2018  වර්ෂයේ මාසික රැස්වීම් - දිස්ත්‍රික්  ලේකම් කාර්යාලය - මාතර

 

කම්ටුව

වේලාව

ජන

පෙබ

මාර්තු

අප්‍රේල්

මැයි

ජුනි

ජුලි

අගෝ

සැප්

ඔක්

නොවැ

දෙසැ

01

දිස්ත්‍රික්  කෘෂිකර්ම කමිටුව

පෙ.ව.  9.30

09

06

06

10

08

05

10

07

04

09

13

11

02

දිසත්‍රික් ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කමිටුව

පෙ.ව.10.30

....

06

....

10

....

05

....

07

....

09

....

11

03

දිස්ත්‍රික් දිවිනැගුම රැස්වීම

පෙ.ව  11.00

....

06

....

10

....

05

....

07

....

09

....

11

04

ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සුරක්ෂිත කිරීමේ දිස්ත්‍රික් කමිටුව හා දිස්ත්‍රික් පරිසර කමිටුව

ප.ව.12.30

....

....

06

....

....

....

10

....

....

....

13

....

05

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ජාව

පෙ.ව.  9.30

23

20

27

24

22

26

24

28

25

23

27

18

06

දිස්ත්‍රික් නිවාස කමිටුව

පෙ.ව  10.00

23

20

27

24

22

26

24

28

25

23

27

18

07

විගණන හා කළමණාකරණ කමිටුව

පෙ.ව 11.00

-

-

27

-

-

26

-

-

25

-

-

18

08

දිස්ත්‍රික් ළමා සංවර්ධන කමිටුව

පෙ.ව.9.30

....

06

....

....

08

....

....

07

....

....

13

....

සැලකිය යුතුයි -   ඉහත රැස්වීම් දින රාජකාරී අවශ්‍යතාවයන් අනුව වෙනස් වුවහොත් ඒ බව කල්ඇතිව දැනුම්දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

 

  ප්‍රදීප් රත්නායක

  දිස්ත්‍රික් ලේකම් / දිසාපති

  මාතර.

  2017.12.11

News & Events

Enterprise Sri Lanka loan scheme Matara District progress meeting,DS office , Matara, 2018.08.28  

බිනර පුර පසළොස්වක  පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් ධර්ම දේශනයක් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් සෑම පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයක් ම නිමිති කරගෙන මාසිකව ධර්ම දේශනාමය පිංකම්...

News & Events