5-Nov-16 Internal 28  Arts ( Special) Economics                 
2019/SP/MAT/THGD/051 Thihagoda Matara Mr R.K.Saluka Chathuranga ආර්.කේ.සාලුක චතුරංග මයා Wickrama,Palatuwa,Matara වික්‍රම, පාලටුව, මාතර 12-Oct-92 922861269v 26-Nov-16 Internal 26 Bsc Business Management (HRM)Special) 
2019/SP/MAT/THGD/052 Thihagoda Matara Mr Chathuska Sandaruwan Hewage චතුෂ්ක සඳරුවන් හේවගේ මයා Chamika,Kottwatta,Yatiyana,Matara චාමිකා, කෝට්ටවත්ත, යටියන, මාතර 6-Feb-89 890372562v 28-Nov-16 Internal 29 Bsc(Special)Sports Science & Management
2019/SP/MAT/THGD/053 Thihagoda Matara Miss Miyuri Sangeetha Abenayaka  මියුරි සංගිතා අබේනායක මෙනවිය Abeywasa,Kadawedduwa,Yatiyana අබේවාස,කඩවැද්දුව, යටියන 31-Oct-91 918052836v 10-Dec-16 Internal 27 Bsc H.R.Manage:     ( Special) 
2019/SP/MAT/THGD/054 Thihagoda Matara Miss R.P.S.Madushani ආර්.පි.එස්.මදුශානි මෙනවිය. No:19/2 ,Beligaha Koratuwa,Palatuwa නො:19/2, බෙලිගහකොරටුව,  පාලටුව. 10-Feb-92 925413356v 14-Dec-16 Internal 26 Science Of Agricultural Resource Management & Technology
2019/SP/MAT/THGD/055 Thihagoda Matara Mrs K.H.N.M. De Silwa කේ.එච්.එන්.එම්.ද සිල්වා මිය kumudu sewana, unella, palatuwa, matara. කුමුදු සෙවන, උනැල්ල, පාලටුව,තිහගොඩ 18-Apr-89 896090542v 28-Dec-16 Internal 29 science ( genaral )

 
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/WLGM/A/001 Weligama Matara RANULU KAMAN SURANGA DE ZOYSA රන්උළු කාමන් සුරංග ද සොයිසා KALDERAM WATTA, PELANA, WELIGAMA කල්දේරම් වත්ත, පැලෑන, වැලිගම 19-Jun-77 197717101499 1-Sep-02 Internal 41 B.Sc. Estate Management (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/002 Weligama Matara RASHMI SANDAMALI KASTHURIARACHCHI රශ්මි සඳමාලි කස්තුරිආරච්චි NO 113, BORALA ROAD, WELLAKKA, WELIGAMA නො. 113, බොරාල පාර, වැල්ලක්ක, වැලිගම 16-Jul-81 816983614V 30-Apr-06 Internal 37 B.Sc. In Business Administration (Business Economics)
2019/SP/MAT/WLGM/A/003 Weligama Matara DILUMINI SANDEEPANIE WEERAPPERUMA දිලුමිණි සංදීපනී වීරප්පෙරුම BOGAHA GEDARA, BATAWALA, WELIGAMA බෝගහ ගෙදර, බටවල, වැලිගම 21-Mar-86 865811217V 1-Dec-11 Internal 32 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/004 Weligama Matara DESHAN CHAMPIKA RUWANPATHIRANA දේශාන් චම්පික රුවන්පතිරණ "GIHAN", KAMBURUGAMUWA, MATARA "ගිහාන්", කඹුරුගමුව, මාතර 3-Jul-87 871852979V 4-Jul-12 Internal 31 B.Sc in MIS (Management Information System)
2019/SP/MAT/WLGM/A/005 Weligama Matara SAMARASINHA KANKANAMGE ISHARA NISHADI සමරසිංහ කංකානම්ගේ ඉෂාරා නිෂාදි PADMINI, KANDETHOTA, THALARAMBA, පද්මිණි, කන්දේතොට, තල්අරඹ, කඹුරුගමුව 2-Sep-86 867460667V 1-Dec-12 Internal 32 B.Sc. Business Administration (General)
2019/SP/MAT/WLGM/A/006 Weligama Matara KALU DURAGE NILUKA SANDAMALI කළු දුරගේ නිලූකා සඳමාලි MANJULA STORES, WALANA, WELIGAMA මංජුලා ස්ටෝර්ස්, වලාන, වැලිගම 16-Jul-87 876981297V 1-Mar-13 Internal 31 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/WLGM/A/007 Weligama Matara NAYOMIKA CHATHURANI NANAYAKKARA නයෝමිකා චතුරානි නානායක්කාර "KORATUWA GEDARA", HENWALA, MIRISSA "කොරටුවෙ ගෙදර", හේන්වල, මිරිස්ස 8-Feb-86 198653901072 1-Mar-13 Internal 32 Bachelor of Arts (Sociology Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/008 Weligama Matara PARANA VITHANAGE CHATHURIKA SANDAMALI පරණ විතානගේ චතුරිකා සඳමාලි GALBORALU HENA, KALAPUWA, MIDIGAMA, AHANGAMA ගල්බොරළුහේන, කලපුව, මිදිගම, අහංගම 10-Mar-88 885701426V 5-Mar-13 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/009 Weligama Matara LOKU GAMAGE DINUSHA THARANGA ලොකු ගමගේ දිනූෂ තරංග NO 3/90, RANATHISARA UYANA, KAMBURUGAMUWA නො. 3/90, රණතිසර උයන, කඹුරුගමුව 21-Dec-89 893562397V 5-Mar-13 Internal 29 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/010 Weligama Matara OLOKKUWE PATABENDIGE KASUNI AMALI ඔලොක්කුවෙ පටබැඳිගේ කසුනි අමාලි NO 19, DENIYAWATHTHA, PITIDUWA, WELIGAMA නො. 19, දෙනියවත්ත, පිටිදූව, වැලිගම 15-Mar-88 885751245V 31-Oct-13 Internal 30 Industrial Information Technology (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/011 Weligama Matara OSHANI GUNAWARDANA ඔෂානි ගුණවර්ධන 183A, KOSGAHAHENA, MUDUGAMUWA, WELIGAMA 183ඒ, කොස්ගහහේන, මූදුගමුව, වැලිගම 13-May-88 886344104V 1-Dec-13 Internal 30 Performing Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/012 Weligama Matara LEWKE BANDARAGE DHANUSHKA NUWAN ලෙව්කෙ බණ්ඩාරගේ ධනුෂ්ක නුවන් "NUWAN SEVANA", GAMMEDDA, MIDIGAMA, AHANGAMA "නුවන් සෙවන", ගම්මැද්ද, මිදිගම, අහංගම 4-Aug-85 852174013V 29-Dec-13 Internal 33 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLGM/A/013 Weligama Matara MOHAMED FATHIMA MUNFIKA මොහමඩ් ෆාතිමා මුන්ෆිකා 117/8, T.L. LANE, GALBOKKA, WELIGAMA 117/8. ටී.එල්. ලේන්, ගල්බොක්ක, වැලිගම 14-Sep-89 897580101V 1-Jan-14 Internal 29 BA (Hons) Geography
2019/SP/MAT/WLGM/A/014 Weligama Matara KUMA HENNADIGE NAYOMA DAMAYANTHI කුමා හැන්නැදිගේ නයෝමා දමයන්ති NO 02, POLWATTA, DENIPITIYA නො. 02, පොල්වත්ත, දෙනිපිටිය 1-Sep-88 887452458V 1-Feb-14 Internal 30 Bachelor of Arts (Economis Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/015 Weligama Matara DURAGE CHAMARA GUNAWARDANA දුරගේ චාමර ගුණවර්ධන UDAHENA, KAPUWATTA, AHANGAMA උඩහේන, කපුවත්ත, අහංගම 24-Sep-89 892683409V 1-Feb-14 Internal 29 Bachelor Commerce (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/016 Weligama Matara MALIKA RUWANGANI JAYARATHNE මාලිකා රුවංගනී ජයරත්න GALLEWATTA, POLWATTA, DENIPITIYA ගාල්ලගෙ වත්ත, පොල්වත්ත, දෙනිපිටිය 20-Mar-88 885800793V 1-Feb-14 Internal 30 Bachelor of Arts (Development Studies - Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/017 Weligama Matara MADARASINGHE MATARAGE DILRUKSHI NAYOMI LANKA මදරසිංහ මාතරගේ දිල්රුක්ෂි නයෝමි ලංකා 187/9, BORALA ROAD, WELLAKKA, WELIGAMA 187/9, බොරාල පාර, වැල්ලක්ක, වැලිගම 17-Aug-89 897303485V 1-Feb-14 Internal 29 Bachelor of Commerce (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/018 Weligama Matara JASING SAMARAWEERA SITHARA MADUSHANI ජාසිං සමරවීර සිතාරා මධුෂානි SAMARAGIRI, POLWATHTHA, DENIPITIYA සමරගිරි, පොල්වත්ත, දෙනිපිටිය 25-Jan-90 905251635V 3-Feb-14 Internal 28 B.Sc. Business Administration (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/019 Weligama Matara KEERIPITIYA GAMAETHIGE SANJEEWANI AMARASINGHA කීරිපිටිය ගමඇතිගේ සංජිවනී අමරසිංහ ALUTHKADE, MUDUGAMUWA, WELIGAMA අලුත්කඩේ, මූදුගමුව, වැලිගම 7-May-90 906281597V 13-Mar-14 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/020 Weligama Matara MOHAMED RILWAN FATHIMA RUSHDHA මොහමඩ් රිල්වාන් ෆාතිමා රුෂ්ධා 215/5, NEW SEA ROAD, WELIGAMA 215/5, නව මුහුදු මාවත, වැලිගම 16-May-90 906370859V 18-May-14 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/021 Weligama Matara JAYASEKARA VITHANAGE ASHIKA RUSHANI ජයසේකර විතානගේ අශිකා රුෂානි KALAPUWAGE WATHTHA, KALAPUWA, MIDIGAMA, AHANGAMA කළපුවගෙවත්ත, කලපුව, මිදිගම, අහංගම 6-Dec-87 878410823V 18-Aug-14 Internal 31 Bachelor of Arts (Social Science)
2019/SP/MAT/WLGM/A/022 Weligama Matara JAYASEKARA WITHANAGE CHATHURI NIMESHIKA ජයසේකර විතානගේ චතුරි නිමේෂිකා NO. 43, NIDANGALA, KOTAWILA, KAMBURUGAMUWA නො. 43, නිදංගල, කොටවිල, කඹුරුගමුව 29-Oct-88 888033378V 18-Aug-14 Internal 30 BA in Economic (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/023 Weligama Matara UDARI KANISHKA WICKRAMASINGHE උදාරි කනිෂ්කා විකුමසිංහ NO 32, SISILASA GARDERNS, MEDAGODA, KAMBURUGAMUWA නො 32ල සිසිලස උයන, මැදගොඩ, කඹුරුගමුව 15-Mar-88 885753353V 18-Aug-14 Internal 30 Bachelor of Arts Special (Social Science)
2019/SP/MAT/WLGM/A/024 Weligama Matara RUWAN PATHIRANAGE NALIKA SANDAMALI රුවන් පතිරණගේ නාලිකා සඳමාලි NEAR THE MAIL POST, KAPUWATTA, AHANGAMA තැපැල් කණුව අසල, කපුවත්ත, අහංගම 7-Feb-90 905381300V 1-Dec-14 Internal 28 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/025 Weligama Matara VIDANA GAMAGE THILINI CHATHURIKA විදාන ගමගේ තිලිණි චතුරිකා "THILINA", SULTHANAGODA ROAD, LABEEMA, KAMBURUGAMUWA "තිළිණ", සුල්තානාගොඩ පාර, ලැබීම, කඹුරුගමුව 17-Sep-87 198776103186 30-Dec-14 Internal 31 B.Sc. Food Science and Technology (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/026 Weligama Matara RANGANA ASHAN JAYASOORIYA රංගන අශාන් ජයසූරිය NO. 121/7, HETTIWEEDIYA, WELIGAMA නො. 121/7, හෙට්ටිවීදිය, වැලිගම 14-Dec-90 903492040V 31-Dec-14 Internal 28 B.Sc. Physical Science
2019/SP/MAT/WLGM/A/027 Weligama Matara VIDANA GAMACHCHIGE ANUSHKA SEWWANDI RAJAPAKSHA විදාන ගමාච්චිගේ අනුෂ්කා සෙව්වන්දි රාජපක්ෂ LAHIRU, KOTAVILA, KAMBURUGAMUWA ලහිරු, කොටවිල, කඹුරුගමුව 27-Jul-89 897091372V 31-Dec-14 Internal 29 B.Sc. Biological Science (General)
2019/SP/MAT/WLGM/A/028 Weligama Matara AMALI SHASHIKALA BATADUWA ARACHCHI අමාලි ශෂිකලා බටදූව ආරච්චි IHALADENIYA, WALANA, WELIGAMA ඉහළදෙණියල වලාන, වැලිගම 24-Jun-89 896764055V 26-Jan-15 Internal 29 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/029 Weligama Matara KALUWA HEWGE MADUSHIKA KUMARI WIJENAYAKA කලුවා හේවගේ මධුෂිකා කුමාරි විජේනායක DELGAHAKORATUWA, THALARAMBA, KAMBURUGAMUWA දෙල්ගහකොරටුව, තල්අරඹ, කඹුරුගමුව 19-Apr-89 896102699V 1-Feb-15 Internal 29 Bachelor of Arts (Sociology Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/030 Weligama Matara MANASHA SAVINDI JAYASINGHE මනාෂා සාවින්දි ජයසිංහ USWATTA, KAMBURUGAMUWA, MATARA උස්වත්ත, කඹුරුගමුව, මාතර 14-Jul-91 916960174V 1-Feb-15 Internal 27 Bachelor of Arts (Hons)
2019/SP/MAT/WLGM/A/031 Weligama Matara LIYANAGAMAGE LANKA SHIWANTHIKA ලියනගමගේ ලංකා ශිවන්තිකා "PRASADI", WEKADA, MIDIGAMA, AHANGAMA "ප්‍රසාධි", වෑකඩ, මිදිගම, අහංගම 9-Feb-88 885403450V 15-Feb-15 Internal 30 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/032 Weligama Matara PALLIYA GURUGE NIMESHA DULANGANI පල්ලියගුරුගේ නිමේෂා දුලංගනි ADIN WATHTHA, GAMMADDA, MIDIGAMA, AHANGAMA ආදින්වත්ත, ගම්මැද්ද, මිදිගම, අහංගම 19-Sep-91 917633436V 1-Mar-15 Internal 27 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/WLGM/A/033 Weligama Matara DINUSHA LAKMALI WIJESEKARA දිනූෂා ලක්මාලි විජේසේකර 257/A3, MIGAHENA, MIDIGAMA, AHANGAMA 257/A3, මීගාහේන, මිදිගම, අහංගම 21-Oct-90 907953653V 24-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/034 Weligama Matara MALWATHTHA MOHOTTIGE CHATHURIKA මල්වත්ත මොහොට්ටිගේ චතුරිකා HEMBUMULLA WATHTHA, MIDIGAMA, AHANGAMA හෙම්බුමුල්ල වත්ත, මිදිගම, අහංගම 10-Jul-89 896923404V 30-May-15 Internal 29 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/035 Weligama Matara GALBOKKE HEWAGE NIMMI LAKEESHA ගල්බොක්ක හේවාගේ නිම්මි ලකීෂා MIRIHI KANDA, MIRISSA මිරිහි කන්ද 15-Mar-90 905751034V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administraion (HRM - Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/036 Weligama Matara DOLA MULLAGE PAMODA THATHSARANI KARUNARATHNA දොළ මුල්ලගේ පමෝදා තත්සරණි තරුණාරත්න 36/4, BANDARANAYAKA ROAD, WELIGAMA 36/4, බණ්ඩාරනායක මාවත, වැලිගම 8-Jan-92 925083704V 1-Jul-15 Internal 26 BA in Humanities
2019/SP/MAT/WLGM/A/037 Weligama Matara JAYAWARDANA GAMA ARACHCHIGE NUWAN CHINTHAKA KELUM ජයවර්ධන ගම ආරච්චිගේ නුවන් චින්තක කැලුම් NO 55/12, K.K.D. KORATUWA ROAD, POLHENA, MATARA නො. 55/12, කේ.කේ.ඩී. කොරටුව පාර, පොල්හේන, මාතර 10-Sep-89 892541108V 1-Aug-15 Internal 29 Bachelor of Commerce (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/038 Weligama Matara MANA WADUGE SALIKA MANJARI WIJAYASIRI මානා වඩුගේ සාලිකා මංජරී විජයසිරි NO 56, "CHANDRIKA", BANDARANAYAKA MAWATHA, WELIGAMA නො 56, "චන්ද්‍රිකා", බණ්ඩාරනායක මාවත, වැලිගම 1-Jan-90 905014641V 30-Nov-15 Internal 29 Bachelor of Commerce
2019/SP/MAT/WLGM/A/039 Weligama Matara HANSI MADHUBHASHINI SARATHNAYAKA හංසි මධුභාෂිණි සරත්නායක VIJITHA, JAYALATHGAMA, UDUPILA, MIRISSA විජිත, ජයලත්ගම, උඩුපිල, මිරිස්ස 11-Dec-90 908463870V 1-Dec-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/040 Weligama Matara MADIHE ARACHCHIGE BUDDINI ISHARIKA GUNAWARDANA මඩිහෙ ආරච්චිගේ බුද්ධිනී ඉෂාරිකා ගුණවර්ධන "GUNASEWANA", NO 19, HETTIWEEDIYA, WELIGAMA "ගුණසෙවන", අංක 19, හෙට්ටිවීදිය, වැලිගම 24-Aug-88 887370958V 14-Dec-15 Internal 30 B.Sc. Agriculture
2019/SP/MAT/WLGM/A/041 Weligama Matara REV. EKIRIYE SUMANARANSI පූජ්‍ය ඇකිරියේ සුමනරංසි හිමි SRI JINENDRARAMAYA, WELIGAMA ශ්‍රී ජනේන්ද්‍රාරාමය, වැලිගම 8-May-87 871292833V 31-Dec-15 Internal 31 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/WLGM/A/042 Weligama Matara WENGAPPULI ARACHCHIGE ISANKA UDARI DE SILVA වෙන්ගප්පුලි ආරච්චිගේ ඉසංකා උදාරි ද සිල්වා "UDARI", MIDIGAMA, AHANGAMA "උදාරි", මිදිගම, අහංගම 23-Apr-91 916141122V 31-Jan-16 Internal 27 B.Sc. (Special) in Business Studies & Finance
2019/SP/MAT/WLGM/A/043 Weligama Matara KABARA GALAGE THILINI PRIYANTHIKA කබර ගලගේ තිලිනි ප්‍රියන්තිකා JAMBUREGODA ROAD, MUDUGAMUWA, WELIGAMA ජඹුරගොඩ පාර, මූදුගමුව, වැලිගම 14-Nov-90 908194195V 1-Feb-16 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/044 Weligama Matara ASANGIKA ISURUMALI WEDAGE අසංගිකා ඉසුරුමාලි වෙදගේ MADIHEGE WATHTHA, THUDELLA, KAMBURUGAMUWA මඩිහෙගෙවත්ත, .තුඩැල්ල, කඹුරුගමුව 17-Jun-90 906690306V 14-Feb-16 Internal 28 BA in Philosophy and Psychology (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/045 Weligama Matara GALAPPATHTHIGE IRESHA MADUSHANI ගලප්පත්තිගේ ඉරේෂා මදුෂානි D-01, HIKGAHA KORATUWA, MIRISSA D-01, හික්ගහ කොරටුව, මිරිස්ස 25-Jul-91 917070326V 14-Feb-16 Internal 27 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/046 Weligama Matara HEWA WALGAMAGE GAYATHRI SAMARAWICKRAMA හේවා වල්ගමගේ ගයාත්‍රී සමරවික්‍රම "GUNASIRI NIIWASA", PATHEGAMA, WELIGAMA "ගුණසිරි නිවස", පාතේගම, වැලිගම 21-Dec-90 908563174V 14-Feb-16 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/047 Weligama Matara CHANDRA DITHTHA MAHA NEKATHIGE DULEKHA JANANI චන්ද්‍රා දිත්ත මහ නැකතිගේ දුලේඛා ජනනි PALUWATHTHA, POLWATHTHA, DENIPITIYA පාළුවත්ත, පොල්වත්ත, දෙනිපිටිය 4-Dec-92 928392554V 19-Feb-16 Internal 26 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/WLGM/A/048 Weligama Matara HEWA YAMAHINGE PRADEEP PUSHPA KUMARA හේවා යමහින්ගේ ප්‍රදීප් පුෂ්පකුමාර ALUTHKADE, MUDUGAMUWA, WELIGAMA අලුත් කඩේ, මූදුගමුව, වැලිගම 2-Jul-88 198818401061 6-Mar-16 Internal 30 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/049 Weligama Matara WANNI ARACHCHI KANKANAMGE NUWAN CHATHURANGA වන්නි ආරච්චි කංකානම්ගේ නුවන් චතුරංග NO. 37, RUWAN PLACE, WANIGASIRI MAWATHA, WELIGAMA නො. 37, රුවන් පෙදෙස, වනිගසිරි මාවත, වැලිගම 24-Jul-91 912061949V 6-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/WLGM/A/050 Weligama Matara RANASINGHE ARACHCHIGE SITHARA MADHUWANTHI රණසිංහ ආරච්චිගේ සිතාරා මධුවන්ති KOKMADUWATTA, MIRISSA NORTH කොක්මාදුවවත්ත, මිරිස්ස උතුර 22-Jun-91 916741812V 24-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Arts (Sociology - Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/051 Weligama Matara LEKHA HASANTHI KANAKKA HEWA ලේඛා හසන්ති කනක්ක හේවා "AARIYA VILLA", BADUGODA, MIRISSA "ආරිය විලා", බදුගොඩ, මිරිස්ස 9-Sep-90 907531074V 1-May-16 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/052 Weligama Matara MOHAMED RIFAM MOHAMED INFAS මොහොමඩ් රිfපාම් මොහොමඩ් ඉන්fපාස් 29/8, AROOSIYA MAWATHA, NEW STREET, WELIGAMA 29/8, අරූසියා මාවත, නව වීදිය, වැලිගම 25-Apr-91 911162547V 11-May-16 Internal 27 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/053 Weligama Matara THUSHARI SHYAMIKA HETTIARACHCHI තුෂාරි ශ්‍යාමිකා හෙට්ටිආරච්චි NO 37/1, GAMANWATHTHA, KOHUNUGAMUWA, WELIGAMA නො. 37/1, ගමන්වත්ත, කොහුණුගමුව, වැලිගම 9-Aug-90 907223124V 1-Jun-16 Internal 28 Bachelor of Arts (Political Science Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/054 Weligama Matara NUWANTHIKA MADHUSHANI WIJESEKARA නුවන්තිකා මධුෂානි විජේසේකර "VIJAYAGIRI", POLWATHTHA, DENIPITIYA "විජයගිරි", පොල්වත්ත, දෙනිපිටිය 10-Nov-91 918154000V 1-Jun-16 Internal 27 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLGM/A/055 Weligama Matara HIKKADUWE GALLPPATHTHIGE GAYAN ANURUDDHA හික්කඩුවේ ගලප්පතිගේ ගයාන් අනුරුද්ධ 205/A, BORALLUKATTIYA WATHTHA, BANDARAMULLA, MIRISSA 2015/A, බොරළුකැටිය වත්ත, බණ්ඩරමුල්ල, මිරිස්ස 14-May-91 911352540V 16-Aug-16 Internal 27 B.Sc. Business Management (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/056 Weligama Matara JAYASEKARA VITHANAGE CHATHURIKA LAKMALI ජයසේකර විතානගේ චතුරිකා ලක්මාලි NO 43, KURUNDU WATTA, PATHEGAMA, WELIGAMA නො 43, කුරුඳුවත්ත, පාතේගම, වැලිගම 17-Sep-89 897613042V 6-Sep-16 Internal 29 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/057 Weligama Matara APPU HANNADIGE UTHTHARA SITHUMINI අප්පු හැන්නදිගේ උත්තරා සිතුමිනී NO 22, WEHERAGALLA ROAD, MIRISSA නො 22, වෙහෙරගල්ල පාර, මිරිස්ස 30-Sep-90 907742946V 6-Sep-16 Internal 28 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/058 Weligama Matara WATHSALA LASANTHI DALUWATTA වත්සලා ලසන්ති දළුවත්ත NO 160, BORALA ROAD, WELLAKKA, WELIGAMA නො 160, බොරාල පාර, වැල්ලක්ක, වැලිගම 25-Jul-90 907073017V 6-Sep-16 Internal 28 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/059 Weligama Matara THAMEERA MADURANGI JAYASEKARA තමීරා මදුරංගි ජයසේකර NO 4/250, BANDARA WATTA, MIDIGAMA, AHANGAMA නො 4/250, බණ්ඩාර වත්ත, මිදිගම, අහංගම 22-Apr-89 896133888V 7-Sep-16 Internal 29 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLGM/A/060 Weligama Matara WEERARATHNA PATABANDIGE ISHANI PRASADIKA වීරරත්න පටබැඳිගේ ඉෂානි ප්‍රසාදිකා NO 27, SEA ROAD, WELIGAMA නො 27, මුහුදු මාවත, වැලිගම 13-Mar-90 905730851V 8-Dec-16 Internal 28 Performing Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/061 Weligama Matara MADHUSHA THILINI GARDIYE PUNCHIHEWA මධූෂා තිළිණි ගාර්දියේ පුංචිහේවා 57/15A, MAIN STREET, WELIGAMA 57/15A, මහවීදිය, වැලිගම 3-May-90 906243377V 10-Dec-16 Internal 28 B.Sc. Business Administration (Special)
2019/SP/MAT/WLGM/A/062 Weligama Matara RASANGIKA JEEWANTHI DODANGODA රසංගිකා ජීවන්ති දොඩංගොඩ PITOWITA WATHTHA, MIDIGAMA, AHANGAMA පිටෝවිටවත්ත, මිදිගම, අහංගම 16-May-90 906372177V 30-Dec-16 Internal 28 B.Com
2019/SP/MAT/WLGM/A/063 Weligama Matara VITHANAGE MAHESH KUMARA විතානගේ මහේෂ් කුමාර "MADUSHA", WELIGEDARA WATHTHA, THALARAMBA, KAMBURUGAMUWA "මධූෂා", වැලිගෙදරවත්ත, තල්අරඹ, කඹුරුගමුව 26-Feb-92 920571743V 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Commerce

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/WLPT/A/001 Welipitiya Matara Pasan Sameera Gajaweera පසන් සමීර ගජවීර 161, Richland Court, Udukawa, Thelijjawila. 161, රිච්ලන්ඩ් කෝට්, උඩුකාව, තෙලිජ්ජවිල.  1-Dec-75 750122752V 12-Apr-02 Internal 43 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/002 Welipitiya Matara Nadeesha Ureshani Amarasinghe නදීෂා උරේෂනී අමරසිංහ 225/7, Rathanajothi, Mawatha, Denipitiya. 225/7, රතනජෝති මාවත, දෙනිපිටිය. 18-Mar-81 815780132V 19-Jul-09 Internal 37 Bachelor of Commerce (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/003 Welipitiya Matara Sarangu Hewage Saneera Prasanna සරංගු හේවාගේ සනීර ප්‍රසන්න "Laknadi", Dehigahahena,Wellana, Penetiyana, Weligama. “ලක්නදී“, දෙහිගහහේන, වැල්ලාන, පැනෑටියන,වැලිගම.  4-Jan-87 8709200407V 15-Mar-13 Internal 32 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/004 Welipitiya Matara Hewa Masmulla Udani
Dilanka Ariyasinghe
හේවා මාස්මුල්ල උදානි
දිලංකා ආරියසිංහ
"Wikumsiri, Ibbawala,
Weligama.
"විකුම්සිරි",
ඉබ්බාවල,
වැලිගම.
23-Feb-86 865542895v 21-Mar-13 Internal 32 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/WLPT/A/005 Welipitiya Matara Siman Meru Pathiranage Sashini Menaka සිමන් මේරු පතිරණගේ සශිනි මේනකා "Chandima", Hallala, Weligama.  “චන්දිමා“, හල්ලල, වැලිගම. 18-Dec-87 878532716V 31-Oct-13 Internal 31 Bachelor of Business Management 
2019/SP/MAT/WLPT/A/006 Welipitiya Matara Madushika Sewwandi Gamage මධුෂිකා සෙව්වන්දි ගමගේ Aparakka Watta, kokmaduwa, Weligama. අපරැක්ක වත්ත, කොක්මාදුව, වැලිගම. 28-Mar-89 895883263V 20-Nov-13 Internal 29 Bachelor of Science in Business Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/007 Welipitiya Matara Rasheena Lakmali Yapa රෂීනා ලක්මාලි යාපා 78C, Lakpriya, Panatiyana, Weligama 78 සී, ලක්ප්‍රිය, පැනෑටියන,  වැලිගම.  15-Jan-80 805151323V 4-Jan-14 Internal 38 Bachelor of Labour Education
2019/SP/MAT/WLPT/A/008 Welipitiya Matara Jamburegoda
Gamachchige
Chamara Sanjeewa
ජඹුරෙගොඩ ගමාච්චිගේ
චාමර සංජීව
Welengodawatta,
 Jamburegoda,
 Weligama.
වෙළෙන්ගොඩවත්ත,
ජඹුරෙගොඩ, වැලිගම.
22-Jul-88 882040615v 26-Mar-14 Internal 30 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/WLPT/A/009 Welipitiya Matara Wedamulla Lankage Ishara Jeewanthi වෙදමුල්ල  ලංකගේ ඉෂාරා ජීවන්ති 5C2, Mailagaha, Okanda, Watagedaramulla, Denipitiya. 5C2,මයිලගහ, ඹ්කන්ද, වටගෙදරමුල්ල, දෙනිපිටිය. 1-May-90 905052128V 2-Oct-14 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/010 Welipitiya Matara Kananke Gamage krishantha Maduranga කනංකේ ගමගේ ක්‍රිෂාන්ත මදුරංග Bohomanna Watta, Kananke Bazzar. බොහොමන්න වත්ත, කනංකෙ කඩවීදිය. 5-Feb-87 871232245V 2-Oct-14 Internal 31 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/011 Welipitiya Matara Waruni Sandarekha Nanayakkara වරුණි සඳරේඛා නානායක්කාර Kammala watta, Kokmaduwa, Weligama. කම්මලවත්ත, කොක්මාදුව, වැලිගම.  16-Mar-87 875761048V 2-Oct-14 Internal 31 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/012 Welipitiya Matara Kaluwa Dewa Chathurika Gunawardhana කලුවාදේව චතුරිකා ගුණවර්ධන "Neth Piyasa" Dharuppa watta, Hallala, Welipitiya. “නෙත් පියස” දාරුප්පවත්ත,  හල්ලල, වැලිපිට්ය. 12-Nov-90 908462700V 2-Jan-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/013 Welipitiya Matara Weerappuli Hewage kanchana lakmali වීරප්පුලි හේවගේ කාංචනා ලක්මාලි "Senehasa" Kudake, Kananke Bazzar. “සෙනෙහස“, කුඩකේ, කනංකෙ කඩවීදිය. 20-Jun-90 906720752V 2-Jan-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) in Socialogy
2019/SP/MAT/WLPT/A/014 Welipitiya Matara liyana Palliyage Nadeeka Nuwanthi ලියන පල්ලියගේ නදීකා නුවන්ති 127/01, Yaddehige Watta, Warakapitiya, Denipitiya. 127/01, යද්දෙහිගෙවත්ත, වරකපිටිය, දෙනිපිටිය. 4-Oct-91 916011121v 3-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/015 Welipitiya Matara Modara Nekathage Madusha Dilrukshi මෝදර නැකතගේ මධුෂා දිල්රුක්ෂි 10, Dalada Niwasa, Charlymount Watta, Udukawa, Denipitiya. 10, දළදා නිවාස, චාලිමව්න්ට් වත්ත, උඩුකාව, දෙනිපිටිය. 20-Mar-91 199158001412 3-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/016 Welipitiya Matara Gunasekara Arachchige Nadeeshika Madushani ගුණසේකර ආරච්චිගේ නදීශිකා මධුෂානි Delabokka, Kokmaduwa, Welipitiya, Weligama. දෙලබොක්ක, කොක්මාදුව, වැලිපිටිය, වැලිගම. 29-Sep-91 917732922V 3-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/WLPT/A/017 Welipitiya Matara Dinusha Nuwanthi Diyas Sooriyaarachchi දිනුෂා නුවන්ති දියස් සූරිය ආරච්චි Paragahawatta, Kananke Bazzar පරගහවත්ත, කනංකෙ කඩවීදිය. 1-Apr-91 199150402929 5-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/018 Welipitiya Matara Palaketiya Liyanage Chamarika පලකැටිය ලියනගේ චමරිකා 29, Kurunduwaththa,  Welipitiya, Weligama. 29, කුරුදුවත්ත, වැලිපිට්ය, වැලිගම. 22-Mar-91 915822452V 12-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/019 Welipitiya Matara Mohmed Museen Fathima මොහමඩ් මූසීන් ෆාතිමා 66, Kapuwaththa, Denipitiya, Weligama. 66, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය,   වැලිගම. 29-Oct-90 908032985V 1-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/020 Welipitiya Matara Keteepe Kankanamge Miyuli Maduka Chathuranganee කැටිපෙ කංකානම්ගේ මියුලි මදුකා චතුරංගනී Kadathurawe, Godella, Denipitiya. කඩතුරාවේ ගොඩෙල්ල, දෙනිපිටිය. 17-Dec-90 908523148V 15-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/021 Welipitiya Matara Ganegodage Sadani Yasoda ගනේගොඩගේ සදනි යසෝදා 9, " Dayani" Penatiyana, Weligama. 9, “දයානි“ , පැනෑටියන,  වැලිගම.  29-Oct-90 199080304120 24-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/022 Welipitiya Matara Wijesekara Withana Gamage Pabashini Dilshika විජේසේකර විතාන ගමගේ පබාශිනි දිල්ෂිකා Pinidiya Gedara, Beralaliya, Welipitiya, Weligama. පිනිදිය ගෙදර,බෙරලෑලිය, වැලිපිට්ය, වැලිගම. 13-Oct-90 907872726V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/023 Welipitiya Matara Kananke Nishara Maduwanthi Shashikala කනංකේ නිශාරා මධුවන්ති ශෂිකලා " Kalyani" Kommulla Waththa Road, Denipitiya' Weligama. “කළ්‍යාණි“ නිවස, කොම්මුල්ල වත්ත පාර, දෙනිපිටිය, වැලිගම. 1-Mar-91 915033857V 30-May-15 Internal 27 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/024 Welipitiya Matara Ponarasa Arachchige Nadeesha Tharangani පොනරස ආරච්චිගේ නදීෂා තරංගනී Meepe Gedara, Kananke Bazzra. Kananke මීපෙ ගෙදර කනංකෙ කඩවීදිය, කනංකෙ. 30-Nov-90 908353749V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/025 Welipitiya Matara Goda Henage Thilini Madushani  ගොඩ හේනගේ තිලිනි මධුෂානි 41, Boralagama, Weligama. 41, බොරාලගම, වැලිගම. 17-Jul-90 906991373V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/026 Welipitiya Matara Mohamed Illeyas Noor Nafka මොහමඩ් ඉල්යාස් නූර් නෆ්කා 39/1, Wattagedara Mulla, Kapuwatta, Denipitiya. 39/1, වටගෙදරමුල්ල, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය. 15-Dec-91 918500022V 12-Sep-15 Internal 27 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/027 Welipitiya Matara Ahangama Vithanage Thanuja Dhananjani Piyathilaka  අහංගම විතානගේ තනුජා ධනංජනී පියතිලක. Cheena Ketiya Watta, Massena, Ibbawela, Weligama. චීන කැටිය වත්ත, මාස්සේන, ඉබ්බාවල, වැලිගම. 17-Feb-89 895481386V 8-Dec-15 Internal 29 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/028 Welipitiya Matara Saranga Madubhashini Wickramasinghe සාරංග මධුභාෂිණී වික්‍රමසිංහ Ambagahahena, Penetiyana, Weligama. අඹගහහේන, පැනෑටියන,  වැලිගම.  24-May-90 906450313V 2-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/WLPT/A/029 Welipitiya Matara Loku Hewage Yasoda
Neranjali
ලොකු හේවාගේ යසෝදා
නෙරංජලී
No. 27, Warakapitiya,
Denipitiya.
නො. 27, වරකපිටිය,
දෙනිපිටිය.
30-Jan-92 925300667v 5-Jan-16 Internal 26 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/030 Welipitiya Matara Akmeemana Godage Rashini Hansika අක්මීමණ ගොඩගේ රශිනි හංසිකා "Sandamali" Edandawila Waththa, Waahala, Kananke, Imaduwa. “සඳමාලි”, ඒදණ්ඩවිල වත්ත, වාහල කනංකෙ, ඉමදුව. 12-Sep-92 928440656V 5-Jan-16 Internal 26 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/031 Welipitiya Matara Sachinthani Rajika Warnasooriya සචින්තනී රාජිකා වර්ණසූරිය 201, Akuressa Road, Denipitiya. 201, අකුරැස්ස පාර,  දෙනිපිටිය. 21-May-90 906420600V 14-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/032 Welipitiya Matara Akmeemana Acharige
Sameera Jayanath
අක්මීමන ආචාරිගේ
සමීර ජයනාත්
Wiyangodawatta,
Watagedaramulla,
Denipitiya.
වියන්ගොඩවත්ත,
වටගෙදරමුල්ල,
දෙනිපිටිය.
19-Aug-89 892322392v 1-Mar-16 Internal 29 Bachelor of Science (Special)  in Public Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/033 Welipitiya Matara Mudugamuwe Nanayakkara Dolage Madushani මුදුගමුවෙ නානායක්කාර දොලාගේ මධුෂානි Pathmagoda, Warakapitiya, Sulthanagoda. පත්මගොඩ, වරකපිටිය, සුල්තානාගොඩ. 16-Jun-91 916681313V 1-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Science in Operation And Technology Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/034 Welipitiya Matara Alahakoon Liyana Arachchige Mahesha Thilini අලහකෝන් ලියන ආරච්චිගේ මහේෂා තිළිණි " Sri Amara" Udukawa, Thelijjawila “ශ්‍රී අමර“, උඩුකාව, තෙලිජ්ජවිල. 10-Jul-90 907811638V 1-Mar-16 Internal 28 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/035 Welipitiya Matara Udubokka Rathnayaka Iresha Lakmali උඩුබොක්ක රත්නායක ඉරේෂා ලක්මාලි Galkaduwa Gedara, Puhulahena, Kananke. ගල්කඩුව ගෙදර, පුහුලහේන, කනංකෙ. 19-May-91 19916400365 1-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Science(Special)  in Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/036 Welipitiya Matara Kodagoda Liyanage Chaminda Jayalal කෝදගොඩ ලියනගේ චමින්ද ජයලාල් Duwatta, Udukawa, Denipitiya. දූවත්ත, උඩුකාව, දෙනිපිටිය. 18-Aug-91 912310183V 1-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/037 Welipitiya Matara Pahala Vithanage Dilum Pushpakumara පහල විතානගේ දිලුම් පුෂ්පකුමාර Madduma Deniya, Ranmuduhena, Kananke Bazzar. මද්දුම දෙනිය, රංමුදුහේන, කනංකෙ කඩවීදිය. 8-Aug-90 902211446V 21-Mar-16 Internal 28 Bachelor of Business Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/038 Welipitiya Matara Mara Thuduwage Iresha Sewwandi මාර තුඩුවගේ ඉරේෂා සෙව්වන්දි 183 A1, Bandurawila, Udukawa, Denipitiya. 182 A1, බාඳුරාවිල, උඩුකාව, දෙනිපිටිය. 1-Nov-91 915111530V 27-Apr-16 Internal 27 Bachelor of Arts (Special) Statistics
2019/SP/MAT/WLPT/A/039 Welipitiya Matara Muhammadhu Marikkar Kalida Farwin මුහම්මදු මරික්කාර් කාලිදා ෆර්වින් 130/6, Yaseen Mawaththa, Kapuwaththa, Denipitiya.  130/6,යාසීන්, මාවත, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය 23-Aug-92 927360241V 14-May-16 Internal 26 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/040 Welipitiya Matara Kankanam Pathiranage Randima Lankani කංකානම් පතිරණගේ රන්දිමා ලංකානි 71/A, Kabellagaha Ovita, Kudake, Kananke. 71/A, කැබැල්ල ගහ ඕවිට, කුඩකේ, කනංකේ. 8-Jul-89 198972000210 5-Jun-16 Internal 29 Bachelor of Business Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/041 Welipitiya Matara Nadeeka Priyadarshani
Samaraweera
නදීකා ප්‍රියදර්ශනී
සමරවීර
"Samarawila", Meeruppa, Denipitiya. "සමරවිලා", මීරුප්ප, දෙනිපිටිය. 24-Aug-90 907371522v 9-Jun-16 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/042 Welipitiya Matara Mohomed Nizam
Faththumma Nasma
මොහොමඩ් නිසාම්
පාත්තුම්මා නස්මා
104. Jiffry Hajiyar Mawatha, Kapuwatta. Denipitiya. 104, ජිෆ්රි හාජියාර් මාවත, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය. 10-Nov-90 9921121474v 6-Jul-16 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLPT/A/043 Welipitiya Matara Dumbutu Arachchige Niluka Madushani දුඹුටු ආරච්චිගේ නිලූකා මදුශානි " Ruwan Sewana", Gunasekara Waththa, Beralaliya, Weligama. “රුවන් සෙවන“ ගුණසේකර වත්ත, බෙරලෑලැය, වැලිගම. 30-Dec-90 908653190V 12-Oct-16 Internal 28 Bachelor of Science Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/044 Welipitiya Matara Ayagamage Prasannie Madusha අයගමගේ ප්‍රසන්නී මධුෂා Ambasewana, Denipitiya. අඹ සෙවණ, දෙනිපිටිය. 13-Apr-91 916040857V 12-Oct-16 Internal 27 Bachelor of Science (Special) in Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/045 Welipitiya Matara Purnima lankari Iluppellage පූර්ණිමා ලංකාරි ඉලුප්පැල්ලගේ " Kalhara" Liyanagamwatta, Meeruppa, Denipitiya. “කල්හාර”, ලියනගම්වත්ත, මීරුප්ප, දෙනිපිටිය. 25-Apr-91 916161018V 30-Oct-16 Internal 27 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/046 Welipitiya Matara Kaluthota Kuruwe Arachchige Shanika Prasadi  කළුතොට කූරුවේ ආරච්චිගේ ශානිකා ප්‍රසාදි Magawatta, Palalla, Weligama. මගවත්ත, පලල්ල, වැලිගම. 28-Nov-92 928332519V 28-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/047 Welipitiya Matara Siriwardana Napage
Nuwan Chathuranga
සිරිවර්ධන නාපගේ
 නුවන් චතුරංග
Dolosgodawatta, Ibbawala, Weligama. දොළොස්ගොඩවත්ත,ඉබ්බාවල, වැලිගම. 21-Apr-92 921121474v 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Arts      (Hons) in History
2019/SP/MAT/WLPT/A/048 Welipitiya Matara Thabili Kankanamge Shashika Madushani තැඹිලි  කංකානම්ගේ ෂෂිකා මධුෂානි Kalugewatta, Hettiyaduwa, Denipitiya. කළුගෙවත්ත, හට්ටියදුව, දෙනිපිටිය. 16-Oct-92 927903202V 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Arts 

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/KBPT/A/001 Kamburupitiya Matara H.N.H.FENANDO එච්.එන්.එච්.ප්‍රනාන්දු ARAMBA,AKURUGODA, KAMBURUPITIYA අරඹ,අකුරුගොඩ,කඹුරුපිටිය 8-Dec-80 808434253V 31-Dec-04 Internal 38 B.S.C.BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KBPT/A/002 Kamburupitiya Matara K.B.N.ANUSHKA කේ.බී.එන්.අනුෂ්කා NO.10,PALOLPITIYA,THIHAGODA අංක-10,පලොල්පිටිය,තිහගොඩ 13-Mar-81 815731301V 13-May-05 Internal 37 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/003 Kamburupitiya Matara M.S.KUMUDINI එම්.එස්.කුමුදුනි NO. 5/12,LENABATUWA, KAMBURUPITIYA නො.5/12,ලේනබටුව,කඹුරුපිටිය 3-Nov-84 848082074V 1-Nov-08 Internal 34 BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KBPT/A/004 Kamburupitiya Matara ARUNA DINESH GURUSINGHE අරුණ දිනේෂ් ගුරුසිංහ 256,PIYASEWANA,IRIYATHOTA,KAMBURUPITIYA 256,පියසෙවන,ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය 18-Nov-82 823233639V 27-Apr-09 Internal 36 BACHELOR OF SCIENCE
2019/SP/MAT/KBPT/A/005 Kamburupitiya Matara SURANJAN KODIKARA සුරංජන් කොඩිකාර SURANJANA,LABUGODAWATHTHA,MAPALANA,KAMBURUPITIYA ලබුගොඩවත්ත,මපලාන,කඹුරුපිටිය 14-Dec-81 813492644V 25-Jul-10 Internal 37 BACHELOR OF SCIENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
2019/SP/MAT/KBPT/A/006 Kamburupitiya Matara THITHTHAGALLE GNANARATHANA TERO තිත්තගල්ලේ ඤානරතන හිමි PURANA MAHA VIHARAYA,MAPALANA,KAMBURUPITIYA පුරාණ විහාරය,මාපලාන, කඹුරුපිටිය 26-Oct-80 803005818V 29-Apr-12 Internal 38 PRACHINA PANDITHA(ROYAL PANDITH)AWASANAYA
2019/SP/MAT/KBPT/A/007 Kamburupitiya Matara K.A.KALYANI කේ.ඒ.කල්‍යාණි PUWAKWATTA,IHALAVITIYALA,KARAGODA UYANGODA පුවක් වත්ත,ඉහළ විටියල,කරගොඩ උයන්ගොඩ 5-Feb-84 845363099V 5-May-12 Internal 34 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/008 Kamburupitiya Matara J.K.NADEESHA ERANDI ජේ.කේ.නදිෂා එරන්දි 65 C/3, ABHAYAWASA,MAPALANA,KAMBURUPITIYA 65 සි/3 , අභයවාස, මාපලාන, කඹුරුපිටිය 30-Jan-88 885302335V 18-May-12 Internal 30 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KBPT/A/009 Kamburupitiya Matara G.W.UDANI ANUSHKA ජි.ඩබ්.උදානි අනුෂ්කා HENAWATTA,GATARA,KAMBURUPITIYA හේනවත්ත,ගතාර,කඹුරුපිටිය 7-Nov-87 878122232V 1-Nov-12 Internal 31 BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY
2019/SP/MAT/KBPT/A/010 Kamburupitiya Matara D.G.NIROSHA WASANTHI ඩී.ජී.නිරෝෂා වසන්ති BARAGAMAHENA,BIBULAWELA,KARAGOGA-UYANGODA බැරගමහේන,බිබුලවෙල,කඹුරුපිටිය 29-Sep-89 897734370V 1-Jan-13 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/011 Kamburupitiya Matara CHARITHRI WIJESIRIWARDANA SAMARSIGHE චරිත්‍රි විජේසිරිවර්ධන සමරසිංහ BOGAHA KORATUWA,KAMBURUPITIYA බෝගහකොරටුව,කඹුරුපිටිය 29-Jan-88 885292275V 25-Jan-13 Internal 30 BACHELOR OF SCIENCE IN OPERTIONS &TECHNOLOGY MANAGEMENT
2019/SP/MAT/KBPT/A/012 Kamburupitiya Matara W.A.S.NIROSHANI ඩබ්.ඒ.එස්.නිරෝෂානි DILSHAN,NEDUNUYANA,GODAWA,KAMBURUPITIYA දිල්ශාන්,නැදුන්උයන,ගෝදාව,කඹුරුපිටිය 9-Nov-88 888142363V 1-Mar-13 Internal 30 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL) SOCIOLOGY
2019/SP/MAT/KBPT/A/013 Kamburupitiya Matara J.G.SAMANMALI ජේ.ජී.සමන්මලී SETHSIRI,IDIGAHA ELA,KARAGODA UYANGODA සෙත්සිරි,ඉඳිගහ ඇල,කරගොඩ උයන්ගොඩ 15-Apr-87 876063972V 1-Mar-13 Internal 31 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/014 Kamburupitiya Matara K.A.NIRMALEE කේ.ඒ.නිර්මලී VILE KORATUWA, IHALAVITIYALA,KARAGODA- UYANGODA විලේ කොරටුව, පහල විටියල,කරගොඩ- උයන්ගොඩ 10-Jun-87 876622939V 5-Mar-13 Internal 31 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/015 Kamburupitiya Matara N.S.K.DE SILVA එන්.එස්.කේ.ද සිල්වා NUWANVILA,MAPALANA,KAMBURUPITIYA නුවන්විලා ,මාපලාන,කඹුරුපිටිය 5-Dec-89 898404307V 15-Mar-13 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/016 Kamburupitiya Matara D.MENU NISANSALA ඩී.මේනු නිසංසලා CHANDIMA, KADDUWA, KARAGODA - UYANGODA චන්දිම, කද්දුව,කරගොඩ -උයන්ගොඩ 12-Dec-87 198784702179 15-Mar-13 Internal 31 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/017 Kamburupitiya Matara S.K.L.CHAMINI එස්.කේ.එල්.චාමිනි ARAMBEGEDARA, MALANA,KAMBURUPITIYA අරඹේගෙදර,මලාන,කඹුරුපිටිය 28-Sep-88 887723478V 15-Mar-13 Internal 30 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/018 Kamburupitiya Matara W.A.DAHANI MANEL ඩබ්.ඒ.දයානි මානෙල් MIRISWATHTHA GEDARA, MIRISWATHTHA,KAMBURUPITIYA මිරිස්වත්ත ගෙදර, මිරිස්වත්ත, කඹුරුපිටිය 30-Jan-88 198853001592 15-Mar-13 Internal 30 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/019 Kamburupitiya Matara B.G.M.DILRUKSHI බී.ජී.එම්.දිල්රමක්ෂි MIRISWATHTHA GEDARA, MIRISWATHTHA,KAMBURUPITIYA මිරිස්වත්ත ගෙදර, මිරිස්වත්ත, කඹුරුපිටිය 5-Sep-86 867493140V 15-Mar-13 Internal 32 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/020 Kamburupitiya Matara M.M.A.T.LAKMAL එම්.එම්.ඒ.ටී.ලක්මාල් MUTHTHETUWATHTHA,GANEGODA,KARAGODA UYANGODA මුත්තෙටුවත්ත,ගනේගොඩ,කරගොඩ උයන්ගොඩ 8-Oct-87 872823930V 17-Aug-13 Internal 31 BACHELOR OF  BUSINESS ADMINISTRATION (SPECIAL) 
2019/SP/MAT/KBPT/A/021 Kamburupitiya Matara N.T.WARNAKULA එන්.ටි.වර්ණකුල WIKUM,MAPALANA,KAMBURUPITIYA විකුම්,මාපලාන,කඹුරුපිටිය 24-Sep-87 877681262V 31-Oct-13 Internal 31 BACHEIOR OF SCIENCE IN AQUATIC RESOURCES TECHNOLOGY
2019/SP/MAT/KBPT/A/022 Kamburupitiya Matara D.M.R.PRIYADARSHANI ඩී.එම්.ආර්.ප්‍රියදර්ශනී PALUWATTA,IHALAVITIYALA, KARAGODA UYANGODA පාලුවත්ත,ඉහලවිටියල,කරගොඩ උයන්ගොඩ 13-Dec-90 908481194V 28-Jan-14 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/023 Kamburupitiya Matara W.A.DINESH MADHUSHANKHA ඩබ්.ඒ.දිනේෂ් මධුෂංඛ 261/A,GALENDAHENA,IHALAVITIYALA,KARGODA UYANGODA 262/ඒ ගල්ඇන්ද හේන,ඉහළ විටියල,කරගොඩ උයන්ගොඩ 14-Nov-88 883192761V 3-Feb-14 Internal 30 BACHALOR OF SCIENCE MARKACTING MANAGEMANT
2019/SP/MAT/KBPT/A/024 Kamburupitiya Matara K.G.INDIRA ANURADHI කේ.ජී.ඉන්දිරා අනුරාධි GONNAGAS WATHTHA,LENABATUWA,KAMBURUPITIYA ගොන්නගස් වත්ත,ලේනබටුව,කඹුරුපිටිය 10-Dec-89 898450023V 3-Feb-14 Internal 29  BUSINESS ADMINISTRATION (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/025 Kamburupitiya Matara B.K.HANSIKD NIMMI UDUBASHINI බී.කේ.හංසිකා නිම්මි මධුභාෂිනී PRADEEP NIWASA,BULIYAKUTTIYA,ERIYATHOTA,KAMBURUPITIYA ප්‍රදීප් නිවස, බුලියකුට්ටිය, ඊරියතොට,කඹුරුපිටිය 9-Jun-87 876610639V 10-Feb-14 Internal 31 BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
2019/SP/MAT/KBPT/A/026 Kamburupitiya Matara K.V.C.RENUKA කේ.වී.සි.රේණුකා KAHADIGA WATTA,IHALA VITIYALA,KARAGODA UYANGODA කහදිගවත්ත,ඉහලවිටියල,කරගොඩ -උයන්ගොඩ 6-Feb-90 905370359V 13-Mar-14 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/027 Kamburupitiya Matara K.LAKMALI MADURANGI කේ.ලක්මාලි මදුරංගි 61/1 SENASUMA,KIRAGEWATHTHA,PITAKATUWANA,KAMBURUPITIYA නො.61/1 සැනසුම,කිරාගෙවත්ත,පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය 23-Jan-91 915231730V 13-Mar-14 Internal 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/028 Kamburupitiya Matara G.GANGA SANDAMALI ජී.ගංගා සඳමාලි JAGATH NIWASA -ERIYATHOTA,KAMBURUPIYIYA ජගත් නිවස,ඊරියතොට,කඹුරුපිටිය 15-Feb-82 198254600659 26-Mar-14 Internal 36 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/029 Kamburupitiya Matara N.L.SERASIGHE එන්.එල්.සේරසිංහ POLMANDIYA,KARAPUTUGALA,KAMBURUPITIYA පොල්මන්ඩිය,කරපුටුගල,කඹුරුපිටිය 22-Jun-89 896740199V 26-Mar-14 Internal 29 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/030 Kamburupitiya Matara H.S.P.KUSHANA එච්.එස්.පී.කුෂාන් POLGAHAMULLA,GATHARA,KAMBURUPITIYA පොල්ගහමුල්ල,ගතාර,කඹුරුපිටිය 26-Nov-88 883312767V 6-Apr-14 Internal 30 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/031 Kamburupitiya Matara S.M.PATHIRANA එස්.එම්.පතිරණ OPISARA GEDARA,AKURUGODA, KAMBURUPITIYA ඔපිසරගෙදර,අකුරුගොඩ ,කඹුරුපිටිය 25-May-88 886464266V 31-Aug-14 Internal 30 BACHELOR OF SCIENCE IN EXPORT AGRICULTHURE
2019/SP/MAT/KBPT/A/032 Kamburupitiya Matara K.RUWINI WASANA කේ.රුවිනි වාසනා WASANA,KAHAGALA, KAMBURUPITIYA වාසනා,කහගල,කඹුරුපිටිය 17-Apr-89 896082906V 1-Dec-14 Internal 29 BACHELOR OF PERFORMING ARTS  (SPECIA)
2019/SP/MAT/KBPT/A/033 Kamburupitiya Matara K.M.K.PATHIRANA කේ.එම්.කේ.පතිරණ WALAWWATHTHA,KARAGODA UYANGODA වලව්වත්ත,කරගොඩ උයන්ගොඩ 9-May-89 896300970V 16-Jan-15 Internal 29 BACHELOR OF SCIENCE
2019/SP/MAT/KBPT/A/034 Kamburupitiya Matara H.K.C.SEWWANDI එච්.කේ.සී.සෙව්වන්දි IHALAHAWATTA,POLKORATUWA,ULLALA,KAMBURUPITIYA ඉහලහවත්ත,පොල්කොරටුව, උල්ලල,කඹුරුපිටිය 3-Jan-90 905031562V 23-Jan-15 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/035 Kamburupitiya Matara A.V.R.PRABODINI ඒ.වී.ආර්.ප්‍රබෝදිනී NO-82,JANASHAKATHIAGAMA,ULLALA,KAMBURUPITIYA අංක-82,ජනශක්ති ගම,උල්ලල,කඹුරුපිටිය 12-Dec-89 898474542V 1-Feb-15 Internal 29 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/036 Kamburupitiya Matara S.KODITHUWAKKU එස්.කොඩිතුව්ක්කු NAWODYA,LINAGEWATHTHA, MAGAMURE,KAMBURUPITIYA නවෝද්‍යාලලියනගෙවත්ත,මගමුරේ,කඹුරුපිටිය 8-Oct-89 897821966V 1-Feb-15 Internal 29 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/037 Kamburupitiya Matara C.P.KUMARANAYAKA සී.පී.කුමාරනායක 259/A UGGANGODA ,KAMBURUPITIYA 259/ඒ උග්ගන්ගොඩ,කඹුරුපිටිය 2-Jul-90 906840260V 1-Feb-15 Internal 28 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/038 Kamburupitiya Matara I.DILKA SHIROMALI අයි.දිල්කා ශිරෝමාලි PEGAWATHTHA,NARANDENIYA,KAMBURUPITIYA පේගවත්ත,නාරන්දෙණිය,කඹුරුපිටිය 4-Jan-91 915043291V 1-Feb-15 Internal 28 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL) GEOGRAPHY
2019/SP/MAT/KBPT/A/039 Kamburupitiya Matara N.I.MADUSHANI එන්.අයි.මධුෂානි WIJAYA NIWASA,KAHAGALA,KAMBURUPITIYA විජය නිවස,කහගල,කඹුරුපිටිය 1-Apr-90 905921533V 1-Feb-15 Internal 28 B.B.(MARKETING)SPACIL
2019/SP/MAT/KBPT/A/040 Kamburupitiya Matara A.M.CHATHURI JEEWANTHI ඒ.එම්.චතුරි ජීවන්ති 91 B,SITHARI, NARANDENIYA ,KAMBURUPITIYA 91 බී,සිතාරි, නාරන්දෙණිය, කඹුරුපිටිය 21-Apr-89 896123971V 1-Feb-15 Internal 29 BACHELOR OF  BUSINESS MANAGEMANT (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/041 Kamburupitiya Matara M.G.DANANJAYA RUWANTHILAKA එම්.ජී.ධනංජය රුවන් තිළිණ NO-07,MANELGAMA,ABEKONGODA,KAMBURUPITIYA අංක-07,  මානෙල්ගම, අබේකෝන්ගොඩ, කඹුරුපිටිය 8-Feb-89 890391427V 15-Feb-15 Internal 29 BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/042 Kamburupitiya Matara REV.MEKILIYATHENNE SUJATHA THERO පූජ්‍ය මැකිලියතැන්නේ සුජාත හිමි. SRI UPASENA MAHA PIRIWENA BATAPATHTHALA,KMBURUPITIYA ශ්‍රී උපසේන මහා පිරිවෙන,බටපත්තල,කඹුරුපිටිය 8-Jul-90 901903549V 15-Feb-15 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/043 Kamburupitiya Matara L.P.I.JAYAMANTHI එල්.පි.අයි.ජයමන්ති JAYARATHNA STORES,PATHUMGAMA,URAPOLO,THIHAGODA ජයරත්න ස්ටෝර්ස්,පැතුම්ගම,ඌරපොල,තිහගොඩ 14-Oct-90 907883329V 1-Mar-15 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/044 Kamburupitiya Matara K.M.C.PRABODHANI .එම්.සී.ප්‍රබෝධනී 174/C  RASIKAWITHARANA MAWATHA, KAMBURUPITIYA 174/සී,රසික විතාරණ,කඹුරුපිටිය 9-Jan-89 895092010V 1-Mar-15 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/045 Kamburupitiya Matara H.B.GANESHA GEETHANI එච්.බී.ගනේෂා ගීතානි LIYANGEWATTA,KAHAGALA,KAMBURUPITIYA ලියනගෙ වත්ත,කහගල,කඹුරුපිටිය 11-Apr-88 198860201410 24-Mar-15 Internal 30 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/046 Kamburupitiya Matara T.P.G.N.LAKMALI ටී.පී.ජී.එන්.ලක්මාලි THEHIACHCHIGE WATHTHA, PALOLPITIYA,THIHAGODA තෙහිඅච්චිගෙ වත්ත, පලොල්පිටිය,තිහගොඩ 2-Nov-88 888073280V 24-Mar-15 Internal 30 BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS )
2019/SP/MAT/KBPT/A/047 Kamburupitiya Matara N.D.ATHAPATTU එන්.ඩී.අතපත්තු HEENAWATHTHA,SEEWELGAMA,KAMBURUPITIYA හේනවත්ත,සිවැල්ගම,කඹුරුපිටිය 11-Jan-91 910113704V 24-Mar-15 Internal 27 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/048 Kamburupitiya Matara R.A.HANSANI ආර්.ඒ.පී.හංසනී GALGEDIYAWATTA,IHALAVITIYALA,KARAGODA UYANGODA ගල්ගෙඩිය වත්ත,ඉහළ විටියල,කරගොඩ උයන්ගොඩ 7-Jan-91 915073247V 24-Mar-15 Internal 27 BACHELOR OF ARTS (EOCONOMIC -SPECIAL) 
2019/SP/MAT/KBPT/A/049 Kamburupitiya Matara H.D.SENANAYAKE එච්.ඩී.සේනානායක 157/A,WERAGALA,NARANDENIYA,KAMBURUPITIYA 157/ඒ,වේරගල, නාරන්දෙනිය,කඹුරුපිටිය 25-Nov-91 918304150V 1-May-15 Internal 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/050 Kamburupitiya Matara ISHAN LALANGA RANGODAGE ඉෂාන් ලලංග රංගොඩගේ RANSIRI IHALAHAWATTA, KAMBURUPITIYA රන්ගිරි ඉහලහවත්ත,කඹුරුපිටිය 20-Oct-89 8929944008V 28-Jul-15 Internal 29 BACHELOR OF SCIENCE
2019/SP/MAT/KBPT/A/051 Kamburupitiya Matara W.H.T.NADWEESHANI ඩබ්.එච්.ටී.නදීෂානි SAMPATH,PARAGAHAHENA,KAMBURUPITIYA සම්පත්,පරගහහේන,කඹුරුපිටිය 22-Feb-90 905532677V 1-Dec-15 Internal 28 BACHELOR OF ARTS(SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/052 Kamburupitiya Matara L.G.M.N.DARSHANI එල්.ජී.එම්.එන්.දර්ශනී MADU SEWANA,NEAR THE JANASHAKTHIGAMA,ULLALA, KAMBURUPITIYA මධු සෙවන,ජනශක්ති ගම අසළ,උල්ලල,කඹුරුපිටිය 12-Oct-91 917860173V 9-Dec-15 Internal 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/053 Kamburupitiya Matara K.K.A.SUGANDHIKA කේ.කේ.ඒ.සුගන්ධිකා NO-04, KOPIHENA, MAPLANA,KAMBURUPITIYA අංක-04,කෝපිහේන ,මාපලාන,කඹුරුපිටිය 22-Apr-90 906131846V 1-Jan-16 Internal 28 BACHELOR OF SCIENCE
2019/SP/MAT/KBPT/A/054 Kamburupitiya Matara G.J.W.KITHMALI ජී.ජේ.ඩබ්.කිත්මලී PUNCHIKOTUWA,KARAGODA-UYANGODA -MATARA පුංචිකොටුව,කරගොඩ -උයන්ගොඩ,මාතර 23-Feb-91 915541739V 3-Jan-16 Internal 27 BSC.PUBLIC.MANAGEMENT (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/055 Kamburupitiya Matara W.A.K.CHATHURI KAUSHALYA ඩබ්.ඒ.කේ.චතුරි කෞෂල්‍යා CHANDANAVIULA,ULLALA, KAMBURUPITIYA චන්දනවිලා,උල්ලල,කඹුරුපිටිය 27-Jul-90 907090094V 1-Feb-16 Internal 28 BACHELOR OF ADMINISTATION (FIN) SPECIAL
2019/SP/MAT/KBPT/A/056 Kamburupitiya Matara J.M.D.MASHANI ජේ.එම්.ඩී.මධුශානි UDAHAGEDARA,ELHENAWATHTHA,URAPOLA.THIHAGODA උඩහගෙදර,ඇල්හේනවත්ත,ඌරපොල,තිහගොඩ 15-Aug-91 917280924V 14-Feb-16 Internal 27 BACHELOR OF ARTS (SPECIAL) 
2019/SP/MAT/KBPT/A/057 Kamburupitiya Matara M.H.K.PRISHMI DILKA RAJANI එම්.එච්.කේ.ප්‍රිෂ්මි දිල්කා රාජනී RUWANPAYA, ULLALA,KAMBURUPITIYA රුවන්පාය,උල්ලල,කඹුරුපිටිය 9-Aug-92 927220296V 19-Feb-16 Internal 26 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/058 Kamburupitiya Matara G.P.C.S.PATHIRANA ජී.පී.සී.එස්.පතිරණ SANDAMINA,MALANA, KAMBURUPITIYA සඳමිණ,මලාන,කඹුරුපිටිය 12-Dec-86 863473918V 19-Feb-16 Internal 32 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/059 Kamburupitiya Matara K.V.THUSHARI කේ.වී.තුෂාරි KAHADIGA WATTA,IHALA VITIYALA,KARAGODA UYANGODA කහඳිගවත්තඉහලවිටියල, කරගොඩ  උයන්ගොඩ 18-Feb-92 925490865V 6-Mar-16 Internal 26 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/060 Kamburupitiya Matara D.H.NIROSHA LAKMALI ඩී.එච්.නිරෝෂා ලක්මාලි NO-10, JANASHAKTHIGAMA,ULLALA, KAMBURUPITIYA අංක-10, ජනශක්තිගම, උල්ලල,කඹුරුපිටිය 23-May-86 866441880V 6-Mar-16 Internal 32 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/061 Kamburupitiya Matara N.M.G.KAUSHALYA NIWARTHANI එන්.එම්.ජී.කෞෂල්‍යා නිවර්තනී GEEMADU KANDA,GEETHODAYA GAMA,MAPLANA, KAMBURUPITIYA ගී මඩු කන්ද,ගීතෝදය ගම,මාපලාන,කඹුරුපිටිය 15-Jun-89 896670999V 6-Mar-16 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/062 Kamburupitiya Matara D.L.VIDANAPATHIRANA ඩී.එල්.විදානපතිරණ UTHSAHAYA,IHALAVITIYALA, KARAGODA UYANGODA උත්සාහය,ඉහළවිටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ 6-Oct-90 907800113V 6-Mar-16 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/063 Kamburupitiya Matara M.SHANIKA MADUSHI SAMARASIGHA එම්.ශානිකා මධූෂි සමරසිංහ ALUTHGEDARA,MOHOTTIGEWATTA,PALOLPITIYA,THIHAGODA අළුත්ගෙදර,මොහොට්ටිගෙවත්ත,පලොල්පිටිය,තිහගොඩ 21-Dec-92 928562263V 6-Mar-16 Internal 26 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/064 Kamburupitiya Matara P.M.H.CHATHURIKA පී.එම්.එච්.චතුරිකා DARSHANA,MIRISWATHTHA, KAMBURUPITIYA දර්ශන,මිරිස්වත්ත,කඹුරුපිටිය 1-Sep-90 907450538V 24-Mar-16 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/065 Kamburupitiya Matara B.M.MADHUNI RAJAPAKSHA බී.එම්.මධුමි රාජපක්ෂ SAMANADEE,KATUWANDENIYA,KAMBURUPITIYA සාමනදී,කටුවන්දෙනිය,කඹුරුපිටිය 24-Mar-90 905840754V 1-Apr-16 Internal 28 BACHELOR OF SCIENCEL
2019/SP/MAT/KBPT/A/066 Kamburupitiya Matara K.K.J.MADHURANGA කේ.කේ.ජේ.මධුරංග SAMADHI,DAMMASIDDI MAWATA,KAMBURUPITIYA සමාධි,ධම්මසිද්ධි මාවත,කඹුරුපිටිය 31-Jan-92 920313329V 1-Apr-16 Internal 26 BACHELOR OF PERFORMING ARTS (MUSIC) SPECIAL
2019/SP/MAT/KBPT/A/067 Kamburupitiya Matara W.R.CHATHURANGANI ඩබ්.ආර්.චතුරංගනී 3014 A,KARAGODA UYANGODA 304 ඒ,කරගොඩ උයන්ගොඩ 4-Mar-91 915640117V 1-May-16 Internal 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/068 Kamburupitiya Matara J.W.N.JANETHRI ජේ.එබ්.එන්.ජනේත්‍රි JAYAWIKUM,POLGASDEKA WATHTHA,KAMBURUPITIYA ජයවිකුම්,පොල්ගස්දෙක වත්ත,කඹුරුපිටිය 21-Dec-91 918562788V 1-Jun-16 Internal 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/069 Kamburupitiya Matara H.L.A.DIHANI එච්.එල්.ඒ.දිල්හානි PUSSAGAHAHENA, PITAKATUWANA,KAMBURUPITIYA පුස්සගහහේන,පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය 6-May-90 906270552V 1-Jun-16 Internal 28 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/070 Kamburupitiya Matara H.K.THILINI SASANKA එච්.කේ.තිලිනි සසංකා YAPASEWANA,POLGAS  DEKA WATTHA,KAMBURUPITIYA යාපාසෙවන,පොල්ගස් දෙක වත්ත,කඹුරුපිටිය 21-Mar-89 895814547V 1-Jun-16 Internal 29 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/071 Kamburupitiya Matara W.A.S.DIMANTHI ඩබ්.ඒ.එස්.දිමන්ති PIYA SEWANA, KARAPUTUGALA, KAMBURUPITIYA පිය සෙවන,කරපුටුගල,කඹුරුපිටිය 6-Jun-91 916580614V 1-Jun-16 Internal 27 BACHELOR OF ARTS (SOCIOLOGY-SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/072 Kamburupitiya Matara A.L.I.MADHUSHANKA ඒ.එල්.අයි.මධුශංඛ HIGURAGEWATHTHA,URAPOLA,THIHAGODA හිගුරගෙවත්ත,ඌරපොල, තිහගොඩ 15-May-90 901361789V 1-Jun-16 Internal 28 BACHELOR OF ARTS (DEMOGRAPHY -SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/073 Kamburupitiya Matara K.A.S.CHAMARA කේ.ඒ.එස්.චාමර SAMAYA,MALANA, KAMBURUPITIYA සාමය,මලාන,කඹුරුපිටිය 20-May-91 911412241V 1-Jul-16 Internal 27 TOURISM AND CULTURAL RESOARSCE MANAGEMENT
2019/SP/MAT/KBPT/A/074 Kamburupitiya Matara R.M.PATHINAYAKA ආර්.එම්.පතිනායක 417/A,RAJAGALGODA, KARAGODA UYANGODA 417/ඒ,රජගල්ගොඩකරගොඩ උයන්ගොඩ 27-May-85 198514802911 3-Oct-16 Internal 33 BACHELOR OF AGRICULTURE (SPECIAL)
2019/SP/MAT/KBPT/A/075 Kamburupitiya Matara W.A.ANUSHA ඩබ්.ඒ.අනුෂා ARAMBAWATTA,MALANA, KAMBURUPITIYA අරඹවත්ත,මලාන,කඹුරුපිටිය 12-Feb-88 885431984V 14-Oct-16 Internal 30 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/076 Kamburupitiya Matara L.P.D.SHYAMALI RANASINGHA එල්.පි.ඩී.ශ්‍යාමලී රණසිංහ KONGAHAKORATUWA,URAPOLA,THIHAGODA කෝන්ගහකොරටුව,ඌරපොල, තිහගොඩ 23-Jul-91 917051801V 14-Oct-16 Internal 27 BACHELOR OF ARTS
2019/SP/MAT/KBPT/A/077 Kamburupitiya Matara H.M.SUDESHIKA එච්.එම්.සුදේශිකා 9/A/2,ALHENAWATTA,MAPALANA,KAMBURUPITIYA 9/ඒ/2, ඇල්හේන වත්ත,මාපලාන ,කඹුරුපිටිය 22-Feb-91 915531962V 30-Nov-16 Internal 27 BACHELOR OF    COMMERCE
2019/SP/MAT/KBPT/A/078 Kamburupitiya Matara R.L.GEETHIKA SAMANTHI ආර්.එල්.ගීතිකා සමන්ති NO.8, HOUSING SCHEME,VILEGODA ROAD,KAMBURUPITIYA අංක 8,ගම්සභා නිවස,විලේගොඩ පාර,කඹුරුපිටිය 22-Sep-92 927660830V 30-Dec-16 Internal 26 BACHELOR OF ARTS
අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/KRPW/A/001 Kirinda Puhulwella Matara Hewa Deeyagahage Samali Dhananjanee හේවා දීයගහගේ සමාලි ධනංජනී  "Dhananjana",11th Mile Post,Kirinda Puhulwella. "ධනංජන", 11 කණුව,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 21-Dec-88 888562290V 5-Sep-12 Internal 30 Bachelor of  Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/002 Kirinda Puhulwella Matara Godawa Pathiranage Chinthika Kumudumalee ගෝදාව පතිරණගේ චින්තිකා කුමුදුමලී Usruppa,Malwathigoda,Kirinda Puhulwella. උස්රුප්ප, මල්වතුගොඩ, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල 20-Aug-85 857333543V 5-Sep-12 Internal 33 Bachelor of  Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/003 Kirinda Puhulwella Matara Maheshani Sashiprabha Jithendra Maheramba මහේෂනි සෂිප්‍රභා ජිතේන්ද්‍රා මැහැරඹ "Lakmal",Sarananda Mawatha,Kirinda Puhulwella. "ලක්මාල්", සාරානන්ද මාවත,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 20-Sep-87 198776402682 25-Jan-13 Internal 31 Bachelor of Science in Business Administration (Business Economics)
2019/SP/MAT/KRPW/A/004 Kirinda Puhulwella Matara Achini Indunil Balasuriya  අචිනි ඉඳුනිල් බාලසූරිය "Darshana",Wathukolakanda,Puhulwella. "දර්ශන",වතුකොළකන්ද,පුහුල්වැල්ල. 4-Dec-86 866032203V 31-Jan-13 Internal 32 Bachelor of  Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/005 Kirinda Puhulwella Matara Ediriweera Gamage Amindu Udeshika එදිරිවීර ගමගේ අමිඳු උදේශිකා Pahalapokunawatta,Kirinda Puhulwella. පහළපොකුණවත්ත,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 8-May-87 877181693V 15-Mar-13 Internal 31 Bachelor of  Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/006 Kirinda Puhulwella Matara Ruwan Pathiranage Samanthi Chathurangani  රුවන් පතිරණගේ සමන්ති චතුරංගනී  Kotigalahena,Kirinda Puhulwella. කොටිගලහේන,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 22-Sep-87 877661563V 15-Mar-13 Internal 31 Bachelor of  Arts
2019/SP/MAT/KRPW/A/007 Kirinda Puhulwella Matara Wellappuli Arachchige Anusha Lakmali වෙල්ලප්පුලි ආරච්චිගේ අනුෂා ලක්මාලි " Lakmali " , kumbalgoda , karathota ,Hakmana ලක්මාලි, කුඹල්ගොඩ , කරතොට, හක්මණ. 4-Jun-88 885972659V 15-Mar-13 Internal 30 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/KRPW/A/008 Kirinda Puhulwella Matara Teena Gimhani Jayasekara ටීනා ගිම්හානි ජයසේකර 2 C,"  Ruhunu Sriya " ,Malwathugoda, ,kirinda ,Puhulwella 2 C , රුහුණුශ්‍රියා, මල්වතුගොඩ, කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල. 5-Apr-88 886251165V 3-May-13 Internal 30 Bachelor of Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/009 Kirinda Puhulwella Matara Dewalamulla Gamage Dimuni Chamari දේවාලමුල්ල ගමගේ දිමුනි චාමරි No.01,Naigalkanda, Ovitigamuwa,Puhulwella. නො.01,නයිගල්කන්ද,ඕවිටිගමුව,පුහුල්වැල්ල. 19-Aug-87 877323587V 3-May-13 Internal 31 Bachelor of  Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/010 Kirinda Puhulwella Matara Mohamed Nisam Fathima Nadhiya  මෙහොමඩ් නිසාම් ෆාතිමා නදීයා Masjid Mawatha, Kirinda Puhulwella. මස්ජීඩ් මාවත, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 23-May-88 886443730V 27-Jun-13 Internal 30 Bachelor of Science (Special) Ecobusiness Management
2019/SP/MAT/KRPW/A/011 Kirinda Puhulwella Matara Munasingha Pathiranage Kasun Madushanka  මුණසිංහ පතිරණගේ කසුන් මදුෂංක Kaha Kandegewaththa,Kirinda Puhulwella. කහකන්දෙ ගෙවත්ත, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 22-Aug-88 882351300V 15-Sep-13 Internal 30 Bachelor of  Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/012 Kirinda Puhulwella Matara Asha Harshani Rajapaksha අශා හර්ෂණී රාජපක්ෂ "Asha",Getamanna Rd,Kirinda Puhulwella. "ආශා", ගැටමාන්න පාර,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 27-Jan-89 895271195V 2-Jan-14 Internal 29 Bachelor of  Arts (Special)in Sociology 
2019/SP/MAT/KRPW/A/013 Kirinda Puhulwella Matara Chaturi Wellappili චතුරි වෙල්ලප්පිලි Vijaya, Kirinda ,Puhulwella. විජය, කිරින්ද , පුහුල්වැල්ල. 16-Jun-89 896681915V 8-Jan-14 Internal 29 Bachelor of Science (Special) Financial Management 
2019/SP/MAT/KRPW/A/014 Kirinda Puhulwella Matara Jayasinghe Arachchige Anoja Lasnthi ජයසිංහ ආරච්චිගේ අනෝජා ලසන්ති 176/A,Alahenpita,Puhulwella. 176/ඒ,අලහේන්පිට, පුහුල්වැල්ල. 22-Apr-89 896130382V 4-Jun-14 Internal 29 Bachelor of  Arts( Special )
2019/SP/MAT/KRPW/A/015 Kirinda Puhulwella Matara Chandanayakage Ruvini Rangika චන්දනායකගේ රුවිනි රංගිකා "Sumudu",Kamburugamuwe gedara,Kirinda Puhulwella. "සුමුදු",කඹුරුගමුවේ ගෙදර,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 27-Jan-89 895271357V 18-Aug-14 Internal 29 Bachelor of  Arts(Special Statistic)
2019/SP/MAT/KRPW/A/016 Kirinda Puhulwella Matara Dhanushka Madhuranga Abeyrathna Wickramasinghe ධනුෂ්ක මධුරංග අබේරත්න වික්‍රමසිංහ 245/B,Nawasigaha Koratuwa,Getamanna Rd,Kirinda Puhulwella. 245/බී,නවසිගහ කොරටුව,ගැටමාන්න පාර,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 18-Nov-88 198832301309 2-Oct-14 Internal 30 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/KRPW/A/017 Kirinda Puhulwella Matara Kongala Boralage Janitha Madushanka  කෝංගල බෝරාලගේ ජනිත මධුශංඛ No.214/A,Kongashenyaya,Malwathugoda,Kirinda Puhulwella. නො.214/ඒ,කෝංගස්හේන්යාය,මල්වතුගොඩ,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 3-Nov-89 890714277V 31-Dec-14 Internal 29 Bachelor of the Science of Agriculture
2019/SP/MAT/KRPW/A/018 Kirinda Puhulwella Matara Amarasinghe Wickramaarachchige Iresha Lakmali  අමරසිංහ වික්‍රමආරච්චිගේ ඉරේෂා ලක්මාලි  " Maduwanthi" , Kirinda Puhulwella. මධුවන්ති, කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල. 27-Apr-90 906180073V 2-Jan-15 Internal 28 Bachelor of  Arts ( Special) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/019 Kirinda Puhulwella Matara Kashmira Sanjeewani Weerasinghe කෂ්මිරා සංජීවනී වීරසිංහ. Udahakopiwattha,Dewalamulla,Puhulwella. උඩහකෝපිවත්ත,දේවාලමුල්ල,පුහුල්වැල්ල. 15-Oct-90 907891275V 3-Jan-15 Internal 28 Bachelor of  Arts (General)
2019/SP/MAT/KRPW/A/020 Kirinda Puhulwella Matara Basnayakage Thilini Wathsala Kumari බස්නායකගේ තිළිණි වත්සලා කුමාරි 218,"Shanthi",Malwathugoda,Kirinda Puhulwella. 218,"ශාන්ති",මල්වතුගොඩ,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 8-Apr-91 917171068V 3-Jan-15 Internal 27 Bachelor of  Arts(Genaral)
2019/SP/MAT/KRPW/A/021 Kirinda Puhulwella Matara Sureka Madushani Dewasurendra සුරේඛා මදුෂානි දේවසුරේන්ද්‍ර "Jihansa", Pansala Waththa,Kirinda Puhulwella. "ජිහන්සා", පන්සල වත්ත,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 4-May-88 885963005V 5-Jan-15 Internal 30 Bachelor of  Performing Arts(Special  Dance & Drama)
2019/SP/MAT/KRPW/A/022 Kirinda Puhulwella Matara Madhuka Priyadarshani Wikramasingha Gunasekara මධුකා ප්‍රියදර්ශනී වික්‍රමසිංහ ගුණසේකර "Sagarika",Ovitigamuwa,Puhulwella. "සාගරිකා",ඕවිටිගමුව,පුහුල්වැල්ල. 29-Sep-90 907730042V 10-Mar-15 Internal 28 Bachelor of  Business Management  in Hospitality,Tourism and Events Management
2019/SP/MAT/KRPW/A/023 Kirinda Puhulwella Matara Madhuka Harshani Rathnayaka මධූකා හර්ෂනී රත්නායක Udahamaru Gedara, Naradda, karatota උඩහමාරු ගෙදර, නාරද්ද, කරතොට. 27-Aug-89 897401991V 24-Mar-15 Internal 29 Bachelor of Arts(Special)
2019/SP/MAT/KRPW/A/024 Kirinda Puhulwella Matara Koralege  Ruvini Sandareka කෝරලේගේ රුවිනි සඳරේඛා Diwelwathugoda,Kirinda Puhulwella. දිවෙල්වතුගොඩ,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 11-Jun-90 908114558V 13-May-15 Internal 28 Bachelor of  Arts(Special-Social Science)
2019/SP/MAT/KRPW/A/025 Kirinda Puhulwella Matara Hamanduwa Gamage Udara Kalpani හමන්දුව ගමගේ උදාරා කල්පනී Egodahawaththa,Kirinda Puhulwella. එගොඩහවත්ත,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 11-Jun-88 888112731V 3-Jul-15 Internal 30 Bachelor of Science in Food Science & Nutrition
2019/SP/MAT/KRPW/A/026 Kirinda Puhulwella Matara Bashini Kokila Basnayaka භාෂිනි කෝකිලා බස්නායක  ​No. 176 " Sandhasiri ", Karatota , Hakmana නො.176, "සඳසිරි",කරතොට, හක්මණ 31-May-91 916522401V 12-Sep-15 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/KRPW/A/027 Kirinda Puhulwella Matara Saumya Madhushani Atapattu සෞම්‍යා මධුෂාණි අතපත්තු "Sandamali",Hettiyawala,Puhulwella. "සඳමාලි",හෙට්ටියාවල,පුහුල්වැල්ල. 24-Nov-90 199082900810 20-Oct-15 Internal 28 Bachelor of  Arts (Special) Statistics
2019/SP/MAT/KRPW/A/028 Kirinda Puhulwella Matara Owitigamuwa Pathiranage Kaushalya Madhushani ඕවිටිගමුව පතිරණගේ කෞශල්‍යා මධුෂානි "Chandrawasa", Thalagahakoratuwa,Kirinda Puhulwella. "චන්ද්‍රවාස", තලගහකොරටුව, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 11-Feb-92 928071243V 2-Jan-16 Internal 26 Bachelor of Arts (General) Digree in Peace & Conflict Resolution 
2019/SP/MAT/KRPW/A/029 Kirinda Puhulwella Matara Kirumbara Liyanage Thilini Anuruddhika කිරුම්බර ලියනගේ තිළිණි අනුරුද්ධිකා  No.32,Tekkawatta,Ovitigamuwa,Puhulwella. නො.32,තේක්කවත්ත,ඕවිටිගමුව,පුහුල්වැල්ල. 12-Sep-91 918441468V 5-Jan-16 Internal 27 Bachelor of  Performing Arts (Special Dance & Drama)
2019/SP/MAT/KRPW/A/030 Kirinda Puhulwella Matara Hewa Kankanamge Adeesha Erangi හේවා කංකානම්ගේ අදීෂා එරංගි "Mihira", Wathukolakanda,Puhulwella. "මිහිර" , වතුකොළකන්ද,  පුහුල්වැල්ල. 22-Feb-91 915531709V 6-Jan-16 Internal 27 Bachelor of  Visual Arts(Special )
2019/SP/MAT/KRPW/A/031 Kirinda Puhulwella Matara Panamulla Arachchige Lakmini Udeshika පානමුල්ල ආරච්චිගේ ලක්මිණී උදේශීකා Warakakoratuwa , Karatota, Hakmana වරකකොරටුව, කරතොට, හක්මණ 7-Mar-90 906851660V 6-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Visual Arts(Special)
2019/SP/MAT/KRPW/A/032 Kirinda Puhulwella Matara Kankanam Gamage Sanduni  Priyangika කංකානම් ගමගේ සඳුනි ප්‍රියංගිකා Baduwaththa,Walakanda East,Puhulwella. බදුවත්ත,වලකන්ද නැගෙනහිර, පුහුල්වැල්ල. 11-Feb-89 898072398V 24-Mar-16 Internal 29 Bachelor of  Arts(Special)
2019/SP/MAT/KRPW/A/033 Kirinda Puhulwella Matara Vidana Gamage Chathurika Sanjeewani විදාන ගමගේ චතුරිකා සංජීවනී "​Nugegawa",Udahagoda , Walakanda,Puhulwella. නුගේගාව, උඩහගොඩ, වලකන්ද, පුහුල්වැල්ල 28-Mar-89 198958801023 24-Mar-16 Internal 29 Bachelor of  Arts( Special) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/034 Kirinda Puhulwella Matara Hewa Lokuge Suresh Sandaruwan හේවා ලොකුගේ සුරේශ් සඳරුවන් "Polmandiya",Hettiyawala West,Kirinda Puhulwella. පොල්මණ්ඩිය,හෙට්ටියාවල බටහිර,කිරින්ද පුහුල්වැල්ල. 6-Oct-91 911620634V 9-Jun-16 Internal 27 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/KRPW/A/035 Kirinda Puhulwella Matara Liyana Pathiranage Madhushani Niluka  ලියනපතිරණගේ මධුෂානි නිලුකා  Landogewaththa,Hettiyawala,Puhulwella. ලන්දෝගෙවත්ත,හෙට්ටියාවල,පුහුල්වැල්ල. 22-Mar-90 905821636V 12-Oct-16 Internal 28 Bachelor of Science in Business Administration
2019/SP/MAT/KRPW/A/036 Kirinda Puhulwella Matara Sella Waduge Bhagya Nishadini  සෙල්ලාවඩුගේ භාග්‍යා නිෂාදිනී "Bhagya",  Walakanda,Puhulwella. භාග්‍යා , වලකන්ද . පුහුල්වැල්ල 10-Jun-91 917802246V 12-Oct-16 Internal 27 Bachelor of  Science  in Business Administration
2019/SP/MAT/KRPW/A/037 Kirinda Puhulwella Matara Wijethungage Sumudu Hashan  විජේතුංගගේ සුමුදු හෂන් "Jaya Sewana" , Walakanda,Puhulwella. ජය සෙවන ,වලකන්ද , පුහුල්වැල්ල 6-Aug-92 921602405V 14-Oct-16 Internal 26 Bachelor of Arts(General)
2019/SP/MAT/KRPW/A/038 Kirinda Puhulwella Matara Hewa Maddumage Sanjaya Maduranga හේවා මද්දුමගේ සංජය මදුරංග "Nandana" Gurugedara ,  Kirinda, Puhulwella. "නන්දන", ගුරුගෙදර, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල 15-Jul-91 911970538V 28-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Arts (General) 
2019/SP/MAT/KRPW/A/039 Kirinda Puhulwella Matara Piyumi Kaushalya Ranathunga පියුමි කෞශල්‍යා රණතුංග Udaha Meegahawatta,  Kirinda, Puhulwella. උඩහ මිගහවත්ත, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල 3-Feb-91 915620540V 28-Dec-16 Internal 27 Bachelor of Science (General)
2019/SP/MAT/KRPW/A/040 Kirinda Puhulwella Matara Nilusha Sanjeewani Weerasekara නිලූෂා සංජීවනී වීරසේකර Panwilaruppa,Kumbalgoda,Karathota,Hakmana පන්විලරුප්ප,කුල්ගොඩ,කරතොට,හක්මණ. 31-Mar-90 905911708V 30-Dec-16 Internal 28 Bachelor of  Arts(Hons) in Economics
2019/SP/MAT/KRPW/A/041 Kirinda Puhulwella Matara Rev.Padalangala Palitha Thero පදලංගල පාලිත හිමි Kirinda Maha Viharaya, Puhulwella කිරින්ද මහා විහාරය,පුහුල්වැල්ල 22-Aug-90 902382968V 31-Dec-16 Internal 28 Bachelor of  Arts (General) 

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019
Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/WLPT/A/001 Welipitiya Matara Pasan Sameera Gajaweera පසන් සමීර ගජවීර 161, Richland Court, Udukawa, Thelijjawila. 161, රිච්ලන්ඩ් කෝට්, උඩුකාව, තෙලිජ්ජවිල.  1-Dec-75 750122752V 12-Apr-02 Internal 43 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/002 Welipitiya Matara Nadeesha Ureshani Amarasinghe නදීෂා උරේෂනී අමරසිංහ 225/7, Rathanajothi, Mawatha, Denipitiya. 225/7, රතනජෝති මාවත, දෙනිපිටිය. 18-Mar-81 815780132V 19-Jul-09 Internal 37 Bachelor of Commerce (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/003 Welipitiya Matara Sarangu Hewage Saneera Prasanna සරංගු හේවාගේ සනීර ප්‍රසන්න "Laknadi", Dehigahahena,Wellana, Penetiyana, Weligama. “ලක්නදී“, දෙහිගහහේන, වැල්ලාන, පැනෑටියන,වැලිගම.  4-Jan-87 8709200407V 15-Mar-13 Internal 32 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/004 Welipitiya Matara Hewa Masmulla Udani
Dilanka Ariyasinghe
හේවා මාස්මුල්ල උදානි
දිලංකා ආරියසිංහ
"Wikumsiri, Ibbawala,
Weligama.
"විකුම්සිරි",
ඉබ්බාවල,
වැලිගම.
23-Feb-86 865542895v 21-Mar-13 Internal 32 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/WLPT/A/005 Welipitiya Matara Siman Meru Pathiranage Sashini Menaka සිමන් මේරු පතිරණගේ සශිනි මේනකා "Chandima", Hallala, Weligama.  “චන්දිමා“, හල්ලල, වැලිගම. 18-Dec-87 878532716V 31-Oct-13 Internal 31 Bachelor of Business Management 
2019/SP/MAT/WLPT/A/006 Welipitiya Matara Madushika Sewwandi Gamage මධුෂිකා සෙව්වන්දි ගමගේ Aparakka Watta, kokmaduwa, Weligama. අපරැක්ක වත්ත, කොක්මාදුව, වැලිගම. 28-Mar-89 895883263V 20-Nov-13 Internal 29 Bachelor of Science in Business Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/007 Welipitiya Matara Rasheena Lakmali Yapa රෂීනා ලක්මාලි යාපා 78C, Lakpriya, Panatiyana, Weligama 78 සී, ලක්ප්‍රිය, පැනෑටියන,  වැලිගම.  15-Jan-80 805151323V 4-Jan-14 Internal 38 Bachelor of Labour Education
2019/SP/MAT/WLPT/A/008 Welipitiya Matara Jamburegoda
Gamachchige
Chamara Sanjeewa
ජඹුරෙගොඩ ගමාච්චිගේ
චාමර සංජීව
Welengodawatta,
 Jamburegoda,
 Weligama.
වෙළෙන්ගොඩවත්ත,
ජඹුරෙගොඩ, වැලිගම.
22-Jul-88 882040615v 26-Mar-14 Internal 30 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/WLPT/A/009 Welipitiya Matara Wedamulla Lankage Ishara Jeewanthi වෙදමුල්ල  ලංකගේ ඉෂාරා ජීවන්ති 5C2, Mailagaha, Okanda, Watagedaramulla, Denipitiya. 5C2,මයිලගහ, ඹ්කන්ද, වටගෙදරමුල්ල, දෙනිපිටිය. 1-May-90 905052128V 2-Oct-14 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/010 Welipitiya Matara Kananke Gamage krishantha Maduranga කනංකේ ගමගේ ක්‍රිෂාන්ත මදුරංග Bohomanna Watta, Kananke Bazzar. බොහොමන්න වත්ත, කනංකෙ කඩවීදිය. 5-Feb-87 871232245V 2-Oct-14 Internal 31 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/011 Welipitiya Matara Waruni Sandarekha Nanayakkara වරුණි සඳරේඛා නානායක්කාර Kammala watta, Kokmaduwa, Weligama. කම්මලවත්ත, කොක්මාදුව, වැලිගම.  16-Mar-87 875761048V 2-Oct-14 Internal 31 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/012 Welipitiya Matara Kaluwa Dewa Chathurika Gunawardhana කලුවාදේව චතුරිකා ගුණවර්ධන "Neth Piyasa" Dharuppa watta, Hallala, Welipitiya. “නෙත් පියස” දාරුප්පවත්ත,  හල්ලල, වැලිපිට්ය. 12-Nov-90 908462700V 2-Jan-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/013 Welipitiya Matara Weerappuli Hewage kanchana lakmali වීරප්පුලි හේවගේ කාංචනා ලක්මාලි "Senehasa" Kudake, Kananke Bazzar. “සෙනෙහස“, කුඩකේ, කනංකෙ කඩවීදිය. 20-Jun-90 906720752V 2-Jan-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) in Socialogy
2019/SP/MAT/WLPT/A/014 Welipitiya Matara liyana Palliyage Nadeeka Nuwanthi ලියන පල්ලියගේ නදීකා නුවන්ති 127/01, Yaddehige Watta, Warakapitiya, Denipitiya. 127/01, යද්දෙහිගෙවත්ත, වරකපිටිය, දෙනිපිටිය. 4-Oct-91 916011121v 3-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/015 Welipitiya Matara Modara Nekathage Madusha Dilrukshi මෝදර නැකතගේ මධුෂා දිල්රුක්ෂි 10, Dalada Niwasa, Charlymount Watta, Udukawa, Denipitiya. 10, දළදා නිවාස, චාලිමව්න්ට් වත්ත, උඩුකාව, දෙනිපිටිය. 20-Mar-91 199158001412 3-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/016 Welipitiya Matara Gunasekara Arachchige Nadeeshika Madushani ගුණසේකර ආරච්චිගේ නදීශිකා මධුෂානි Delabokka, Kokmaduwa, Welipitiya, Weligama. දෙලබොක්ක, කොක්මාදුව, වැලිපිටිය, වැලිගම. 29-Sep-91 917732922V 3-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts (General)
2019/SP/MAT/WLPT/A/017 Welipitiya Matara Dinusha Nuwanthi Diyas Sooriyaarachchi දිනුෂා නුවන්ති දියස් සූරිය ආරච්චි Paragahawatta, Kananke Bazzar පරගහවත්ත, කනංකෙ කඩවීදිය. 1-Apr-91 199150402929 5-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/018 Welipitiya Matara Palaketiya Liyanage Chamarika පලකැටිය ලියනගේ චමරිකා 29, Kurunduwaththa,  Welipitiya, Weligama. 29, කුරුදුවත්ත, වැලිපිට්ය, වැලිගම. 22-Mar-91 915822452V 12-Jan-15 Internal 27 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/019 Welipitiya Matara Mohmed Museen Fathima මොහමඩ් මූසීන් ෆාතිමා 66, Kapuwaththa, Denipitiya, Weligama. 66, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය,   වැලිගම. 29-Oct-90 908032985V 1-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/020 Welipitiya Matara Keteepe Kankanamge Miyuli Maduka Chathuranganee කැටිපෙ කංකානම්ගේ මියුලි මදුකා චතුරංගනී Kadathurawe, Godella, Denipitiya. කඩතුරාවේ ගොඩෙල්ල, දෙනිපිටිය. 17-Dec-90 908523148V 15-Feb-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/021 Welipitiya Matara Ganegodage Sadani Yasoda ගනේගොඩගේ සදනි යසෝදා 9, " Dayani" Penatiyana, Weligama. 9, “දයානි“ , පැනෑටියන,  වැලිගම.  29-Oct-90 199080304120 24-Mar-15 Internal 28 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/022 Welipitiya Matara Wijesekara Withana Gamage Pabashini Dilshika විජේසේකර විතාන ගමගේ පබාශිනි දිල්ෂිකා Pinidiya Gedara, Beralaliya, Welipitiya, Weligama. පිනිදිය ගෙදර,බෙරලෑලිය, වැලිපිට්ය, වැලිගම. 13-Oct-90 907872726V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/023 Welipitiya Matara Kananke Nishara Maduwanthi Shashikala කනංකේ නිශාරා මධුවන්ති ශෂිකලා " Kalyani" Kommulla Waththa Road, Denipitiya' Weligama. “කළ්‍යාණි“ නිවස, කොම්මුල්ල වත්ත පාර, දෙනිපිටිය, වැලිගම. 1-Mar-91 915033857V 30-May-15 Internal 27 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/024 Welipitiya Matara Ponarasa Arachchige Nadeesha Tharangani පොනරස ආරච්චිගේ නදීෂා තරංගනී Meepe Gedara, Kananke Bazzra. Kananke මීපෙ ගෙදර කනංකෙ කඩවීදිය, කනංකෙ. 30-Nov-90 908353749V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/025 Welipitiya Matara Goda Henage Thilini Madushani  ගොඩ හේනගේ තිලිනි මධුෂානි 41, Boralagama, Weligama. 41, බොරාලගම, වැලිගම. 17-Jul-90 906991373V 30-May-15 Internal 28 Bachelor of Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/026 Welipitiya Matara Mohamed Illeyas Noor Nafka මොහමඩ් ඉල්යාස් නූර් නෆ්කා 39/1, Wattagedara Mulla, Kapuwatta, Denipitiya. 39/1, වටගෙදරමුල්ල, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය. 15-Dec-91 918500022V 12-Sep-15 Internal 27 Bachelor of Arts (Special)
2019/SP/MAT/WLPT/A/027 Welipitiya Matara Ahangama Vithanage Thanuja Dhananjani Piyathilaka  අහංගම විතානගේ තනුජා ධනංජනී පියතිලක. Cheena Ketiya Watta, Massena, Ibbawela, Weligama. චීන කැටිය වත්ත, මාස්සේන, ඉබ්බාවල, වැලිගම. 17-Feb-89 895481386V 8-Dec-15 Internal 29 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/028 Welipitiya Matara Saranga Madubhashini Wickramasinghe සාරංග මධුභාෂිණී වික්‍රමසිංහ Ambagahahena, Penetiyana, Weligama. අඹගහහේන, පැනෑටියන,  වැලිගම.  24-May-90 906450313V 2-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Arts (Special) 
2019/SP/MAT/WLPT/A/029 Welipitiya Matara Loku Hewage Yasoda
Neranjali
ලොකු හේවාගේ යසෝදා
නෙරංජලී
No. 27, Warakapitiya,
Denipitiya.
නො. 27, වරකපිටිය,
දෙනිපිටිය.
30-Jan-92 925300667v 5-Jan-16 Internal 26 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/030 Welipitiya Matara Akmeemana Godage Rashini Hansika අක්මීමණ ගොඩගේ රශිනි හංසිකා "Sandamali" Edandawila Waththa, Waahala, Kananke, Imaduwa. “සඳමාලි”, ඒදණ්ඩවිල වත්ත, වාහල කනංකෙ, ඉමදුව. 12-Sep-92 928440656V 5-Jan-16 Internal 26 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/031 Welipitiya Matara Sachinthani Rajika Warnasooriya සචින්තනී රාජිකා වර්ණසූරිය 201, Akuressa Road, Denipitiya. 201, අකුරැස්ස පාර,  දෙනිපිටිය. 21-May-90 906420600V 14-Jan-16 Internal 28 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/032 Welipitiya Matara Akmeemana Acharige
Sameera Jayanath
අක්මීමන ආචාරිගේ
සමීර ජයනාත්
Wiyangodawatta,
Watagedaramulla,
Denipitiya.
වියන්ගොඩවත්ත,
වටගෙදරමුල්ල,
දෙනිපිටිය.
19-Aug-89 892322392v 1-Mar-16 Internal 29 Bachelor of Science (Special)  in Public Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/033 Welipitiya Matara Mudugamuwe Nanayakkara Dolage Madushani මුදුගමුවෙ නානායක්කාර දොලාගේ මධුෂානි Pathmagoda, Warakapitiya, Sulthanagoda. පත්මගොඩ, වරකපිටිය, සුල්තානාගොඩ. 16-Jun-91 916681313V 1-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Science in Operation And Technology Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/034 Welipitiya Matara Alahakoon Liyana Arachchige Mahesha Thilini අලහකෝන් ලියන ආරච්චිගේ මහේෂා තිළිණි " Sri Amara" Udukawa, Thelijjawila “ශ්‍රී අමර“, උඩුකාව, තෙලිජ්ජවිල. 10-Jul-90 907811638V 1-Mar-16 Internal 28 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/035 Welipitiya Matara Udubokka Rathnayaka Iresha Lakmali උඩුබොක්ක රත්නායක ඉරේෂා ලක්මාලි Galkaduwa Gedara, Puhulahena, Kananke. ගල්කඩුව ගෙදර, පුහුලහේන, කනංකෙ. 19-May-91 19916400365 1-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Science(Special)  in Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/036 Welipitiya Matara Kodagoda Liyanage Chaminda Jayalal කෝදගොඩ ලියනගේ චමින්ද ජයලාල් Duwatta, Udukawa, Denipitiya. දූවත්ත, උඩුකාව, දෙනිපිටිය. 18-Aug-91 912310183V 1-Mar-16 Internal 27 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/037 Welipitiya Matara Pahala Vithanage Dilum Pushpakumara පහල විතානගේ දිලුම් පුෂ්පකුමාර Madduma Deniya, Ranmuduhena, Kananke Bazzar. මද්දුම දෙනිය, රංමුදුහේන, කනංකෙ කඩවීදිය. 8-Aug-90 902211446V 21-Mar-16 Internal 28 Bachelor of Business Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/038 Welipitiya Matara Mara Thuduwage Iresha Sewwandi මාර තුඩුවගේ ඉරේෂා සෙව්වන්දි 183 A1, Bandurawila, Udukawa, Denipitiya. 182 A1, බාඳුරාවිල, උඩුකාව, දෙනිපිටිය. 1-Nov-91 915111530V 27-Apr-16 Internal 27 Bachelor of Arts (Special) Statistics
2019/SP/MAT/WLPT/A/039 Welipitiya Matara Muhammadhu Marikkar Kalida Farwin මුහම්මදු මරික්කාර් කාලිදා ෆර්වින් 130/6, Yaseen Mawaththa, Kapuwaththa, Denipitiya.  130/6,යාසීන්, මාවත, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය 23-Aug-92 927360241V 14-May-16 Internal 26 Bachelor of Arts 
2019/SP/MAT/WLPT/A/040 Welipitiya Matara Kankanam Pathiranage Randima Lankani කංකානම් පතිරණගේ රන්දිමා ලංකානි 71/A, Kabellagaha Ovita, Kudake, Kananke. 71/A, කැබැල්ල ගහ ඕවිට, කුඩකේ, කනංකේ. 8-Jul-89 198972000210 5-Jun-16 Internal 29 Bachelor of Business Management
2019/SP/MAT/WLPT/A/041 Welipitiya Matara Nadeeka Priyadarshani
Samaraweera
නදීකා ප්‍රියදර්ශනී
සමරවීර
"Samarawila", Meeruppa, Denipitiya. "සමරවිලා", මීරුප්ප, දෙනිපිටිය. 24-Aug-90 907371522v 9-Jun-16 Internal 28 Bachelor of Business Administration 
2019/SP/MAT/WLPT/A/042 Welipitiya Matara Mohomed Nizam
Faththumma Nasma
මොහොමඩ් නිසාම්
පාත්තුම්මා නස්මා
104. Jiffry Hajiyar Mawatha, Kapuwatta. Denipitiya. 104, ජිෆ්රි හාජියාර් මාවත, කපුවත්ත, දෙනිපිටිය. 10-Nov-90 9921121474v 6-Jul-16 Internal 28 Bachelor of Arts
2019/SP/MAT/WLPT/A/043 Welipitiya Matara Dumbutu Arachchige Niluka Madushani දුඹුටු ආරච්චිගේ නිලූකා මදුශානි " Ruwan Sewana", Gunasekara Waththa, Beralaliya, Weligama. “රුවන් සෙවන“ ගුණසේකර වත්ත, බෙරලෑලැය, වැලිගම. 30-Dec-90 908653190V 12-Oct-16 Internal 28 Bachelor of Science Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/044 Welipitiya Matara Ayagamage Prasannie Madusha අයගමගේ ප්‍රසන්නී මධුෂා Ambasewana, Denipitiya. අඹ සෙවණ, දෙනිපිටිය. 13-Apr-91 916040857V 12-Oct-16 Internal 27 Bachelor of Science (Special) in Business Administration
2019/SP/MAT/WLPT/A/045 Welipitiya Matara Purnima lankari Iluppellage පූර්ණිමා ලංකාරි ඉලුප්පැල්ලගේ " Kalhara" Liyanagamwatta, Meeruppa, Denipitiya. “කල්හාර”, ලියනගම්වත්ත, මීරුප්ප, දෙනිපිටිය. 25-Apr-91 916161018V 30-Oct-16 Internal 27 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/046 Welipitiya Matara Kaluthota Kuruwe Arachchige Shanika Prasadi  කළුතොට කූරුවේ ආරච්චිගේ ශානිකා ප්‍රසාදි Magawatta, Palalla, Weligama. මගවත්ත, පලල්ල, වැලිගම. 28-Nov-92 928332519V 28-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Science
2019/SP/MAT/WLPT/A/047 Welipitiya Matara Siriwardana Napage
Nuwan Chathuranga
සිරිවර්ධන නාපගේ
 නුවන් චතුරංග
Dolosgodawatta, Ibbawala, Weligama. දොළොස්ගොඩවත්ත,ඉබ්බාවල, වැලිගම. 21-Apr-92 921121474v 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Arts      (Hons) in History
2019/SP/MAT/WLPT/A/048 Welipitiya Matara Thabili Kankanamge Shashika Madushani තැඹිලි  කංකානම්ගේ ෂෂිකා මධුෂානි Kalugewatta, Hettiyaduwa, Denipitiya. කළුගෙවත්ත, හට්ටියදුව, දෙනිපිටිය. 16-Oct-92 927903202V 30-Dec-16 Internal 26 Bachelor of Arts 

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් හට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම- II අදියර-2019

Reg no Divisional Secretariat District Name In English Name In Sinhala Postal Address In English Postal Address In Sinhala Date of Birth NICNo Year of Obtained  Internal/External  Age Name of the Degree
2019/SP/MAT/AKRS/A/001 Akuressa Matara Nammuni Arachchige Nilanthi Ariyarathna නම්මුණි ආරච්චිගේ නිලන්ති ආරියරත්න "Prema Niwasa"Manikgoda,Maliduwa,Akuressa. “ප්‍රේමා නිවස“මාණික්ගොඩ,මලිදුව,අකුරැස්ස. 8-Jun-77 197766000660 1-Feb-04 Internal 41 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/002 Akuressa Matara Jayawickrama Abegunawardana Saman Kumara ජයවික්‍රම අබේගුණවර්ධන සමන් කුමාර Dolamulla Gedara,Neraluwa,Diyalape,Akuressa. දොලමුල්ල ගෙදර,නෙරළුව,දියලපේ,අකුරැස්ස. 3-Apr-86 860940795V 1-Nov-10 Internal 32 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/003 Akuressa Matara Hewa Kankanamge Ishanka Sankalpani Rajapaksha හේවා කංකානම්ගේ ඉෂංකා සංකල්පනී රාජපක්ෂ 172/6,Amalagoda,Matara Road,Akuressa. 172/6,අමලගොඩ,මාතර පාර,අකුරැස්ස. 2-Oct-84 847760974V 1-Sep-11 Internal 34 Laws
2019/SP/MAT/AKRS/A/004 Akuressa Matara Suduwage Kalani Mahendra සුදුවගේ කලනි මහේන්ද්‍රා No.176/1,Iluppella,Akuressa. නො.176/1,ඉලුප්පැල්ල,අකුරැස්ස. 13-May-86 866343772V 1-Dec-11 Internal 32 Business Management
2019/SP/MAT/AKRS/A/005 Akuressa Matara Mahendra Palihawadana මහේන්ද්‍ර පලිහවඩන Aluth Gedara,Neraluwa,Diyalape,Akuressa. අලුත් ගෙදර,නෙරළුව,දියලපේ,අකුරැස්ස. 14-Mar-87 870741618V 18-May-12 Internal 31 Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/006 Akuressa Matara Baraniwela Liyanage Indika Kumari බරනිවෙල ලියනගේ ඉන්දිකා කුමාරි No.207,Vijaya Stores,Yahalawatta,Maliduwa,Akuressa. නො.207,විජය ස්ටෝර්ස්,යහලවත්ත,මලිදුව,අකුරැස්ස. 29-Mar-87 875893726V 18-May-12 Internal 31 Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/007 Akuressa Matara Wewalwala Hewage Asanka Lakmal වේවැල්වල හේවගේ අසංක ලක්මාල් No.76,Nilwalagama,Maramba,Akuressa. නො.76,නිල්වලාගම,මාරඹ,අකුරැස්ස. 20-Jul-87 872023097V 18-May-12 Internal 31 Business administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/008 Akuressa Matara Welihena Gamage Nilrukshika Dilesh Kumari වැලිහේන ගමගේ නිල්රුක්ෂිකා ඩිලේෂ් කුමාරි Kokmaduwa Gedara,Undupitiya,Deegala,Lenama,Akuressa. කොක්මාදුව ගෙදර,උඳුපිටිය,දීගල,ලේනම,අකුරැස්ස. 6-Sep-87 877500276V 25-Oct-12 Internal 31 Technology in Science and Technology
2019/SP/MAT/AKRS/A/009 Akuressa Matara kaluwelle Mudalige Chamila Priyadarshani Alas කලුවැල්ලෙ මුදලිගේ චමිලා ප්‍රියදර්ශනී ඇලස් "Kasan"Pelawatta,Maliduwa,Akuressa. “කසන්“පැලවත්ත,මලිදුව,අකුරැස්ස. 1-Nov-82 828062409V 1-Nov-12 Internal 36 Industrial Studies
2019/SP/MAT/AKRS/A/010 Akuressa Matara Samarawickrama Gamachchige Sureni Lakmali සමරවික්‍රම ගමාච්චිගේ සුරේනි ලක්මාලි Gamagewatta,Ehelape,Maliduwa,Akuressa. ගමගේවත්ත,ඇහැලපේ,මලිදුව,අකුරැස්ස. 2-Nov-88 888072578V 25-Nov-12 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/011 Akuressa Matara Potuwila Yaddehige Lakmali පොතුවිල යදදෙහිගේ ලක්මාලි Ulugedara watta,Maramba,Akuressa. උළුගෙදර වත්ත,මාරඹ,අකුරැස්ස. 20-Sep-88 887643504V 1-Jan-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/012 Akuressa Matara Karandugoda Kamkanamge Harshani Iroshika කරාඳුගොඩ කම්කානම්ගේ හර්ෂනී ඉරෝෂිකා "Samanala"Poramba,Akuressa. “සමනළ“පෝරඹ,අකුරැස්ස. 24-Apr-87 876152126V 31-Jan-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/013 Akuressa Matara Wickramasingha Lewpothdeniyage Chandra Malani වික්‍රමසිංහ ලෙව්පොත් දෙණියගේ චන්ද්‍රා මාලනී Nakanuwala,Dolamawatha,Maliduwa,Akuressa. නාකනුවල,දොළමාවත,මලිදුව,අකුරැස්ස. 7-Mar-87 875672177V 1-Mar-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/014 Akuressa Matara Krishna Harshani Wijesingha ක්‍රිෂ්ණා හර්ෂණී විජේසිංහ "Mihira"Neraluwa,Diyalape,Akuressa. “මිහිර“නෙරළුව,දියලපේ,අකුරැස්ස. 10-Mar-87 875702009V 1-Mar-13 Internal 31 Commerce
2019/SP/MAT/AKRS/A/015 Akuressa Matara Karalaheenge Nishanka Sandamali කරලහීංගේ නිශන්කා සඳමාලි Heenliyadda,Bangama,Maliduwa,Akuressa. හීන්ලියද්ද,බංගම,මලිදුව,අකුරැස්ස. 15-May-88 886364059V 1-Mar-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/016 Akuressa Matara Delika Weerasingha Kuruppu  ඩෙලිකා වීරසිංහ කුරුප්පු Egodaha Koratuwa,Bangama,Maliduwa,Akuressa. එගොඩහ කොරටුව,බංගම,මලිදුව,අකුරැස්ස. 21-Dec-86 868562404V 5-Mar-13 Internal 32 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/017 Akuressa Matara Gayan Pradeep Senarath Yapa ගයාන් ප්‍රදීප් සෙනරත් යාපා Yaddehi Gedara,Neraluwa,Maliduwa,Akuressa. යද්දෙහි ගෙදර, නෙරළුව,මලිදුව,අකුරැස්ස. 22-Nov-89 893270302V 5-Mar-13 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/018 Akuressa Matara Pathma Kumara Ranaweera පත්ම කුමාර රණවීර "Kanthi Niwasa"Iluppella,Diyalape,Akuressa. “කාන්ති නිවස“ඉළුප්පැල්ල,දියලපේ,අකුරැස්ස. 12-May-86 861334635V 5-Mar-13 Internal 32 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/019 Akuressa Matara Yaddehi Pathiranage Charitha Gayathri යද්දෙහි පතිරණගේ චරිතා ගයාත්‍රි C/O Paragahawatta Sub Post Office,Henegama,Akuressa. පරගහවත්ත උප තැපැල් කාර්යාලය බාරේ,හේනෙගම,අකුරැස්ස. 15-Feb-88 885463037V 15-Mar-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/020 Akuressa Matara Wickrasingha Gamachchige Dayani Mangalika වික්‍රමසිංහ ගමාච්චිගේ දයානි මංගලිකා Madurugoda,Ehalape,Maliduwa,Akuressa. මදුරුගොඩ,ඇහැලපේ,මලිදුව,අකුරැස්ස. 2-Feb-87 875332090V 15-Mar-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/021 Akuressa Matara Werasooriyage Asha Kawshalya Premasiri වීරසූරියගේ ආශා කෞශල්‍යා ප්‍රේමසිරි Owita Watta,Bodhirajaya Mawatha,Maramba,Akuressa. ඕවිට වත්ත,බෝධිරාජයා මාවත,මාරඹ,අකුරැස්ස. 31-Aug-88 887443742V 15-Mar-13 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/022 Akuressa Matara Kankanamge Iroma Muthumali කංකානම්ගේ ඉරෝමා මුතුමාලි Yamangewatta,weliketiya,Maliduwa,Akuressa. යමන්ගෙවත්ත,වැලිකැටිය,මලිදුව,අකුරැස්ස. 14-Jun-87 876662000V 15-Mar-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/023 Akuressa Matara Hewa Gamage Thilini Malsha හේවා ගමගේ තිළිණි මල්ෂා  Medaghadeniya,Kiyanduwa,akuressa. මැඩගහදෙනිය,කියාඩුව,අකුරැස්ස. 18-Jan-89 895183032V 15-Mar-13 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/024 Akuressa Matara Gamage Pradeep Sanjeewa ගමගේ ප්‍රදීප් සංජීව Jeeewasiri Niwasa,Dediyagala,Maliduwa,Akuressa. ජීවසිරි නිවස,දෙදියගල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 3-Jul-87 871853606V 21-Mar-13 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/025 Akuressa Matara Ranepura Hewage Inoka Sandamali රණේපුර හේවාගේ ඉනෝකා සඳමාලි No.76,Nilwalagama,Maramba,Akuressa. නො.76,නිල්වලාගම,මාරඹ,අකුරැස්ස. 28-Nov-87 878333250V 17-Aug-13 Internal 31 Business administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/026 Akuressa Matara Iriweruwe Hewage Nadeesha Priyadarshani ඉරිවෙරුවේ හේවගේ නදීශා ප්‍රියදර්ශනී "Sagara"Awiladeniya,Maliduwa,Akuressa. “සාගර“ඇවිලදෙනිය,මලිදුව,අකුරැස්ස. 18-Oct-89 897923645V 1-Dec-13 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/027 Akuressa Matara Samarasinghe Gunasekara Liyanage Dilhani සමරසිංහ ගුණසේකර ලියනගේ දිල්හානි Himbatu Kanatta,Kilittuwa,Maliduwa,Akuressa. හිඹටු කනත්ත,කිලිට්ටුව,මලිදුව,අකුරැස්ස. 12-Oct-89 897863413V 30-Dec-13 Internal 29 Science In Management
2019/SP/MAT/AKRS/A/028 Akuressa Matara Tibbotuwawa Gamage Dilushika Gayani තිබ්බොටුවාව ගමගේ දිලූෂිකා ගයානි Dambaragodawatta,Paraduwa,Akuressa. දම්බරගොඩ වත්ත,පරදුව,අකුරැස්ස. 29-Dec-88 888643265V 1-Jan-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/029 Akuressa Matara Manage Prabath Buddika මානගේ ප්‍රභාත් බුද්ධික 113-A,Dawata Watta,Melewwa,Akuressa. 113-ඒ,දවට වත්ත,මැලැව්ව,අකුරැස්ස. 2-Jul-88 881841002V 1-Feb-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/030 Akuressa Matara Paragaha Durage Ishara Maduwanthi පරගහ දූරගේ ඉෂාරා මධුවන්ති 221/C,Galmulla,Maliduwa,Akuressa. 221/සී,ගල්මුල්ල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 19-Apr-88 886102020V 1-Feb-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/031 Akuressa Matara Danushi Darshika Kirige ධනුෂි දර්ශිකා කීරිගේ Ambekumbura Watta,melewwa,Akuressa. අඹේකුඹුර වත්ත,මැලැව්ව,අකුරැස්ස. 25-Jan-90 905251929V 1-Feb-14 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/032 Akuressa Matara Kasun Anuradha Jayawardana Dissanayaka කසුන් අනුරාධ ජයවර්ධන දිසානායක 216,Deniyaya Road,Poramba,Akuressa. 216,දෙනියාය පාර,පෝරඹ,අකුරැස්ස. 6-Dec-88 883412206V 10-Feb-14 Internal 30 Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/033 Akuressa Matara Welihena Gamage Menik Surangi වැලිහේන ගමගේ මැණික් සුරංගි kodippili Watta,Maramba,Akuressa. කොඩිප්පිලි වත්ත,මාරඹ,අකුරැස්ස. 27-Feb-87 875581651V 13-Feb-14 Internal 31 Science of Agriculture
2019/SP/MAT/AKRS/A/034 Akuressa Matara Henegama Withanage Iresha Sandamali හේනෙගම විතානගේ ඉරේෂා සඳමාලි "Shanthi"Iluppella,Akuressa. “ශාන්ති“ඉලුප්පැල්ල,අකුරැස්ස. 2-Jul-89 896842080V 13-Mar-14 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/035 Akuressa Matara Nirosha Subhasini Senarath Yapa නිරෝෂා සුභාෂිණී සෙනරත් යාපා Maragodawatta,Neraluwa,Maliduwa,Akuressa. මාරගොඩවත්ත,නෙරළුව,මලිදුව,අකුරැස්ස. 13-Dec-89 898483720V 13-Mar-14 Internal 29 Science in Operations and Technology Management
2019/SP/MAT/AKRS/A/036 Akuressa Matara Meepe Acharige Nirmi මීපෙ ආචාරිගේ නිර්මි 157/A,Punchi Peella Hena,Poramba,Akuressa. 157/ඒ,පුංචි පීල්ල හේන,පෝරඹ,අකුරැස්ස. 11-Apr-87 876021439V 26-Mar-14 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/037 Akuressa Matara Meepe Acharige Mayumi මීපෙ ආචාරිගේ මයුමි 157/A,Punchi Peella Hena,Poramba,Akuressa. 157/ඒ,පුංචි පීල්ල හේන,පෝරඹ,අකුරැස්ස. 12-Oct-88 198878602117 26-Mar-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/038 Akuressa Matara Kanduruwana Gamage Madurangi Nadeeka Chandimali කඳුරුවාන ගමගේ මධුරංගි නදීකා චන්දිමාලි No 08,Diyawara Gammanaya,Maramba,Akuressa. නො.08,දියවර ගම්මානය,මාරඹ,අකුරැස්ස. 20-Oct-87 877942945V 26-Mar-14 Internal 31 Art
2019/SP/MAT/AKRS/A/039 Akuressa Matara Ranepura Hewage Gayani Ranasingha රණේපුර හේවගේ ගයානි රණසිංහ 222/B,Galmulla,Maliduwa,Akuressa. 222/බී,ගල්මුල්ල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 7-Feb-89 895382450V 6-Apr-14 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/040 Akuressa Matara Kankanamge Madusha Chathurani කංකානම්ගේ මධූෂා චතුරාණි 106 B,Maragahawatta,Melewwa,Akuressa. 106 බී,මාරගහවත්ත,මැලැව්ව,අකුරැස්ස. 27-Sep-88 887713545V 1-May-14 Internal 30 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/041 Akuressa Matara Pusssewela Kankanamge Mahesha Prasadini පුස්සේවල කංකානම්ගේ මහේෂා ප්‍රසාදිනී Thalgahadeniya,Kalugaladdara,Maramba,Akuressa. තල්ගහදෙනිය,කළුගල්අද්දර,මාරඹ,අකුරැස්ස. 27-Jun-89 896793306V 31-Aug-14 Internal 29 Science (Tea Technology & Value Addition)
2019/SP/MAT/AKRS/A/042 Akuressa Matara Ranasinghe Hewage Prajath Sandakelum රණසිංහ හේවගේ ප්‍රජාත් සඳකැලුම් "Wimal Stores"Ilukwatta,Diyalape,Akuressa. “විමල් ස්ටෝර්ස්“ඉලුක්වත්ත,දියලපේ,අකුරැස්ස. 13-Aug-88 882260151V 31-Aug-14 Internal 30 Science in Palm and Latex Technology and Value Addition
2019/SP/MAT/AKRS/A/043 Akuressa Matara Pasan Madu Jayasingha පසන් මදූ ජයසිංහ "Samantha"Kuttiya Watta,Paraduwa,Akuressa. “සාමන්ත“කුට්ටිය වත්ත,පරදුව,අකුරැස්ස. 1-Sep-79 197924500180 31-Dec-14 Internal 39 Technology 
2019/SP/MAT/AKRS/A/044 Akuressa Matara Deegala Durage Lalani Sewwandi දීගල දුරගේ ලාලනි සෙව්වන්දි Amuhena Hena,Bopitiya,Maliduwa,Akuressa. අමුහේන හේන,බෝපිටිය,මලිදුව,අකුරැස්ස. 3-Feb-90 905340883V 1-Feb-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/045 Akuressa Matara Meepe Acharige Thushani Madhawi මීපෙ ආචාරිගේ තුෂානි මාධවී Kudacharigoda,Handagoda,Maramba,Akuressa. කුඩාචාරිගොඩ,හන්දගොඩ,මාරඹ,අකුරැස්ස. 2-Mar-89 895624128V 1-Feb-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/046 Akuressa Matara Adeesha Thilini Wijerathna අදීශා තිළිණි විජේරත්න No.66,Galle Road,Akuressa. නො.66,ගාලුපාර,අකුරැස්ස. 19-Mar-87 875794159V 1-Apr-15 Internal 31 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/047 Akuressa Matara Munasingha Hewage Pasindu Bhanuka Munasingha මුණසිංහ හේවගේ පසිඳු භාණුක මුණසිංහ Paragahahena,Rabarhena,Paraduwa,Akuressa. පරගහහේන,රබර්හේන,පරදුව,අකුරැස්ස. 9-Dec-89 893442723V 1-Apr-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/048 Akuressa Matara Landege Lanka Abewickrama ලන්දෙගේ ලංකා අබේවික්‍රම 186/A/3,Idikatudeniya,Maramba,Akuressa. 186/ඒ/3,ඉදිකටුදෙනිය,මාරඹ,අකුරැස්ස. 12-Mar-89 895723762V 1-Apr-15 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/049 Akuressa Matara Amarasekara Bulathge Achini අමරසේකර බුලත්ගේ අචිනි Egodaha Gedara,Deegala,Lenama,Akuressa. එගොඩහ ගෙදර,දීගල,ලේනම,අකුරැස්ස. 19-Aug-90 907320308V 1-Apr-15 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/050 Akuressa Matara Ganngoda Gamachchige Chathurika Sunil Sampath ගංගොඩ ගමාච්චිගේ චතුරිකා සුනිල් සම්පත් "Sri Sampath"Thiriwanaketi Watta,Mullana,Akuressa. “ශ්‍රී සම්පත්“තිරිවානකැටි වත්ත,මුල්ලන,අකුරැස්ස. 24-Dec-89 898592103V 30-May-15 Internal 29 Business administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/051 Akuressa Matara Jasin Pathiranage Lasitha ජාසින් පතිරණගේ ලසිත C/O Ricemills,Paragahawatta,Henegama,Akuressa. හාල්මෝල බාරේ,පරගහවත්ත,හේනෙගම,අකුරැස්ස. 11-Mar-89 890714358V 30-May-15 Internal 29 Business administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/052 Akuressa Matara Malawi Achchi Kamkanamge Abewickrama Nadishanka Madushani මලවි ආච්චි කම්කානම්ගේ අබේවික්‍රම නදිශංකා මදුශානි Abe Niwasa,Paraduwa,Akuressa. අබේ නිවස,පරදුව,අකුරැස්ස. 8-Jun-90 906600412V 30-May-15 Internal 28 Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/053 Akuressa Matara Nipunachcharige Erandi Prasadini Lakpriya නිපුනච්චාරිගේ එරන්දි ප්‍රසාදිනී ලක්ප්‍රිය 239 A,Deniyaya Road,Poramba,Akuressa. 239ඒ,දෙනියාය පාර,පෝරඹ,අකුරැස්ස. 4-Nov-89 898092569V 30-May-15 Internal 29 Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/054 Akuressa Matara Wickramasingha Vidana Pathiranage Ganga Piyumali වික්‍රමසිංහ විදාන පතිරණගේ ගංගා පියුමාලි Kodippili Gewatta,Meda Maliduwa,Akuressa. කොඩිප්පිලි ගෙවත්ත,මැද මලිදුව,අකුරැස්ස. 14-Jul-90 906961539V 1-Dec-15 Internal 28 Science(Business Administration)
2019/SP/MAT/AKRS/A/055 Akuressa Matara Korala Godage Dilanthi කෝරළ ගොඩගේ දිලන්ති Mudunahena,Galwatta,Maramba,Akuressa. මුදුනහේන,ගල්වත්ත,මාරඹ,අකුරැස්ස. 17-Jan-91 199151703560 9-Dec-15 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/056 Akuressa Matara Wickramasingha Malepathirana Gagana Viranjith වික්‍රමසිංහ මලේපතිරණ ගගන විරංජිත් Ganhewagoda,Maramba,Akuressa. ගංහේවාගොඩ,මාරඹ,අකුරැස්ස. 14-Dec-89 893494111V 1-Jan-16 Internal 29 Science in Information Technology
2019/SP/MAT/AKRS/A/057 Akuressa Matara Jayasingha Arachchige Arosha Sewwandi ජයසිංහ ආරච්චිගේ අරෝෂා සෙව්වන්දි Pasal Mawatha,Eramudugoda,Maliduwa,Akuressa. පාසල් මාවත,එරමුදුගොඩ,මලිදුව,අකුරැස්ස. 10-Jan-91 915102905V 31-Jan-16 Internal 27 Science (Business Management)
2019/SP/MAT/AKRS/A/058 Akuressa Matara Diwithure Gamage Thakshila Dilrukshi දිවිතුරේ ගමගේ තක්ෂිලා දිල්රුක්ෂි Gamudawatta,Kiyanduwa,Akuressa. ගම්උඩවත්ත,කියාඩුව,අකුරැස්ස. 26-May-91 916472307V 1-Feb-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/059 Akuressa Matara Garusinghage Rashmitha Diwyanjalee ගරුසිංහගේ රෂ්මිතා දිව්‍යාංජලී Galmulla,Maliduwa,Akuressa. ගල්මුල්ල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 18-Oct-91 917920842V 1-Feb-16 Internal 27 Science
2019/SP/MAT/AKRS/A/060 Akuressa Matara Akulahena Durage Puspa Sandamali අකුලහේන දූරගේ පුෂ්පා සඳමාලි "Mangira"Kiyanduwa,Akuressa. “මංගිර“කියාඩුව,අකුරැස්ස. 6-Jan-91 915063632V 1-Feb-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/061 Akuressa Matara Dalawella Hewage Sujani Wasana Premarathna දලවැල්ල හේවාගේ සුජානි වාසනා ප්‍රේමරත්න "Kusumsiri"Diyalape North,Akuressa. “කුසුම්සිරි“දියලපේ උතුර,අකුරැස්ස. 13-Nov-90 908180968V 6-Feb-16 Internal 28 Food Science and Nutrition
2019/SP/MAT/AKRS/A/062 Akuressa Matara Wickramarathna Gunasekara Goshika Lakmali වික්‍රමරත්න ගුණසේකර ගෝෂිකා ලක්මාලි Bategoda Hena,Higgoda,Akuressa. බටේගොඩ හේන,හිග්ගොඩ,අකුරැස්ස. 1-Dec-92 928361020V 19-Feb-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/063 Akuressa Matara Ranasinghage Roshan Nalin Ranasingha රණසිංහගේ රොෂාන් නලින් රණසිංහ Waguruowita,Boliyadda,Maliduwa,Akuressa. වගුරුඕවිට,බෝලියද්ද,මලිදුව,අකුරැස්ස. 17-Dec-82 823522797V 6-Mar-16 Internal 36 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/064 Akuressa Matara Morawaka Hewage Madusha Mihirani මොරවක හේවගේ මධූෂා මිහිරානි Nawala,Gallala,Kananke Bazar. නාවල,ගල්ලල,කනංකෙ කඩවීදිය. 5-Jul-91 916872534V 6-Mar-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/065 Akuressa Matara Parattu Mohottige Shaminka Lakshani පාරට්ටු මොහොට්ටිගේ ශමින්කා ලක්ශානි Paraduwa Watta,Ihala Maliduwa,Akuressa. පරදුව වත්ත,ඉහළ මලිදුව,අකුරැස්ස. 20-Apr-90 906110482V 6-Mar-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/066 Akuressa Matara Maliduwa Gamacharige Thilini Champika Maliduwa මලිදුව ගම්ආචාරිගේ තිළිණි චම්පිකා මලිදුව M.G.T.C.Maliduwa,viskam Place,Dediyagala. එම්.ජී.ටී.සී.මලිදුව,විස්කම් පෙදෙස,දෙදියගල. 13-Sep-91 917572828V 24-Mar-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/067 Akuressa Matara Kankanamge Nimesha Kaushani කන්කානම්ගේ නිමේෂා කෞෂානි "Siriniwasa"Minipogoda,Maramba,Akuressa. “සිරිනිවස“මිණිපෝගොඩ,මාරඹ,අකුරැස්ස. 15-May-91 916362560V 5-Apr-16 Internal 27 Science
2019/SP/MAT/AKRS/A/068 Akuressa Matara Chathurika Wanigasekara චතුරිකා වනිගසේකර 92/A/2,Beerigewatta,Bangama,Maliduwa,Akuressa. 92/ඒ/2,බීරිගෙවත්ත,බංගම,මලිදුව,අකුරැස්ස. 31-Mar-89 198959100937 9-Apr-16 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/069 Akuressa Matara Gammeddagoda Liyanage Ruwanthika Madushani ගම්මැද්දගොඩ ලියනගේ රුවන්තිකා මදුෂානි "Jayaniwasa"Poramba Lane,Poramba,Akuressa. “ජයනිවස“පෝරඹ පටුමග,පෝරඹ,අකුරැස්ස. 8-Sep-89 198975202888 9-Apr-16 Internal 29 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/070 Akuressa Matara Peduru Arachchige Madumali Niroshika පේදුරු ආරච්චිගේ මදුමාලි නිරෝෂිකා "Nilwala"Thiriwanaketi Watta,Mullana,Maliduwa,Akuressa. “නිල්වලා“තිරිවානකැටි වත්ත,මුල්ලන,මලිදුව,අකුරැස්ස. 26-Apr-92 926174320V 1-May-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/071 Akuressa Matara Dolamulla Kankanamge Sureka Lakmali දොළමුල්ල කංකානම්ගේ සුරේකා ලක්මාලි "Madu"Galmulla,Maliduwa,Akuressa. “මධූ“ගල්මුල්ල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 4-Jun-91 916561830V 1-May-16 Internal 27 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/072 Akuressa Matara Pagoda Manamperi Mudiyanselage Ishara Dulanthi පාගොඩ මනම්පේරි මුදියන්සේලාගේ ඉෂාරා දුලන්ති C/O No 04 Kade,Thepudeniya,Kananke. නො.04 කඩේ බාරේ,තෙපුදෙනිය,කනංකෙ. 12-Apr-92 926032224V 1-May-16 Internal 26 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/073 Akuressa Matara Maramba Hewage Sandamali මාරඹ හේවගේ සඳමාලි Wataliyadda,Weliketiya,Maliduwa,Akuressa. වටලියද්ද,වැලිකැටිය,මලිදුව,අකුරැස්ස. 4-Oct-90 907783650V 2-Aug-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/074 Akuressa Matara Kahagalage Niranji Kumari කහගලගේ නිරංජි කුමාරි C/O Okande Stores,Godapititenna,Higgoda,Akuressa. ඕකන්ද කඩේ බාරේ,ගොඩපිටිතැන්න,හිග්ගොඩ,අකුරැස්ස 8-Apr-90 905991370V 6-Sep-16 Internal 28 Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/075 Akuressa Matara Kankanamge Thilini Gunathilaka කංකානම්ගේ තිළිණි ගුණතිලක "Thilini"Ellewela,Maramba,Akuressa. “තිළිණි“ඇල්ලෙවෙල,මාරඹ,අකුරැස්ස. 29-Dec-91 918642790V 6-Sep-16 Internal 27 Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/076 Akuressa Matara Uyangodage Sisira Kumara උයන්ගොඩගේ සිසිර කුමාර 275/B,Ihala Bopitiya,Maliduwa,Akuressa. 275/බී,ඉහළ බෝපිටිය,මලිදුව,අකුරැස්ස. 3-May-90 901241708V 29-Sep-16 Internal 28 Science in Accountacy and Financial Management
2019/SP/MAT/AKRS/A/077 Akuressa Matara Sannasooriyage Nisara Darshani සන්නසූරියගේ නිසාරා දර්ශණී 95/A,Wegedara Watta,Dediyagala,Maliduwa,Akuressa. 95/ඒ,වෑගෙදර වත්ත,දෙදියගල,මලිදුව,අකුරැස්ස. 2-Feb-90 905331094V 14-Oct-16 Internal 28 Arts
2019/SP/MAT/AKRS/A/078 Akuressa Matara Bodara Gamage Piyumi Madushani බෝදර ගමගේ පියුමි මධුෂාණි 137 A,The Waththe Gedara,Pahala Maliduwa,Maliduw,akuressa. 137 ඒ,තේ වත්තෙ ගෙදර,පහල මලිදුව,මලිදුව,අකුරැස්ස. 26-Jul-91 917081875V 10-Dec-16 Internal 27 Science in Human Resource Management
2019/SP/MAT/AKRS/A/079 Akuressa Matara Krasinha Arachchige Kelum Sampath ක්‍රසිංහ ආරච්චිගේ කැලුම් සම්පත් Udathumpeela Kade,Bangama,Maliduwa,Akuressa. උඩතුම්පෑල කඩේ,බංගම,මලිදුව,අකුරැස්ස. 27-May-90 901480869V 10-Dec-16 Internal 28 Science in Business Administration
2019/SP/MAT/AKRS/A/080 Akuressa Matara Wijayakoon Mudiyanselage Piyumi Shanika විජයකෝන් මුදියන්සේලාගේ පියුමි ශානිකා Thalgahawatta,Ehelape,Maliduwa,Akuressa. තල්ගහවත්ත,ඇහැලපේ,මලිදුව,අකුරැස්ස. 14-Dec-91 918493409V 30-Dec-16 Internal 27 Arts
 

This page is under construction

An error has occurred while processing your request.

404-not-foundYou may not be able to visit this page because of:

  •  an out-of-date bookmark/favourite
  •  a mistyped address
  •  a search engine that has an out-of-date listing for this site
  •  you have no access to this page

If difficulties persist, please contact the System Administrator of this site and report the error below.

404 Page not found

This page is under construction