වැඩිදුර තොරතුරු සදහා - www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si
කොරෝනා වෛරසය පිළිබද ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු - http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/2019-ncov_qa_sinhala.pdf